کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهآدرسنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
88860مغازه240پيروزي2بين پيروزي26و28 جنب پمپ بنزينفروش018,000,000,000نمایش جزئیات
130009مغازه50استقلالبين استقلال2و ميدان استقلالاجاره9,000,000200,000,000نمایش جزئیات
132216مغازه12ابن سينانبش ابن سينا21فروش0600,000,000نمایش جزئیات
133110مغازه15کوهسنگيمجتمع مهر کوهسنگيفروش00نمایش جزئیات
134062مغازه20رضا شهربين ميدان جام عسل و کاوه 1اجاره6,000,00020,000,000نمایش جزئیات
138954مغازه33بلوار امامتامامت30اجاره5,000,00050,000,000نمایش جزئیات
140421مغازه15بلوار معلمنبش ميدان معلماجاره2,500,00050,000,000نمایش جزئیات
140445مغازه30بلوار فردوسينرسيده به ثمانهاجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
140463مغازه26دانشجودانشجو17اجاره02,000,000,000نمایش جزئیات
19597مغازه40هاشميههاشميه62 مقابل کوهسراجاره4,000,00030,000,000نمایش جزئیات
140415مغازه12بلوار امامتامامت 17اجاره1,500,0005,000,000نمایش جزئیات
140416مغازه70بلوار معلمبين معلم 3 و چهارراه ازادشهراجاره6,500,00020,000,000نمایش جزئیات
140417مغازه32سيدرضيبين سيدرضي10و12اجاره00نمایش جزئیات
140419مغازه20فکوريبين فکوري 68اجاره5,000,00010,000,000نمایش جزئیات
138882مغازه30شهرک آزادگانبين نارنج 7 و 9فروش0580,000,000نمایش جزئیات
137449مغازه35ايرج ميرزاجلال 72فروش18,571,429650,000,000نمایش جزئیات
66029مغازه50وکيل آباد 2وکيل آباد 39نبش فخرايي 2اجاره5,600,00035,000,000نمایش جزئیات
140356مغازه22قائم مقامنبش فخرايي 7اجاره1,800,00010,000,000نمایش جزئیات
133109مغازه20هاشميههاشميه 4/مجتمع تجاري آبانفروش103,000,0000نمایش جزئیات
133037مغازه16بلوار معلممعلم 72اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
19511مغازه32محمديهبين محمديه10/1و10/3 پروژه بلورفروش00نمایش جزئیات
71568مغازه45الهيهالهيه15 تقي زاده10فروش23,000,0001,125,000,000نمایش جزئیات
133235مغازه20بلوار معلمبين معلم8و10 برج آبشارفروش125,000,0002,500,000,000نمایش جزئیات
136756مغازه60الهيهالهيه 30فروش63,000,0000نمایش جزئیات
136757مغازه60الهيهالهيه 30اجاره8,500,000100,000,000نمایش جزئیات
140281مغازه15دانش آموزسروش 41اجاره1,100,00010,000,000نمایش جزئیات
140285مغازه14شهرک آزادگاندلاوران13اجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
140286مغازه40شهرک آزادگاندلاوران13فروش16,250,000650,000,000نمایش جزئیات
140287مغازه40پيروزي2بين پيروزي 19 و 21اجاره6,500,00070,000,000نمایش جزئیات
138634مغازه100قاسم آبادشريعتي 18اجاره0250,000,000نمایش جزئیات
138594مغازه40قاسم آبادحجاب77اجاره060,000,000نمایش جزئیات
138595مغازه30قاسم آبادحجاب77اجاره050,000,000نمایش جزئیات
138628مغازه18قاسم آبادميدان حجاب مجتمع ابريشماجاره3,500,00035,000,000نمایش جزئیات
140216مغازه15کوهسنگيبرج مهراجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
137136مغازه56صياد شيرازيصياد2/مجتمع ياقوتفروش95,000,0000نمایش جزئیات
133111مغازه115بلوار معلممعلم 65فروش025,000,000,000نمایش جزئیات
133039مغازه18بلوار امامتبين امامت36و38فروش180,000,0000نمایش جزئیات
133104مغازه102دانش آموزبين چهارراه دانش اموز و دانش اموز20فروش90,000,0000نمایش جزئیات
122252مغازه35رضا شهرخاقاني 10فروش34,000,0001,190,000,000نمایش جزئیات
137079مغازه25بلوار امامتامامت 38اجاره5,000,00010,000,000نمایش جزئیات
140158مغازه43شهرک آزادگاننبش فکوري74/قطعه دوماجاره3,000,00040,000,000نمایش جزئیات
140160مغازه83شهرک آزادگاننبش فکوري74/قطعه دوماجاره0300,000,000نمایش جزئیات
131132مغازه20دانش آموزبين چهارراه دانش اموز و دانش اموز20اجاره7,500,00050,000,000نمایش جزئیات
10079مغازه21فکوريفکوري5 شهرستاني5اجاره1,500,00015,000,000نمایش جزئیات
140091مغازه60بلوار معلمبين معلم 23 و 25اجاره0500,000,000نمایش جزئیات
137201مغازه23بلوار امامتبين امامت36و38فروش165,000,0000نمایش جزئیات
136535مغازه30فلسطينفلسطين 28/7فروش30,000,000900,000,000نمایش جزئیات
29862مغازه160پيروزي2پيروزي 6 فاز 3 تجاريفروش00نمایش جزئیات
112749مغازه22ميدان تربيتستاري 22فروش0750,000,000نمایش جزئیات
62353مغازه124فکوريفکوري45فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
132624مغازه35صياد شيرازيصياد 65فروش25,714,286900,000,000نمایش جزئیات
140002مغازه16صدفنبش صدف32اجاره00نمایش جزئیات
140024مغازه15سرافرازانسرافراز2اجاره1,000,0000نمایش جزئیات
140030مغازه14کوهسنگيزيست خاوراجاره045,000,000نمایش جزئیات
140038مغازه20ايرج ميرزاجلال62اجاره060,000,000نمایش جزئیات
73873مغازه50کلاهدوزتقاطع سلمان و کلاهدوزاجاره8,000,00050,000,000نمایش جزئیات
44297مغازه67هاشميهفکوري45اجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
139991مغازه35الهيهاقدسيه 3اجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
139992مغازه36مجيديهمجيديه3/6اجاره0100,000,000نمایش جزئیات
60526مغازه30فرامرز عباسيفرامرز 36اجاره3,500,00035,000,000نمایش جزئیات
75248مغازه40دانش آموزبين چهارراه دانش اموز و دانش اموز20اجاره7,500,00050,000,000نمایش جزئیات
139938مغازه50کلاهدوزتقاطه سلمان وکلاهدوزاجاره8,000,00050,000,000نمایش جزئیات
139940مغازه9صياد شيرازيبين صياد1و3اجاره3,000,00010,000,000نمایش جزئیات
139941مغازه32بلوار فرهنگنبش فرهنگ44اجاره3,000,000100,000,000نمایش جزئیات
139942مغازه90فلسطيننبش دستغيب 8اجاره4,500,00025,000,000نمایش جزئیات
139943مغازه22سنابادصاحب الزمان پاساژ توفيقاجاره2,000,0005,000,000نمایش جزئیات
139944مغازه37دانش آموزدانش آموز27 قطعه چهارماجاره3,200,00030,000,000نمایش جزئیات
139945مغازه24قاسم آبادفلاحي 4اجاره00نمایش جزئیات
138100مغازه18کوهسنگيمجتمع مهر / طبقه +1 واحد 65اجاره100,00050,000,000نمایش جزئیات
138467مغازه20جاهدشهرجاهد 1اجاره800,00015,000,000نمایش جزئیات
132686مغازه37دانش آموزدانش آموز27 قطعه چهارمفروش40,000,0000نمایش جزئیات
111569مغازه36پيروزي2رز8فروش19,444,444700,000,000نمایش جزئیات
132622مغازه20رضا شهربين پيروزي 4و6فروش160,000,0000نمایش جزئیات
136324مغازه84الهيهحاشيه صادقيه 9فروش30,000,0000نمایش جزئیات
133489مغازه20قاسم آبادانتهاي انديشه 9اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
103449مغازه108رحمانيهرحمانيه 31اجاره3,500,000100,000,000نمایش جزئیات
53498مغازه180سجاد4راه بزرگمهر پشت پاساژ بزرگمهراجاره12,000,000200,000,000نمایش جزئیات
132454مغازه30سيدرضينبش سيدرضي34فروش01,250,000,000نمایش جزئیات
138183مغازه17کوهسنگيمجتمع مهراجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
138229مغازه12بلوار جانبازمجتمع پرومااجاره1,800,00010,000,000نمایش جزئیات
138253مغازه30کوهسنگيکوهسنگي 29اجاره7,000,00050,000,000نمایش جزئیات
122116مغازه38فلسطيننبش دستغيب13فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
139875مغازه100شهرک آزادگاننماز 17 نبش ارمان 2اجاره0400,000,000نمایش جزئیات
139878مغازه15فکوريمقابل فکوري 6اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
49887مغازه38فلسطيننبش دستغيب13اجاره0250,000,000نمایش جزئیات
138527مغازه20فلسطينايسگاه مترو فلسطيناجاره1,620,000,0000نمایش جزئیات
138528مغازه25فلسطينايسگاه مترو فلسطيناجاره1,685,000,0000نمایش جزئیات
124807مغازه27الهيهالهيه25فروش00نمایش جزئیات
69436مغازه15صياد شيرازيصياد23 بين نور5و7فروش40,000,000600,000,000نمایش جزئیات
134971مغازه60هاشميهبين هاشميه 1 و3فروش166,666,66710,000,000,000نمایش جزئیات
136507مغازه35قاسم آبادازاده 32فروش15,714,286550,000,000نمایش جزئیات
136530مغازه30رضا شهرنبش بهارستان 1فروش31,666,667900,000,000نمایش جزئیات
113276مغازه42هنرستانهنرستان 11 نرسيده به ميداناجاره12,000,000100,000,000نمایش جزئیات
139756مغازه20هنرستانميدان هنرستان/سمت راست قطعه دوماجاره6,500,00040,000,000نمایش جزئیات
139765مغازه140پيروزي 1بين پيروزي 41 و 43اجاره5,000,00015,000,000نمایش جزئیات
136531مغازه25بلوار جانبازمجتمع پرومافروش00نمایش جزئیات
136533مغازه15فرامرز عباسيپاساژ دهقانفروش26,666,667400,000,000نمایش جزئیات
136386مغازه23صياد شيرازيصياد 2فروش73,913,0431,700,000,000نمایش جزئیات
136328مغازه15کوهسنگيمجتمع زيست خاورفروش56,666,667850,000,000نمایش جزئیات
79505مغازه50استقلالبلواراستقلال ب سمت چهارراه ميلاداجاره13,000,000100,000,000نمایش جزئیات
