کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهآدرسنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
133499مغازه47سرافرازاننبش آرمان17اجاره1,000,00040,000,000نمایش جزئیات
135657مغازه230پيروزي 1نبش پيروزي 72اجاره6,000,000100,000,000نمایش جزئیات
135665مغازه38قاسم آبادبين ميعاد11و13/ساختمان ماهاناجاره0100,000,000نمایش جزئیات
135563مغازه55ايرج ميرزانبش جلال5اجاره7,000,00080,000,000نمایش جزئیات
5054مغازه150بلوار معلمبين معلم 51 و53فروش024,000,000,000نمایش جزئیات
65197مغازه12فرامرز عباسيکيان سنتر 1فروش00نمایش جزئیات
133117مغازه15سناباددانشگاه31اجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
133037مغازه16ميدان تربيتمعلم 72اجاره1,400,00010,000,000نمایش جزئیات
89047مغازه43شهرک آزادگاننماز28/برج الماسفروش29,069,7671,250,000,000نمایش جزئیات
96557مغازه120شهرک آزادگاندلاوران46 دور ميدان آبشارفروش45,000,0000نمایش جزئیات
109058مغازه26هاشميههاشميه 62 مجتمع کوهسر مالفروش00نمایش جزئیات
99868مغازه74سنابادنبش سناباد 15فروش022,000,000,000نمایش جزئیات
11044مغازه73آب وبرقهفت تير16فروش00نمایش جزئیات
127073مغازه35اقدسيهاقدسيه53 حسين پور 6فروش01,255,000,000نمایش جزئیات
122620مغازه28سجادچهارراه خيام مقابل مسکن شهرسازي جنب بانک سرمايهفروش00نمایش جزئیات
132961مغازه20ميدان تربيتبين معلم67و69اجاره5,500,00050,000,000نمایش جزئیات
132854مغازه123ميدان تربيتمعلم 70اجاره12,000,000400,000,000نمایش جزئیات
44942مغازه14بلوار جانبازپرومافروش00نمایش جزئیات
135485مغازه25رضا شهردور ميدان حراجاره5,000,00010,000,000نمایش جزئیات
135520مغازه16فرامرز عباسيچهارراه فرامرزفروش87,500,0001,400,000,000نمایش جزئیات
135544مغازه30ميدان تربيتبين معلم67و69اجاره5,500,00050,000,000نمایش جزئیات
135546مغازه15سنابادبرج آلتوناجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
58153مغازه14بلوار جانبازپرومااجاره00نمایش جزئیات
88547مغازه50قاسم آبادنبش فلاحي43فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
135417مغازه11بلوار جانبازپرومافروش64,545,455710,000,000نمایش جزئیات
135423مغازه15فرامرز عباسيبين فرامرز48و50فروش73,333,3331,100,000,000نمایش جزئیات
135439مغازه33لادننبش گلديس 17اجاره2,000,00030,000,000نمایش جزئیات
135453مغازه65قاسم آبادبين شاهد 46 و 48اجاره3,000,00070,000,000نمایش جزئیات
135458مغازه27الهيهالهيه 25/مجتمع نيلوفر آبيفروش22,962,963620,000,000نمایش جزئیات
135470مغازه40بلوار جانبازجانباز 7 بين وصال14و16فروش18,000,0000نمایش جزئیات
133358مغازه25سرافرازانسرافرازان49اجاره1,200,00015,000,000نمایش جزئیات
131206مغازه30پيروزي 1پيروزي 75فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
131243مغازه12بلوار امامتنبش امامت28 مجتمع عمادسنتراجاره650,0005,000,000نمایش جزئیات
130876مغازه20کوهسنگيکوهسنگي31/برج مهرفروش200,000,0000نمایش جزئیات
133122مغازه207الهيهبين الهيه1و3 کوچه دوم سمت چپ قطعه نهماجاره9,000,00095,000,000نمایش جزئیات
133220مغازه15دانشجوبين دانشجو25و27اجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
135325مغازه15لادنلادن 7اجاره1,200,0005,000,000نمایش جزئیات
135341مغازه20سجادحامد جنوبي 9فروش02,700,000,000نمایش جزئیات
135342مغازه20سجادحامد جنوبي 9اجاره5,500,000100,000,000نمایش جزئیات
135393مغازه62قاسم آبادنبش فلاحي28اجاره7,500,00060,000,000نمایش جزئیات
135400مغازه30شهرک آزادگانبين نارنج 7 و 9اجاره1,100,00010,000,000نمایش جزئیات
41880مغازه62قاسم آبادنبش فلاحي28فروش00نمایش جزئیات
37277مغازه103دانشجوبين دانشجو1و3فروش00نمایش جزئیات
35693مغازه24کوثرکوثرشمالي39/3فروش62,500,0001,500,000,000نمایش جزئیات
133174مغازه16کوثرميدان پژوهشاجاره6,000,000200,000,000نمایش جزئیات
135301مغازه20کوهسنگيبرج مهراجاره1,000,00020,000,000نمایش جزئیات
135303مغازه60الهيهالهيه16اجاره5,600,00050,000,000نمایش جزئیات
135310مغازه38ميثاقميثاق 10فروش40,000,0001,520,000,000نمایش جزئیات
135311مغازه48ميثاقميثاق 10فروش40,000,0001,920,000,000نمایش جزئیات
