کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهآدرسنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
54029مغازه19سجادپاساژ خاتمفروش63,157,8951,200,000,000نمایش جزئیات
122377مغازه50ميدان تربيتبين معلم 62 و 64اجاره5,000,00020,000,000نمایش جزئیات
124281مغازه240بلوار معلماستقلال5فروش08,400,000,000نمایش جزئیات
30447مغازه20ميدان تربيتدورميدان ستاري قطعه دوماجاره1,300,00010,000,000نمایش جزئیات
128384مغازه20پيروزي2بين پيروزي4و6 00نمایش جزئیات
128299مغازه33سيدرضيسيدرضي39مهران8اجاره1,000,00050,000,000نمایش جزئیات
108216مغازه110احمد آبادحد فاصل ميدان تلويزيون و سه راه بعثت مجتمع آستان قدسفروش50,000,0025,500,000,000نمایش جزئیات
44116مغازه34سازمان آبصادقي13/ اسفندياني10فروش38,235,2941,300,000,000نمایش جزئیات
112303مغازه146آبکوهنبش دانشسرافروش03,500,000,000نمایش جزئیات
84211مغازه13کوهسنگيزيست خاورفروش00نمایش جزئیات
128233مغازه40سنابادسناباد حاشيه خيابان گلاجاره6,000,00020,000,000نمایش جزئیات
30843مغازه24سجادابتداي بهار پاساژ بارثاوااجاره5,000,00020,000,000نمایش جزئیات
93169مغازه120نمايشگاهبين نمايشگاه7و 9اجاره6,000,000100,000,000نمایش جزئیات
51746مغازه24سجادابتداي بهار پاساژ بارثاوافروش00نمایش جزئیات
42056مغازه65فرامرز عباسيفرامرز 36 قطعه چهارمفروش02,000,000,000نمایش جزئیات
94074مغازه43پيروزي 1بين پيروزي68 و چهارراه صياد شيرازيفروش70,000,0000نمایش جزئیات
36920مغازه23راهنمائيبرج سلمانفروش35,000,000690,000,000نمایش جزئیات
128073مغازه24دانش آموزبين دانش آموز12و14اجاره3,500,00050,000,000نمایش جزئیات
128075مغازه24دانش آموزبين دانش آموز12و14فروش00نمایش جزئیات
128143مغازه23راهنمائيبرج سلماناجاره1,500,0005,000,000نمایش جزئیات
86446مغازه43پيروزي 1بين پيروزي68 و چهارراه صياد شيرازيفروش اجاره0450,000,000نمایش جزئیات
79054مغازه23بلوار جانبازکيان سنتر2اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
124382مغازه20احمد آبادپاساژ قسطنطنيهفروش27,500,000550,000,000نمایش جزئیات
19511مغازه32محمديهبين محمديه10/1و10/3 پروژه بلورفروش00نمایش جزئیات
60260مغازه330بلوار جانبازنبش چهارراه ساجديفروش50,000,0000نمایش جزئیات
94931مغازه150بلوار معلمحاشيه ميدان دانشفروش60,000,0000نمایش جزئیات
74062مغازه55سنابادمطهري جنوبي9/نبش کاشففروش23,636,364150,000,000نمایش جزئیات
128005مغازه66قاسم آبادميدان حجاب بازار ابريشمفروش20,000,0000نمایش جزئیات
86537مغازه38قاسم آبادميدان حجاب بازار ابريشمفروش20,000,0000نمایش جزئیات
118980مغازه450پيروزي2بين بيروزي 28و 30اجاره30,000,000100,000,000نمایش جزئیات
75928مغازه60لادننرسيده به لادن2اجاره1,100,00011,000,000نمایش جزئیات
71568مغازه45الهيهالهيه15 تقي زاده10فروش25,000,0001,125,000,000نمایش جزئیات
127825مغازه70رضا شهربين پيروزي7و9اجاره8,500,000100,000,000نمایش جزئیات
63041مغازه30بلوار معلممعلم36اجاره5,000,00020,000,000نمایش جزئیات
126049مغازه20آب وبرقهفت تير29اجاره050,000,000نمایش جزئیات
66993مغازه50کوثرکوثرجنوبي 14-جنب بيمه ايران-قطعه دومفروش00نمایش جزئیات
88860مغازه240پيروزي2بين پيروزي26و28 جنب پمپ بنزينفروش018,000,000,000نمایش جزئیات
89047مغازه43شهرک آزادگاننماز28/برج الماسفروش25,000,0001,075,000,000نمایش جزئیات
12485مغازه100کوثرکوثرجوبي 14-جنب بيمه ايران-قطعه دومفروش22,000,0000نمایش جزئیات
2503مغازه62پيروزي 1حاشيه پيروزي دور ميدان اقبالفروش40,000,0000نمایش جزئیات
96557مغازه120شهرک آزادگاندلاوران46 دور ميدان آبشارفروش33,000,0000نمایش جزئیات
92959مغازه43صياد شيرازيبين پيروزي 68 و چهارراه صيادفروش00نمایش جزئیات
14289مغازه23صياد شيرازيبين صياد46و48فروش45,000,0000نمایش جزئیات
55530مغازه20فکوريبين فکوري11و13فروش00نمایش جزئیات
106275مغازه36کوهسنگيکوهسنگي15 مجتمع باراداجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
76252مغازه115مجيديهنبش مجيديه12فروش30,000,0000نمایش جزئیات
116232مغازه160قاسم آبادچهارراه ورزش/مقابل شريعتي39/جنب نانواييفروش010,000,000,000نمایش جزئیات
122619مغازه28سجادچهارراه خيام مقابل مسکن شهرسازي جنب بانک سرمايهاجاره5,000,00030,000,000نمایش جزئیات
122620مغازه28سجادچهارراه خيام مقابل مسکن شهرسازي جنب بانک سرمايهفروش100,000,0000نمایش جزئیات
127716مغازه43صياد شيرازيبين پيروزي 68 و چهارراه صياداجاره0450,000,000نمایش جزئیات
83075مغازه36کوهسنگيکوهسنگي15 مجتمع بارادفروش20,000,0000نمایش جزئیات
96633مغازه20سيدرضيسيد رضي28-جنب پلاک 277اجاره2,100,00010,000,000نمایش جزئیات
119860مغازه20دانش آموزبين دانش آموز 24و 26فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
78558مغازه45سرافرازانسرافرازان49/2فروش00نمایش جزئیات
36542مغازه12راهنمائيبرج سلمان واحد23فروش43,333,333520,000,000نمایش جزئیات
109058مغازه26هاشميههاشميه 62 مجتمع کوهسر مالفروش01,600,000,000نمایش جزئیات
76366مغازه63اقدسيهاقدسيه 9فروش31,746,0322,000,000,000نمایش جزئیات
122035مغازه32الهيهنقويه 6 غفاري دوست 5/2اجاره1,200,00020,000,000نمایش جزئیات
122379مغازه150هاشميههاشميه 62 بين فراز 2و 4اجاره0250,000,000نمایش جزئیات
123784مغازه32الهيهنقويه 6 غفاري دوست 5/2فروش15,625,000500,000,000نمایش جزئیات
122430مغازه63اقدسيهاقدسيه 9 مجتمع کياناجاره2,000,000250,000,000نمایش جزئیات
127496مغازه150کوثرنبش چهارراه کوثر جنوبياجاره0170,000,000نمایش جزئیات
127523مغازه20کوهسنگيکوهسنگي31/برج مهرفروش95,000,0000نمایش جزئیات
57998مغازه13لادننبش لادن 28اجاره1,500,0005,000,000نمایش جزئیات
115687مغازه20کوهسنگيکوهسنگي31/برج مهراجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
11062مغازه40بلوار معلمبين معلم44و46فروش50,000,0000نمایش جزئیات
119608مغازه33تقي آبادزيست خاوراجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
81123مغازه65سازمان آبنبش شهيد صادقي3فروش00نمایش جزئیات
53394مغازه26دانشجودانشجو17فروش45,000,0000نمایش جزئیات
103682مغازه15راهنمائيبرج سلماناجاره040,000,000نمایش جزئیات
