کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهآدرسنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
35693مغازه24کوثرکوثرشمالي39/3فروش20,000,000480,000,000نمایش جزئیات
80921مغازه23راهنمائيبرج سلمان / واحد 22/1فروش00نمایش جزئیات
89028مغازه79الهيهالهيه 6فروش20,000,0000نمایش جزئیات
109932مغازه20فلسطينفلسطين23؛ ياسناباد60اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
92814مغازه18سجادبين چهارراه بهار وبزرگمهر پاساژآرينفروش0990,000,000نمایش جزئیات
27670مغازه28کوهسنگيزيست خاورفروش10,714,286300,000,000نمایش جزئیات
64165مغازه16قاسم آبادحسابي شمالي14فروش15,000,000240,000,000نمایش جزئیات
96938مغازه35هاشميههاشميه 55فروش01,000,000,000نمایش جزئیات
111790مغازه35هاشميههاشميه 55اجاره0100,000,000نمایش جزئیات
111803مغازه15هاشميهبين هاشميه 28/5 و 28/7اجاره1,200,00030,000,000نمایش جزئیات
111844مغازه18سيدرضيسيدرضي 35اجاره1,650,0005,000,000نمایش جزئیات
111856مغازه21فرامرز عباسيفرامرز 3 رسالت 11اجاره1,800,00010,000,000نمایش جزئیات
78219مغازه10احمد آبادابتدا احمدآباد،پاساژ مرمرفروش14,000,0000نمایش جزئیات
110092مغازه100سجادبين مرجان وحامداجاره20,000,00010,000,000نمایش جزئیات
78220مغازه10احمد آبادابتدا احمدآباد،پاساژ مرمراجاره800,0002,000,000نمایش جزئیات
110083مغازه200وکيل آباد3بين وکيل آباد 61 و 63 مقابل عابر پيادهاجاره15,000,000100,000,000نمایش جزئیات
110084مغازه220وکيل آباد 2حاشيه وکيل آباد بعد از دانش اموز قطعه دوماجاره20,000,000100,000,000نمایش جزئیات
109947مغازه33شهرک آزادگاننبش دلاوران 25اجاره0120,000,000نمایش جزئیات
86505مغازه10کوهسنگيزيست خاوراجاره700,0005,000,000نمایش جزئیات
7941مغازه120پيروزي2پيروزي6 پشت مسجد رضوي فاز3 تجاريفروش0650,000,000نمایش جزئیات
111745مغازه20سنابادکاشف غربي؛بعد ازچهارراه دوم،مقابل بوستان علوياجاره050,000,000نمایش جزئیات
111769مغازه20قاسم آباداديب شمالي 6فروش17,500,000350,000,000نمایش جزئیات
12485مغازه100کوثرکوثرجوبي 14-جنب بيمه ايران-قطعه دومفروش10,000,0000نمایش جزئیات
20848مغازه61سرافرازانسرافراز 13چهارراه اول سمت چپاجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
71568مغازه40الهيهالهيه15 تقي زاده10فروش10,000,0000نمایش جزئیات
111708مغازه12قاسم آبادچهارراه مخابرات مجتمع اکسيرفروش20,000,000240,000,000نمایش جزئیات
111716مغازه12قائم مقامقائم مقام36اجاره400,0001,000,000نمایش جزئیات
111722مغازه238هاشميههاشميه 40اجاره8,500,00030,000,000نمایش جزئیات
44037مغازه31سجادبين پامچال وشقايقاجاره12,000,00050,000,000نمایش جزئیات
54497مغازه60سجاديهنبش عصمتيه 13فروش21,666,6671,300,000,000نمایش جزئیات
70356مغازه30قاسم آبادشريعتي 68 نرگس 4 مقابل مسجدفروش00نمایش جزئیات
89472مغازه42سيدرضيبين سيدرضي27و29فروش28,571,4291,200,000,000نمایش جزئیات
94008مغازه42ميدان تربيتمعلم 72فروش10,000,000420,000,000نمایش جزئیات
106216مغازه250وکيل آباد3بين وکيل آباد77و79اجاره14,000,000200,000,000نمایش جزئیات
88234مغازه23پيروزي2بين پيروزي6و8اجاره4,200,00015,000,000نمایش جزئیات
99943مغازه24آموزگاربين آموزگار 70 و 72اجاره1,100,00010,000,000نمایش جزئیات
103156مغازه35رضا شهرخاقاني 10فروش14,285,714500,000,000نمایش جزئیات
111569مغازه36شهرک آزادگانرز8اجاره800,00010,000,000نمایش جزئیات
111577مغازه40بلوار معلممعلم 43اجاره1,500,0005,000,000نمایش جزئیات
103559مغازه25پيروزي 1تقاطع هفت تير 19 و حافظفروش22,000,000550,000,000نمایش جزئیات
91505مغازه170شهرک آزادگاندلاوران 11 - قطعه 2 سمت راست فاز تجاريفروش02,000,000,000نمایش جزئیات
103449مغازه100رحمانيهرحمانيه 31اجاره2,400,00015,000,000نمایش جزئیات
109844مغازه60وکيل آباد 2بين وکيل آباد 47و 49اجاره0450,000,000نمایش جزئیات
109056مغازه23دکتر بهشتيبهشتي29اجاره2,100,00010,000,000نمایش جزئیات
6920مغازه36الهيهبين الهيه9و11 مجتمع تجاري مسکوني سبحانفروش10,000,0000نمایش جزئیات