111003مغازه20سجادبين بيستون 4 و 6فروش60,000,0001,200,000,000نمایش جزئیات
132297مغازه90شهرک آزادگانبين سرافراز3و5فروش03,200,000,000نمایش جزئیات
132203مغازه176هاشميههاشميه 26فروش022,000,000,000نمایش جزئیات
132296مغازه20کوثربين کوثر24و26فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
119076مغازه15000بلوار جانبازبين جانباز3و5فروش0450,000,000,000نمایش جزئیات
136353مغازه60قاسم آبادنبش رفيعي 20فروش50,000,0000نمایش جزئیات
137148مغازه15کوهسنگيزيست خاوراجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
136989مغازه85اقدسيهاقدسيه 53/چناري 4فروش00نمایش جزئیات
134776مغازه37اقدسيهاقدسيه 53/چناري 4اجاره1,500,00030,000,000نمایش جزئیات
125439مغازه20بلوار جانبازپشت کيان 2 مرکز تجارت مهرجنب شيريني فروشي کندواجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
138576مغازه25هاشميههاشميه 41اجاره0200,000,000نمایش جزئیات
139596مغازه30بلوار جانبازپشت کيان 2 مرکز تجارت مهرجنب شيريني فروشي کندواجاره4,000,00030,000,000نمایش جزئیات
139624مغازه50الهيهبين صادقيه20و22اجاره7,500,00030,000,000نمایش جزئیات
139544مغازه35فکوريفکوري45/5فروش35,000,0000نمایش جزئیات
139586مغازه35اقدسيهاقدسيه 53اجاره1,500,00030,000,000نمایش جزئیات
88634مغازه15قاسم آبادنبش حسابي 55اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
138457مغازه25سنابادمجتمع آلتوناجاره0200,000,000نمایش جزئیات
138459مغازه45سنابادمجتمع آلتوناجاره0350,000,000نمایش جزئیات
138184مغازه40اقدسيهاقدسيه33/ساختمان کامراناجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
138098مغازه100الهيهاقدسيه3/فرشچي12اجاره6,500,000100,000,000نمایش جزئیات
136358مغازه28آب وبرقبرج آرميتاژفروش67,857,1431,900,000,000نمایش جزئیات
136197مغازه48راهنمائييرج سلمانفروش00نمایش جزئیات
69067مغازه15دندانپزشکانمعلم75چهارراه سوم سمت چپاجاره1,000,00020,000,000نمایش جزئیات
125055مغازه21دانشجوبين دانشجو 18و20فروش119,047,6192,500,000,000نمایش جزئیات
125062مغازه30بلوار امامتبين امامت 43و45 جب بانک کاسپينفروش66,666,6672,000,000,000نمایش جزئیات
68999مغازه50دندانپزشکانمعلم 75 چهارراه سوماجاره1,500,00040,000,000نمایش جزئیات
84643مغازه240بلوار معلمبين معلم48و50فروش80,000,0000نمایش جزئیات
128993مغازه42شهرک آزادگاننبش دلاوران 25اجاره7,000,000100,000,000نمایش جزئیات
136136مغازه14بلوار جانبازمرکز خريد پرومااجاره2,500,00015,000,000نمایش جزئیات
136176مغازه13بلوار جانبازمرکز خريد پرومافروش01,000,000,000نمایش جزئیات
119067مغازه28کوهسنگيکوهسنگي 10اجاره6,500,00020,000,000نمایش جزئیات
139513مغازه60رضا شهررضوي 19 مقابل پارکفروش50,000,0000نمایش جزئیات
139520مغازه61سرافرازانسرافراز 13چهارراه اول سمت چپفروش00نمایش جزئیات
139526مغازه25فرامرز عباسيبين فرامرز 30 و 32اجاره5,300,00050,000,000نمایش جزئیات
139441مغازه15فلسطيندستغيب 13اجاره700,00010,000,000نمایش جزئیات
139443مغازه25فلسطيندستغيب 13اجاره1,500,00025,000,000نمایش جزئیات
139445مغازه8اقدسيهاقدسيه36اجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
139461مغازه85سجاديهسجاديه67/بعد تقويه21اجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
139417مغازه26بلوار امامتبين امامت16و18اجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
134255مغازه7سنابادچهارراه گلستان/روبرو درب خروجي سينما هويزهاجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
83945مغازه126ميدان تربيتبين معلم62و64فروش55,555,5567,000,000,000نمایش جزئیات
16923مغازه200وکيل آباد1بعدازوکيل آباد72؛جنب کافه دارچيناجاره10,000,000800,000,000نمایش جزئیات
134052مغازه20رضا شهرپيروزي 19اجاره3,200,00020,000,000نمایش جزئیات
134502مغازه20سرافرازانبين راضي 3/1 و 3/3اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
136005مغازه9کوهسنگيزيست خاورفروش33,333,333300,000,000نمایش جزئیات
135936مغازه156قاسم آباداماميه 61فروش00نمایش جزئیات
135937مغازه203قاسم آباداماميه 61فروش00نمایش جزئیات
135939مغازه359قاسم آباداماميه 61فروش00نمایش جزئیات
136336مغازه21سنابادبرج آلتونفروش61,904,7621,300,000,000نمایش جزئیات
139418مغازه18بلوار معلمبين معلم 16 و 18اجاره3,500,00030,000,000نمایش جزئیات
89973مغازه22سجادپاساژ پويااجاره3,000,00015,000,000نمایش جزئیات
139413مغازه9کوهسنگيزيست خاوراجاره00نمایش جزئیات
138258مغازه40وکيل آباد1بعدازوکيل آباد72؛جنب کافه دارچينفروش70,000,0000نمایش جزئیات
139352مغازه20بلوار امامتامامت 50اجاره2,550,00010,000,000نمایش جزئیات
139354مغازه56سجادچهارراه بزرگمهر ساختمان 110فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
139355مغازه13سجادچهرراه بهارستان مجتمع وصالفروش01,100,000,000نمایش جزئیات
139357مغازه14فرامرز عباسيپاساژ دهقاناجاره950,0004,000,000نمایش جزئیات
138041مغازه30بلوار جانبازکيان 2 طبقه 3 واحد 310اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
138035مغازه12بلوار جانبازمجتمع پروما طبقه +2اجاره800,0005,000,000نمایش جزئیات
109947مغازه36شهرک آزادگاننبش دلاوران 25اجاره6,000,000100,000,000نمایش جزئیات
136335مغازه21سنابادبرج آلتوناجاره2,800,00025,000,000نمایش جزئیات
136003مغازه16بلوار جانبازميدان جانباز جنب پيتزا کندزفروش78,125,0001,250,000,000نمایش جزئیات
135964مغازه62قاسم آبادابتداي شاهد بين شاهد3و5/پشت ايستگاه اتوبوسفروش00نمایش جزئیات
54029مغازه20سجادپاساژ خاتمفروش63,157,8951,200,000,000نمایش جزئیات
94074مغازه43پيروزي 1بين پيروزي68 و چهارراه صياد شيرازيفروش150,000,0000نمایش جزئیات
94931مغازه150بلوار معلمحاشيه ميدان دانشفروش60,000,0000نمایش جزئیات
86446مغازه43پيروزي 1بين پيروزي68 و چهارراه صياد شيرازياجاره12,000,000100,000,000نمایش جزئیات
138244مغازه20آزادشهرامامت21/سوپر مارکت رضااجاره1,700,00010,000,000نمایش جزئیات
139296مغازه100سجادنبش سجاد6 طبقه پايين آبميوه ويتانژياجاره13,000,000200,000,000نمایش جزئیات
138200مغازه25بلوار امامتامامت74اجاره0150,000,000نمایش جزئیات
129120مغازه40ميدان تربيتمعلم 77 کوچه چهارم سمت راست ساختمان نديماجاره2,200,00015,000,000نمایش جزئیات
80332مغازه75وکيل آباد3بين وکيل آباد85و87؛اول زيرگذر برونسيفروش16,000,0001,200,000,000نمایش جزئیات
135976مغازه16سجادبزرگمهر پاساژ کاسپين مدفروش01,200,000,000نمایش جزئیات
135928مغازه10بلوار جانبازمجتمع تجاري پرومافروش47,000,000470,000,000نمایش جزئیات
43988مغازه10آزادشهرچهارراه ميلاد مجتمع عمادسنتراجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
138192مغازه44اقدسيهاقدسيه33اجاره2,500,000120,000,000نمایش جزئیات
138168مغازه23بلوار معلممعلم 63 /سجاد مارکتاجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
137806مغازه15سنابادبرج آلتوناجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
137362مغازه25ابن سيناساختمان التوناجاره3,900,00050,000,000نمایش جزئیات
136380مغازه15سيدرضيسيدرضي53 قطعه دوماجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
51677مغازه15سيدرضيسيدرضي53 قطعه دوماجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
42056مغازه65فرامرز عباسيفرامرز 36 قطعه چهارمفروش30,000,0001,950,000,000نمایش جزئیات
54903مغازه38رضا شهرپيروزي 3 رودکي 4اجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
31779مغازه180رضا شهررضوي8 پشت بانک صادراتفروش04,000,000,000نمایش جزئیات
133237مغازه350سجادنبش سجاد6 طبقه پايين آبميوه ويتانژيفروش75,000,0000نمایش جزئیات
119860مغازه20دانش آموزبين دانش آموز 24و 26فروش01,400,000,000نمایش جزئیات
135773مغازه17فرامرز عباسيبين بنفشه و مظفريفروش0450,000,000نمایش جزئیات
135701مغازه190سجادبهار 2فروش00نمایش جزئیات
135718مغازه26بلوار جانبازکيان سنتر 1فروش46,153,8461,200,000,000نمایش جزئیات
135744مغازه100سجادنبش سجاد 6اجاره13,000,000200,000,000نمایش جزئیات
119859مغازه20دانش آموزبين دانش آموز 24و 26اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
137564مغازه120شهرک آزادگاندلاوران46 دور ميدان آبشاراجاره7,000,00050,000,000نمایش جزئیات
136830مغازه35صياد شيرازيصياد 65اجاره080,000,000نمایش جزئیات
133499مغازه25شهرک آزادگاننبش آرمان17اجاره1,200,00020,000,000نمایش جزئیات
99868مغازه74سنابادنبش سناباد 15فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