135312مغازه55ميثاقميثاق 10فروش40,000,0000نمایش جزئیات
135318مغازه40شهرک آزادگانسرافرازان 25فروش20,000,000800,000,000نمایش جزئیات
135320مغازه45فکورينبش فکوري20دور ميدان هشت شهريورفروش66,666,6673,000,000,000نمایش جزئیات
133121مغازه300اميريهبين اميريه 15 و 17اجاره25,000,000200,000,000نمایش جزئیات
132298مغازه40شهرک آزادگانسرافراز39 نبش 3راهي سنت راستفروش15,000,000600,000,000نمایش جزئیات
130647مغازه120الهيهالهيه1فروش29,166,6673,500,000,000نمایش جزئیات
121561مغازه27قاسم آبادانديشه 19فروش18,518,519500,000,000نمایش جزئیات
130951مغازه14قاسم آبادپاساز اکسونفروش67,857,143950,000,000نمایش جزئیات
81933مغازه50ميدان تربيتبين معلم67و69فروش40,000,0000نمایش جزئیات
135209مغازه20هاشميهبين هاشميه و ميدان هنرستانفروش80,000,0001,600,000,000نمایش جزئیات
135235مغازه60الهيهبين الهيه48و50فروش65,000,0003,900,000,000نمایش جزئیات
135236مغازه14قاسم آبادچهارراه مخابرات مجتمع اکسينفروش75,000,0001,050,000,000نمایش جزئیات
135238مغازه37هاشميههاشميه 6 مجتمع آبان مقابل درب وروديفروش90,000,0000نمایش جزئیات
135245مغازه20ميدان تربيتبين معلم67و69فروش30,000,0000نمایش جزئیات
123928مغازه12سيدرضيسيدرضي 39 مهران 7اجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
16025مغازه30الهيهمحمديه10/3 مجتمع تجاري ياساجاره800,00010,000,000نمایش جزئیات
66276مغازه53صياد شيرازيمجتمع زمردفروش75,471,6984,000,000,000نمایش جزئیات
135084مغازه23هاشميههاشميه 91/3فروش45,000,0001,035,000,000نمایش جزئیات
135085مغازه20احمد آبادبين پاستور 12 و 12/1فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
135087مغازه48احمد آبادروبروي بيمارستان قائم/مجنمع قصر موبايلفروش02,000,000,000نمایش جزئیات
135088مغازه30سيدرضيسيدرضي 34فروش01,250,000,000نمایش جزئیات
135109مغازه30احمد آبادنبش بيستون مجتمع کامپيوتر تکفروش70,000,0002,100,000,000نمایش جزئیات
135112مغازه15قاسم آبادشريعتي 40فروش26,666,667400,000,000نمایش جزئیات
135118مغازه18احمد آبادچهارراه احمد آبادفروش127,777,7782,300,000,000نمایش جزئیات
135120مغازه16کوهسنگيبرج مهرفروش80,000,0001,280,000,000نمایش جزئیات
135138مغازه51مجيديهمجيديه 17فروش42,000,0002,142,000,000نمایش جزئیات
135144مغازه20دانش آموزدانش اموز 28اجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
135147مغازه45بلوار معلمچهار راه معلماجاره12,000,000100,000,000نمایش جزئیات
135152مغازه33الهيهبين ميدان صدقيه و نقويه مجتمع تجاري ياسفروش16,666,667550,000,000نمایش جزئیات
135154مغازه25سرافرازانسرافرازان 39فروش26,000,000650,000,000نمایش جزئیات
135156مغازه22بلوار جانبازکيان سنتر 2فروش36,363,636800,000,000نمایش جزئیات
135159مغازه150قاسم آبادشريعتي 18فروش13,333,3332,000,000,000نمایش جزئیات
52079مغازه15قاسم آبادنبش شاهد35 قطعه2اجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
134928مغازه21قاسم آبادشريعتي59 ميعاد8/4اجاره030,000,000نمایش جزئیات
134933مغازه35قاسم آبادبين انديشه 23 و 25اجاره4,000,00030,000,000نمایش جزئیات
134940مغازه40سنابادبين سناباد 4 و 4/1اجاره7,000,00050,000,000نمایش جزئیات
134947مغازه33هاشميههاشميه70اجاره1,800,00015,000,000نمایش جزئیات
134950مغازه180سجادبزرگمهر شمالي 2اجاره12,000,000200,000,000نمایش جزئیات
134962مغازه50قاسم آبادبعد از شريعتي 53اجاره5,000,00040,000,000نمایش جزئیات
134971مغازه60هاشميهبين هاشميه 1 و3فروش00نمایش جزئیات
134975مغازه22کوهسنگيمجتمع زيست خاورفروش01,900,000,000نمایش جزئیات
134993مغازه38قاسم آبادشاهد50فروش42,000,0000نمایش جزئیات
53498مغازه180سجاد4راه بزرگمهر پشت پاساژ بزرگمهراجاره12,000,000200,000,000نمایش جزئیات
111330مغازه35قائم مقاموکيل آباد 37؛ابتدا قائم مقاماجاره1,200,0005,000,000نمایش جزئیات
118983مغازه30سرافرازانبين نياوران 11 و 13اجاره1,000,00015,000,000نمایش جزئیات
134899مغازه83بلوار جانبازکيان سنتر2فروش25,000,0002,075,000,000نمایش جزئیات
134900مغازه60بلوار جانبازکيان سنتر2اجاره5,500,00080,000,000نمایش جزئیات