44116مغازه33سازمان آبصادقي13/ اسفندياني10فروش30,303,0301,000,000,000نمایش جزئیات
91514مغازه18هاشميهمجتمع کوهسرفروش57,000,0001,026,000,000نمایش جزئیات
111403مغازه24آب وبرقهفت تير برج آرميتاژفروش65,000,0000نمایش جزئیات
111452مغازه50بلوار معلمبين معلم32, چهارراه دانش آموزاجاره4,500,00050,000,000نمایش جزئیات
111453مغازه15شهرک آزادگانفکوري 56اجاره500,00020,000,000نمایش جزئیات
54808مغازه22فلسطينفلسطين 13اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
107404مغازه18حافظحافظ 21اجاره1,500,00020,000,000نمایش جزئیات
105566مغازه25هاشميههاشميه 33اجاره2,500,00050,000,000نمایش جزئیات
29862مغازه160پيروزي2پيروزي 6 فاز 3 تجاريفروش01,000,000,000نمایش جزئیات
103582مغازه160بلوار معلممعلم9اجاره6,000,00050,000,000نمایش جزئیات
109687مغازه31ميدان تربيتنرسيه به معلم 69اجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
111341مغازه24دانش آموزبين دانش آموز 28و30اجاره2,300,0000نمایش جزئیات
16934مغازه12بلوار جانبازپروما واحد184فروش47,500,000570,000,000نمایش جزئیات
80668مغازه215قاسم آبادبين مرواريد وفلاحي ساختمان عارففروش20,000,0000نمایش جزئیات
103485مغازه22فکورينبش ويلا 15فروش00نمایش جزئیات
111326مغازه67کوهسنگيجهان آرا 16اجاره1,800,00010,000,000نمایش جزئیات
111328مغازه50ايرج ميرزابين جلال 8و10اجاره4,300,00050,000,000نمایش جزئیات
111330مغازه24قائم مقاموکيل آباد 37؛ابتدا قائم مقاماجاره1,400,0005,000,000نمایش جزئیات
47965مغازه20پيروزي 1نبش پيروزي34فروش37,500,000750,000,000نمایش جزئیات
69578مغازه18احمد آبادقسطنطنيهفروش25,000,000450,000,000نمایش جزئیات
95341مغازه135پيروزي 1بعد از پيروزي33اجاره8,000,00050,000,000نمایش جزئیات
105669مغازه17شهرک آزادگانبين پايداري 1 و 3اجاره2,100,0005,000,000نمایش جزئیات
109548مغازه80دکتر بهشتيبهشتي 36اجاره1,800,0005,000,000نمایش جزئیات
111274مغازه12کوهسنگيزيست خاورفروش12,500,000150,000,000نمایش جزئیات
111277مغازه115فارغ التحصيلانبين فارغ التحصيلان 3 و 5اجاره6,000,000100,000,000نمایش جزئیات
98005مغازه17ايرج ميرزاجلال 72/4فروش14,000,000238,000,000نمایش جزئیات
100533مغازه30الهيهصادقيه 4 پهلوان زاده 5فروش10,266,667308,000,000نمایش جزئیات
105579مغازه120رضا شهررضوي 19 مقابل پارکاجاره8,000,000200,000,000نمایش جزئیات
111141مغازه30الهيهصادقيه 4 پهلوان زاده 5اجاره035,000,000نمایش جزئیات
111183مغازه22بلوار جانبازکيان سنتر2فروش35,454,545780,000,000نمایش جزئیات
111195مغازه18ميدان تربيتمعلم89اجاره600,00030,000,000نمایش جزئیات
74676مغازه45بلوار امامتنبش آموزگار 4فروش18,888,889850,000,000نمایش جزئیات
105409مغازه22هنرستانهنرستان 25اجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
96820مغازه24آموزگاربين آموزگار 64و66اجاره1,700,00010,000,000نمایش جزئیات
75900مغازه30قاسم آبادنبش انديشه 21فروش35,000,0001,050,000,000نمایش جزئیات
100167مغازه42نمايشگاهنبش ارمغان 2اجاره1,200,0005,000,000نمایش جزئیات
100170مغازه42نمايشگاهنبش ارمغان 2فروش00نمایش جزئیات
111075مغازه9ميدان تربيتمعلم 72 دادگر 19فروش15,000,000135,000,000نمایش جزئیات
62313مغازه27قاسم آباديوسفيه1فروش16,666,667450,000,000نمایش جزئیات
106784مغازه35بلوار فرهنگمعاد 30اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
68680مغازه0هنرستاننبش هنرستان 40اجاره20,000,000100,000,000نمایش جزئیات
105695مغازه80قاسم آبادحاشيه شاهد نرسيده به چهارراه انديشهاجاره7,000,00050,000,000نمایش جزئیات
107695مغازه15قاسم آبادحسابي شمالي 49اجاره035,000,000نمایش جزئیات
50159مغازه50قاسم آبادشريعتي26 جنب فروشگاه رفاهاجاره7,500,00030,000,000نمایش جزئیات
106065مغازه50رحمانيهرحمانيه31اجاره1,600,00010,000,000نمایش جزئیات
108913مغازه35احمد آبادملاصدرا7؛طالقاني9؛مقابل مسجد توفيقاجاره4,000,00010,000,000نمایش جزئیات
109243مغازه14وکيل آباد3وکيل آباد 59 مجتمع شريفاجاره600,0003,000,000نمایش جزئیات
93280مغازه14وکيل آباد3وکيل آباد 59 مجتمع شريففروش16,000,000224,000,000نمایش جزئیات