66276مغازه53صياد شيرازيمجتمع زمردفروش75,471,6986,200,000,000نمایش جزئیات
41880مغازه62قاسم آبادنبش فلاحي28فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
132298مغازه40شهرک آزادگانسرافراز39 نبش 3راهي سنت راستفروش14,625,000585,000,000نمایش جزئیات
135700مغازه230سجادبهار 2فروش00نمایش جزئیات
135439مغازه33لادننبش گلديس 17اجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
135444مغازه42احمد آبادسلمان غربي/ساختمان آفتابفروش90,000,0000نمایش جزئیات
138951مغازه20ايرج ميرزاجلال 62اجاره060,000,000نمایش جزئیات
138953مغازه35صدفصدف 29اجاره3,000,00010,000,000نمایش جزئیات
138848مغازه55سيدرضيسيدرضي46اجاره1,500,00015,000,000نمایش جزئیات
138861مغازه230احمد آبادنبش ابوذر 13اجاره9,000,00050,000,000نمایش جزئیات
135159مغازه150قاسم آبادشريعتي 18فروش00نمایش جزئیات
135318مغازه40شهرک آزادگانسرافرازان 25فروش25,000,0001,000,000,000نمایش جزئیات
131206مغازه60پيروزي 1پيروزي 75فروش10,000,000600,000,000نمایش جزئیات
65197مغازه12فرامرز عباسيکيان سنتر 1فروش00نمایش جزئیات
5054مغازه150بلوار معلمبين معلم 51 و53فروش210,000,0000نمایش جزئیات
135312مغازه53ميثاقميثاق 10فروش40,000,0000نمایش جزئیات
135310مغازه38ميثاقميثاق 10فروش40,000,0001,520,000,000نمایش جزئیات
133350مغازه57بلوار جانبازمجتمع پاژاجاره3,700,00050,000,000نمایش جزئیات
138781مغازه15راهنمائيبرج سلمانفروش0500,000,000نمایش جزئیات
138836مغازه115اقبال لاهوريبين اقبال 6 و 8فروش40,000,0000نمایش جزئیات
138837مغازه115اقبال لاهوريبين اقبال 6 و 8اجاره5,000,000300,000,000نمایش جزئیات
138841مغازه57بلوار جانبازمجتمه پاژاجاره5,000,00050,000,000نمایش جزئیات
138842مغازه25بلوار معلمبين معلم 10و12اجاره8,000,00040,000,000نمایش جزئیات
138843مغازه220بلوار معلمامامت 20اجاره12,000,00050,000,000نمایش جزئیات
138845مغازه103ميدان تربيتنبش قانع16اجاره12,000,000100,000,000نمایش جزئیات
138846مغازه103ميدان تربيتنبش قانع16فروش00نمایش جزئیات
138847مغازه50فرامرز عباسيفرامرز39 پشت کيان سنتر2اجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
84211مغازه13کوهسنگيزيست خاورفروش00نمایش جزئیات
806مغازه100پيروزي 1بين ميدان لادن و اقبالاجاره12,000,00050,000,000نمایش جزئیات
98148مغازه137دندانپزشکانمعلم 77/7 فاز تجاري محله ساختمان آرامشفروش03,800,000,000نمایش جزئیات
118300مغازه40دندانپزشکانمعلم 77/7 فاز تجاري محله ساختمان آرامشاجاره1,000,00040,000,000نمایش جزئیات
135320مغازه45فکورينبش فکوري20دور ميدان هشت شهريورفروش66,666,6673,000,000,000نمایش جزئیات
135520مغازه16فرامرز عباسيچهارراه فرامرزفروش87,500,0001,400,000,000نمایش جزئیات
122620مغازه28سجادچهارراه خيام مقابل مسکن شهرسازي جنب بانک سرمايهفروش00نمایش جزئیات
125892مغازه70سازمان آبنبش صادقي13فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
35693مغازه24کوثرکوثرشمالي39/3فروش62,500,0001,200,000,000نمایش جزئیات
91505مغازه170شهرک آزادگاندلاوران 11 - قطعه 2 سمت راست فاز تجاريفروش06,000,000,000نمایش جزئیات
130876مغازه20کوهسنگيکوهسنگي31/برج مهرفروش04,000,000,000نمایش جزئیات
135087مغازه48احمد آبادروبروي بيمارستان قائم/مجنمع قصر موبايلفروش02,000,000,000نمایش جزئیات
131294مغازه50قاسم آبادبين فلاحي50/12و50/14اجاره1,200,00025,000,000نمایش جزئیات
138717مغازه12کوثربين کوثر 8و10اجاره4,000,00030,000,000نمایش جزئیات
53394مغازه26دانشجودانشجو17فروش45,000,0000نمایش جزئیات
82837مغازه33دانشجودانشجو20اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
138637مغازه35قاسم آبادفلاحي22/مجتمع تجاري لشکراجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
138639مغازه68قاسم آبادبين شاهد 6 و8اجاره550,00015,000,000نمایش جزئیات
53947مغازه35قاسم آبادفلاحي22/مجتمع تجاري لشکرفروش38,571,4291,350,000,000نمایش جزئیات
138596مغازه40قاسم آبادحجاب77فروش20,000,000800,000,000نمایش جزئیات
138597مغازه70قاسم آبادحجاب77فروش20,000,0001,400,000,000نمایش جزئیات
135245مغازه20ميدان تربيتبين معلم67و69فروش30,000,0000نمایش جزئیات
135544مغازه30ميدان تربيتبين معلم67و69اجاره5,500,00050,000,000نمایش جزئیات
135470مغازه40بلوار جانبازجانباز 7 بين وصال14و16فروش17,500,0000نمایش جزئیات
135341مغازه20سجادحامد جنوبي 9فروش02,800,000,000نمایش جزئیات
135423مغازه15فرامرز عباسيبين فرامرز48و50فروش73,333,3331,100,000,000نمایش جزئیات
130121مغازه50شهرک آزادگانبين فکوري 72و74فروش35,000,0001,750,000,000نمایش جزئیات
132961مغازه20ميدان تربيتبين معلم67و69اجاره5,500,00050,000,000نمایش جزئیات
125054مغازه40بلوار جانبازجانباز 7 بين وصال14و16فروش17,500,0000نمایش جزئیات
124633مغازه70پيروزي2پيروزي 2/1فروش01,300,000,000نمایش جزئیات
100107مغازه27هاشميهمجتمع کوهسرفروش02,000,000,000نمایش جزئیات
95338مغازه280سجادبين فرهاد25و27فروش00نمایش جزئیات
128384مغازه21پيروزي2بين پيروزي4و6فروش150,000,0000نمایش جزئیات
37277مغازه103دانشجوبين دانشجو1و3فروش85,000,0000نمایش جزئیات
137116مغازه21دانش آموزدانش آموز 30اجاره4,000,00030,000,000نمایش جزئیات
135120مغازه16کوهسنگيبرج مهرفروش00نمایش جزئیات
134746مغازه20پيروزي 1بين پيروزي34و36فروش85,000,0001,700,000,000نمایش جزئیات
138539مغازه24کوهسنگيابتدا خيابان جهان آرافروش40,000,0000نمایش جزئیات
138547مغازه40سيدرضيسيدرضي 51اجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
138550مغازه120قاسم آبادنبش شريعتي 29اجاره10,000,00050,000,000نمایش جزئیات
138553مغازه45قاسم آبادشريعتي 28 جنب دفتر پيشخواناجاره3,000,00015,000,000نمایش جزئیات
138556مغازه22بلوار جانبازمجتمع پرومااجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
138522مغازه40قاسم آبادچهارراه مخابراتاجاره7,500,0000نمایش جزئیات
134764مغازه220پيروزي2پيروزي 23اجاره22,000,000100,000,000نمایش جزئیات
135088مغازه30سيدرضيسيدرضي 34فروش41,000,0001,230,000,000نمایش جزئیات
134224مغازه35الهيهالهيه11 مجتمع سبحانفروش0890,000,000نمایش جزئیات
134144مغازه32قاسم آبادرازي 2 انصار6فروش35,000,0000نمایش جزئیات
134933مغازه35قاسم آبادبين انديشه 23 و 25اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
134505مغازه60سرافرازاننبش سرافراز9 مجتمع تجاري مسکوني نرگسفروش25,833,3331,550,000,000نمایش جزئیات
130246مغازه12پيروزي2پيروزي 6 نوکاريزي 4/5اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
113475مغازه48مجيديهمجيديه27؛داخل پاساژفروش16,000,000768,000,000نمایش جزئیات
138439مغازه45بلوار جانبازپروما رو به رو پله برقيفروش55,000,0000نمایش جزئیات
138443مغازه25بلوار جانبازنبش تلاش 11فروش0700,000,000نمایش جزئیات
138454مغازه25سنابادمجتمع آلتونفروش38,000,0000نمایش جزئیات
138466مغازه102پيروزي2پيروزي 28اجاره00نمایش جزئیات
138472مغازه12راهنمائيبرج سلماناجاره41,666,667500,000,000نمایش جزئیات
138477مغازه54دانش آموزنبش دانش آموز 22اجاره7,000,00050,000,000نمایش جزئیات
138398مغازه64بلوار جانبازجانباز 3فروش85,000,0000نمایش جزئیات
138418مغازه11بلوار جانبازمجتمع کيان سنتر يکفروش40,000,000440,000,000نمایش جزئیات
138424مغازه28بلوار امامتنبش ازادي 2فروش53,571,4291,500,000,000نمایش جزئیات
29912مغازه42بلوار امامتامامت40فروش71,428,5713,000,000,000نمایش جزئیات
134825مغازه60تقي آبادميدان شريعتي مجتمع تجاري زيست خاورفروش00نمایش جزئیات
134568مغازه15فرامرز عباسينبش چهارراه فرامرز پاساژ دهقانفروش26,666,667400,000,000نمایش جزئیات
135147مغازه45بلوار معلمچهار راه معلماجاره10,000,000100,000,000نمایش جزئیات
134223مغازه86شهرک آزادگاندلاوران6فروش25,581,3952,200,000,000نمایش جزئیات
78882مغازه18سجادبولوار سجاد پاساژ سجادفروش00نمایش جزئیات
119775مغازه120لادنلادن 26فروش40,000,0000نمایش جزئیات
138377مغازه17قاسم آبادانديشه 7اجاره1,000,00020,000,000نمایش جزئیات
138378مغازه17قاسم آبادانديشه 7اجاره1,000,00015,000,000نمایش جزئیات
6920مغازه36الهيهبين الهيه9و11 مجتمع تجاري مسکوني سبحانفروش00نمایش جزئیات
133363مغازه15فرامرز عباسيکيان سنتر1فروش40,000,000600,000,000نمایش جزئیات
134059مغازه50قاسم آبادشريعتي 55فروش24,000,0001,200,000,000نمایش جزئیات
52437مغازه40پيروزي 1پيروزي 75 ولايتي 7 کوچه قاسم مجدياجاره1,350,00010,000,000نمایش جزئیات