134920مغازه30الهيهرحمانيه 5فروش60,000,0001,800,000,000نمایش جزئیات
132869مغازه30هاشميههاشميه 26 نبش چهارراه اولاجاره0350,000,000نمایش جزئیات
127071مغازه32سجاديهبين سجاديه8و10 مغازه وسط کلبه کفشفروش0950,000,000نمایش جزئیات
108562مغازه20کوهسنگيپاساژ مهر کوهسنگياجاره1,200,00020,000,000نمایش جزئیات
81383مغازه38بلوار معلممعلم 41فروش30,000,0001,140,000,000نمایش جزئیات
100107مغازه27هاشميهمجتمع کوهسرفروش02,100,000,000نمایش جزئیات
119083مغازه33قاسم آبادنبش شاهد73اجاره2,500,00030,000,000نمایش جزئیات
131024مغازه130فرامرز عباسيفرامرز36فروش02,100,000,000نمایش جزئیات
130722مغازه22لادنبين گلديس19و21فروش0750,000,000نمایش جزئیات
130724مغازه62سرافرازاندور ميدان سرافرازفروش40,000,0000نمایش جزئیات
112011مغازه40اقدسيهاقدسيه 41- نبش جهان بين 8اجاره4,200,00030,000,000نمایش جزئیات
134776مغازه95اقدسيهاقدسيه 53/چناري 4اجاره4,000,00070,000,000نمایش جزئیات
134777مغازه85اقدسيهاقدسيه 53/چناري 4اجاره4,000,00030,000,000نمایش جزئیات
134786مغازه180اقدسيهاقدسيه 53/چناري 4اجاره8,000,000100,000,000نمایش جزئیات
134801مغازه10فرامرز عباسيفرامرز 8اجاره900,0005,000,000نمایش جزئیات
134804مغازه15فرامرز عباسيفرامرز 8اجاره1,200,0005,000,000نمایش جزئیات
134808مغازه28شهرک آزادگاننارنج 7و9اجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
134825مغازه60تقي آبادميدان شريعتي مجتمع تجاري زيست خاورفروش18,333,3331,100,000,000نمایش جزئیات
134830مغازه400قاسم آبادمجتمع اکسيراجاره15,000,000700,000,000نمایش جزئیات
134831مغازه70قاسم آبادمجتمع اکسيراجاره030,000,000نمایش جزئیات
134834مغازه30شهرک آزادگانپايداري 1/4اجاره1,000,0000نمایش جزئیات
134840مغازه22لادنبين گلديس19و21اجاره1,500,00015,000,000نمایش جزئیات
80059مغازه36بلوار معلممعلم55؛ نبش فخرايي 33اجاره3,200,00035,000,000نمایش جزئیات
134717مغازه75پيروزي 1جنب پيروزي40اجاره2,000,00030,000,000نمایش جزئیات
134746مغازه20پيروزي 1بين پيروزي34و36فروش85,000,0001,700,000,000نمایش جزئیات
134762مغازه28شهرک آزادگانسرافراز 9/3اجاره1,100,00010,000,000نمایش جزئیات
134764مغازه220پيروزي2پيروزي 23اجاره24,000,000150,000,000نمایش جزئیات
103449مغازه100رحمانيهرحمانيه 31اجاره3,400,000150,000,000نمایش جزئیات
64525مغازه22لادنبين گلديس19و21اجاره1,500,00015,000,000نمایش جزئیات
129120مغازه40ميدان تربيتمعلم 77 کوچه چهارم سمت راست ساختمان نديماجاره1,600,00020,000,000نمایش جزئیات
124804مغازه30اقدسيهاقدسيه 53 مقابل حسين پور 1 جنب سوپرمارکتفروش28,333,333850,000,000نمایش جزئیات
118194مغازه75دندانپزشکاندندانپزشکان 11فروش60,000,0000نمایش جزئیات
134656مغازه30اقدسيهاقدسيه 53 مقابل حسين پور 1 جنب سوپرمارکتاجاره850,0004,000,000نمایش جزئیات
134659مغازه70جاهدشهربوستان16اجاره1,000,00020,000,000نمایش جزئیات
134661مغازه32ميثاقرفسنجاني10/9 مجتمع يزدانفروش11,875,000380,000,000نمایش جزئیات
134662مغازه32ميثاقرفسنجاني10/9 مجتمع يزداناجاره300,00030,000,000نمایش جزئیات
134664مغازه230اقدسيهبين اقدسيه 43و45اجاره14,000,000100,000,000نمایش جزئیات
134665مغازه40محمديهمحمديه6 ساختمان آراداجاره1,000,000130,000,000نمایش جزئیات
134666مغازه148اقدسيهبين اقدسيه 43و45اجاره10,000,000100,000,000نمایش جزئیات
134670مغازه30الهيهبين صادقيه 20 و 22اجاره3,500,00010,000,000نمایش جزئیات
66589مغازه16بلوار جانبازمجتمع نيکافروش51,562,500825,000,000نمایش جزئیات
134568مغازه15فرامرز عباسينبش چهارراه فرامرز پاساژ دهقانفروش25,000,0000نمایش جزئیات
78882مغازه18سجادبولوار سجاد پاساژ سجادفروش00نمایش جزئیات
14364مغازه59صدفبين معلم 50و52فروش76,271,1824,500,000,000نمایش جزئیات
134486مغازه55بلوار معلمبين معلم 21 و 23فروش07,500,000,000نمایش جزئیات
134489مغازه12سجادفلسطين 16اجاره50,00050,000,000نمایش جزئیات
134502مغازه20سرافرازانبين راضي 3/1 و 3/3اجاره035,000,000نمایش جزئیات
134505مغازه60سرافرازاننبش سرافراز9 مجتمع تجاري مسکوني نرگسفروش25,833,3331,550,000,000نمایش جزئیات