82479مغازه150ميدان تربيتبين معلم67و69فروش40,000,0000نمایش جزئیات
66276مغازه53صياد شيرازيمجتمع زمردفروش71,698,1133,800,000,000نمایش جزئیات
127442مغازه26دانشجودانشجو17اجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
120002مغازه35ميدان تربيتمعلم 77 کوچه چهارم سمت راست ساختمان نديماجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
9462مغازه191قاسم آبادميدان حجاب فاز تجاريفروش00نمایش جزئیات
107545مغازه80احمد آبادبين سلمان 2و 2/1فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
100107مغازه27هاشميهمجتمع کوهسرفروش02,200,000,000نمایش جزئیات
109948مغازه33شهرک آزادگاننبش دلاوران 25فروش00نمایش جزئیات
66576مغازه170سيدرضيسيدرضي 44 نبش چهارراه دومفروش30,000,0000نمایش جزئیات
109947مغازه33شهرک آزادگاننبش دلاوران 25اجاره00نمایش جزئیات
125431مغازه40بلوار جانبازجانباز 7 بين وصال14و16اجاره080,000,000نمایش جزئیات
125439مغازه25بلوار جانبازپشت کيان 2 مرکز تجارت مهرجنب شيريني فروشي کندواجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
108215مغازه110احمد آبادحد فاصل ميدان تلوزيون و سه راه بعثت مجتمع آستان قدساجاره7,000,00050,000,000نمایش جزئیات
101569مغازه200راهنمائينبش راهنمايي2اجاره9,000,00050,000,000نمایش جزئیات
118300مغازه40دندانپزشکانمعلم 77/7 فاز تجاري محله ساختمان آرامشاجاره1,000,00030,000,000نمایش جزئیات
98148مغازه132دندانپزشکانمعلم 77/7 فاز تجاري محله ساختمان آرامشفروش02,900,000,000نمایش جزئیات
17347مغازه18قاسم آبادچهارراه مخابرات برج اکسيرفروش00نمایش جزئیات
125077مغازه15بلوار جانبازکيان سنتر 2اجاره2,000,00015,000,000نمایش جزئیات
47121مغازه35احمد آبادابوذر غفاري 11و13اجاره6,500,00060,000,000نمایش جزئیات
127071مغازه32سجاديهبين سجاديه8و10 مغازه وسط کلبه کفشفروش27,500,000880,000,000نمایش جزئیات
127073مغازه35اقدسيهاقدسيه53 حسين پور 6فروش35,000,0000نمایش جزئیات
37277مغازه103دانشجوبين دانشجو1و3فروش00نمایش جزئیات
118194مغازه85دندانپزشکاندندانپزشکان 11فروش50,000,0000نمایش جزئیات
119095مغازه40رحمانيهرحمانيه 5فروش40,000,0001,600,000,000نمایش جزئیات
103563مغازه17ميدان تربيتمعلم 89فروش30,000,000510,000,000نمایش جزئیات
100995مغازه50بلوار امامتنبش امامت 64فروش50,000,0000نمایش جزئیات
1245مغازه30دانش آموزنبش دانش آموز 38فروش26,666,667800,000,000نمایش جزئیات
80921مغازه23راهنمائيبرج سلمان / واحد 22/1فروش00نمایش جزئیات
31409مغازه23قاسم آبادبين حسابي شمالي29و31فروش0850,000,000نمایش جزئیات
99868مغازه74سنابادنبش سناباد 15فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
99869مغازه64سنابادنبش سناباد 15-سر نبش چهار راهاجاره5,500,000100,000,000نمایش جزئیات
78882مغازه18سجادبولوار سجاد پاساژ سجادفروش00نمایش جزئیات
81383مغازه38بلوار معلممعلم 41فروش25,000,000950,000,000نمایش جزئیات
119775مغازه120لادنلادن 26فروش40,000,0000نمایش جزئیات
126724مغازه24صارميبين صارمي12و14فروش01,100,000,000نمایش جزئیات
124560مغازه36هاشميههاشميه 47اجاره3,000,00010,000,000نمایش جزئیات
14364مغازه59صدفبين معلم 50و52فروش70,000,0000نمایش جزئیات
121288مغازه120اقدسيهاقدسيه 4فروش01,200,000,000نمایش جزئیات
2155مغازه125بلوار معلمخروجي پمپ بنزين بلوار معلمفروش06,000,000,000نمایش جزئیات
119076مغازه15000بلوار جانبازبين جانباز3و5فروش0350,000,000,000نمایش جزئیات
20846مغازه61سرافرازانسرافراز 13چهارراه اول سمت چپفروش00نمایش جزئیات
88750مغازه58ميثاقميثاق20.بين اميريه واقدسيه.خيابان خسرويفروش27,000,0001,566,000,000نمایش جزئیات
89601مغازه85فارغ التحصيلاننبش فارغ التحصيلان 3فروش33,000,0000نمایش جزئیات
93958مغازه50شهرک آزادگانرهايي3/5فروش13,000,000650,000,000نمایش جزئیات
126644مغازه50قاسم آبادبين فلاحي 50/12 و 50/14فروش00نمایش جزئیات
41880مغازه62قاسم آبادنبش فلاحي28فروش51,612,9033,200,000,000نمایش جزئیات
79262مغازه75سرافرازانسرافراز49/2فروش15,000,0000نمایش جزئیات
26456مغازه290ميدان تربيتبين معلم 67و69فروش08,000,000,000نمایش جزئیات
105907مغازه60اقبال لاهوريحاشيه اقبال ايران مارکتفروش03,000,000,000نمایش جزئیات
113475مغازه48مجيديهمجيديه27؛داخل پاساژفروش14,000,000672,000,000نمایش جزئیات
119114مغازه40سرافرازانسرافرازان 39فروش12,500,000500,000,000نمایش جزئیات
68348مغازه55وکيل آباد3وکيل آباد 83فروش35,000,0000نمایش جزئیات
126519مغازه127سنابادمطهري 15 نبش دکتر شيخ 2فروش28,000,0000نمایش جزئیات
126520مغازه127سنابادمطهري 15 نبش دکتر شيخ 2فروش12,000,0000نمایش جزئیات
78790مغازه23بلوار جانبازکيان سنتر2فروش00نمایش جزئیات
80960مغازه31دانش آموزبين دانش آموز17و19فروش64,516,1292,000,000,000نمایش جزئیات
119194مغازه99آموزگارآموزگار82 نبش کوچه دوم سمت راستفروش04,000,000,000نمایش جزئیات
6920مغازه36الهيهبين الهيه9و11 مجتمع تجاري مسکوني سبحانفروش00نمایش جزئیات
122771مغازه20ميثاقميثاق 4 بين بوستان 4و 6فروش20,000,000400,000,000نمایش جزئیات
91514مغازه18هاشميهمجتمع کوهسرفروش65,555,5561,180,000,000نمایش جزئیات
43354مغازه20سنابادمقابل داروخانه سناباد، پاساژسنابادفروش6,950,000139,000,000نمایش جزئیات
126195مغازه25بلوار امامتامامت 34 کتار ساختمان پزشکاناجاره3,200,00020,000,000نمایش جزئیات
126218مغازه12بلوار امامتنبش امامت28 مجتمع طلا وجواهر عمادفروش0650,000,000نمایش جزئیات
4793مغازه20صدفنبش صدف5فروش01,100,000,000نمایش جزئیات
18681مغازه24بلوار امامتبلوار آموزگار بين امامت و جلالفروش83,333,3332,000,000,000نمایش جزئیات
47965مغازه20پيروزي 1نبش پيروزي34فروش65,000,0001,300,000,000نمایش جزئیات
122685مغازه40محمديهنبش محمديه 21فروش23,250,000930,000,000نمایش جزئیات
122621مغازه15سجادبيستون1اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
126136مغازه30رضا شهرخاقاني 6اجاره1,300,00010,000,000نمایش جزئیات
69436مغازه15صياد شيرازيصياد23 بين نور5و7فروش28,666,667430,000,000نمایش جزئیات
102416مغازه23سجادچهار راه بهار/پاساژ بارثاوافروش02,000,000,000نمایش جزئیات