82155مغازه17احمد آبادپاساژقسطنطنيهاجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
84328مغازه157بلوار معلممعلم10فروش50,000,0000نمایش جزئیات
88114مغازه27فلسطينحاشيه فلسطين19فروش44,444,4441,200,000,000نمایش جزئیات
99423مغازه102لادنبين لادن 14و16فروش25,000,0000نمایش جزئیات
106422مغازه40قاسم آبادنبش بهورز10فروش15,000,000600,000,000نمایش جزئیات
110933مغازه36احمد آبادبين ابوذر16 وچهارراه بعثتفروش02,500,000,000نمایش جزئیات
38727مغازه104سجادسجاد24 کباب سراي سجادفروش60,000,0000نمایش جزئیات
55530مغازه20فکوريبين فکوري11و13فروش35,000,0000نمایش جزئیات
63543مغازه17احمد آبادپاساژقسطنطنيهفروش00نمایش جزئیات
64282مغازه95قاسم آبادبين انديشه 7و9فروش20,000,0001,900,000,000نمایش جزئیات
108888مغازه30فکوريمقابل فکوري 6اجاره3,500,0000نمایش جزئیات
2365مغازه40استقلالحدفاصل قائم و استقلال-نبش آزادي38اجاره1,800,00010,000,000نمایش جزئیات
105270مغازه130وکيل آباد 2حاشيه وکيل آباد نرسيده به پل سيدرضياجاره4,000,00030,000,000نمایش جزئیات
108058مغازه83قاسم آبادبين فلاحي12و14اجاره10,000,000100,000,000نمایش جزئیات
103029مغازه150سيدرضينبش سيدرضي 40اجاره10,000,00010,000,000نمایش جزئیات
51933مغازه153دندانپزشکانبين ميدان دندانپزشکان ومعلم 76/1اجاره5,000,00050,000,000نمایش جزئیات
103563مغازه17ميدان تربيتمعلم 89فروش18,000,000306,000,000نمایش جزئیات
105087مغازه90لادنتقاطع ميدان لادن و پيروزياجاره0500,000,000نمایش جزئیات
105089مغازه45لادنتقاطع ميدان لادن و پيروزياجاره2,000,000200,000,000نمایش جزئیات
18235مغازه160بلوار معلمچهارراه معلم جنب بانک صادراتفروش21,052,6328,000,000,000نمایش جزئیات
61208مغازه24بلوار جانبازپرومافروش35,000,000840,000,000نمایش جزئیات
66517مغازه80فلسطينفلسطين 28/7اجاره0100,000,000نمایش جزئیات
56047مغازه24وکيل آباد3بين وکيل آباد 77و 79اجاره3,500,00010,000,000نمایش جزئیات
109043مغازه14کوهسنگيامير کبير 9اجاره500,00020,000,000نمایش جزئیات
81211مغازه80پيروزي 1پيروزي75 ولايتي7فروش12,000,000960,000,000نمایش جزئیات
91951مغازه52قاسم آبادفلاحي 2 آزاده 13نبش خيابان افروزفروش00نمایش جزئیات
99868مغازه74سنابادنبش سناباد 15-سر نبش چهار راهفروش03,500,000,000نمایش جزئیات
99869مغازه32سنابادنبش سناباد 15-سر نبش چهار راهاجاره4,500,00050,000,000نمایش جزئیات
106469مغازه24سنابادچهارراه دکترا ابن سينا 9 پاساژ سينااجاره2,000,0005,000,000نمایش جزئیات
106814مغازه30فکوريبين فکوري 20و 22فروش26,666,667800,000,000نمایش جزئیات
28452مغازه40پيروزي2حق شناس6فروش12,500,000500,000,000نمایش جزئیات
38114مغازه31دانش آموزبين دانش آموز17و19اجاره1,300,00070,000,000نمایش جزئیات
51047مغازه33ايرج ميرزانبش ايرج72/12فروش13,636,364450,000,000نمایش جزئیات
60707مغازه70پيروزي 1بين پيروزي 34و36فروش50,000,0000نمایش جزئیات
103495مغازه55شهرک آزادگاندلاوران6اجاره2,000,00030,000,000نمایش جزئیات
106812مغازه30فکوريبين فکوري 20و 22اجاره0150,000,000نمایش جزئیات
82902مغازه20شهرک آزادگانفکوري59 قائمي20اجاره600,0005,000,000نمایش جزئیات
52903مغازه25هاشميهنبش هاشميه83اجاره3,500,00035,000,000نمایش جزئیات
106620مغازه60سنابادحاشيه ميدان سعدآباداجاره6,000,00020,000,000نمایش جزئیات
108480مغازه16لادنلادن14اجاره030,000,000نمایش جزئیات
100975مغازه16صياد شيرازيبين سرو18و20فروش0280,000,000نمایش جزئیات
79459مغازه15وکيل آباد3بين شريف5و7اجاره800,0005,000,000نمایش جزئیات
93173مغازه20ميدان تربيتقانع 24/1اجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
104847مغازه135پيروزي 1پيروزي 33اجاره8,000,00050,000,000نمایش جزئیات
105330مغازه115فارغ التحصيلانفارغ التحصيلان 5اجاره0400,000,000نمایش جزئیات
108926مغازه20سجادچهارراه خيام مجتمع طوساجاره030,000,000نمایش جزئیات
78352مغازه24فکوريبين فکوري 13و11فروش22,916,667550,000,000نمایش جزئیات
84297مغازه20سنابادمقابل داروخانه سناباد، پاساژسناباداجاره700,0007,000,000نمایش جزئیات