134506مغازه30شهرک آزادگانارغوان 4اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
134508مغازه20شهرک آزادگانپايداري 9فروش00نمایش جزئیات
61100مغازه17بلوار جانبازپرومااجاره050,000,000نمایش جزئیات
100442مغازه40شهرک آزادگاننماز 21 کوچه دوم سمت راستاجاره1,300,00010,000,000نمایش جزئیات
74825مغازه17بلوار جانبازپرومافروش00نمایش جزئیات
60480مغازه18کوهسنگيداخل کوهسنگي مجتمع مهر کوهسنگيفروش03,600,000,000نمایش جزئیات
114737مغازه47وکيل آباد 2بين وکيل آباد 29و 31اجاره12,000,000100,000,000نمایش جزئیات
134440مغازه15فکوريفکوري 59/اجاره850,0005,000,000نمایش جزئیات
124633مغازه70پيروزي2پيروزي 2/1فروش01,200,000,000نمایش جزئیات
128384مغازه20پيروزي2بين پيروزي4و6فروش150,000,0003,000,000,000نمایش جزئیات
52437مغازه40پيروزي 1پيروزي 75 ولايتي 7 کوچه قاسم مجدياجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
125892مغازه70سازمان آبنبش صادقي13فروش03,300,000,000نمایش جزئیات
117656مغازه22بلوار فردوسينبش ثمانه 13اجاره3,000,000100,000,000نمایش جزئیات
119775مغازه120لادنلادن 26فروش40,000,0000نمایش جزئیات
7649مغازه33بلوار معلمنبش معلم36فروش02,700,000,000نمایش جزئیات
134327مغازه100پيروزي 1پيروزي14اجاره4,300,00020,000,000نمایش جزئیات
134378مغازه32الهيهمجيديه 3/2اجاره2,100,00020,000,000نمایش جزئیات
134379مغازه44هاشميههاشميه 44اجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
134380مغازه40الهيهاقدسيه9اجاره3,500,00030,000,000نمایش جزئیات
134381مغازه17فرامرز عباسيبين بهاران و بنفشهاجاره1,500,0005,000,000نمایش جزئیات
134387مغازه3شهرک آزادگانبين آرمان 11 و9فروش23,000,0000نمایش جزئیات
34219مغازه25بلوار امامتامامت74فروش00نمایش جزئیات
80236مغازه10آزادشهرچهارراه ميلاد مجتمع عمادسنترفروش60,000,000600,000,000نمایش جزئیات
80884مغازه218اقدسيهاقدسيه24اجاره7,500,00050,000,000نمایش جزئیات
130287مغازه82شهرک آزادگاننماز28 هايپر کوروشفروش46,341,4633,800,000,000نمایش جزئیات
131996مغازه14بلوار امامتامامت 31اجاره700,0005,000,000نمایش جزئیات
23000مغازه300الهيهالهيه34 اکبري9اجاره16,000,000150,000,000نمایش جزئیات
134222مغازه12کوهسنگيمجتمع زيست خاورفروش54,166,667650,000,000نمایش جزئیات
134223مغازه86شهرک آزادگاندلاوران6فروش25,581,3952,200,000,000نمایش جزئیات
134224مغازه35الهيهالهيه11 مجتمع سبحانفروش24,285,714850,000,000نمایش جزئیات
134252مغازه16بلوار جانبازنبش جانباز7اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
134255مغازه7سنابادچهارراه گلستان/روبرو درب خروجي سينما هويزهاجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
134256مغازه23اقبال لاهوريگلديس16/6اجاره1,000,00020,000,000نمایش جزئیات
134261مغازه25سرافرازاننبش سرافرازان22اجاره2,500,00025,000,000نمایش جزئیات
134265مغازه16سجادمرکز خريد وصالاجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
134266مغازه22سجادمجتمع کاسپين مداجاره5,000,000150,000,000نمایش جزئیات
134287مغازه50قاسم آبادتقاطع فلاحي و شاهداجاره6,000,000100,000,000نمایش جزئیات
134295مغازه100شهرک آزادگاندلاوران 63اجاره4,300,00040,000,000نمایش جزئیات
51677مغازه15سيدرضيسيدرضي53 قطعه دوماجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
84475مغازه10بلوار جانبازپرومافروش80,000,000800,000,000نمایش جزئیات
133942مغازه43بلوار امامتامامت 60اجاره1,800,00055,000,000نمایش جزئیات
133943مغازه90بلوار امامتنبش معلم21فروش040,000,000,000نمایش جزئیات
113475مغازه48مجيديهمجيديه27؛داخل پاساژفروش16,000,000768,000,000نمایش جزئیات
69067مغازه15دندانپزشکانمعلم75چهارراه سوم سمت چپاجاره1,000,00020,000,000نمایش جزئیات
18681مغازه24بلوار امامتبلوار آموزگار بين امامت و جلالفروش100,000,0002,400,000,000نمایش جزئیات
68999مغازه50دندانپزشکانمعلم 75 چهارراه سوم جنب زمين فوتبالاجاره1,500,00030,000,000نمایش جزئیات
16923مغازه200وکيل آباد1بعدازوکيل آباد72؛جنب کافه دارچيناجاره35,000,00025,000,000نمایش جزئیات
134144مغازه32قاسم آبادرازي 2 انصار6فروش00نمایش جزئیات
134212مغازه11کوهسنگيمجتمع زيست خاورفروش36,363,636400,000,000نمایش جزئیات