126039مغازه45فرامرز عباسيچهارراه فرامرزاجاره11,000,000300,000,000نمایش جزئیات
112749مغازه22ميدان تربيتستاري 22فروش30,000,000660,000,000نمایش جزئیات
125892مغازه70سازمان آبنبش صادقي13فروش03,200,000,000نمایش جزئیات
125918مغازه43قاسم آبادبين فلاحي 90و92فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
117339مغازه16سنابادسناباد54،پاساژ سعادتفروش00نمایش جزئیات
125853مغازه34سجادمولوي12اجاره7,000,00070,000,000نمایش جزئیات
123928مغازه12سيدرضيسيدرضي 39 مهران 7اجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
113717مغازه26بلوار امامتبين امامت 29و 31فروش80,000,0002,080,000,000نمایش جزئیات
125771مغازه30بلوار جانبازبين تلاش1و3اجاره1,500,00015,000,000نمایش جزئیات
125787مغازه70رضا شهرپيروزي 3 رودکي 8فروش0900,000,000نمایش جزئیات
91505مغازه170شهرک آزادگاندلاوران 11 - قطعه 2 سمت راست فاز تجاريفروش03,000,000,000نمایش جزئیات
120397مغازه37دانشجودانشجو 22اجاره2,200,00010,000,000نمایش جزئیات
103156مغازه35رضا شهرخاقاني 10فروش30,000,0001,050,000,000نمایش جزئیات
77681مغازه64فلسطينبين دستغيب 4و6فروش40,000,0000نمایش جزئیات
38727مغازه104سجادسجاد24 کباب سراي سجادفروش00نمایش جزئیات
122116مغازه38فلسطيننبش دستغيب13فروش01,600,000,000نمایش جزئیات
29862مغازه160پيروزي2پيروزي 6 فاز 3 تجاريفروش01,500,000,000نمایش جزئیات
38720مغازه20سجادنبش شقايق جنوبي پاساژخاتمفروش45,000,000900,000,000نمایش جزئیات
40723مغازه55سجادبهارستان10 چهارراه دوم سمت راستفروش00نمایش جزئیات
122114مغازه30ايرج ميرزابين جلال 43 و 45فروش36,666,6671,100,000,000نمایش جزئیات
114267مغازه30سنابادنبش سناباد30فروش75,000,0000نمایش جزئیات
122603مغازه33تقي آبادزيست خاورفروش22,727,273750,000,000نمایش جزئیات
125429مغازه20کوهسنگيکوهسنگي31/برج مهرفروش80,000,0001,600,000,000نمایش جزئیات
125434مغازه90فرامرز عباسيفرامرز عباسي 41اجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
78199مغازه20پيروزي 1بين پيروزي34و36اجاره3,500,0000نمایش جزئیات
89667مغازه175الهيهالهيه1فروش02,300,000,000نمایش جزئیات
111403مغازه24آب وبرقهفت تير برج آرميتاژفروش00نمایش جزئیات
111569مغازه36پيروزي2رز8فروش00نمایش جزئیات
121307مغازه83قاسم آبادنبش فلاحي72اجاره1,500,000100,000,000نمایش جزئیات
125371مغازه46سجادچهار راه بزرگمهر جنب بانک صادراتفروش01,600,000,000نمایش جزئیات
125372مغازه27بلوار جانبازياس 8اجاره4,600,00035,000,000نمایش جزئیات
125198مغازه34ايرج ميرزاجلال 72/12فروش21,212,121700,000,000نمایش جزئیات
62117مغازه24تقي آبادزيست خاورفروش0350,000,000نمایش جزئیات
112905مغازه20پيروزي 1بين پيروزي 31/1و31/3-مجاور سينما پيروزيفروش80,000,0001,600,000,000نمایش جزئیات
111003مغازه18سجادبين بيستون 4 و 6فروش40,000,000720,000,000نمایش جزئیات
27983مغازه12سرافرازانسرافرازان35فروش0380,000,000نمایش جزئیات
52437مغازه30پيروزي 1پيروزي 75 ولايتي 7 کوچه قاسم مجدياجاره850,0005,000,000نمایش جزئیات
125054مغازه40بلوار جانبازجانباز 7 بين وصال14و16فروش13,000,000520,000,000نمایش جزئیات
125055مغازه21دانشجوبين دانشجو 18و20فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
125062مغازه30بلوار امامتبين امامت 43و45 جب بانک کاسپينفروش01,300,000,000نمایش جزئیات
16025مغازه30الهيهمحمديه10/3 مجتمع تجاري ياسفروش15,000,000450,000,000نمایش جزئیات
124942مغازه100پيروزي2پيروزي6 چهارراه دوم فاز3اجاره600,00020,000,000نمایش جزئیات
79318مغازه40پيروزي 1پيروزي75 ولايتي7اجاره850,0008,000,000نمایش جزئیات
83945مغازه126ميدان تربيتبين معلم62و64فروش35,000,0000نمایش جزئیات
56247مغازه15بلوار امامتچهارراه آزادشهر ابتدا امامت1اجاره4,000,00020,000,000نمایش جزئیات
115692مغازه300ملک آبادفلسطين 18فروش010,500,000,000نمایش جزئیات
84436مغازه100فارغ التحصيلانبين فارغ التحصيلان و پژوهشفروش05,000,000,000نمایش جزئیات
124783مغازه68سجادبين بزرگمهر و بهار مجتمع تنديس واحد301اجاره3,500,00010,000,000نمایش جزئیات
124804مغازه30اقدسيهاقدسيه 53 مقابل حسين پور 1 جنب سوپرمارکتفروش14,166,667425,000,000نمایش جزئیات
124806مغازه35صدفنبش صدف 16فروش35,000,0001,225,000,000نمایش جزئیات
124807مغازه27الهيهالهيه25فروش00نمایش جزئیات
5439مغازه130ميدان تربيتبين معلم 67و69فروش08,000,000,000نمایش جزئیات
56231مغازه15سنابادبين سناباد 40و42 پاساژمرواريدفروش36,666,667550,000,000نمایش جزئیات
95441مغازه15سنابادبين سناباد 40و42 پاساژمرواريداجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
121009مغازه165احمد آبادحاشيه تلويزيون مغازه پيتزا پيتزافروش00نمایش جزئیات
51096مغازه165احمد آبادحاشيه تلويزيون مغازه پيتزا پيتزااجاره14,000,00050,000,000نمایش جزئیات
111960مغازه20وکيل آباد3وکيل آباد63اجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
63543مغازه17احمد آبادپاساژقسطنطنيهفروش25,000,000425,000,000نمایش جزئیات
67134مغازه100سازمان آبصادقي 13فروش50,000,0005,000,000,000نمایش جزئیات
114684مغازه40قاسم آبادبلوار شريعتي/چهارراه جهاد/جنب آژانس مسافرتيفروش45,000,0001,800,000,000نمایش جزئیات
124633مغازه70پيروزي2پيروزي 2/1فروش0750,000,000نمایش جزئیات
124634مغازه45شهرک آزادگاننبش فکوري79فروش01,000,000,000نمایش جزئیات
124282مغازه240بلوار معلماستقلال5اجاره01,000,000,000نمایش جزئیات
119916مغازه70پيروزي2پيروزي 2/1اجاره800,00060,000,000نمایش جزئیات
27670مغازه28کوهسنگيزيست خاورفروش00نمایش جزئیات
124558مغازه30شهرک آزادگاندلاوران 63 بين آرمان 22و24اجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
55877مغازه60فرامرز عباسيفرامرز 36 بازارتجاري محلهاجاره2,200,00015,000,000نمایش جزئیات
78649مغازه12قاسم آبادچهارراه مخابرات،مجتمع اکسينفروش0350,000,000نمایش جزئیات
62353مغازه123فکوريفکوري45فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
51889مغازه121قاسم آبادبين شريعتي54و56فروش00نمایش جزئیات
120906مغازه170ميدان تربيتپژوهش 1فروش00نمایش جزئیات
