کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهآدرسنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
124635ويلا230بلوار فرهنگقاسمي 4فروش010,500,000,000نمایش جزئیات
127815ويلا90پيروزي2پيروزي 20 حق شناس 10اجاره0220,000,000نمایش جزئیات
127702ويلا65کوهسنگيجهان آراي2 شهيد افتخاري6اجاره0120,000,000نمایش جزئیات
127623ويلا256سنابادحاشيه 8 راه سناباداجاره10,000,000100,000,000نمایش جزئیات
127564ويلا82حافظحافظ25فروش02,100,000,000نمایش جزئیات
123660ويلا150قاسم آبادانديشه69فروش9,000,0001,550,000,000نمایش جزئیات
125780ويلا300صارميصارمي38اجاره01,000,000,000نمایش جزئیات
123628ويلا120قاسم آبادبين آزاده 16و18فروش15,000,0001,800,000,000نمایش جزئیات
127524ويلا120آب وبرقهفت تير 31/6فروش25,833,3333,100,000,000نمایش جزئیات
127440ويلا140احمد آبادعارف 10فروش28,5714,000,000,000نمایش جزئیات
127116ويلا80بلوار امامتامامت62 بعداز چهاررراه سوماجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
123509ويلا135ايرج ميرزاجلال68فروش20,000,0002,700,000,000نمایش جزئیات
126795ويلا143صياد شيرازيصياد شيرازي25اجاره0300,000,000نمایش جزئیات
126802ويلا160بلوار جانبازجانباز11 بين شهيدسلامت 4و6اجاره5,000,00050,000,000نمایش جزئیات
126821ويلا300هاشميههاشميه40/2فروش09,500,000,000نمایش جزئیات
126682ويلا220آب وبرقويلا11/5اجاره700,000300,000,000نمایش جزئیات
126693ويلا220سنابادخيابان تکتمفروش25,000,0000نمایش جزئیات
124489ويلا120لادنلادن 25 گلديس 16/4اجاره0110,000,000نمایش جزئیات
117957ويلا140هاشميههاشميه 28فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
124425ويلا100صياد شيرازيصياد 50اجاره0115,000,000نمایش جزئیات
126579ويلا65بلوار فردوسيمهدي16اجاره2,500,0005,000,000نمایش جزئیات
126580ويلا90قاسم آبادانديشه35اجاره1,500,00050,000,000نمایش جزئیات
126462ويلا150رضا شهربهارستان17فروش13,333,3332,000,000,000نمایش جزئیات
124207ويلا260سنابادميدان سعدي پشت ايستگاه مترواجاره4,300,00050,000,000نمایش جزئیات
126376ويلا200فکوريانتهاي بلوار فکوري17 نبش لاله14فروش02,600,000,000نمایش جزئیات
126384ويلا350فرامرز عباسيفرامرز52فروش00نمایش جزئیات
126387ويلا0دندانپزشکاندندانپزشکان5فروش06,500,000,000نمایش جزئیات
126272ويلا225قاسم آبادشريعتي59 نيکي9فروش18,500,0001,850,000,000نمایش جزئیات
107716ويلا67فکوريفکوري 5فروش10,000,000670,000,000نمایش جزئیات
126186ويلا254کلاهدوزکلاهدوز37 تورج 25فروش11,220,4722,850,000,000نمایش جزئیات
125980ويلا170صياد شيرازيصياد14 سرو19فروش03,860,000,000نمایش جزئیات
126014ويلا160بلوار امامتامامت60فروش42,500,0006,800,000,000نمایش جزئیات
125839ويلا170قاسم آبادفلاحي16اجاره0340,000,000نمایش جزئیات
125858ويلا300پيروزي2پيروزي7 استاد حامد8فروش26,666,6678,000,000,000نمایش جزئیات
125693ويلا90قاسم آبادچهارراه مخابرات اماميه 40اجاره0120,000,000نمایش جزئیات
125500ويلا90قاسم آبادآزاده 34فروش11,111,1111,000,000,000نمایش جزئیات
125422ويلا450احمد آبادنبش رضاي 33فروش030,000,000,000نمایش جزئیات
125132ويلا172بلوار امامتامامت23فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
124812ويلا170صدفصدف 21فروش05,300,000,000نمایش جزئیات
124756ويلا120دندانپزشکاندندانپزشکان 25اجاره3,300,00050,000,000نمایش جزئیات
124448ويلا250صارميصارمي 4اجاره3,100,00010,000,000نمایش جزئیات
124160ويلا110بلوار جانبازوصال8/2فروش0820,000,000نمایش جزئیات
120508ويلا140فکوريوبلا 7/نسترنفروش18,214,2872,550,000,000نمایش جزئیات
119233ويلا140جاهدشهرجاهد شهر بوستان6/2اجاره1,500,00050,000,000نمایش جزئیات