84398مغازه26شهرک آزادگاندلاوران43 مجتمع پايداريفروش00نمایش جزئیات
104887مغازه15بلوار فرهنگبين فرهنگ 11 و 13اجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
5754مغازه42پيروزي 1بين پيروزي 39و41 ؛ حدفاصل ميدان هاشميه و هنرستانفروش45,000,0001,890,000,000نمایش جزئیات
43354مغازه20سنابادمقابل داروخانه سناباد، پاساژسنابادفروش5,500,000110,000,000نمایش جزئیات
108352مغازه100هاشميههاشميه62،مقابل کوهسر،فاز تجارياجاره4,000,00040,000,000نمایش جزئیات
28628مغازه180بلوار معلممعلم9اجاره6,000,00050,000,000نمایش جزئیات
65989مغازه35بلوار معلممعلم 51اجاره3,500,0000نمایش جزئیات
108354مغازه190هاشميهبين هاشميه 13و15اجاره15,000,000300,000,000نمایش جزئیات
108343مغازه202کلاهدوزکلاهدوز37اجاره5,000,000150,000,000نمایش جزئیات
106624مغازه40دانش آموزدانش اموز 32 نبش مهران 22اجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
108215مغازه100احمد آبادحد فاصل ميدان تلوزيون و سه راه بعثت مجتمع آستان قدساجاره7,000,00050,000,000نمایش جزئیات
104507مغازه40وکيل آباد1بين وکيل آباد 68و 70اجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
86727مغازه32پيروزي 1بين پيروزي59و61فروش00نمایش جزئیات
86975مغازه83پيروزي 1پيروزي34فروش40,000,0000نمایش جزئیات
90877مغازه25راهنمائيتقاطع راهنمائي وسلمان فارسي برج سلمانفروش32,000,000800,000,000نمایش جزئیات
99508مغازه35شهرک آزادگاننخل1فروش9,428,571330,000,000نمایش جزئیات
110629مغازه28بلوار امامتامامت 64اجاره700,0005,000,000نمایش جزئیات
108490مغازه50رضا شهرفاز تجاري جنب مدرسهاجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
104578مغازه135سجادحاشيه ملک آباد/ بين حامد ومرجاناجاره25,000,000100,000,000نمایش جزئیات
80037مغازه60فارغ التحصيلاننبش معلم 82فروش21,000,0001,260,000,000نمایش جزئیات
110616مغازه56راهنمائيحاشيه بخارايي و راهنمايياجاره20,000,000500,000,000نمایش جزئیات
5439مغازه300ميدان تربيتبين معلم 67و69اجاره9,000,00070,000,000نمایش جزئیات
107639مغازه70هاشميههاشميه 62 /مقابل فراز2و4اجاره0120,000,000نمایش جزئیات
107641مغازه140هاشميههاشميه 62 /مقابل فراز2و4اجاره0160,000,000نمایش جزئیات
26456مغازه300ميدان تربيتبين معلم 67و69فروش04,900,000,000نمایش جزئیات
92072مغازه270سنابادپنجرراه سناباد،جنب فرش مشهدفروش00نمایش جزئیات
103118مغازه50ميدان تربيتبين ميدان دندان پزشکان و معلم76/1فروش01,300,000,000نمایش جزئیات
106556مغازه40رضا شهررودکي21؛نبش تقاطع اولاجاره1,500,0005,000,000نمایش جزئیات
110460مغازه25احمد آبادقائم23اجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
40204مغازه50بلوار معلمنبش معلم36اجاره7,000,00020,000,000نمایش جزئیات
78885مغازه60ميثاقميثاق 4فروش15,000,000900,000,000نمایش جزئیات
85526مغازه43سنابادمجتمع مجد-برج ساينافروش0650,000,000نمایش جزئیات
89601مغازه150فارغ التحصيلاننبش فارغ التحصيلان 3فروش18,000,0000نمایش جزئیات
102683مغازه50سجادبين بيستون 6و8اجاره4,500,0000نمایش جزئیات
110404مغازه15کوهسنگيبرج مهراجاره065,000,000نمایش جزئیات
23067مغازه120پيروزي 1پيروزي75/5 بين شهيدولايتي7و9فروش0850,000,000نمایش جزئیات
89004مغازه160ميثاقميثاق 4اجاره1,200,0000نمایش جزئیات
105837مغازه60ميثاقميثاق 4اجاره1,500,00050,000,000نمایش جزئیات
74303مغازه15هاشميههاشميه 6 ؛برج آباناجاره1,500,00020,000,000نمایش جزئیات
108065مغازه25بلوار امامتامامت19اجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
108057مغازه73الهيهالهيه34-سه راهي سمت چپ-مجتمع آرتور 4اجاره2,700,00020,000,000نمایش جزئیات
106072مغازه40وکيل آباد 2بين وکيل آباد 17و19اجاره5,000,000100,000,000نمایش جزئیات
110328مغازه40آبکوهآبکوه16،نبش ايرجفروش30,000,0001,200,000,000نمایش جزئیات
7494مغازه30وکيل آباد 2نبش مدرس2فروش50,000,0001,500,000,000نمایش جزئیات
79098مغازه30بلوار امامتامامت30فروش00نمایش جزئیات
105657مغازه110قاسم آبادانديشه7اجاره5,000,00030,000,000نمایش جزئیات