93871مغازه50رضا شهررضوي 22فروش20,000,0001,000,000,000نمایش جزئیات
124133مغازه500آب وبرقهفت تير2اجاره9,000,00070,000,000نمایش جزئیات
124146مغازه100سنابادحاشيه مطهري جنوبي بين کاشف و کفاش طبقه فوقاني فروشگاه بهمنفروش12,000,0001,200,000,000نمایش جزئیات
124042مغازه30شهرک آزادگانحاشيه نخل 19اجاره900,0005,000,000نمایش جزئیات
122373مغازه15شهرک بهارستانبين بهارستان 4و 6اجاره900,00010,000,000نمایش جزئیات
16898مغازه20قاسم آبادحجاب77 مقابل دبستان خاکشوراجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
120601مغازه20فلسطيندستغيب 28 قطعه دوماجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
54347مغازه95قاسم آبادشريعتي20قطعه اولفروش04,500,000,000نمایش جزئیات
122270مغازه120ايرج ميرزاجلال 70 چهارراه شهيد قاسمياجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
121975مغازه112الهيهبين اقدسيه 43 و 45اجاره10,000,000100,000,000نمایش جزئیات
7285مغازه19پيروزي2پيروزي20 عليزاده12اجاره600,00015,000,000نمایش جزئیات
122036مغازه18ايرج ميرزابين فرهنگ 8و 10اجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
121868مغازه120نمايشگاهنبش ارمغان 2اجاره2,000,00015,000,000نمایش جزئیات
49887مغازه38فلسطيننبش دستغيب13اجاره4,500,00050,000,000نمایش جزئیات
84673مغازه105ميدان تربيتبين معلم63و65فروش012,000,000,000نمایش جزئیات
117352مغازه75احمد آبادبين عدالت و محتشمي/جنب بانک پارسياناجاره35,000,00020,000,000نمایش جزئیات
122033مغازه12سازمان آبصادقي 2اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
121955مغازه78کوثردور ميدان کوثراجاره14,000,000150,000,000نمایش جزئیات
102789مغازه60رضا شهررضوي42اجاره11,000,000100,000,000نمایش جزئیات
105161مغازه170قاسم آبادبين چهارراه انديشه و شاهد 79اجاره3,500,00050,000,000نمایش جزئیات
123548مغازه25کوهسنگيتقاطع جهان آرا 8 و اميداجاره500,00050,000,000نمایش جزئیات
87023مغازه66الهيهالهيه18-محمديه10/5-مجتمع ياسفروش00نمایش جزئیات
81717مغازه19ميدان تربيتبين شريف5و7؛پاساژشريففروش20,000,0000نمایش جزئیات
84132مغازه80اميريهاميريه37اجاره0300,000,000نمایش جزئیات
119741مغازه37الهيهحاشيه بلوار الهيه،مقابل الهيه33فروش45,000,0001,665,000,000نمایش جزئیات
7649مغازه33بلوار معلمنبش معلم36فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
78219مغازه28احمد آبادابتدا احمدآباد،پاساژ مرمرفروش17,000,000476,000,000نمایش جزئیات
112692مغازه25احمد آبادپاساژ قسطنطنيهفروش22,000,000550,000,000نمایش جزئیات
16023مغازه60هاشميههاشميه 63-فاز تجارياجاره2,800,00010,000,000نمایش جزئیات
120472مغازه25سرافرازانسرافرازان 15 بين نياوران 6و8اجاره950,00010,000,000نمایش جزئیات
104921مغازه17ميدان تربيتمعلم 72 مجتمع تجاري دادگرفروش00نمایش جزئیات
112304مغازه146آبکوهنبش دانشسرافروش00نمایش جزئیات
120881مغازه60کوثرکوثر24اجاره0160,000,000نمایش جزئیات
120818مغازه150لادنبين ميدان لادن و پيروزي 78اجاره9,000,000100,000,000نمایش جزئیات
87265مغازه38قاسم آبادشاهد50 جنب درمانگاه ثامن الائمهفروش26,315,7891,000,000,000نمایش جزئیات
115987مغازه16کوهسنگيزيست خاورفروش31,250,000500,000,000نمایش جزئیات
122883مغازه18پيروزي2نبش پيروزي20اجاره2,000,0005,000,000نمایش جزئیات
68696مغازه37قاسم آبادفلاحي49فروش31,000,0001,147,000,000نمایش جزئیات
91951مغازه52قاسم آبادفلاحي 2 آزاده 13نبش خيابان افروزفروش0400,000,000نمایش جزئیات
117264مغازه40پيروزي2رز 17اجاره1,800,00020,000,000نمایش جزئیات
120594مغازه600فرامرز عباسيبين فرامرز1و3 رستوران مهدياجاره50,000,0000نمایش جزئیات
69876مغازه30پيروزي 1بين پيروزي67و69اجاره3,600,00030,000,000نمایش جزئیات
122688مغازه350سجادخيام 10 بين زنبق1و 3 مقابل فضاي سبزاجاره20,000,000100,000,000نمایش جزئیات
109688مغازه31ميدان تربيتنرسيده به معلم 69فروش40,000,0001,240,000,000نمایش جزئیات
107089مغازه26ميدان تربيتمعلم 72اجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
120004مغازه45الهيهالهيه 15 تقيزاده8اجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
119858مغازه32کوهسنگيکوهسنگي 15 مرکز تجاري باران طبقه +1 واحد 102اجاره050,000,000نمایش جزئیات
122521مغازه32الهيهنقويه 6 غفاردوست5/2اجاره600,00040,000,000نمایش جزئیات
35693مغازه24کوثرکوثرشمالي39/3فروش26,250,000630,000,000نمایش جزئیات
122431مغازه40سجادبعداز چهارراه بزرگمهر پاساژ ولي زادهفروش100,000,0000نمایش جزئیات
122438مغازه40اميريهاميريه 37اجاره3,000,000100,000,000نمایش جزئیات
122443مغازه17صياد شيرازيبين حافظيه 10و 12اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
90887مغازه200کوثربين کوثرشمالي 5و7فروش75,000,00315,000,000,000نمایش جزئیات
113355مغازه50پيروزي2پيروزي 4 انتهاي رودکي 19 فاز تجاري جنب قنادي مقدمفروش24,000,0001,200,000,000نمایش جزئیات
118607مغازه15قاسم آبادنبش شريعتي 2اجاره700,00050,000,000نمایش جزئیات
119737مغازه24سنابادبين تورج 16و 18اجاره1,900,00030,000,000نمایش جزئیات
116237مغازه12ايرج ميرزاايرج 70 شيدايي8 جنب پلاک 34اجاره550,0005,000,000نمایش جزئیات
57705مغازه60دانش آموزنبش چهارراه دانش آموز نرسيده به دانش آموز 21اجاره5,000,00030,000,000نمایش جزئیات
62347مغازه40قائم مقاموکيل آباد37-بين قائم مقام 8 و 10اجاره2,500,00035,000,000نمایش جزئیات
83632مغازه102لادنبين لادن 14و16فروش35,000,0000نمایش جزئیات
115906مغازه32ميدان تربيتنرسيده به ستاري 1 چرم عمرانيفروش21,875,000700,000,000نمایش جزئیات
122252مغازه35رضا شهرخاقاني 10فروش150,00050,000,000نمایش جزئیات
122255مغازه75دانشجودانشجو 22اجاره2,700,00010,000,000نمایش جزئیات
122268مغازه122سيدرضيسيدرضي 55اجاره3,800,00020,000,000نمایش جزئیات
57862مغازه17بلوار امامتبين امامت 66 و 68اجاره3,500,00010,000,000نمایش جزئیات
69728مغازه75سنابادبين سنايي 18 و 20فروش00نمایش جزئیات
83115مغازه50احمد آبادبين قائم22و24فروش50,000,0000نمایش جزئیات