132073مغازه45آب وبرقهفت تير 29/4اجاره6,000,00060,000,000نمایش جزئیات
130248مغازه15رضا شهرخاقاني33 دقيقي15اجاره1,200,0003,000,000نمایش جزئیات
134130مغازه93فرامرز عباسينبش چهارراه مهدي/قطعه اول سمتاجاره18,000,000100,000,000نمایش جزئیات
51746مغازه24سجادابتداي بهار پاساژ بارثاوافروش00نمایش جزئیات
51890مغازه250سنابادپنجراه سناباد نرسيده به البسکو فروشگاه عليزادهفروش012,000,000,000نمایش جزئیات
67544مغازه38احمد آبادبين عارف وپرستار جنب بانک ملي ايران زمينفروش00نمایش جزئیات
128993مغازه42شهرک آزادگاننبش دلاوران 25اجاره7,000,000100,000,000نمایش جزئیات
2155مغازه125بلوار معلمخروجي پمپ بنزين بلوار معلمفروش00نمایش جزئیات
109948مغازه38شهرک آزادگاننبش دلاوران 25فروش00نمایش جزئیات
20846مغازه61سرافرازانسرافراز 13چهارراه اول سمت چپفروش40,000,0000نمایش جزئیات
6920مغازه36الهيهبين الهيه9و11 مجتمع تجاري مسکوني سبحانفروش22,000,0000نمایش جزئیات
134052مغازه20رضا شهرپيروزي 19اجاره3,200,00020,000,000نمایش جزئیات
134054مغازه42شهرک آزادگاننبش دلاوران 25فروش60,000,0000نمایش جزئیات
134059مغازه50قاسم آبادشريعتي 55فروش24,000,0001,200,000,000نمایش جزئیات
78296مغازه20پيروزي 1نبش پيروزي34فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
133990مغازه47رضا شهرپيروزي 3 رودکي 4اجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
133992مغازه16شهرک آزادگانسرافراز 19فروش50,000,000800,000,000نمایش جزئیات
74623مغازه14رضا شهرپيروزي5؛نبش دعبل خزايي10فروش67,857,143950,000,000نمایش جزئیات
86446مغازه43پيروزي 1بين پيروزي68 و چهارراه صياد شيرازياجاره10,000,000100,000,000نمایش جزئیات
129855مغازه116هاشميهانتها هاشميه 62فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
129861مغازه11بلوار امامتامامت68 قطعه سوماجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
80960مغازه31دانش آموزبين دانش آموز17و19فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
119114مغازه40سرافرازانسرافرازان 39فروش15,000,000600,000,000نمایش جزئیات
49230مغازه10بلوار امامتمجتمع عماد سنترفروش55,000,000550,000,000نمایش جزئیات
78436مغازه22بلوار امامتامامت 56اجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
133915مغازه18کوهسنگيBبرج مهرفروش115,000,0002,070,000,000نمایش جزئیات
133925مغازه17بلوار جانبازميدان جانباز مجتمع نيکااجاره3,500,00010,000,000نمایش جزئیات
133838مغازه32بلوار امامتمعلم55 نبش فخرايي33اجاره3,200,00035,000,000نمایش جزئیات
80330مغازه75وکيل آباد3بين وکيل آباد85و87؛اول زيرگذر برونسياجاره2,500,000100,000,000نمایش جزئیات
105907مغازه60اقبال لاهوريحاشيه اقبال ايران مارکتفروش70,000,0004,200,000,000نمایش جزئیات
47965مغازه20پيروزي 1نبش پيروزي34فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
93169مغازه120نمايشگاهبين نمايشگاه7و 9اجاره6,000,000100,000,000نمایش جزئیات
114684مغازه40قاسم آبادبلوار شريعتي/چهارراه جهاد/جنب آژانس مسافرتيفروش80,000,0003,200,000,000نمایش جزئیات
64453مغازه10راهنمائيبرج سلماناجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
400مغازه42کوهسنگيکوهسنگي 29 مقابل هتلاجاره014,000,000,000نمایش جزئیات
133749مغازه10بلوار جانبازمرکز خريد پرومااجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
133675مغازه600رضا شهربين پيروزي13و15اجاره50,000,000300,000,000نمایش جزئیات
133676مغازه1500رضا شهربين پيروزي13و15اجاره100,000,0001,500,000,000نمایش جزئیات
130121مغازه50شهرک آزادگانبين فکوري 72و74فروش35,000,0001,750,000,000نمایش جزئیات
121293مغازه180اقدسيهاقدسيه 10فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
129628مغازه21صياد شيرازينبش حافظيه4فروش00نمایش جزئیات
4793مغازه20صدفنبش صدف5فروش67,500,0001,350,000,000نمایش جزئیات
68348مغازه55وکيل آباد3وکيل آباد 83فروش45,000,0000نمایش جزئیات
118980مغازه450پيروزي2بين بيروزي 28و 30اجاره28,000,000100,000,000نمایش جزئیات
91514مغازه18هاشميهمجتمع کوهسرفروش01,180,000,000نمایش جزئیات
