کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهآدرسنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
127564ويلا82حافظحافظ25فروش19,000,0000نمایش جزئیات
123628ويلا120قاسم آبادبين آزاده 16و18فروش00نمایش جزئیات
127440ويلا140احمد آبادعارف 10فروش25,000,0000نمایش جزئیات
130020ويلا160دانش آموزدانش آموز 34اجاره5,000,00050,000,000نمایش جزئیات
129949ويلا300کوهسنگيبين اميرکبير8و10اجاره5,500,00050,000,000نمایش جزئیات
129865ويلا480فلسطينفلسطين15فروش012,000,000,000نمایش جزئیات
126376ويلا200فکوريانتهاي بلوار فکوري17 نبش لاله14فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
129591ويلا30فرامرز عباسيمهدي 4اجاره200,00070,000,000نمایش جزئیات
126014ويلا160بلوار امامتامامت60فروش08,700,000,000نمایش جزئیات
125858ويلا300پيروزي2پيروزي7 استاد حامد8فروش00نمایش جزئیات
129160ويلا160سيدرضيسيدرضي51فروش20,000,0003,200,000,000نمایش جزئیات
129182ويلا50کوهسنگياميد6فروش01,050,000,000نمایش جزئیات
128901ويلا150سرافرازانسرافرازان14اجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
128911ويلا110هنرستانهنرستان28اجاره0230,000,000نمایش جزئیات
128924ويلا165بلوار جانبازجانباز11 بين شهيد فرامرز4و6اجاره5,000,00050,000,000نمایش جزئیات
128931ويلا150وکيل آباد1وکيل آباد68/3اجاره3,000,000250,000,000نمایش جزئیات
128530ويلا100ايرج ميرزاجلال70اجاره0150,000,000نمایش جزئیات
126682ويلا220آب وبرقويلا11/5اجاره500,000300,000,000نمایش جزئیات
124635ويلا230بلوار فرهنگقاسمي 4فروش010,500,000,000نمایش جزئیات
127815ويلا90پيروزي2پيروزي 20 حق شناس 10اجاره0220,000,000نمایش جزئیات
127702ويلا65کوهسنگيجهان آراي2 شهيد افتخاري6اجاره0120,000,000نمایش جزئیات
127623ويلا256سنابادحاشيه 8 راه سناباداجاره10,000,000100,000,000نمایش جزئیات
125780ويلا300صارميصارمي38اجاره01,000,000,000نمایش جزئیات
123660ويلا150قاسم آبادانديشه69فروش9,000,0001,550,000,000نمایش جزئیات
127524ويلا120آب وبرقهفت تير 31/6فروش25,833,3333,100,000,000نمایش جزئیات
127116ويلا80بلوار امامتامامت62 بعداز چهاررراه سوماجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
123509ويلا135ايرج ميرزاجلال68فروش20,000,0002,700,000,000نمایش جزئیات
126795ويلا143صياد شيرازيصياد شيرازي25اجاره0300,000,000نمایش جزئیات
126802ويلا160بلوار جانبازجانباز11 بين شهيدسلامت 4و6اجاره5,000,00050,000,000نمایش جزئیات
126821ويلا300هاشميههاشميه40/2فروش09,500,000,000نمایش جزئیات
124489ويلا120لادنلادن 25 گلديس 16/4اجاره0110,000,000نمایش جزئیات
117957ويلا140هاشميههاشميه 28فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
126579ويلا65بلوار فردوسيمهدي16اجاره2,500,0005,000,000نمایش جزئیات
126580ويلا90قاسم آبادانديشه35اجاره1,500,00050,000,000نمایش جزئیات
124207ويلا260سنابادميدان سعدي پشت ايستگاه مترواجاره4,300,00050,000,000نمایش جزئیات
126387ويلا0دندانپزشکاندندانپزشکان5فروش06,500,000,000نمایش جزئیات
126272ويلا225قاسم آبادشريعتي59 نيکي9فروش18,500,0001,850,000,000نمایش جزئیات
126186ويلا254کلاهدوزکلاهدوز37 تورج 25فروش11,220,4722,850,000,000نمایش جزئیات
125839ويلا170قاسم آبادفلاحي16اجاره0340,000,000نمایش جزئیات
125693ويلا90قاسم آبادچهارراه مخابرات اماميه 40اجاره0120,000,000نمایش جزئیات
125500ويلا90قاسم آبادآزاده 34فروش11,111,1111,000,000,000نمایش جزئیات
125132ويلا172بلوار امامتامامت23فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
124756ويلا120دندانپزشکاندندانپزشکان 25اجاره3,300,00050,000,000نمایش جزئیات
124448ويلا250صارميصارمي 4اجاره3,100,00010,000,000نمایش جزئیات
124160ويلا110بلوار جانبازوصال8/2فروش0820,000,000نمایش جزئیات
120508ويلا140فکوريوبلا 7/نسترنفروش18,214,2872,550,000,000نمایش جزئیات
119233ويلا140جاهدشهرجاهد شهر بوستان6/2اجاره1,500,00050,000,000نمایش جزئیات