118568مغازه65هاشميهبين هاشميه 34و36اجاره10,000,00020,000,000نمایش جزئیات
122143مغازه2000شهرک آزادگانابتداي آبادگراناجاره7,000,00050,000,000نمایش جزئیات
17941مغازه45قاسم آبادبين فلاحي13و15فروش46,666,6672,100,000,000نمایش جزئیات
11996مغازه56هاشميههاشميه63 فاز تجارياجاره2,800,00010,000,000نمایش جزئیات
119998مغازه20سرافرازانسرافرازان 30اجاره100,00025,000,000نمایش جزئیات
120118مغازه14دانش آموزدانش آموز 24اجاره030,000,000نمایش جزئیات
122119مغازه35بلوار معلممعلم 57اجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
122121مغازه21شهرک طالقانيفکوري85 مغازه چهارم سمت راستاجاره075,000,000نمایش جزئیات
83098مغازه60راهنمائيبين صادقي 7 و 9 پاساژ اشکاناجاره7,000,00050,000,000نمایش جزئیات
87855مغازه18فلسطينفلسطين 5فروش34,166,667615,000,000نمایش جزئیات
110328مغازه39آبکوهآبکوه16،نبش ايرجفروش00نمایش جزئیات
120904مغازه18بلوار معلممعلم 35اجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
117858مغازه30لادنبين گلديس6و8اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
122038مغازه40وکيل آباد 2حاشيه وکيل آباد بين جلال و مدرساجاره4,200,00050,000,000نمایش جزئیات
51271مغازه800بلوار معلممعلم4فروش00نمایش جزئیات
67353مغازه35صياد شيرازيبين صياد49و51اجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
10079مغازه21فکوريفکوري5 شهرستاني5اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
69067مغازه15دندانپزشکانمعلم75چهارراه سوم سمت چپاجاره600,00020,000,000نمایش جزئیات
121965مغازه27سجادبين امين 2و 4اجاره4,500,00050,000,000نمایش جزئیات
121972مغازه37دانشجودانشجو 10اجاره1,500,00012,000,000نمایش جزئیات
33746مغازه15صارميصارمي 4اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
68999مغازه50دندانپزشکانمعلم 75 چهارراه سوم جنب زمين فوتبالاجاره1,300,00020,000,000نمایش جزئیات
121976مغازه43هاشميههاشميه85اجاره1,600,00015,000,000نمایش جزئیات
121977مغازه60بلوار معلممعلم26اجاره3,200,00050,000,000نمایش جزئیات
104187مغازه20ميدان تربيتقانع 8اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
121862مغازه60فارغ التحصيلاننبش معلم82فروش25,000,0001,500,000,000نمایش جزئیات
121866مغازه31سيدرضيسيد مرتضي 6اجاره1,800,00020,000,000نمایش جزئیات
121885مغازه20سيدرضينبش سيدرضي 28اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
121886مغازه25فرامرز عباسينبش بنفشه 8اجاره1,200,00020,000,000نمایش جزئیات
121888مغازه17بلوار امامتامامت 39 قطعه دوماجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
19597مغازه40هاشميههاشميه62 مقابل کوهسراجاره3,300,00030,000,000نمایش جزئیات
34688مغازه40سجادحاشيه سجادجنب خروس قندي پاساژبهارفروش26,000,0001,040,000,000نمایش جزئیات
79459مغازه15وکيل آباد3بين شريف5و7 مجتمع تجاري شريفاجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
119859مغازه20دانش آموزبين دانش آموز 24و 26اجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
96938مغازه35هاشميههاشميه 55فروش28,571,4291,000,000,000نمایش جزئیات
99281مغازه217قاسم آبادبين مرواريد و چهارراه فلاحيفروش25,000,0000نمایش جزئیات
96533مغازه17قاسم آباداستاد يوسفي 10فروش13,000,0000نمایش جزئیات
55068مغازه16دانش آموزدانش آموز31،بين مهران16و18اجاره1,100,00010,000,000نمایش جزئیات
116207مغازه80اميريهاميريه37فروش26,000,0000نمایش جزئیات
121520مغازه30کلاهدوزبين کلاهدوز 10 و 12اجاره4,500,00040,000,000نمایش جزئیات
121522مغازه25فرامرز عباسينبش بنفشه 8اجاره1,100,00020,000,000نمایش جزئیات
81211مغازه80پيروزي 1پيروزي75 ولايتي7فروش00نمایش جزئیات
7642مغازه18شهرک آزادگانغزال 14اجاره300,0005,000,000نمایش جزئیات
103484مغازه22فکورينبش ويلا 15اجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
103485مغازه22فکورينبش ويلا 15فروش00نمایش جزئیات
121438مغازه42الهيهبعداز ميدان صادقيه به سمت نقويه پاساژ ياساجاره600,00010,000,000نمایش جزئیات
121439مغازه32مجيديهمجيديه10/7 پاساز ياساجاره200,00030,000,000نمایش جزئیات
121440مغازه50ملک آبادحاشيه ملک آباد بين بزرگمهر و کوشا جنب پل عابر پيادهاجاره10,000,000100,000,000نمایش جزئیات
121443مغازه20صدفبين صدف 3و 5اجاره1,800,00010,000,000نمایش جزئیات
58546مغازه30پيروزي 1بين پيروزي 67و69اجاره3,600,00030,000,000نمایش جزئیات
60707مغازه70پيروزي 1بين پيروزي 34و36فروش55,000,0000نمایش جزئیات
89978مغازه28بلوار امامتامامت74اجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
56315مغازه12ميدان تربيتبين معلم62و64 جنب رستوران زيتوناجاره1,300,00010,000,000نمایش جزئیات
120525مغازه19بلوار معلممعلم 18 عدل25اجاره1,200,0005,000,000نمایش جزئیات
121305مغازه83قاسم آبادنبش فلاحي72فروش22,000,0000نمایش جزئیات
82155مغازه17احمد آبادپاساژقسطنطنيهاجاره650,0005,000,000نمایش جزئیات
115616مغازه17نمايشگاهارمغان 4فروش8,823,529150,000,000نمایش جزئیات
55834مغازه37بلوار امامتامامت 64اجاره2,600,00010,000,000نمایش جزئیات
86975مغازه83پيروزي 1پيروزي34فروش50,000,0000نمایش جزئیات
109243مغازه14وکيل آباد3وکيل آباد 59 مجتمع شريفاجاره650,0003,000,000نمایش جزئیات
121289مغازه11شهرک آزادگانپايداري3اجاره035,000,000نمایش جزئیات
121291مغازه75استقلالبين استقلال 1و 3اجاره13,500,00070,000,000نمایش جزئیات
121293مغازه180اقدسيهاقدسيه 10فروش03,200,000,000نمایش جزئیات
89973مغازه22سجادپاساژ پويااجاره1,700,00010,000,000نمایش جزئیات
116346مغازه27بلوار امامتامامت 20 نبش بيهقي 19اجاره5,000,00030,000,000نمایش جزئیات
118862مغازه50پيروزي2پيروزي 4 انتهاي رودکي 19 فاز تجاري جنب قنادي مقدماجاره600,00030,000,000نمایش جزئیات
121195مغازه25بلوار جانبازساجدي 1 نبش بنفشه 8اجاره1,100,00020,000,000نمایش جزئیات
121204مغازه100کلاهدوزنبش چهارراه کلاهدوز جنب دندانپزشکي مهراجاره9,000,00050,000,000نمایش جزئیات
121205مغازه18دانشجوبين دانشجو 3و 5 قطعه دومفروش1,900,000130,000,000نمایش جزئیات