110179مغازه20آبکوهآبکوه 15اجاره090,000,000نمایش جزئیات
110205مغازه22هاشميههاشميه62،مجتمع کوهسرفروش60,000,0001,320,000,000نمایش جزئیات
51746مغازه24سجادابتداي بهار پاساژ بارثاوافروش00نمایش جزئیات
55846مغازه30احمد آبادپاستور11/جنب پلاک159اجاره2,200,00010,000,000نمایش جزئیات
63406مغازه100پيروزي2بين پيروزي 8و10فروش00نمایش جزئیات
99535مغازه100پيروزي2بين پيروزي 8و10اجاره9,000,00050,000,000نمایش جزئیات
102789مغازه60رضا شهررضوي42اجاره8,000,000100,000,000نمایش جزئیات
110162مغازه130فکوريفکوري 45فروش01,250,000,000نمایش جزئیات
6552مغازه26سرافرازانسرافرازان9 نبش بهاران8 جنب پلاک1 سر سه نبشفروش20,000,000520,000,000نمایش جزئیات
1023مغازه26کوثرکوثر شمالي 8 مقابل اژانس اميداجاره1,000,00020,000,000نمایش جزئیات
96557مغازه120شهرک آزادگاندلاوران46فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
15693مغازه140صياد شيرازينبش صياد 12فروش55,000,0000نمایش جزئیات
33151مغازه103هاشميههاشميه11 چهارراه اول سمت چپفروش45,631,0704,700,000,000نمایش جزئیات
2527مغازه50پيروزي 1بين پيروزي79و81فروش50,000,0000نمایش جزئیات
83075مغازه26کوهسنگيکوهسنگي15 مجتمع بارادفروش00نمایش جزئیات
89479مغازه46قاسم آبادبين شاهد43و45اجاره1,800,00010,000,000نمایش جزئیات
110054مغازه22بلوار امامتامامت50اجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
106275مغازه26کوهسنگيکوهسنگي15 مجتمع باراداجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
98382مغازه82قاسم آبادبين فلاحي12و14اجاره10,000,000100,000,000نمایش جزئیات
30447مغازه20ميدان تربيتدورميدان ستاري قطعه دوماجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
76131مغازه18سجادچهارراه خيام جنوبي جنب نمايندگي هيوندا/ساختمان کفش ملياجاره200,00040,000,000نمایش جزئیات
109948مغازه33شهرک آزادگاننبش دلاوران 25فروش30,000,000990,000,000نمایش جزئیات
110004مغازه20احمد آبادبين ابوذر غفاري23و25اجاره2,300,00020,000,000نمایش جزئیات
74678مغازه15هاشميههاشميه 6 ؛ برج آبانفروش35,000,000525,000,000نمایش جزئیات
86503مغازه10کوهسنگيزيست خاورفروش00نمایش جزئیات
83945مغازه126ميدان تربيتبين معلم62و64فروش20,000,0000نمایش جزئیات
88547مغازه50قاسم آبادنبش فلاحي43فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
109784مغازه47ميثاقميثاق4اجاره500,00025,000,000نمایش جزئیات
84211مغازه13کوهسنگيزيست خاورفروش21,538,462280,000,000نمایش جزئیات
107990مغازه50رضا شهرابتدا بلوار رضوي،مقابل هتل پرديساناجاره3,500,00010,000,000نمایش جزئیات
100035مغازه160فرامرز عباسينبش فرامرز 2اجاره0500,000,000نمایش جزئیات
100177مغازه270کوثرنبش کوثر شمالي 17اجاره7,500,00050,000,000نمایش جزئیات
58106مغازه35راهنمائيبرج سلمانفروش30,000,0001,050,000,000نمایش جزئیات
67631مغازه140وکيل آباد3حاشيه وکيل آباد 79اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
109688مغازه31ميدان تربيتنرسيه به معلم 69فروش25,000,000775,000,000نمایش جزئیات
52069مغازه36صارميبين صارمي16و18فروش01,350,000,000نمایش جزئیات
64855مغازه12هاشميههاشميه6-مجتمع آبانفروش00نمایش جزئیات
105593مغازه120کلاهدوزکلاهدوز24/ساختمان121فروش00نمایش جزئیات
109672مغازه30امام رضابين امام رضا41و43فروش38,000,0000نمایش جزئیات
109631مغازه37کوهسنگينبش رودکي 4فروش18,918,919700,000,000نمایش جزئیات
60260مغازه330بلوار جانبازنبش چهارراه ساجديفروش05,000,000,000نمایش جزئیات
64047مغازه25سجادبين چهارراه بهار و بزرگمهر پاساژنگارفروش00نمایش جزئیات
100697مغازه60سنابادبين سناباد 2 و4اجاره500,000150,000,000نمایش جزئیات
66895مغازه16دندانپزشکاننبش دندان پزشکان 15اجاره700,0005,000,000نمایش جزئیات
50001مغازه130احمد آبادبين ابوذر 13و15 جنب لبنيات عليزادهفروش00نمایش جزئیات
105611مغازه14ميدان تربيتنبش شريف 7فروش16,000,000224,000,000نمایش جزئیات
105907مغازه60اقبال لاهوريحاشيه اقبال ايران مارکتفروش01,800,000,000نمایش جزئیات
82966مغازه31فکورينبش لاله 4فروش00نمایش جزئیات