125429مغازه13کوهسنگيکوهسنگي31/برج مهرفروش230,000,0000نمایش جزئیات
129264مغازه12پيروزي 1پيروزي78اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
129116مغازه15کوهسنگيکوهسنگي31/برج مهرفروش200,000,0000نمایش جزئیات
115687مغازه20کوهسنگيکوهسنگي31/برج مهراجاره060,000,000نمایش جزئیات
133548مغازه26کوهسنگيمجتمع مهرفروش100,000,0000نمایش جزئیات
133550مغازه12کوهسنگيمجتمع زيست خاورفروش45,833,333550,000,000نمایش جزئیات
133600مغازه120الهيهنبش الهيه 40اجاره9,000,000200,000,000نمایش جزئیات
133546مغازه26کوهسنگيمجتمع زيست خاورفروش00نمایش جزئیات
133547مغازه14کوهسنگيمجتمع زيست خاورفروش46,428,571650,000,000نمایش جزئیات
38451مغازه18بلوار امامتامامت34-قطعه اولاجاره100,000230,000,000نمایش جزئیات
133526مغازه100کوثرنبش کوثرشمالي 20فروش21,000,0000نمایش جزئیات
133533مغازه14قاسم آبادبين اماميه37و39اجاره3,500,0000نمایش جزئیات
133473مغازه12کوهسنگيبين نامجو 17 و 19اجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
133489مغازه20قاسم آبادانتهاي انديشه 9اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
133496مغازه30الهيهاقدسيه33اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
54903مغازه50رضا شهرپيروزي 3 رودکي 4اجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
31779مغازه180رضا شهررضوي8 پشت بانک صادراتفروش04,000,000,000نمایش جزئیات
129568مغازه28شهرک آزادگانارغوان16اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
133444مغازه20راهنمائيبرج سلمانفروش29,250,000585,000,000نمایش جزئیات
133360مغازه21شهرک آزادگاندلاوران43 مجتمع پايداري سوپرمارکتاجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
133363مغازه15فرامرز عباسيکيان سنتر1فروش36,666,667550,000,000نمایش جزئیات
133365مغازه15کوهسنگيمجتمع زيست خاورفروش48,666,667730,000,000نمایش جزئیات
30521مغازه60اقدسيهاقدسيه10 چهارراه دوم سمت چپاجاره800,00010,000,000نمایش جزئیات
133347مغازه27سجادمجتمع تجاري کاسپيناجاره2,000,000200,000,000نمایش جزئیات
133349مغازه20سنابادنبش 5راه جنب مسجدالزهرافروش00نمایش جزئیات
133350مغازه57بلوار جانبازمجتمع پاژاجاره5,100,00060,000,000نمایش جزئیات
133353مغازه20سنابادبين سناباد7و9فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
133354مغازه12قاسم آبادميدان حجاب مجتمع تجاري ابريشمفروش0410,000,000نمایش جزئیات
133355مغازه24سجاديهانتها سجاديه6فروش10,000,000240,000,000نمایش جزئیات
133222مغازه15قاسم آبادچهارراه مخابرات مجتمع اکسينفروش0800,000,000نمایش جزئیات
133225مغازه105هاشميهکوهسرمالفروش40,000,0000نمایش جزئیات
133235مغازه20بلوار معلمبين معلم8و10 برج آبشارفروش115,000,0002,300,000,000نمایش جزئیات
133237مغازه350سجادنبش سجاد6 طبقه پايين آبميوه ويتانژيفروش55,000,0000نمایش جزئیات
133265مغازه33مجيديهمجيديه 3/2 محمديه 5/4اجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
133275مغازه150پيروزي2بين پيروزي 30 و 32اجاره8,000,00050,000,000نمایش جزئیات
133277مغازه45الهيهالهيه 13 پاساژمهسانفروش22,222,2221,000,000,000نمایش جزئیات
133281مغازه33قاسم آبادنبش هاشمي مهنه 11فروش19,500,000643,500,000نمایش جزئیات
90175مغازه238سنابادبين دستغيب4و6فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
133219مغازه30کوهسنگيمجتمع تجاري مهراجاره1,200,00020,000,000نمایش جزئیات
112749مغازه22ميدان تربيتستاري 22فروش0700,000,000نمایش جزئیات
63543مغازه17احمد آبادپاساژقسطنطنيهفروش20,000,000340,000,000نمایش جزئیات
88860مغازه240پيروزي2بين پيروزي26و28 جنب پمپ بنزينفروش017,000,000,000نمایش جزئیات
133211مغازه100الهيهالهيه1 ابتداي رزم3 جنب باتري اميرفروش02,000,000,000نمایش جزئیات
133212مغازه20پيروزي 1نبش پيروزي34فروش01,650,000,000نمایش جزئیات
106805مغازه30وکيل آباد3وکيل آباد79/پژوهش11/2فروش29,333,333880,000,000نمایش جزئیات
133147مغازه16قاسم آبادمجتمع اکسينفروش0485,000,000نمایش جزئیات
133170مغازه25سجادپاساژ بهاراجاره3,800,00020,000,000نمایش جزئیات