138247مغازه35صدفنبش صدف 29اجاره0260,000,000نمایش جزئیات
138252مغازه12دانشجوبين مهران19و21اجاره750,00015,000,000نمایش جزئیات
138254مغازه52بلوار امامتبين امامت 23 و 25اجاره8,000,00060,000,000نمایش جزئیات
138256مغازه80شهرک آزادگاننبش دلاوران 25فروش60,000,0000نمایش جزئیات
138233مغازه35کوهسنگيمجتمع مهراجاره2,500,0000نمایش جزئیات
138241مغازه20فرامرز عباسينبش رسالت21اجاره5,000,00010,000,000نمایش جزئیات
117982مغازه24شهرک آزادگانآرمان7اجاره1,500,00015,000,000نمایش جزئیات
138186مغازه30شهرک آزادگانبين پايداري 3/2و3/4اجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
138170مغازه13قاسم آبادشريعتي 73 ابرار 10 نبش راستان 15فروش18,461,538240,000,000نمایش جزئیات
138165مغازه13قاسم آبادشريعتي 73 ابرار 10 نبش راستان 15اجاره1,000,00015,000,000نمایش جزئیات
138166مغازه15وکيل آباد 2وکيل آباد37اجاره1,500,0001,000,000نمایش جزئیات
138167مغازه22شهرک آزادگانپايداري12 قطعه دوماجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
109948مغازه38شهرک آزادگاننبش دلاوران 25فروش60,000,0000نمایش جزئیات
74825مغازه17بلوار جانبازپرومافروش00نمایش جزئیات
133117مغازه15سناباددانشگاه31اجاره2,500,00015,000,000نمایش جزئیات
133992مغازه17سرافرازانسرافراز 19فروش0850,000,000نمایش جزئیات
34219مغازه25بلوار امامتامامت74فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
80236مغازه10آزادشهرچهارراه ميلاد مجتمع عمادسنترفروش60,000,000600,000,000نمایش جزئیات
134054مغازه42شهرک آزادگاننبش دلاوران 25فروش60,000,0000نمایش جزئیات
135084مغازه23هاشميههاشميه 91/3فروش0950,000,000نمایش جزئیات
136467مغازه59فرامرز عباسيمجتمع پاژاجاره0200,000,000نمایش جزئیات
136355مغازه10بلوار جانبازمرکز خريد پرومااجاره070,000,000نمایش جزئیات
136174مغازه13بلوار جانبازمرکز خريد پرومااجاره0130,000,000نمایش جزئیات
136181مغازه30بلوار جانبازمرکز خريد کيان سنتراجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
136267مغازه75دندانپزشکانمعلم 75 چهارراه سوماجاره2,500,00050,000,000نمایش جزئیات
133943مغازه90بلوار امامتنبش معلم21فروش035,000,000,000نمایش جزئیات
78296مغازه20پيروزي 1نبش پيروزي34فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
134201مغازه0بلوار امامتامامت27 / نبش آزادي28فروش010,500,000,000نمایش جزئیات
74623مغازه14رضا شهرپيروزي5؛نبش دعبل خزايي10فروش01,100,000,000نمایش جزئیات
129855مغازه116هاشميهانتها هاشميه 62فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
60480مغازه18کوهسنگيداخل کوهسنگي مجتمع مهر کوهسنگيفروش00نمایش جزئیات
67544مغازه38احمد آبادبين عارف وپرستار جنب بانک ملي ايران زمينفروش00نمایش جزئیات
93169مغازه120نمايشگاهبين نمايشگاه7و 9اجاره3,000,000200,000,000نمایش جزئیات
114684مغازه40قاسم آبادبلوار شريعتي/چهارراه جهاد/جنب آژانس مسافرتيفروش80,000,0003,200,000,000نمایش جزئیات
138103مغازه100قاسم آبادنبش فلاحي94اجاره3,000,000190,000,000نمایش جزئیات
138118مغازه40پيروزي2CSپيروزي33/1/باشگاهاجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
138119مغازه25شهرک آزادگاندلاوران20/نخل 3/زيتون8فروش25,000,0000نمایش جزئیات
138128مغازه40هاشميهانتها هاشميه 62فروش25,000,0001,000,000,000نمایش جزئیات
138130مغازه10بلوار جانبازمرکز خريد پرومافروش0300,000,000نمایش جزئیات
61002مغازه62الهيهالهيه 1 دومين کوچهاجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
138082مغازه130سيدرضيمحدوده سيدرضياجاره10,000,00030,000,000نمایش جزئیات
138086مغازه15آزادشهرچهارراه ميلاداجاره3,500,00015,000,000نمایش جزئیات
138089مغازه25سرافرازانسرافرازان 39اجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
138039مغازه16کوهسنگيمجتمع مهراجاره2,000,00015,000,000نمایش جزئیات
138042مغازه120قاسم آبادشريعتي26/سالن زيبايي رامشاجاره2,700,00010,000,000نمایش جزئیات
138067مغازه15شهرک آزادگاندلاوران20/نخل 3/زيتون8فروش2,500,0000نمایش جزئیات
39821مغازه24ميدان تربيتمعلم 72؛دادگر21 بازار تجارياجاره1,000,00020,000,000نمایش جزئیات
104606مغازه18شهرک آزادگاندلاوران20/نخل 3/زيتون8فروش25,000,0000نمایش جزئیات
138028مغازه16نامجونامجو 7اجاره4,062,50065,000,000نمایش جزئیات
138032مغازه43اقدسيهاقدسيه53اجاره0110,000,000نمایش جزئیات
138033مغازه43اقدسيهاقدسيه53فروش22,093,023950,000,000نمایش جزئیات
18681مغازه24بلوار امامتبلوار آموزگار بين امامت و جلالفروش00نمایش جزئیات
7649مغازه33بلوار معلمنبش معلم36فروش100,000,0000نمایش جزئیات
119114مغازه40سرافرازانسرافرازان 39فروش15,250,000610,000,000نمایش جزئیات
136130مغازه41کوهسنگيمرکز خريد زيست خاوراجاره2,200,00010,000,000نمایش جزئیات
136131مغازه30بلوار مجدقرني 18اجاره2,000,0003,000,000نمایش جزئیات
136142مغازه30مجيديهمجيديه 14اجاره0120,000,000نمایش جزئیات
135694مغازه15کوهسنگيبرج مهر کوهسنگياجاره800,0006,000,000نمایش جزئیات
135763مغازه15کوهسنگيمجتمع زيست خاوراجاره3,200,00020,000,000نمایش جزئیات
136379مغازه30سيدرضيسيدرضي53 قطعه دوماجاره3,000,00010,000,000نمایش جزئیات
2155مغازه125بلوار معلمخروجي پمپ بنزين بلوار معلمفروش00نمایش جزئیات
47965مغازه20پيروزي 1نبش پيروزي34فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
20846مغازه61سرافرازانسرافراز 13چهارراه اول سمت چپفروش40,000,0000نمایش جزئیات
105907مغازه60اقبال لاهوريحاشيه اقبال ايران مارکتفروش03,500,000,000نمایش جزئیات
133222مغازه15قاسم آبادچهارراه مخابرات مجتمع اکسينفروش0700,000,000نمایش جزئیات
84475مغازه10بلوار جانبازپرومافروش80,000,000800,000,000نمایش جزئیات
137885مغازه30قاسم آباداديب جنوبي 5اجاره0100,000,000نمایش جزئیات
137904مغازه95اقدسيهاقدسيه 53اجاره3,500,00070,000,000نمایش جزئیات
137807مغازه15سنابادبرج آلتونفروش43,333,333650,000,000نمایش جزئیات
137810مغازه27قاسم آبادشريعتي 40اجاره1,300,00015,000,000نمایش جزئیات
137813مغازه200رضا شهرنبش کلانتري 4اجاره12,000,00050,000,000نمایش جزئیات
137815مغازه100فرامرز عباسيفرامرز 39اجاره2,200,00020,000,000نمایش جزئیات
137838مغازه14قاسم آبادچهارراه ورزش/برج ايلمااجاره1,500,00020,000,000نمایش جزئیات
137850مغازه20هنرستانهنرستان 25اجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
114047مغازه1000بلوار امامتچهارراه آزاد شهراجاره00نمایش جزئیات
137639مغازه45وکيل آباد 2وکيل 15اجاره5,500,000100,000,000نمایش جزئیات
137640مغازه32وکيل آباد 2وکيل 15اجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
136134مغازه100الهيهميدان صادقيه/ساختمان مهدياجاره8,900,000100,000,000نمایش جزئیات
135923مغازه80وکيل آباد 2وکيل 15اجاره7,500,000150,000,000نمایش جزئیات
133270مغازه40الهيهالهيه 13 مجتمع سبحانفروش21,000,000840,000,000نمایش جزئیات
49230مغازه10بلوار امامتمجتمع عماد سنترفروش65,000,000650,000,000نمایش جزئیات
91514مغازه18هاشميهمجتمع کوهسرفروش95,000,0001,710,000,000نمایش جزئیات
80960مغازه31دانش آموزبين دانش آموز17و19فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
51746مغازه24سجادابتداي بهار پاساژ بارثاوافروش00نمایش جزئیات
30843مغازه24سجادابتداي بهار پاساژ بارثاوااجاره3,800,00030,000,000نمایش جزئیات
137719مغازه350سجادنبش سجاد6 طبقه پايين آبميوه ويتانژياجاره26,000,000400,000,000نمایش جزئیات
135745مغازه150سجادنبش سجاد 6اجاره13,000,000200,000,000نمایش جزئیات
135722مغازه290ابن سيناابن سينا 15اجاره10,000,000100,000,000نمایش جزئیات
135697مغازه23سجادچهارراه بهار پاساژبارثاوا واحد20فروش00نمایش جزئیات
133915مغازه18کوهسنگيBبرج مهرفروش00نمایش جزئیات
47124مغازه23سجادچهارراه بهار پاساژبارثاوا واحد20اجاره2,600,00020,000,000نمایش جزئیات
96557مغازه120شهرک آزادگاندلاوران46 دور ميدان آبشارفروش45,000,0000نمایش جزئیات
132784مغازه35الهيهالهيه25 بين باغشني1و3فروش00نمایش جزئیات
135717مغازه26الهيهنبش اقدسيه 53اجاره4,000,00030,000,000نمایش جزئیات
135563مغازه55ايرج ميرزانبش جلال5اجاره8,000,00070,000,000نمایش جزئیات
135657مغازه230پيروزي 1نبش پيروزي 72اجاره6,000,000100,000,000نمایش جزئیات
137489مغازه50قاسم آبادشريعتي48اجاره4,500,00020,000,000نمایش جزئیات
137562مغازه50پيروزي 1نبش پيروزي 72اجاره3,000,00050,000,000نمایش جزئیات
137484مغازه50قاسم آبادشريعتي48اجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