7494مغازه30وکيل آباد 2نبش مدرس2فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
48735مغازه25بلوار امامتامامت 40اجاره2,600,00035,000,000نمایش جزئیات
121060مغازه50ميدان تربيتبين معلم 62و 64اجاره6,000,00020,000,000نمایش جزئیات
40216مغازه21هاشميههاشميه62فروش40,000,0000نمایش جزئیات
94115مغازه170رضا شهرفاز تجاري/جنب بانک صادراتفروش00نمایش جزئیات
113588مغازه17سنابادنبش سناباد 30فروش60,000,0000نمایش جزئیات
34250مغازه100پيروزي2بين پيروزي12و14 جنب فضاي سبزفروش45,000,0000نمایش جزئیات
44297مغازه67هاشميهفکوري45اجاره1,400,0000نمایش جزئیات
121016مغازه18دانش آموزبين دانش اموز 28 و30اجاره2,000,00015,000,000نمایش جزئیات
121034مغازه30آزادشهربين آزادي 42 و 44اجاره4,000,00010,000,000نمایش جزئیات
121038مغازه15صارميصارمي 3اجاره020,000,000نمایش جزئیات
113589مغازه217سنابادنبش سناباد 30اجاره20,000,0000نمایش جزئیات
117656مغازه22بلوار فردوسينبش ثمانه 13اجاره0150,000,000نمایش جزئیات
119190مغازه20آموزگاربين آموزگار 64و 66اجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
20848مغازه61سرافرازانسرافراز 13چهارراه اول سمت چپاجاره2,500,00030,000,000نمایش جزئیات
109426مغازه20شهرک آزادگاندلاوران9؛بين رز18و20اجاره045,000,000نمایش جزئیات
115059مغازه40سيدرضيسيدرضي 57 فاز تجارياجاره2,300,00015,000,000نمایش جزئیات
66895مغازه32دندانپزشکاننبش دندان پزشکان 15اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
97375مغازه15سنابادقرني14فروش00نمایش جزئیات
120961مغازه30وکيل آباد1بين وکيل آباد 56و 58اجاره2,800,00045,000,000نمایش جزئیات
120963مغازه240بلوار معلمنبش چهارراه معلماجاره13,000,00030,000,000نمایش جزئیات
120970مغازه37محمديهنبش محمديه 10/15اجاره1,500,00020,000,000نمایش جزئیات
51563مغازه40قاسم آبادبين شاهد 81و83 جنب پلاک 1187فروش40,000,0001,600,000,000نمایش جزئیات
106620مغازه60سنابادحاشيه ميدان سعدآباداجاره6,000,00050,000,000نمایش جزئیات
113586مغازه87راهنمائيبين راهنمائي24و26فروش65,000,0000نمایش جزئیات
113587مغازه87راهنمائيبين راهنمائي24و26اجاره20,000,000300,000,000نمایش جزئیات
120883مغازه100فرامرز عباسيفرامرز8 حشمتي 5اجاره5,000,00050,000,000نمایش جزئیات
52069مغازه36صارميبين صارمي16و18فروش37,500,0001,500,000,000نمایش جزئیات
69795مغازه21رضا شهرپيروزي 19اجاره2,900,00010,000,000نمایش جزئیات
107027مغازه20پيروزي 1نبش پيروزي 72اجاره4,500,00030,000,000نمایش جزئیات
117801مغازه83نمايشگاهنمايشگاه 11فروش00نمایش جزئیات
120817مغازه40سجادبعداز چهارراه بزرگمهر پاساژ ولي زادهاجاره6,000,00050,000,000نمایش جزئیات
120819مغازه40آب وبرقبين هفت تير 17و 19اجاره6,000,00060,000,000نمایش جزئیات
120825مغازه30الهيهالهيه 32 مجتمع فلامينگواجاره500,0005,000,000نمایش جزئیات
89028مغازه79الهيهالهيه 6فروش23,000,0000نمایش جزئیات
120748مغازه34کلاهدوزکلاهدوز 25اجاره070,000,000نمایش جزئیات
120749مغازه20کوثرکوثر شمالي 21 نبش فرعي دوم سمت چپاجاره700,0000نمایش جزئیات
64525مغازه22لادنبين گلديس19و21اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
79947مغازه27سجادبين مولوي10و12،بازار محلهاجاره6,000,00060,000,000نمایش جزئیات
90384مغازه43قاسم آبادبين حجاب 63 و 65فروش45,000,0000نمایش جزئیات
105484مغازه50پيروزي2پيروزي9؛جنب قنادي يزدي هااجاره0350,000,000نمایش جزئیات
113769مغازه104سجادسجاد24 کباب سراي سجاداجاره12,000,00050,000,000نمایش جزئیات
120668مغازه20پيروزي2پيروزي2/1 آلاله4اجاره500,0005,000,000نمایش جزئیات
120669مغازه24ايرج ميرزابين جلال 64و 66اجاره700,00015,000,000نمایش جزئیات
120598مغازه20شهرک طالقانيدور ميدان جوانفروش01,200,000,000نمایش جزئیات
120600مغازه50بلوار امامتامامت 60اجاره0100,000,000نمایش جزئیات
120602مغازه65دانش آموزدانش آموز 41اجاره0100,000,000نمایش جزئیات
120603مغازه35فرامرز عباسيبين بهاران5و7اجاره850,00010,000,000نمایش جزئیات
120604مغازه60قاسم آبادنبش شريعتي 5اجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
120605مغازه26کوهسنگيکوهسنگي 31اجاره2,000,00015,000,000نمایش جزئیات
120606مغازه19فرامرز عباسيفرامرز 8بازار محلهاجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
118636مغازه50صياد شيرازينبش صياد52اجاره075,000,000نمایش جزئیات
95645مغازه15ميدان تربيتبين قانع4و6،خشک شويي تربيتفروش00نمایش جزئیات
120536مغازه130لادننبش لادن 26اجاره8,000,0000نمایش جزئیات
49018مغازه230سنابادسناباد37اجاره30,000,000100,000,000نمایش جزئیات
108794مغازه26ميدان تربيتمعلم 72فروش15,384,615400,000,000نمایش جزئیات
67631مغازه140وکيل آباد3حاشيه وکيل آباد 79اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
68240مغازه95سيدرضيسيد رضي55اجاره2,100,00010,000,000نمایش جزئیات
118298مغازه50سرافرازانسرافراز52فروش26,000,0001,300,000,000نمایش جزئیات
120447مغازه35وکيل آباد1بين وکيل آباد 28 و تقاطع حافظاجاره5,000,00030,000,000نمایش جزئیات
120448مغازه60الهيهبين الهيه 20 و 22 دور ميدان وليعصر ساختمان فرازاجاره5,000,000100,000,000نمایش جزئیات
120451مغازه15صياد شيرازيصياد 15اجاره500,00025,000,000نمایش جزئیات
120455مغازه36بلوار جانبازنبش جانباز 7اجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
120456مغازه20سجادچهارراه بهار پاساژ بارسااجاره4,100,00020,000,000نمایش جزئیات
99221مغازه16کوهسنگيزيست خاورفروش00نمایش جزئیات
9289مغازه15بلوار امامتامامت74 جنب مسجدفروش0450,000,000نمایش جزئیات
77855مغازه156سنابادسناباد10اجاره7,500,00020,000,000نمایش جزئیات
78434مغازه22ايرج ميرزانبش جلال 64فروش38,636,364850,000,000نمایش جزئیات
114643مغازه35ميدان تربيتبين معلم62و64فروش40,000,0000نمایش جزئیات
114644مغازه35ميدان تربيتبين معلم62و64اجاره1,000,000100,000,000نمایش جزئیات
120384مغازه25هاشميهبين هاشميه 41و 43اجاره7,500,00050,000,000نمایش جزئیات
120385مغازه11رضا شهرنوفل14/2اجاره600,00010,000,000نمایش جزئیات