99600مغازه35کوهسنگيبهشتي33فروش23,000,000805,000,000نمایش جزئیات
105853مغازه18بلوار معلممعلم 33 بعداز چهارراه اولاجاره700,0003,000,000نمایش جزئیات
18266مغازه125سيدرضيسيدرضي 26 بعداز چهار راه اولفروش02,000,000,000نمایش جزئیات
42536مغازه14بلوار جانبازپروما واحد211فروش17,000,0000نمایش جزئیات
48547مغازه14بلوار جانبازپروما واحد211اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
61430مغازه18لادنبين گلديس 16/2 و 16/4فروش0250,000,000نمایش جزئیات
109354مغازه8کوهسنگيبرج مهر کوهسنگياجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
25417مغازه13بلوار جانبازپرومافروش22,000,0000نمایش جزئیات
82479مغازه150ميدان تربيتبين معلم67و69فروش22,000,0000نمایش جزئیات
97889مغازه12بلوار جانبازپروما طبقه اول غرفه 182فروش41,666,667500,000,000نمایش جزئیات
105555مغازه22هاشميهنبش هاشميه 6 مجتمع آبانفروش00نمایش جزئیات
109281مغازه23احمد آبادبين پرستار3و5؛ساختمان پرستار؛جنب داروخانهاجاره3,000,0005,000,000نمایش جزئیات
109310مغازه28قاسم آبادنبش شاهد34اجاره080,000,000نمایش جزئیات
109311مغازه9ميدان تربيتمعلم 72 دادگر 19اجاره450,0003,000,000نمایش جزئیات
109329مغازه10کوهسنگيبرج مهرفروش25,000,000250,000,000نمایش جزئیات
109330مغازه120کوهسنگيزيست خاورفروش16,666,6672,000,000,000نمایش جزئیات
109332مغازه10کوهسنگيبرج مهراجاره1,000,00020,000,000نمایش جزئیات
49868مغازه23راهنمائيبرج سلمانفروش00نمایش جزئیات
94936مغازه320احمد آبادمقابل هتل هما/مجتمع همااجاره45,000,000250,000,000نمایش جزئیات
42141مغازه23راهنمائيبرج سلماناجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
84643مغازه240بلوار معلمبين معلم48و50فروش40,000,0000نمایش جزئیات
104895مغازه180اقدسيهاقدسيه 2 قطعه 26فروش0900,000,000نمایش جزئیات
109252مغازه18وکيل آباد3بين وکيل آباد53و55اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
109254مغازه16کوهسنگيزيست خاورفروش16,250,000260,000,000نمایش جزئیات
18238مغازه80بلوار امامتامامت43 نرسيده به چهارراه اولاجاره2,700,00010,000,000نمایش جزئیات
20286مغازه42دندانپزشکانمعلم72فروش10,000,0000نمایش جزئیات
40723مغازه55سجادبهارستان10 چهارراه دوم سمت راستفروش00نمایش جزئیات
17347مغازه18قاسم آبادچهارراه مخابرات برج اکسيرفروش30,000,000540,000,000نمایش جزئیات
66276مغازه53صياد شيرازيمجتمع زمردفروش32,075,4721,700,000,000نمایش جزئیات
5480مغازه80قاسم آباديوسفيه33فروش00نمایش جزئیات
76459مغازه90راهنمائيبين دستغيب7و9،نرسيده ب سه راه فلسطيناجاره6,000,000100,000,000نمایش جزئیات
105738مغازه90دانشجوچهارراه دانشجو به سمت دانش آموز/سومين مغازهاجاره8,000,00050,000,000نمایش جزئیات
103694مغازه100سنابادحد فاصل پنجراه سناباد و البسکواجاره12,000,00050,000,000نمایش جزئیات
2503مغازه62پيروزي 1حاشيه پيروزي دور ميدان اقبالفروش20,000,0001,240,000,000نمایش جزئیات
81965مغازه132سيدرضيدور ميدان سيدرضي مجتمع تجارياجاره5,000,00050,000,000نمایش جزئیات
91735مغازه40فرامرز عباسينبش فرامرز عباسي 1 پاساژ دهقاناجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
105519مغازه130فارغ التحصيلانفارغ التحصيلان5فروش22,000,0000نمایش جزئیات
107104مغازه30قاسم آباداماميه68اجاره600,0006,000,000نمایش جزئیات
109058مغازه26هاشميههاشميه 62 مجتمع کوهسر مالفروش01,650,000,000نمایش جزئیات
109064مغازه130فارغ التحصيلانفارغ التحصيلان5اجاره14,000,000100,000,000نمایش جزئیات
105229مغازه17ايرج ميرزاجلال 72/4فروش16,000,000272,000,000نمایش جزئیات
105264مغازه31آب وبرقبرج آرميتاژفروش00نمایش جزئیات
105418مغازه23ميدان تربيتمعلم 72 مجتمع تجاري دادگر اولين مغازهفروش12,500,000287,500,000نمایش جزئیات
84436مغازه100فارغ التحصيلانبين فارغ التحصيلان و پژوهشفروش20,000,0002,000,000,000نمایش جزئیات
85254مغازه16ايرج ميرزاجلال68اجاره700,0005,000,000نمایش جزئیات
105271مغازه80شهرک آزادگاننبش دلاوران23اجاره4,000,00020,000,000نمایش جزئیات