137414مغازه34بلوار معلممعلم 17اجاره4,000,00020,000,000نمایش جزئیات
58153مغازه14بلوار جانبازپرومااجاره3,500,0000نمایش جزئیات
133550مغازه12کوهسنگيمجتمع زيست خاورفروش41,666,667500,000,000نمایش جزئیات
133547مغازه14کوهسنگيمجتمع زيست خاورفروش42,857,143600,000,000نمایش جزئیات
68348مغازه55وکيل آباد3وکيل آباد 83فروش00نمایش جزئیات
116232مغازه160قاسم آبادچهارراه ورزش/مقابل شريعتي39/جنب نانواييفروش00نمایش جزئیات
137411مغازه24سجادبين فلسطين 18 و 20اجاره7,000,00020,000,000نمایش جزئیات
137412مغازه25الهيهالهيه 37/شفايي5/1اجاره2,400,00020,000,000نمایش جزئیات
52797مغازه45فرامرز عباسيفرامرز8بازار محلهاجاره4,500,00030,000,000نمایش جزئیات
137359مغازه25ابن سيناساختمان التونفروش50,000,0001,250,000,000نمایش جزئیات
82479مغازه150ميدان تربيتبين معلم67و69فروش40,000,0000نمایش جزئیات
133212مغازه20پيروزي 1نبش پيروزي34فروش01,650,000,000نمایش جزئیات
133365مغازه15کوهسنگيمجتمع زيست خاورفروش48,666,667730,000,000نمایش جزئیات
133358مغازه25سرافرازانسرافرازان49اجاره1,300,00015,000,000نمایش جزئیات
135400مغازه30شهرک آزادگانبين نارنج 7 و 9اجاره1,200,0005,000,000نمایش جزئیات
133248مغازه33کوهسنگيکوهسنگي15 مجتمع بارادفروش20,909,091690,000,000نمایش جزئیات
133280مغازه32کوهسنگيمرکز خريد زيست خاورفروش51,562,5001,650,000,000نمایش جزئیات
81933مغازه50ميدان تربيتبين معلم67و69فروش45,000,0000نمایش جزئیات
132456مغازه40مجيديهمجيديه49 نبش نقويه2فروش34,000,0001,360,000,000نمایش جزئیات
137134مغازه30سنابادصاحب الزمان 26/پاساژ فاضلاجاره800,00013,000,000نمایش جزئیات
137144مغازه20بلوار امامتبين امامت 46و48اجاره3,000,00010,000,000نمایش جزئیات
134666مغازه148اقدسيهبين اقدسيه 43و45اجاره10,000,000100,000,000نمایش جزئیات
63312مغازه120اقدسيهاقدسيه 10/2 سمت چپاجاره4,000,00030,000,000نمایش جزئیات
137073مغازه30الهيهميدان صادقيه/پاساژ ياس 4اجاره1,000,00030,000,000نمایش جزئیات
137118مغازه70پيروزي 1جهان مارکت/بين پيروزي 35و 37/اجاره10,000,00050,000,000نمایش جزئیات
137123مغازه40پيروزي2بين پيروزي 4 و 6اجاره7,000,00030,000,000نمایش جزئیات
137124مغازه40پيروزي2بين پيروزي 4 و 6اجاره5,500,00070,000,000نمایش جزئیات
49167مغازه50بلوار معلمچهارراه آزادشهر جنب بانک سپهاجاره4,500,00050,000,000نمایش جزئیات
79318مغازه40پيروزي 1پيروزي75 ولايتي7اجاره3,500,00010,000,000نمایش جزئیات
81211مغازه80پيروزي 1پيروزي75 ولايتي7فروش00نمایش جزئیات
97250مغازه16پيروزي2پيروزي18اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
137083مغازه25الهيهالهيه 37/کفايي5اجاره2,400,00020,000,000نمایش جزئیات
137087مغازه40قاسم آبادبين شاهد 67و چهارراه حجاباجاره0120,000,000نمایش جزئیات
137091مغازه18هاشميههاشميه 40/8اجاره1,000,0007,000,000نمایش جزئیات
137112مغازه52قاسم آباداستاد يوسفي11اجاره085,000,000نمایش جزئیات
133108مغازه15کوهسنگيزيست خاورفروش0330,000,000نمایش جزئیات
133174مغازه138کوثرميدان پژوهشاجاره7,500,000100,000,000نمایش جزئیات
133220مغازه15دانشجوبين دانشجو25و27اجاره2,500,00015,000,000نمایش جزئیات
16898مغازه20قاسم آبادحجاب77 مقابل دبستان خاکشوراجاره1,500,00015,000,000نمایش جزئیات
136972مغازه50قاسم آبادحسابي شمالي 14ساختمان پارسا مهرفروش اجاره0140,000,000نمایش جزئیات
134777مغازه85اقدسيهاقدسيه 53/چناري 4اجاره4,000,00030,000,000نمایش جزئیات
134808مغازه28شهرک آزادگاننارنج 7و9اجاره1,200,0005,000,000نمایش جزئیات
134947مغازه33هاشميههاشميه70اجاره1,800,00015,000,000نمایش جزئیات
136906مغازه38رضا شهرحق شناس 3اجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
136918مغازه20قاسم آبادانديشه 41اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
106288مغازه120اقدسيهاقدسيه 2 قطعه 26اجاره1,800,00020,000,000نمایش جزئیات
131243مغازه12بلوار امامتنبش امامت28 مجتمع عمادسنتراجاره700,0005,000,000نمایش جزئیات
136893مغازه103ميدان تربيتنبش قانع 16اجاره12,000,000100,000,000نمایش جزئیات
47207مغازه157بلوار معلمبين معلم43و45 جنب بانک شهراجاره12,000,000100,000,000نمایش جزئیات
91726مغازه52سيدرضيسيد رضي 46 بعد از چهارراه اول فاز تجارياجاره1,800,00020,000,000نمایش جزئیات
98008مغازه55سيدرضيسيدرضي46اجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
132460مغازه17شهرک آزادگانبين نياوران23و 25فروش35,294,118600,000,000نمایش جزئیات
132869مغازه30هاشميههاشميه 26 نبش چهارراه اولاجاره0400,000,000نمایش جزئیات
111330مغازه35قائم مقاموکيل آباد 37؛ابتدا قائم مقاماجاره1,200,0005,000,000نمایش جزئیات
134506مغازه30شهرک آزادگانارغوان 4اجاره800,00010,000,000نمایش جزئیات
80884مغازه218اقدسيهاقدسيه24اجاره5,900,00050,000,000نمایش جزئیات
80059مغازه36بلوار معلممعلم55؛ نبش فخرايي 33اجاره3,500,00035,000,000نمایش جزئیات
136559مغازه30جاهدشهرنبش ميدان بوستان قطعه دوماجاره0120,000,000نمایش جزئیات
136589مغازه60هاشميهبين هاشميه 1 و3اجاره13,000,000100,000,000نمایش جزئیات
103403مغازه15آب وبرقهفت تير35/1اجاره600,0005,000,000نمایش جزئیات
132448مغازه17هاشميهنبش هاشميه 62 مجتمع کوهسرفروش176,470,5883,000,000,000نمایش جزئیات
132073مغازه45آب وبرقهفت تير 29/4اجاره6,000,000100,000,000نمایش جزئیات
130248مغازه15رضا شهرخاقاني33 دقيقي15اجاره1,000,0001,000,000نمایش جزئیات
115624مغازه150رضا شهربين خاقاني26و28فروش45,000,0000نمایش جزئیات
132447مغازه15سجادپاساژکاسپينفروش63,333,333950,000,000نمایش جزئیات
132301مغازه60شهرک آزادگانسرافراز9فروش25,833,3331,550,000,000نمایش جزئیات
136357مغازه14قاسم آبادمرکز خريد اکسيرفروش0800,000,000نمایش جزئیات
136354مغازه10بلوار جانبازمرکز خريد پرومافروش32,000,000320,000,000نمایش جزئیات
136304مغازه50الهيهرحمانيه 5فروش40,000,0002,000,000,000نمایش جزئیات
136305مغازه40الهيهرحمانيه 5فروش40,000,0001,600,000,000نمایش جزئیات
136306مغازه45الهيهرحمانيه 5فروش40,000,0001,800,000,000نمایش جزئیات
136308مغازه55الهيهرحمانيه 5فروش40,000,0000نمایش جزئیات
136309مغازه85الهيهصادقيه 9فروش25,882,3532,200,000,000نمایش جزئیات
136312مغازه79قاسم آبادحجاب 77/13فروش9,113,924720,000,000نمایش جزئیات
136330مغازه15کوهسنگيمجتمع زيست خاوراجاره2,800,00025,000,000نمایش جزئیات
136332مغازه18قاسم آبادبين فلاحي 70 و 72اجاره2,200,00020,000,000نمایش جزئیات
136333مغازه40الهيهاقدسيه 2اجاره055,000,000نمایش جزئیات
136334مغازه50رضا شهرميدان جام عسلاجاره8,000,00050,000,000نمایش جزئیات
134130مغازه93فرامرز عباسينبش چهارراه مهدي/قطعه اول سمتاجاره20,000,000100,000,000نمایش جزئیات
5439مغازه290بلوار امامتبين معلم 67و69فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
107222مغازه12قاسم آباداماميه 6اجاره400,0005,000,000نمایش جزئیات
69103مغازه85بلوار معلمنرسيده به استقلال1فروش70,588,2356,000,000,000نمایش جزئیات
136139مغازه36کلاهدوزنبش کلاهدوز 24اجاره5,000,00040,000,000نمایش جزئیات
136155مغازه200دندانپزشکاندندان پزشکان 4اجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
136157مغازه60کلاهدوزتقاطع کلاهدوز و چهارراه ابوطالب/پاساژ برجيساجاره3,000,00015,000,000نمایش جزئیات
136178مغازه15قاسم آبادشريعتي 59/نيکي 3اجاره550,0005,000,000نمایش جزئیات
136128مغازه29دانش آموزنبش دانش آموز38اجاره4,000,00030,000,000نمایش جزئیات
75935مغازه78دندانپزشکانمعلم 75 چهارراه سومفروش00نمایش جزئیات
136025مغازه32راهنمائيبرج سلمانفروش40,000,0001,280,000,000نمایش جزئیات
135977مغازه75وکيل آباد3بين وکيل آباد85و87؛اول زيرگذر برونسيفروش3,000,00050,000,000نمایش جزئیات
135927مغازه21احمد آبادبرج آلتوناجاره2,500,00025,000,000نمایش جزئیات
135909مغازه30قاسم آباداديب 6اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
135930مغازه10بلوار جانبازمجتمع تجاري پرومااجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
135938مغازه38رضا شهرحق شناس 3اجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
135950مغازه16کوهسنگيبرج مهراجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
135951مغازه16کوهسنگيبرج مهرفروش120,000,0001,920,000,000نمایش جزئیات
135956مغازه17قاسم آبادبين اديب 7 و 9اجاره1,500,00015,000,000نمایش جزئیات