120395مغازه20سيدرضيفخرائي 19 جنب کافي شاپ پالتاجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
120396مغازه21پيروزي2پيروزي 19اجاره2,900,00010,000,000نمایش جزئیات
111274مغازه12کوهسنگيزيست خاورفروش13,333,333160,000,000نمایش جزئیات
116822مغازه59وکيل آباد1وکيل آباد 34 نبش چراغچي 7فروش35,000,0002,065,000,000نمایش جزئیات
120319مغازه35ايرج ميرزاجلال 37اجاره3,800,00050,000,000نمایش جزئیات
120322مغازه110کوثربين کوثر و هاشميه قطعه 5اجاره7,000,00050,000,000نمایش جزئیات
120324مغازه42شهرک آزادگاندلاوران43اجاره2,200,00020,000,000نمایش جزئیات
120331مغازه35کوثرحاشيه ميدان پژوهشاجاره1,500,000150,000,000نمایش جزئیات
47124مغازه23سجادچهارراه بهار پاساژبارثاوا واحد20اجاره1,900,00020,000,000نمایش جزئیات
94008مغازه42ميدان تربيتمعلم 72فروش12,000,000504,000,000نمایش جزئیات
100533مغازه32الهيهصادقيه 4 پهلوان زاده 5فروش13,437,500430,000,000نمایش جزئیات
108909مغازه35احمد آبادملاصدرا7؛طالقاني9؛مقابل مسجد توفيقفروش30,000,0001,050,000,000نمایش جزئیات
116666مغازه50قاسم آبادبين شريعتي 53و 55فروش00نمایش جزئیات
120187مغازه20الهيهالهيه 25 سليمي 14 سامان 1اجاره550,0005,000,000نمایش جزئیات
120188مغازه200پيروزي 1نبش پيروزي 71اجاره13,000,000100,000,000نمایش جزئیات
120189مغازه50الهيهبين صادقيه 3 و 5اجاره3,500,000100,000,000نمایش جزئیات
120119مغازه30ايرج ميرزابين جلال 43 و 45اجاره2,900,00020,000,000نمایش جزئیات
120125مغازه40سيدرضيسيدرضي 57اجاره2,300,00015,000,000نمایش جزئیات
120127مغازه35سرافرازانسرافراز52 نبش خسروي 5اجاره2,000,00050,000,000نمایش جزئیات
120114مغازه18بلوار جانبازجانباز 7 تلاش 13 نبش هژبر 2فروش0240,000,000نمایش جزئیات
120115مغازه18دندانپزشکاننبش دندانپزشکان 8اجاره300,00050,000,000نمایش جزئیات
120116مغازه30شهرک آزادگانبين رهايي 5 و 7اجاره1,500,00015,000,000نمایش جزئیات
100167مغازه42نمايشگاهنبش ارمغان 2فروش19,047,619800,000,000نمایش جزئیات
113044مغازه25هاشميههاشميه 40/1فروش32,000,000800,000,000نمایش جزئیات
113650مغازه250وکيل آباد3نبش وکيل آباد63اجاره30,000,000200,000,000نمایش جزئیات
116679مغازه21قاسم آبادرفيعي7/1؛مجتمع تجاري فجر4اجاره1,600,00020,000,000نمایش جزئیات
115632مغازه18ميدان تربيتبين ستاري 8و 10اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
84289مغازه75رضا شهررضوي22اجاره2,200,00020,000,000نمایش جزئیات
85735مغازه20اميريهاميريه38-مقابل جهان بين1اجاره065,000,000نمایش جزئیات
39070مغازه20رضا شهررضوي22اجاره1,100,00010,000,000نمایش جزئیات
116287مغازه20آبکوهآبکوه 15اجاره0100,000,000نمایش جزئیات
119936مغازه40کوهسنگينبش رودکي 32اجاره2,000,00050,000,000نمایش جزئیات
119943مغازه25فرامرز عباسيفرامرز 39 طقاطع اولاجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
104606مغازه18شهرک آزادگاندلاوران20/نخل 3/زيتون8فروش0260,000,000نمایش جزئیات
118192مغازه40ميدان تربيتقانع 20 نبش چهارراه اولاجاره4,000,00020,000,000نمایش جزئیات
91502مغازه60صدفبين صدف 21 و چهارراه صدففروش01,500,000,000نمایش جزئیات
93280مغازه14وکيل آباد3وکيل آباد 59 مجتمع شريففروش0215,000,000نمایش جزئیات
6173مغازه21پيروزي 1بين پيروزي 35 و چهارراه کوثراجاره2,000,00050,000,000نمایش جزئیات
97420مغازه90شهرک آزادگانآرمان 20فروش01,300,000,000نمایش جزئیات
109330مغازه120کوهسنگيزيست خاورفروش16,666,6672,000,000,000نمایش جزئیات
113987مغازه30دندانپزشکاننبش دندانپزشکان8اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
119853مغازه35بلوار امامتبين امامت 62 و 64اجاره2,800,00020,000,000نمایش جزئیات
119854مغازه30سيدرضيبين سيد رضي 14و 16اجاره0250,000,000نمایش جزئیات
119856مغازه102قاسم آبادجهاد75 اولين کوچه دست چپ زيرساختمان پارسياناجاره1,500,00012,000,000نمایش جزئیات
55846مغازه30احمد آبادپاستور11/جنب پلاک159اجاره2,000,0008,000,000نمایش جزئیات
119861مغازه16ايرج ميرزابين جلال 62 و 64اجاره1,300,00020,000,000نمایش جزئیات
119862مغازه18اقبال لاهورينبش اقبال 8اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
80037مغازه60فارغ التحصيلاننبش معلم 82فروش23,000,0001,380,000,000نمایش جزئیات
116493مغازه50شهرک آزادگاننبش پايداري11اجاره2,800,00030,000,000نمایش جزئیات
116890مغازه28کوهسنگيزيست خاورفروش0450,000,000نمایش جزئیات
84643مغازه240بلوار معلمبين معلم48و50فروش50,000,0000نمایش جزئیات
119791مغازه32رضا شهربين خاقاني 28 و 30اجاره8,000,00050,000,000نمایش جزئیات
119795مغازه70اقدسيهاقدسيه 36اجاره3,500,00030,000,000نمایش جزئیات
119796مغازه15بلوار امامتامامت 3اجاره2,000,00015,000,000نمایش جزئیات
119801مغازه15بلوار معلممعلم 9اجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
18238مغازه75بلوار امامتامامت43 نرسيده به چهارراه اولاجاره2,500,00022,000,000نمایش جزئیات
54833مغازه47بلوار امامتامامت 38فروش18,000,0000نمایش جزئیات
117763مغازه45شهرک آزادگاننبش پايداري 11اجاره2,800,00030,000,000نمایش جزئیات
119733مغازه17بلوار امامتامامت 58اجاره1,100,00015,000,000نمایش جزئیات
55171مغازه26وکيل آباد 2بين وکيل آباد 5و7اجاره4,000,00020,000,000نمایش جزئیات
67951مغازه45سرافرازانسرافراز 39 نبش سه راه اولفروش10,000,000450,000,000نمایش جزئیات
117678مغازه28رضا شهربين ميرکي 3 و 5 جنب پلاک 33اجاره1,500,00015,000,000نمایش جزئیات
119680مغازه150بلوار معلمبين معلم 34و 36اجاره3,800,00020,000,000نمایش جزئیات
83208مغازه20وکيل آباد 2بين وکيل آّباد9و11اجاره3,800,00025,000,000نمایش جزئیات
119590مغازه700راهنمائينبش راهنمايي18اجاره40,000,0000نمایش جزئیات
119603مغازه28پيروزي2پيروزي 24اجاره1,500,00015,000,000نمایش جزئیات
102413مغازه10دانش آموزنبش چهارراه دانش آموزاجاره50,00030,000,000نمایش جزئیات
119539مغازه20صدفصدف 30اجاره850,0006,000,000نمایش جزئیات
29200مغازه20بلوار معلمنبش معلم4اجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
96961مغازه20بلوار معلمنبش معلم4فروش92,500,0001,850,000,000نمایش جزئیات