38720مغازه20سجادنبش شقايق جنوبي پاساژخاتمفروش00نمایش جزئیات
105268مغازه80شهرک آزادگاننبش دلاوران23فروش20,000,0001,600,000,000نمایش جزئیات
108909مغازه35احمد آبادملاصدرا7؛طالقاني9؛مقابل مسجد توفيقفروش30,000,0001,050,000,000نمایش جزئیات
39341مغازه50سرافرازانسرافراز9فروش16,000,000800,000,000نمایش جزئیات
62353مغازه123فکوريفکوري45فروش00نمایش جزئیات
74062مغازه55سنابادمطهري جنوبي9/نبش کاشففروش01,000,000,000نمایش جزئیات
7649مغازه33بلوار معلمنبش معلم36فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
108869مغازه60رضا شهرفرقاني9اجاره1,000,00025,000,000نمایش جزئیات
106983مغازه80فلسطينفلسطين 28/7اجاره1,000,00050,000,000نمایش جزئیات
108794مغازه26ميدان تربيتمعلم 72فروش11,538,462300,000,000نمایش جزئیات
82202مغازه66سازمان آبصادقي3فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
100995مغازه50بلوار امامتنبش امامت 64فروش30,000,0000نمایش جزئیات
103429مغازه14دانشجونرسيده به دانشجو 12اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
105399مغازه50بلوار امامتبين امامت8و10اجاره8,000,000200,000,000نمایش جزئیات
106686مغازه31محمديهمحمديه 5/5 جنب بوستان آفرينش ط اول واحد 1اجاره033,000,000نمایش جزئیات
81440مغازه20ميدان تربيتدور ميدان ستارياجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
78882مغازه18سجادبولوار سجاد پاساژ سجادفروش00نمایش جزئیات
81717مغازه19ميدان تربيتبين شريف5و7؛پاساژشريففروش00نمایش جزئیات
98148مغازه132دندانپزشکانمعلم 77/7 فاز تجاري محله ساختمان آرامشفروش01,320,000,000نمایش جزئیات
14289مغازه22صياد شيرازيبين صياد46و48فروش25,000,000550,000,000نمایش جزئیات
102680مغازه50سجادبين بيستون 6و8فروش00نمایش جزئیات
48032مغازه95هاشميهنبش هاشميه83اجاره5,000,00040,000,000نمایش جزئیات
106692مغازه60آب وبرقبين هفت تير 8 و 10اجاره7,500,00020,000,000نمایش جزئیات
108595مغازه20بلوار امامتامامت54؛نرسيده به چهارراه اولاجاره850,0006,000,000نمایش جزئیات
14459مغازه16پيروزي 1بين پيروزي75و77اجاره1,700,00010,000,000نمایش جزئیات
20375مغازه30پيروزي 1بين پيروزي70 و72اجاره2,200,00010,000,000نمایش جزئیات
104670مغازه20بلوار جانبازکيان سنتر2فروش40,000,000800,000,000نمایش جزئیات
96949مغازه63قاسم آبادتقاطع حجاب و شريعتي؛فروش0820,000,000نمایش جزئیات
108355مغازه190هاشميهبين هاشميه 13و15فروش131,578,94525,000,000,000نمایش جزئیات
33049مغازه25سجادچهارراه بزرگمهر پاساژ سجاد مغازه 5 سمت راستاجاره2,300,000100,000,000نمایش جزئیات
100376مغازه33مطهري شماليمطهري شمالي 66- بين صفدري نژاد 3و5فروش14,000,000462,000,000نمایش جزئیات
104441مغازه17قاسم آباداستاد يوسفي 10فروش10,000,000170,000,000نمایش جزئیات
106429مغازه110رضا شهرنبش خاقاني1اجاره6,000,0000نمایش جزئیات
108316مغازه125بلوار معلمتقاطع دانش آموز و معلم جنب شيريني جام عسلاجاره10,000,000100,000,000نمایش جزئیات
36542مغازه12راهنمائيبرج سلمان واحد23فروش29,166,667350,000,000نمایش جزئیات
74752مغازه105بلوار معلممعلم 26 قطعه دوماجاره5,000,00060,000,000نمایش جزئیات
104528مغازه18شهرک آزادگاننماز17/نبش آرمان 16فروش15,555,556280,000,000نمایش جزئیات
106398مغازه20وکيل آباد3وکيل آباد 57 نبش کوچه اولاجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
9105مغازه18سجادچهارراه خيام نبش بيستون مجتمع کامپيوتر تک واحد309فروش27,777,778500,000,000نمایش جزئیات
83169مغازه17فلسطينفلسطين23؛ ياسناباد60فروش00نمایش جزئیات
90384مغازه43قاسم آبادبين حجاب 63 و 65فروش28,000,0001,204,000,000نمایش جزئیات
93958مغازه50شهرک آزادگانرهايي3/5فروش0500,000,000نمایش جزئیات
108216مغازه100احمد آبادحد فاصل ميدان تلويزيون و سه راه بعثت مجتمع آستان قدسفروش00نمایش جزئیات
108083مغازه16پيروزي 1بين پيروزي75و77اجاره1,800,00010,000,000نمایش جزئیات
108119مغازه355مطهري شماليمطهري شمالي21اجاره13,500,00050,000,000نمایش جزئیات
108136مغازه100رضا شهرنبش خاقاني 1اجاره7,000,0000نمایش جزئیات