50413مغازه30دانش آموزنبش دانش آموز 38اجاره4,500,00015,000,000نمایش جزئیات
74893مغازه13پيروزي2پيروزي24،نبش ميرکي6اجاره600,00010,000,000نمایش جزئیات
133118مغازه34بلوار جانبازپاساژ پرومافروش44,117,6471,500,000,000نمایش جزئیات
133119مغازه18راهنمائيبرج سلمانفروش41,666,667750,000,000نمایش جزئیات
133120مغازه40شهرک آزادگانپيروزي20 حق شناس6اجاره1,200,00020,000,000نمایش جزئیات
133104مغازه110دانش آموزبين چهارراه دانش اموز و دانش اموز20فروش00نمایش جزئیات
133106مغازه29الهيهالهيه 25فروش20,000,000580,000,000نمایش جزئیات
133107مغازه17احمد آبادپاساژ قستنطنيهفروش88,235,2941,500,000,000نمایش جزئیات
133108مغازه15کوهسنگيزيست خاورفروش0330,000,000نمایش جزئیات
133109مغازه19هاشميههاشميه 4/مجتمع تجاري آبانفروش95,000,0001,805,000,000نمایش جزئیات
133110مغازه15کوهسنگيمجتمع مهر کوهسنگيفروش00نمایش جزئیات
133111مغازه100بلوار معلممعلم 65فروش016,000,000,000نمایش جزئیات
133112مغازه10بلوار جانبازمرکز خريد پرومافروش42,000,0000نمایش جزئیات
133114مغازه95شهرک آزادگانبين دلاوران11و13اجاره7,000,00030,000,000نمایش جزئیات
133115مغازه25هاشميههاشميه36اجاره5,800,00020,000,000نمایش جزئیات
131037مغازه28شهرک آزادگاندلاوران 20/ نخل 3اجاره1,900,00010,000,000نمایش جزئیات
131043مغازه15شهرک آزادگاننماز 3/20 سرافراز 39اجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
105484مغازه50پيروزي2پيروزي9؛جنب قنادي يزدي هااجاره5,500,000100,000,000نمایش جزئیات
120455مغازه40بلوار جانبازنبش جانباز 7اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
112303مغازه146آبکوهنبش دانشسرافروش04,000,000,000نمایش جزئیات
54026مغازه100سجادچهارراه خيام مقابل مسکن شهرسازيفروش09,000,000,000نمایش جزئیات
91505مغازه170شهرک آزادگاندلاوران 11 - قطعه 2 سمت راست فاز تجاريفروش35,294,1186,000,000,000نمایش جزئیات
133039مغازه18بلوار امامتبين امامت36و38فروش04,200,000,000نمایش جزئیات
122252مغازه35رضا شهرخاقاني 10فروش32,000,0000نمایش جزئیات
38720مغازه20سجادنبش شقايق جنوبي پاساژخاتمفروش60,000,0000نمایش جزئیات
125431مغازه40بلوار جانبازجانباز 7 بين وصال14و16اجاره080,000,000نمایش جزئیات
125054مغازه40بلوار جانبازجانباز 7 بين وصال14و16فروش00نمایش جزئیات
44116مغازه34سازمان آبصادقي13/ اسفندياني10فروش38,235,2941,300,000,000نمایش جزئیات
108216مغازه110احمد آبادحد فاصل ميدان تلويزيون و سه راه بعثت مجتمع آستان قدسفروش06,000,000,000نمایش جزئیات
29862مغازه160پيروزي2پيروزي 6 فاز 3 تجاريفروش8,750,0001,400,000,000نمایش جزئیات
132883مغازه37الهيهعصمتيه 9فروش27,027,0271,000,000,000نمایش جزئیات
132884مغازه250بلوار معلمبين معلم 21 و 23اجاره12,000,00050,000,000نمایش جزئیات
132831مغازه22سجادچهارراه بزرگمهر پاساژ مرواريداجاره6,000,00030,000,000نمایش جزئیات
132838مغازه23قاسم آبادنبش شاهد11اجاره2,200,00020,000,000نمایش جزئیات
132845مغازه7بلوار معلمنبش معلم 5 گالري ويکتوريااجاره5,700,000200,000,000نمایش جزئیات
132711مغازه20پيروزي 1بين پيروزي34و36اجاره01,700,000,000نمایش جزئیات
132784مغازه32الهيهالهيه25 بين باغشني1و3فروش12,000,0000نمایش جزئیات
106485مغازه120اقدسيهاقدسيه2؛هاشمي رفسنجاني16فروش03,100,000,000نمایش جزئیات
132701مغازه40قاسم آبادنبش چهارراه مخابرات مرکز خريد اکسيناجاره3,000,00010,000,000نمایش جزئیات
111403مغازه24آب وبرقهفت تير برج آرميتاژفروش100,000,0000نمایش جزئیات
62353مغازه123فکوريفکوري45فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
116232مغازه160قاسم آبادچهارراه ورزش/مقابل شريعتي39/جنب نانواييفروش010,000,000,000نمایش جزئیات
112044مغازه18بلوار امامتامامت 7اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
120002مغازه35ميدان تربيتمعلم 77 کوچه چهارم سمت راست ساختمان نديماجاره2,100,00020,000,000نمایش جزئیات
80792مغازه12فرامرز عباسيکيان سنتر1فروش00نمایش جزئیات
132684مغازه20بلوار امامتامامت39 قطعه دوماجاره1,800,0006,000,000نمایش جزئیات
132686مغازه37دانش آموزدانش آموز27 قطعه چهارمفروش36,486,4861,350,000,000نمایش جزئیات