23534مغازه19قاسم آبادبازار ابريشم موبايل گنج آباديفروش01,500,000,000نمایش جزئیات
104887مغازه15بلوار فرهنگبين فرهنگ 11 و 13اجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
11044مغازه75آب وبرقهفت تير16فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
78885مغازه60ميثاقميثاق 4فروش15,000,000900,000,000نمایش جزئیات
119464مغازه33الهيهالهيه 6اجاره070,000,000نمایش جزئیات
119385مغازه110رضا شهربين پيروزي 9و11اجاره8,000,00020,000,000نمایش جزئیات
119401مغازه30بلوار امامتامامت 33 نبش چهارراه دوماجاره1,400,00020,000,000نمایش جزئیات
35623مغازه16فکوريبين فکوري11و13فروش45,000,0000نمایش جزئیات
101349مغازه20ميدان تربيتمعلم 72 مجتمع تجاري دادگراجاره1,000,00015,000,000نمایش جزئیات
119328مغازه20سنابادمطهري جنوبي کاشف غربي بين چهار راه دوم و سوماجاره200,00040,000,000نمایش جزئیات
119329مغازه81پيروزي 1پيروزي 43اجاره4,200,00050,000,000نمایش جزئیات
119197مغازه32آموزگارآموزگار82 نبش کوچه دوم سمت راستاجاره1,600,00015,000,000نمایش جزئیات
83642مغازه15حافظنبش حافظ10اجاره1,800,0005,000,000نمایش جزئیات
111716مغازه12قائم مقامقائم مقام36اجاره500,0001,000,000نمایش جزئیات
92815مغازه36الهيهبين الهيه9و11 مجتمع تجاري مسکوني سبحاناجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
119104مغازه65شهرک آزادگاننماز 27 مجتمع زمرداجاره080,000,000نمایش جزئیات
119106مغازه20بلوار فرهنگبين فرهنگ 20و 22 جنب پلاک 294اجاره2,200,00060,000,000نمایش جزئیات
103429مغازه14دانشجونرسيده به دانشجو 12اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
106983مغازه80فلسطينفلسطين 28/7اجاره1,000,00050,000,000نمایش جزئیات
81440مغازه20ميدان تربيتدور ميدان ستارياجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
105399مغازه50بلوار امامتبين امامت8و10اجاره8,000,000200,000,000نمایش جزئیات
106686مغازه31محمديهمحمديه 5/5 جنب بوستان آفرينش ط اول واحد 1اجاره033,000,000نمایش جزئیات
108595مغازه20بلوار امامتامامت54؛نرسيده به چهارراه اولاجاره850,0006,000,000نمایش جزئیات
14459مغازه16پيروزي 1بين پيروزي75و77اجاره1,700,00010,000,000نمایش جزئیات
48032مغازه95هاشميهنبش هاشميه83اجاره5,000,00040,000,000نمایش جزئیات
20375مغازه30پيروزي 1بين پيروزي70 و72اجاره2,200,00010,000,000نمایش جزئیات
100376مغازه33مطهري شماليمطهري شمالي 66- بين صفدري نژاد 3و5فروش14,000,000462,000,000نمایش جزئیات
106429مغازه110رضا شهرنبش خاقاني1اجاره6,000,0000نمایش جزئیات
108316مغازه125بلوار معلمتقاطع دانش آموز و معلم جنب شيريني جام عسلاجاره10,000,000100,000,000نمایش جزئیات
33049مغازه25سجادچهارراه بزرگمهر پاساژ سجاد مغازه 5 سمت راستاجاره2,300,000100,000,000نمایش جزئیات
106398مغازه20وکيل آباد3وکيل آباد 57 نبش کوچه اولاجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
74752مغازه105بلوار معلممعلم 26 قطعه دوماجاره5,000,00060,000,000نمایش جزئیات
9105مغازه18سجادچهارراه خيام نبش بيستون مجتمع کامپيوتر تک واحد309فروش27,777,778500,000,000نمایش جزئیات
9038مغازه55پيروزي 1نبش پيروزي 43اجاره4,000,00030,000,000نمایش جزئیات
108083مغازه16پيروزي 1بين پيروزي75و77اجاره1,800,00010,000,000نمایش جزئیات
108119مغازه355مطهري شماليمطهري شمالي21اجاره13,500,00050,000,000نمایش جزئیات
108136مغازه100رضا شهرنبش خاقاني 1اجاره7,000,0000نمایش جزئیات
89435مغازه130فارغ التحصيلانفارغ التحصيلان 5فروش20,000,0000نمایش جزئیات
108007مغازه22قاسم آباداماميه6اجاره550,0003,000,000نمایش جزئیات
54914مغازه20صدفچهارراه صدف نرسيده به صدف 30 قطعه 4اجاره060,000,000نمایش جزئیات
106140مغازه75فکورينبش فکوري 24اجاره6,000,00050,000,000نمایش جزئیات
80417مغازه120آموزگاربين معلم71و73اجاره4,000,000100,000,000نمایش جزئیات
103028مغازه450سنابادحدفاصل چهارراه راهنمايي و سناباداجاره27,000,00090,000,000نمایش جزئیات
105811مغازه20شهرک طالقانيارغوان 14اجاره600,0005,000,000نمایش جزئیات
104123مغازه25احمد آبادنبش عارف11اجاره1,500,00055,000,000نمایش جزئیات
107849مغازه30کوهسنگيبين نامجو7و9اجاره850,00015,000,000نمایش جزئیات
54026مغازه100سجادچهارراه خيام مقابل مسکن شهرسازيفروش07,000,000,000نمایش جزئیات
107762مغازه9کوهسنگيبين جهان آرا 11و13اجاره700,0007,000,000نمایش جزئیات
83384مغازه180ميدان تربيتبعد از معلم 69اجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
101881مغازه20لادنبين لادن 2و4اجاره1,300,00020,000,000نمایش جزئیات
105918مغازه20هدايتتقاطع هدايت ومطهري شمالي؛نبش چهارراه استيکياجاره1,200,0005,000,000نمایش جزئیات
107694مغازه60اقدسيهانتهاي اقدسيه 10 جنب تعميرگاه دليجاناجاره0180,000,000نمایش جزئیات
16935مغازه12بلوار جانبازپروما واحد184اجاره3,800,00020,000,000نمایش جزئیات
25207مغازه18سجادنبش بيستون مجتمع کامپيوتر تکفروش0480,000,000نمایش جزئیات
54110مغازه167سجادچهارراه بهار نبش ياسمناجاره10,000,0000نمایش جزئیات
107619مغازه20وکيل آباد 2وکيل آباد 37اجاره1,300,00010,000,000نمایش جزئیات
107620مغازه20حرعامليحرعاملي 64اجاره1,100,00010,000,000نمایش جزئیات
107621مغازه135دانش آموزحاشيه معلم بعد از چهارراه دانش آموز جنب قنادي برگ سبزاجاره7,000,000200,000,000نمایش جزئیات
56151مغازه44فرامرز عباسيکيان سنتر 2فروش22,727,2731,000,000,000نمایش جزئیات
80332مغازه75وکيل آباد3بين وکيل آباد85و87؛اول زيرگذر برونسيفروش0350,000,000نمایش جزئیات
105665مغازه22سرافرازانسرافرازان49/2اجاره600,0004,000,000نمایش جزئیات
107448مغازه20پيروزي2پيروزي 13اجاره1,800,00035,000,000نمایش جزئیات
107490مغازه45قاسم آبادحسابي 22اجاره1,000,00035,000,000نمایش جزئیات
105736مغازه163بلوار امامتامامت 12اجاره9,000,00070,000,000نمایش جزئیات
105427مغازه40فرامرز عباسيفرامرز 62 ابتدا بهاراناجاره3,200,00020,000,000نمایش جزئیات
78807مغازه15بلوار امامتامامت24اجاره1,800,00015,000,000نمایش جزئیات
107222مغازه10قاسم آباداماميه 6اجاره350,0001,000,000نمایش جزئیات