134287مغازه50قاسم آبادتقاطع فلاحي و شاهداجاره6,000,00050,000,000نمایش جزئیات
85146مغازه75دندانپزشکانبين دندان پزشکان 9و11فروش75,000,0000نمایش جزئیات
118980مغازه450پيروزي2بين بيروزي 28و 30اجاره28,000,000100,000,000نمایش جزئیات
133496مغازه30الهيهاقدسيه33اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
135871مغازه27قاسم آبادرفيعي 1اجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
135774مغازه17فرامرز عباسيبين بنفشه و مظفرياجاره1,200,0005,000,000نمایش جزئیات
135781مغازه40قاسم آبادفلاحي 32اجاره3,000,00015,000,000نمایش جزئیات
135792مغازه24قاسم آبادبين شريعتي 61 و 63اجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
135809مغازه90بلوار فردوسيبين فردوسي 22 و 24اجاره4,200,000100,000,000نمایش جزئیات
135766مغازه40کوهسنگيبين پارس و رودکياجاره5,800,00020,000,000نمایش جزئیات
135767مغازه11کوهسنگيمجتمع ريست خاوراجاره6,000,0002,000,000نمایش جزئیات
135769مغازه15لادنلادن 7اجاره1,200,0005,000,000نمایش جزئیات
94115مغازه170رضا شهرفاز تجاري/جنب بانک صادراتفروش00نمایش جزئیات
131212مغازه36بلوار امامتمعلم 57 نبش صدف29فروش35,000,0001,260,000,000نمایش جزئیات
129264مغازه12پيروزي 1پيروزي78اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
132831مغازه22سجادچهارراه بزرگمهر پاساژ مرواريداجاره6,000,00030,000,000نمایش جزئیات
135729مغازه31قاسم آبادحجاب 77/ساختمان فروزاناجاره2,400,00015,000,000نمایش جزئیات
135747مغازه70الهيهرحمانيه 22اجاره6,000,000150,000,000نمایش جزئیات
135719مغازه24بلوار جانبازکيان سنتر 1اجاره1,200,0005,000,000نمایش جزئیات
135698مغازه15کوهسنگيمجتمع زيست خاوراجاره500,00030,000,000نمایش جزئیات
133838مغازه34بلوار امامتمعلم55 نبش فخرايي33اجاره3,200,00035,000,000نمایش جزئیات
135665مغازه38قاسم آبادبين ميعاد11و13/ساختمان ماهاناجاره0100,000,000نمایش جزئیات
89047مغازه43شهرک آزادگاننماز28/برج الماسفروش29,069,7671,250,000,000نمایش جزئیات
109058مغازه26هاشميههاشميه 62 مجتمع کوهسر مالفروش00نمایش جزئیات
127073مغازه35اقدسيهاقدسيه53 حسين پور 6فروش01,255,000,000نمایش جزئیات
11044مغازه73آب وبرقهفت تير16فروش00نمایش جزئیات
132854مغازه123ميدان تربيتمعلم 70اجاره12,000,000400,000,000نمایش جزئیات
44942مغازه14بلوار جانبازپرومافروش00نمایش جزئیات
88547مغازه50قاسم آبادنبش فلاحي43فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
135485مغازه25رضا شهردور ميدان حراجاره5,000,00010,000,000نمایش جزئیات
135546مغازه15سنابادبرج آلتوناجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
135417مغازه11بلوار جانبازپرومافروش64,545,455710,000,000نمایش جزئیات
135453مغازه65قاسم آبادبين شاهد 46 و 48اجاره3,000,00070,000,000نمایش جزئیات
135458مغازه27الهيهالهيه 25/مجتمع نيلوفر آبيفروش22,962,963620,000,000نمایش جزئیات
135342مغازه20سجادحامد جنوبي 9اجاره5,500,000100,000,000نمایش جزئیات
135393مغازه62قاسم آبادنبش فلاحي28اجاره7,500,00060,000,000نمایش جزئیات
135325مغازه15لادنلادن 7اجاره1,200,0005,000,000نمایش جزئیات
133122مغازه207الهيهبين الهيه1و3 کوچه دوم سمت چپ قطعه نهماجاره9,000,00095,000,000نمایش جزئیات
121561مغازه27قاسم آبادانديشه 19فروش18,518,519500,000,000نمایش جزئیات
130647مغازه120الهيهالهيه1فروش29,166,6673,500,000,000نمایش جزئیات
135301مغازه20کوهسنگيبرج مهراجاره1,000,00020,000,000نمایش جزئیات
135303مغازه60الهيهالهيه16اجاره5,600,00050,000,000نمایش جزئیات
135311مغازه48ميثاقميثاق 10فروش40,000,0001,920,000,000نمایش جزئیات
135209مغازه20هاشميهبين هاشميه و ميدان هنرستانفروش80,000,0001,600,000,000نمایش جزئیات
135235مغازه60الهيهبين الهيه48و50فروش65,000,0003,900,000,000نمایش جزئیات
135236مغازه14قاسم آبادچهارراه مخابرات مجتمع اکسينفروش75,000,0001,050,000,000نمایش جزئیات
135238مغازه37هاشميههاشميه 6 مجتمع آبان مقابل درب وروديفروش90,000,0000نمایش جزئیات
130951مغازه14قاسم آبادپاساز اکسونفروش67,857,143950,000,000نمایش جزئیات
123928مغازه12سيدرضيسيدرضي 39 مهران 7اجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
16025مغازه30الهيهمحمديه10/3 مجتمع تجاري ياساجاره800,00010,000,000نمایش جزئیات
135138مغازه51مجيديهمجيديه 17فروش42,000,0002,142,000,000نمایش جزئیات
135144مغازه20دانش آموزدانش اموز 28اجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
52079مغازه15قاسم آبادنبش شاهد35 قطعه2اجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
135085مغازه20احمد آبادبين پاستور 12 و 12/1فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
135152مغازه33الهيهبين ميدان صدقيه و نقويه مجتمع تجاري ياسفروش16,666,667550,000,000نمایش جزئیات
135154مغازه25سرافرازانسرافرازان 39فروش26,000,000650,000,000نمایش جزئیات
135156مغازه22بلوار جانبازکيان سنتر 2فروش36,363,636800,000,000نمایش جزئیات
135109مغازه30احمد آبادنبش بيستون مجتمع کامپيوتر تکفروش70,000,0002,100,000,000نمایش جزئیات
135112مغازه15قاسم آبادشريعتي 40فروش26,666,667400,000,000نمایش جزئیات
135118مغازه18احمد آبادچهارراه احمد آبادفروش127,777,7782,300,000,000نمایش جزئیات
118983مغازه30سرافرازانبين نياوران 11 و 13اجاره1,000,00015,000,000نمایش جزئیات
134950مغازه180سجادبزرگمهر شمالي 2اجاره12,000,000200,000,000نمایش جزئیات
134962مغازه50قاسم آبادبعد از شريعتي 53اجاره5,000,00040,000,000نمایش جزئیات
134975مغازه22کوهسنگيمجتمع زيست خاورفروش01,900,000,000نمایش جزئیات
134993مغازه38قاسم آبادشاهد50فروش42,000,0000نمایش جزئیات
134928مغازه21قاسم آبادشريعتي59 ميعاد8/4اجاره030,000,000نمایش جزئیات
134940مغازه40سنابادبين سناباد 4 و 4/1اجاره7,000,00050,000,000نمایش جزئیات
134899مغازه83بلوار جانبازکيان سنتر2فروش25,000,0002,075,000,000نمایش جزئیات
134900مغازه60بلوار جانبازکيان سنتر2اجاره5,500,00080,000,000نمایش جزئیات
134920مغازه30الهيهرحمانيه 5فروش60,000,0001,800,000,000نمایش جزئیات
127071مغازه32سجاديهبين سجاديه8و10 مغازه وسط کلبه کفشفروش0950,000,000نمایش جزئیات
108562مغازه20کوهسنگيپاساژ مهر کوهسنگياجاره1,200,00020,000,000نمایش جزئیات
81383مغازه38بلوار معلممعلم 41فروش30,000,0001,140,000,000نمایش جزئیات
119083مغازه33قاسم آبادنبش شاهد73اجاره2,500,00030,000,000نمایش جزئیات
131024مغازه130فرامرز عباسيفرامرز36فروش02,100,000,000نمایش جزئیات
130722مغازه22لادنبين گلديس19و21فروش0750,000,000نمایش جزئیات
130724مغازه62سرافرازاندور ميدان سرافرازفروش40,000,0000نمایش جزئیات
134786مغازه180اقدسيهاقدسيه 53/چناري 4اجاره8,000,000100,000,000نمایش جزئیات
134801مغازه10فرامرز عباسيفرامرز 8اجاره900,0005,000,000نمایش جزئیات
134804مغازه15فرامرز عباسيفرامرز 8اجاره1,200,0005,000,000نمایش جزئیات
134830مغازه400قاسم آبادمجتمع اکسيراجاره15,000,000700,000,000نمایش جزئیات
134831مغازه70قاسم آبادمجتمع اکسيراجاره030,000,000نمایش جزئیات
134834مغازه30شهرک آزادگانپايداري 1/4اجاره1,000,0000نمایش جزئیات
134840مغازه22لادنبين گلديس19و21اجاره1,500,00015,000,000نمایش جزئیات
112011مغازه40اقدسيهاقدسيه 41- نبش جهان بين 8اجاره4,200,00030,000,000نمایش جزئیات
134762مغازه28شهرک آزادگانسرافراز 9/3اجاره1,100,00010,000,000نمایش جزئیات
134717مغازه75پيروزي 1جنب پيروزي40اجاره2,000,00030,000,000نمایش جزئیات
64525مغازه22لادنبين گلديس19و21اجاره1,500,00015,000,000نمایش جزئیات
118194مغازه75دندانپزشکاندندانپزشکان 11فروش60,000,0000نمایش جزئیات
124804مغازه30اقدسيهاقدسيه 53 مقابل حسين پور 1 جنب سوپرمارکتفروش28,333,333850,000,000نمایش جزئیات
134670مغازه30الهيهبين صادقيه 20 و 22اجاره3,500,00010,000,000نمایش جزئیات
66589مغازه16بلوار جانبازمجتمع نيکافروش51,562,500825,000,000نمایش جزئیات
134656مغازه30اقدسيهاقدسيه 53 مقابل حسين پور 1 جنب سوپرمارکتاجاره850,0004,000,000نمایش جزئیات
134659مغازه70جاهدشهربوستان16اجاره1,000,00020,000,000نمایش جزئیات
134661مغازه32ميثاقرفسنجاني10/9 مجتمع يزدانفروش11,875,000380,000,000نمایش جزئیات
134662مغازه32ميثاقرفسنجاني10/9 مجتمع يزداناجاره300,00030,000,000نمایش جزئیات
134664مغازه230اقدسيهبين اقدسيه 43و45اجاره14,000,000100,000,000نمایش جزئیات
134665مغازه40محمديهمحمديه6 ساختمان آراداجاره1,000,000130,000,000نمایش جزئیات
134508مغازه20شهرک آزادگانپايداري 9فروش00نمایش جزئیات