20846مغازه61سرافرازانسرافراز 13چهارراه اول سمت چپفروش15,000,000915,000,000نمایش جزئیات
66576مغازه50سيدرضيسيدرضي 44 نبش چهارراه دومفروش00نمایش جزئیات
9038مغازه55پيروزي 1نبش پيروزي 43اجاره4,000,00030,000,000نمایش جزئیات
101711مغازه54ميدان تربيتبين قانع 2و4فروش15,000,000810,000,000نمایش جزئیات
89435مغازه130فارغ التحصيلانفارغ التحصيلان 5فروش20,000,0000نمایش جزئیات
106288مغازه120اقدسيهاقدسيه 2 قطعه 2699اجاره1,800,00015,000,000نمایش جزئیات
108007مغازه22قاسم آباداماميه6اجاره550,0003,000,000نمایش جزئیات
13819مغازه24قاسم آبادنبش چهارراه مخابرات مجتمع تجاري اکسيرفروش30,000,000720,000,000نمایش جزئیات
31409مغازه23قاسم آبادبين حسابي شمالي29و31فروش23,000,000529,000,000نمایش جزئیات
54914مغازه20صدفچهارراه صدف نرسيده به صدف 30 قطعه 4اجاره060,000,000نمایش جزئیات
52437مغازه87پيروزي 1پيروزي 75 ولايتي 7 کوچه قاسم مجديفروش12,000,0001,044,000,000نمایش جزئیات
80417مغازه120آموزگاربين معلم71و73اجاره4,000,000100,000,000نمایش جزئیات
97375مغازه15سنابادقرني14فروش20,000,000300,000,000نمایش جزئیات
103859مغازه53قاسم آبادحسابي شمالي2فروش21,000,0001,113,000,000نمایش جزئیات
106140مغازه75فکورينبش فکوري 24اجاره6,000,00050,000,000نمایش جزئیات
103028مغازه450سنابادحدفاصل چهارراه راهنمايي و سناباداجاره27,000,00090,000,000نمایش جزئیات
105811مغازه20شهرک طالقانيارغوان 14اجاره600,0005,000,000نمایش جزئیات
54026مغازه100سجادچهارراه خيام مقابل مسکن شهرسازيفروش07,000,000,000نمایش جزئیات
104123مغازه25احمد آبادنبش عارف11اجاره1,500,00055,000,000نمایش جزئیات
107849مغازه30کوهسنگيبين نامجو7و9اجاره850,00015,000,000نمایش جزئیات
107762مغازه9کوهسنگيبين جهان آرا 11و13اجاره700,0007,000,000نمایش جزئیات
107694مغازه60اقدسيهانتهاي اقدسيه 10 جنب تعميرگاه دليجاناجاره0180,000,000نمایش جزئیات
16935مغازه12بلوار جانبازپروما واحد184اجاره3,800,00020,000,000نمایش جزئیات
23806مغازه70هاشميههاشميه 62 /مقابل فراز2و4فروش15,000,0001,050,000,000نمایش جزئیات
25207مغازه18سجادنبش بيستون مجتمع کامپيوتر تکفروش0480,000,000نمایش جزئیات
54110مغازه167سجادچهارراه بهار نبش ياسمناجاره10,000,0000نمایش جزئیات
104162مغازه65رضا شهرنبش خاقاني 26فروش15,000,0000نمایش جزئیات
105918مغازه20هدايتتقاطع هدايت ومطهري شمالي؛نبش چهارراه استيکياجاره1,200,0005,000,000نمایش جزئیات
80922مغازه25راهنمائيبرج سلماناجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
83384مغازه180ميدان تربيتبعد از معلم 69اجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
101881مغازه20لادنبين لادن 2و4اجاره1,300,00020,000,000نمایش جزئیات
107619مغازه20وکيل آباد 2وکيل آباد 37اجاره1,300,00010,000,000نمایش جزئیات
107620مغازه20حرعامليحرعاملي 64اجاره1,100,00010,000,000نمایش جزئیات
107621مغازه135دانش آموزحاشيه معلم بعد از چهارراه دانش آموز جنب قنادي برگ سبزاجاره7,000,000200,000,000نمایش جزئیات
100445مغازه23راهنمائيبرج سلمانفروش00نمایش جزئیات
56151مغازه44فرامرز عباسيکيان سنتر 2فروش22,727,2731,000,000,000نمایش جزئیات
107545مغازه80احمد آبادبين سلمان 2و 2/1فروش55,000,0000نمایش جزئیات
11044مغازه100آب وبرقهفت تير16فروش30,000,0003,000,000,000نمایش جزئیات
80332مغازه75وکيل آباد3بين وکيل آباد85و87؛اول زيرگذر برونسيفروش0350,000,000نمایش جزئیات
105665مغازه22سرافرازانسرافرازان49/2اجاره600,0004,000,000نمایش جزئیات
107448مغازه20پيروزي2پيروزي 13اجاره1,800,00035,000,000نمایش جزئیات
107490مغازه45قاسم آبادحسابي 22اجاره1,000,00035,000,000نمایش جزئیات
105736مغازه163بلوار امامتامامت 12اجاره9,000,00070,000,000نمایش جزئیات
105427مغازه40فرامرز عباسيفرامرز 62 ابتدا بهاراناجاره3,200,00020,000,000نمایش جزئیات
54833مغازه47بلوار امامتامامت 38فروش00نمایش جزئیات
78807مغازه15بلوار امامتامامت24اجاره1,800,00015,000,000نمایش جزئیات
107222مغازه10قاسم آباداماميه 6اجاره350,0001,000,000نمایش جزئیات