کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهآدرسنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
122764کلنگي0کوهسنگيبهشتي 30فروش13,000,0000نمایش جزئیات
126468کلنگي78کوهسنگيجهان آرا6 اميد6 کوچه مودبفروش0420,000,000نمایش جزئیات
122510کلنگي0راهنمائيفلکه راهنمايي صادقي 21فروش05,600,000,000نمایش جزئیات
124237کلنگي130قاسم آبادميعاد5/4اجاره1,000,000250,000,000نمایش جزئیات
124101کلنگي128قاسم آبادميعاد5/4اجاره1,000,000250,000,000نمایش جزئیات
124103کلنگي50کوهسنگيجهان آرا6 اميد6 کوچه مودباجاره045,000,000نمایش جزئیات
123938کلنگي300دانشجودانشجو4 08,500,000,000نمایش جزئیات
123971کلنگي250بلوار امامتامامت20 بعداز چهارراه اولفروش010,000,000,000نمایش جزئیات
122516کلنگي230قاسم آبادانديشه راضي2 انصار4فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
121088کلنگي0دانشجومقابل اموزگار56فروش15,000,0001,500,000,000نمایش جزئیات