61100مغازه17بلوار جانبازپرومااجاره050,000,000نمایش جزئیات
100442مغازه40شهرک آزادگاننماز 21 کوچه دوم سمت راستاجاره1,300,00010,000,000نمایش جزئیات
134486مغازه55بلوار معلمبين معلم 21 و 23فروش07,500,000,000نمایش جزئیات
134489مغازه12سجادفلسطين 16اجاره50,00050,000,000نمایش جزئیات
14364مغازه59صدفبين معلم 50و52فروش76,271,1824,500,000,000نمایش جزئیات
114737مغازه47وکيل آباد 2بين وکيل آباد 29و 31اجاره12,000,000100,000,000نمایش جزئیات
134440مغازه15فکوريفکوري 59/اجاره850,0005,000,000نمایش جزئیات
134327مغازه100پيروزي 1پيروزي14اجاره4,300,00020,000,000نمایش جزئیات
134378مغازه32الهيهمجيديه 3/2اجاره2,100,00020,000,000نمایش جزئیات
134379مغازه44هاشميههاشميه 44اجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
134380مغازه40الهيهاقدسيه9اجاره3,500,00030,000,000نمایش جزئیات
134381مغازه17فرامرز عباسيبين بهاران و بنفشهاجاره1,500,0005,000,000نمایش جزئیات
134387مغازه3شهرک آزادگانبين آرمان 11 و9فروش23,000,0000نمایش جزئیات
117656مغازه22بلوار فردوسينبش ثمانه 13اجاره3,000,000100,000,000نمایش جزئیات
130287مغازه82شهرک آزادگاننماز28 هايپر کوروشفروش46,341,4633,800,000,000نمایش جزئیات
131996مغازه14بلوار امامتامامت 31اجاره700,0005,000,000نمایش جزئیات
134252مغازه16بلوار جانبازنبش جانباز7اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
23000مغازه300الهيهالهيه34 اکبري9اجاره16,000,000150,000,000نمایش جزئیات
134222مغازه12کوهسنگيمجتمع زيست خاورفروش54,166,667650,000,000نمایش جزئیات
134256مغازه23اقبال لاهوريگلديس16/6اجاره1,000,00020,000,000نمایش جزئیات
134261مغازه25سرافرازاننبش سرافرازان22اجاره2,500,00025,000,000نمایش جزئیات
134265مغازه16سجادمرکز خريد وصالاجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
134266مغازه22سجادمجتمع کاسپين مداجاره5,000,000150,000,000نمایش جزئیات
133942مغازه43بلوار امامتامامت 60اجاره1,800,00055,000,000نمایش جزئیات
134212مغازه11کوهسنگيمجتمع زيست خاورفروش36,363,636400,000,000نمایش جزئیات
51890مغازه250سنابادپنجراه سناباد نرسيده به البسکو فروشگاه عليزادهفروش012,000,000,000نمایش جزئیات
133990مغازه47رضا شهرپيروزي 3 رودکي 4اجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
133925مغازه17بلوار جانبازميدان جانباز مجتمع نيکااجاره3,500,00010,000,000نمایش جزئیات
129861مغازه11بلوار امامتامامت68 قطعه سوماجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
78436مغازه22بلوار امامتامامت 56اجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
80330مغازه75وکيل آباد3بين وکيل آباد85و87؛اول زيرگذر برونسياجاره2,500,000100,000,000نمایش جزئیات
64453مغازه10راهنمائيبرج سلماناجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
400مغازه42کوهسنگيکوهسنگي 29 مقابل هتلاجاره014,000,000,000نمایش جزئیات
133749مغازه10بلوار جانبازمرکز خريد پرومااجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
133675مغازه600رضا شهربين پيروزي13و15اجاره50,000,000300,000,000نمایش جزئیات
133676مغازه1500رضا شهربين پيروزي13و15اجاره100,000,0001,500,000,000نمایش جزئیات
129628مغازه21صياد شيرازينبش حافظيه4فروش00نمایش جزئیات
4793مغازه20صدفنبش صدف5فروش67,500,0001,350,000,000نمایش جزئیات
121293مغازه180اقدسيهاقدسيه 10فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
115687مغازه20کوهسنگيکوهسنگي31/برج مهراجاره060,000,000نمایش جزئیات
125429مغازه13کوهسنگيکوهسنگي31/برج مهرفروش230,000,0000نمایش جزئیات
129116مغازه15کوهسنگيکوهسنگي31/برج مهرفروش200,000,0000نمایش جزئیات
133600مغازه120الهيهنبش الهيه 40اجاره9,000,000200,000,000نمایش جزئیات
133546مغازه26کوهسنگيمجتمع زيست خاورفروش00نمایش جزئیات
133548مغازه26کوهسنگيمجتمع مهرفروش100,000,0000نمایش جزئیات
133473مغازه12کوهسنگيبين نامجو 17 و 19اجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
38451مغازه18بلوار امامتامامت34-قطعه اولاجاره100,000230,000,000نمایش جزئیات
133526مغازه100کوثرنبش کوثرشمالي 20فروش21,000,0000نمایش جزئیات
133533مغازه14قاسم آبادبين اماميه37و39اجاره3,500,0000نمایش جزئیات
129568مغازه28شهرک آزادگانارغوان16اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
133444مغازه20راهنمائيبرج سلمانفروش29,250,000585,000,000نمایش جزئیات
133360مغازه21شهرک آزادگاندلاوران43 مجتمع پايداري سوپرمارکتاجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
30521مغازه60اقدسيهاقدسيه10 چهارراه دوم سمت چپاجاره800,00010,000,000نمایش جزئیات
133353مغازه20سنابادبين سناباد7و9فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
133354مغازه12قاسم آبادميدان حجاب مجتمع تجاري ابريشمفروش0410,000,000نمایش جزئیات
133355مغازه24سجاديهانتها سجاديه6فروش10,000,000240,000,000نمایش جزئیات
133347مغازه27سجادمجتمع تجاري کاسپيناجاره2,000,000200,000,000نمایش جزئیات
133349مغازه20سنابادنبش 5راه جنب مسجدالزهرافروش00نمایش جزئیات
133281مغازه33قاسم آبادنبش هاشمي مهنه 11فروش19,500,000643,500,000نمایش جزئیات
90175مغازه238سنابادبين دستغيب4و6فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
133275مغازه150پيروزي2بين پيروزي 30 و 32اجاره8,000,00050,000,000نمایش جزئیات
133277مغازه45الهيهالهيه 13 پاساژمهسانفروش22,222,2221,000,000,000نمایش جزئیات
133225مغازه105هاشميهکوهسرمالفروش40,000,0000نمایش جزئیات
133219مغازه30کوهسنگيمجتمع تجاري مهراجاره1,200,00020,000,000نمایش جزئیات
133265مغازه33مجيديهمجيديه 3/2 محمديه 5/4اجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
63543مغازه17احمد آبادپاساژقسطنطنيهفروش20,000,000340,000,000نمایش جزئیات
106805مغازه30وکيل آباد3وکيل آباد79/پژوهش11/2فروش29,333,333880,000,000نمایش جزئیات
133211مغازه100الهيهالهيه1 ابتداي رزم3 جنب باتري اميرفروش02,000,000,000نمایش جزئیات
133147مغازه16قاسم آبادمجتمع اکسينفروش0485,000,000نمایش جزئیات
133170مغازه25سجادپاساژ بهاراجاره3,800,00020,000,000نمایش جزئیات
50413مغازه30دانش آموزنبش دانش آموز 38اجاره4,500,00015,000,000نمایش جزئیات
74893مغازه13پيروزي2پيروزي24،نبش ميرکي6اجاره600,00010,000,000نمایش جزئیات
133118مغازه34بلوار جانبازپاساژ پرومافروش44,117,6471,500,000,000نمایش جزئیات
133119مغازه18راهنمائيبرج سلمانفروش41,666,667750,000,000نمایش جزئیات
133120مغازه40شهرک آزادگانپيروزي20 حق شناس6اجاره1,200,00020,000,000نمایش جزئیات
133112مغازه10بلوار جانبازمرکز خريد پرومافروش42,000,0000نمایش جزئیات
133114مغازه95شهرک آزادگانبين دلاوران11و13اجاره7,000,00030,000,000نمایش جزئیات
133115مغازه25هاشميههاشميه36اجاره5,800,00020,000,000نمایش جزئیات
133106مغازه29الهيهالهيه 25فروش20,000,000580,000,000نمایش جزئیات
133107مغازه17احمد آبادپاساژ قستنطنيهفروش88,235,2941,500,000,000نمایش جزئیات
131037مغازه28شهرک آزادگاندلاوران 20/ نخل 3اجاره1,900,00010,000,000نمایش جزئیات
131043مغازه15شهرک آزادگاننماز 3/20 سرافراز 39اجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
105484مغازه50پيروزي2پيروزي9؛جنب قنادي يزدي هااجاره5,500,000100,000,000نمایش جزئیات
120455مغازه40بلوار جانبازنبش جانباز 7اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
112303مغازه146آبکوهنبش دانشسرافروش04,000,000,000نمایش جزئیات
54026مغازه100سجادچهارراه خيام مقابل مسکن شهرسازيفروش09,000,000,000نمایش جزئیات
108216مغازه110احمد آبادحد فاصل ميدان تلويزيون و سه راه بعثت مجتمع آستان قدسفروش06,000,000,000نمایش جزئیات
44116مغازه34سازمان آبصادقي13/ اسفندياني10فروش38,235,2941,300,000,000نمایش جزئیات
125431مغازه40بلوار جانبازجانباز 7 بين وصال14و16اجاره080,000,000نمایش جزئیات
38720مغازه20سجادنبش شقايق جنوبي پاساژخاتمفروش60,000,0000نمایش جزئیات
132883مغازه37الهيهعصمتيه 9فروش27,027,0271,000,000,000نمایش جزئیات
132884مغازه250بلوار معلمبين معلم 21 و 23اجاره12,000,00050,000,000نمایش جزئیات
132838مغازه23قاسم آبادنبش شاهد11اجاره2,200,00020,000,000نمایش جزئیات
132845مغازه7بلوار معلمنبش معلم 5 گالري ويکتوريااجاره5,700,000200,000,000نمایش جزئیات
106485مغازه120اقدسيهاقدسيه2؛هاشمي رفسنجاني16فروش03,100,000,000نمایش جزئیات
132711مغازه20پيروزي 1بين پيروزي34و36اجاره01,700,000,000نمایش جزئیات
132701مغازه40قاسم آبادنبش چهارراه مخابرات مرکز خريد اکسيناجاره3,000,00010,000,000نمایش جزئیات
111403مغازه24آب وبرقهفت تير برج آرميتاژفروش100,000,0000نمایش جزئیات
112044مغازه18بلوار امامتامامت 7اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
120002مغازه35ميدان تربيتمعلم 77 کوچه چهارم سمت راست ساختمان نديماجاره2,100,00020,000,000نمایش جزئیات
80792مغازه12فرامرز عباسيکيان سنتر1فروش00نمایش جزئیات
132684مغازه20بلوار امامتامامت39 قطعه دوماجاره1,800,0006,000,000نمایش جزئیات
132687مغازه12کوهسنگيزيست خاورفروش78,333,333940,000,000نمایش جزئیات
132688مغازه20راهنمائيبرج سلمانفروش29,250,000585,000,000نمایش جزئیات
132694مغازه35سجادپاساژبزرگمهرفروش00نمایش جزئیات
132623مغازه16شهرک آزادگاندلاوران20فروش45,000,000720,000,000نمایش جزئیات
132449مغازه15سجادپاساز کاسپيناجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
132374مغازه114فلسطينفلسطين 19اجاره7,500,00030,000,000نمایش جزئیات
132444مغازه104مجيديهمجيديه 14/مجتمع گيتيفروش35,000,0000نمایش جزئیات
132355مغازه15بلوار جانبازپروما بعد از چرم مشهدفروش42,000,000630,000,000نمایش جزئیات
132356مغازه15بلوار جانبازپروما بعد از چرم مشهداجاره2,200,00030,000,000نمایش جزئیات
132368مغازه33کوهسنگيحاشيه امير کبيرفروش00نمایش جزئیات
132370مغازه21بلوار امامتامامت 38فروش76,190,4761,600,000,000نمایش جزئیات
15027مغازه180قاسم آبادبين شريعتي37و39اجاره0300,000,000نمایش جزئیات
71658مغازه7ميدان تربيتبين معلم62و64 جنب خشکشويياجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
56315مغازه12ميدان تربيتبين معلم62و64 جنب رستوران زيتوناجاره1,650,00010,000,000نمایش جزئیات
84436مغازه100فارغ التحصيلانبين فارغ التحصيلان و پژوهشفروش06,000,000,000نمایش جزئیات
125371مغازه46سجادچهار راه بزرگمهر جنب بانک صادراتفروش01,450,000,000نمایش جزئیات
26456مغازه120بلوار امامتبين معلم 67و69فروش06,500,000,000نمایش جزئیات
130258مغازه310رضا شهررضوي31اجاره3,000,00010,000,000نمایش جزئیات
38838مغازه25فرامرز عباسيکيان سنتر2 واحدهاي تجاريفروش01,000,000,000نمایش جزئیات
36542مغازه12راهنمائيبرج سلمان واحد23فروش0600,000,000نمایش جزئیات
81123مغازه65سازمان آبنبش شهيد صادقي3فروش00نمایش جزئیات
115616مغازه17نمايشگاهارمغان 4فروش00نمایش جزئیات
129859مغازه23رضا شهربين پيروزي6و8اجاره5,000,00020,000,000نمایش جزئیات
132017مغازه35ايرج ميرزاجلال 72فروش21,428,571750,000,000نمایش جزئیات
132071مغازه30سرافرازانسرافراز39 سمت چپ نبش نماز3/20اجاره1,500,0005,000,000نمایش جزئیات
12485مغازه100کوثرکوثرجوبي 14-جنب بيمه ايران-قطعه دومفروش23,000,0000نمایش جزئیات
66993مغازه50کوثرکوثرجنوبي 14-جنب بيمه ايران-قطعه دومفروش00نمایش جزئیات
131859مغازه200شهرک آزادگانرهايي 40/1فروش00نمایش جزئیات
131888مغازه16کوثرنبش کوثر شمالي 21فروش50,000,000800,000,000نمایش جزئیات
82276مغازه91قاسم آبادحجاب77؛فازتجاري،رستوران سجاداجاره3,300,00040,000,000نمایش جزئیات
130007مغازه170بلوار امامتامامت 40 قطعه سوم جنوبياجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
131855مغازه26شهرک آزادگانرهايي 40/1فروش32,692,308850,000,000نمایش جزئیات
131857مغازه15شهرک آزادگانرهايي 40/1فروش00نمایش جزئیات
107545مغازه80احمد آبادبين سلمان 2و 2/1فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
120906مغازه170ميدان تربيتپژوهش 1فروش80,000,0000نمایش جزئیات
131702مغازه50قاسم آبادبين فلاحي 50/12 و 50/14اجاره850,000,00015,000,000نمایش جزئیات
129437مغازه50محمديهمحمديه5/4مجتمع صدرااجاره2,300,00080,000,000نمایش جزئیات
128073مغازه24دانش آموزبين دانش آموز12و14اجاره3,500,00050,000,000نمایش جزئیات
128075مغازه24دانش آموزبين دانش آموز12و14فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
76252مغازه115مجيديهنبش مجيديه12فروش30,000,0000نمایش جزئیات
14289مغازه23صياد شيرازيبين صياد46و48فروش65,000,0000نمایش جزئیات
2503مغازه62پيروزي 1حاشيه پيروزي دور ميدان اقبالفروش45,000,0000نمایش جزئیات
93871مغازه50رضا شهررضوي 22فروش25,000,0001,250,000,000نمایش جزئیات
103429مغازه14دانشجونرسيده به دانشجو 12اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
106983مغازه80فلسطينفلسطين 28/7اجاره1,000,00050,000,000نمایش جزئیات
81440مغازه20ميدان تربيتدور ميدان ستارياجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
105399مغازه50بلوار امامتبين امامت8و10اجاره8,000,000200,000,000نمایش جزئیات
106686مغازه31محمديهمحمديه 5/5 جنب بوستان آفرينش ط اول واحد 1اجاره033,000,000نمایش جزئیات
108595مغازه20بلوار امامتامامت54؛نرسيده به چهارراه اولاجاره850,0006,000,000نمایش جزئیات
14459مغازه16پيروزي 1بين پيروزي75و77اجاره1,700,00010,000,000نمایش جزئیات
48032مغازه95هاشميهنبش هاشميه83اجاره5,000,00040,000,000نمایش جزئیات
20375مغازه30پيروزي 1بين پيروزي70 و72اجاره2,200,00010,000,000نمایش جزئیات
100376مغازه33مطهري شماليمطهري شمالي 66- بين صفدري نژاد 3و5فروش14,000,000462,000,000نمایش جزئیات
106429مغازه110رضا شهرنبش خاقاني1اجاره6,000,0000نمایش جزئیات
108316مغازه125بلوار معلمتقاطع دانش آموز و معلم جنب شيريني جام عسلاجاره10,000,000100,000,000نمایش جزئیات
33049مغازه25سجادچهارراه بزرگمهر پاساژ سجاد مغازه 5 سمت راستاجاره2,300,000100,000,000نمایش جزئیات
9105مغازه18سجادچهارراه خيام نبش بيستون مجتمع کامپيوتر تک واحد309فروش27,777,778500,000,000نمایش جزئیات
106398مغازه20وکيل آباد3وکيل آباد 57 نبش کوچه اولاجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
74752مغازه105بلوار معلممعلم 26 قطعه دوماجاره5,000,00060,000,000نمایش جزئیات
9038مغازه55پيروزي 1نبش پيروزي 43اجاره4,000,00030,000,000نمایش جزئیات
108083مغازه16پيروزي 1بين پيروزي75و77اجاره1,800,00010,000,000نمایش جزئیات
108119مغازه355مطهري شماليمطهري شمالي21اجاره13,500,00050,000,000نمایش جزئیات
108136مغازه100رضا شهرنبش خاقاني 1اجاره7,000,0000نمایش جزئیات
89435مغازه130فارغ التحصيلانفارغ التحصيلان 5فروش20,000,0000نمایش جزئیات
108007مغازه22قاسم آباداماميه6اجاره550,0003,000,000نمایش جزئیات
54914مغازه20صدفچهارراه صدف نرسيده به صدف 30 قطعه 4اجاره060,000,000نمایش جزئیات
106140مغازه75فکورينبش فکوري 24اجاره6,000,00050,000,000نمایش جزئیات
80417مغازه120آموزگاربين معلم71و73اجاره4,000,000100,000,000نمایش جزئیات
103028مغازه450سنابادحدفاصل چهارراه راهنمايي و سناباداجاره27,000,00090,000,000نمایش جزئیات
105811مغازه20شهرک طالقانيارغوان 14اجاره600,0005,000,000نمایش جزئیات
104123مغازه25احمد آبادنبش عارف11اجاره1,500,00055,000,000نمایش جزئیات
107849مغازه30کوهسنگيبين نامجو7و9اجاره850,00015,000,000نمایش جزئیات
107762مغازه9کوهسنگيبين جهان آرا 11و13اجاره700,0007,000,000نمایش جزئیات
83384مغازه180ميدان تربيتبعد از معلم 69اجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
101881مغازه20لادنبين لادن 2و4اجاره1,300,00020,000,000نمایش جزئیات
105918مغازه20هدايتتقاطع هدايت ومطهري شمالي؛نبش چهارراه استيکياجاره1,200,0005,000,000نمایش جزئیات
107694مغازه60اقدسيهانتهاي اقدسيه 10 جنب تعميرگاه دليجاناجاره0180,000,000نمایش جزئیات
16935مغازه12بلوار جانبازپروما واحد184اجاره3,800,00020,000,000نمایش جزئیات
25207مغازه18سجادنبش بيستون مجتمع کامپيوتر تکفروش0480,000,000نمایش جزئیات
54110مغازه167سجادچهارراه بهار نبش ياسمناجاره10,000,0000نمایش جزئیات
56151مغازه44فرامرز عباسيکيان سنتر 2فروش22,727,2731,000,000,000نمایش جزئیات
107619مغازه20وکيل آباد 2وکيل آباد 37اجاره1,300,00010,000,000نمایش جزئیات
107620مغازه20حرعامليحرعاملي 64اجاره1,100,00010,000,000نمایش جزئیات
107621مغازه135دانش آموزحاشيه معلم بعد از چهارراه دانش آموز جنب قنادي برگ سبزاجاره7,000,000200,000,000نمایش جزئیات
107448مغازه20پيروزي2پيروزي 13اجاره1,800,00035,000,000نمایش جزئیات
107490مغازه45قاسم آبادحسابي 22اجاره1,000,00035,000,000نمایش جزئیات
105665مغازه22سرافرازانسرافرازان49/2اجاره600,0004,000,000نمایش جزئیات
105736مغازه163بلوار امامتامامت 12اجاره9,000,00070,000,000نمایش جزئیات
105427مغازه40فرامرز عباسيفرامرز 62 ابتدا بهاراناجاره3,200,00020,000,000نمایش جزئیات
78807مغازه15بلوار امامتامامت24اجاره1,800,00015,000,000نمایش جزئیات