132687مغازه12کوهسنگيزيست خاورفروش78,333,333940,000,000نمایش جزئیات
132688مغازه20راهنمائيبرج سلمانفروش29,250,000585,000,000نمایش جزئیات
132694مغازه35سجادپاساژبزرگمهرفروش00نمایش جزئیات
132460مغازه17شهرک آزادگانبين نياوران23و 25فروش35,294,118600,000,000نمایش جزئیات
132623مغازه16شهرک آزادگاندلاوران20فروش45,000,000720,000,000نمایش جزئیات
132624مغازه35صياد شيرازيصياد 65فروش25,714,286900,000,000نمایش جزئیات
111569مغازه36پيروزي2رز8فروش19,444,444700,000,000نمایش جزئیات
83945مغازه126ميدان تربيتبين معلم62و64فروش40,000,0000نمایش جزئیات
69436مغازه15صياد شيرازيصياد23 بين نور5و7فروش36,666,667550,000,000نمایش جزئیات
132374مغازه114فلسطينفلسطين 19اجاره7,500,00030,000,000نمایش جزئیات
132444مغازه104مجيديهمجيديه 14/مجتمع گيتيفروش35,000,0000نمایش جزئیات
132447مغازه15سجادپاساژکاسپينفروش0900,000,000نمایش جزئیات
132448مغازه17هاشميهنبش هاشميه 62 مجتمع کوهسرفروش176,470,5883,000,000,000نمایش جزئیات
132449مغازه15سجادپاساز کاسپيناجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
132454مغازه30سيدرضينبش سيدرضي34فروش01,230,000,000نمایش جزئیات
132456مغازه40مجيديهمجيديه49 نبش نقويه2فروش34,500,0000نمایش جزئیات
115624مغازه150رضا شهربين خاقاني26و28فروش45,000,0000نمایش جزئیات
132355مغازه15بلوار جانبازپروما بعد از چرم مشهدفروش42,000,000630,000,000نمایش جزئیات
132356مغازه15بلوار جانبازپروما بعد از چرم مشهداجاره2,200,00030,000,000نمایش جزئیات
132368مغازه33کوهسنگيحاشيه امير کبيرفروش00نمایش جزئیات
132370مغازه21بلوار امامتامامت 38فروش76,190,4761,600,000,000نمایش جزئیات
15027مغازه180قاسم آبادبين شريعتي37و39اجاره0300,000,000نمایش جزئیات
125055مغازه21دانشجوبين دانشجو 18و20فروش95,238,0952,000,000,000نمایش جزئیات
125062مغازه30بلوار امامتبين امامت 43و45 جب بانک کاسپينفروش66,666,6672,000,000,000نمایش جزئیات
111003مغازه18سجادبين بيستون 4 و 6فروش01,200,000,000نمایش جزئیات
84436مغازه100فارغ التحصيلانبين فارغ التحصيلان و پژوهشفروش06,000,000,000نمایش جزئیات
125371مغازه46سجادچهار راه بزرگمهر جنب بانک صادراتفروش01,450,000,000نمایش جزئیات
56315مغازه12ميدان تربيتبين معلم62و64 جنب رستوران زيتوناجاره1,650,00010,000,000نمایش جزئیات
132301مغازه60شهرک آزادگانسرافراز9فروش30,000,0000نمایش جزئیات
71658مغازه7ميدان تربيتبين معلم62و64 جنب خشکشويياجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
132216مغازه12سنابادنبش ابن سينا21فروش0650,000,000نمایش جزئیات
132296مغازه20کوثربين کوثر24و26فروش03,300,000,000نمایش جزئیات
132297مغازه70شهرک آزادگانبين سرافراز3و5فروش37,857,1412,650,000,000نمایش جزئیات
132203مغازه176هاشميههاشميه 26فروش153,409,09427,000,000,000نمایش جزئیات
130246مغازه15پيروزي2پيروزي 6 نوکاريزي 4 کوچه اول سمت راست جنب سوپر رضااجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
130258مغازه310رضا شهررضوي31اجاره3,000,00010,000,000نمایش جزئیات
84643مغازه240بلوار معلمبين معلم48و50فروش70,000,0000نمایش جزئیات
26456مغازه120بلوار امامتبين معلم 67و69فروش06,500,000,000نمایش جزئیات
5439مغازه160بلوار امامتبين معلم 67و69فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
38838مغازه25فرامرز عباسيکيان سنتر2 واحدهاي تجاريفروش01,000,000,000نمایش جزئیات
19511مغازه32محمديهبين محمديه10/1و10/3 پروژه بلورفروش00نمایش جزئیات
36542مغازه12راهنمائيبرج سلمان واحد23فروش0600,000,000نمایش جزئیات
81123مغازه65سازمان آبنبش شهيد صادقي3فروش00نمایش جزئیات
115616مغازه17نمايشگاهارمغان 4فروش00نمایش جزئیات
129859مغازه23رضا شهربين پيروزي6و8اجاره5,000,00020,000,000نمایش جزئیات
132017مغازه35ايرج ميرزاجلال 72فروش21,428,571750,000,000نمایش جزئیات
132071مغازه30سرافرازانسرافراز39 سمت چپ نبش نماز3/20اجاره1,500,0005,000,000نمایش جزئیات
69103مغازه100بلوار معلمنرسيده به استقلال1فروش00نمایش جزئیات
85146مغازه75دندانپزشکانبين دندان پزشکان 9و11فروش50,000,0000نمایش جزئیات
66993مغازه50کوثرکوثرجنوبي 14-جنب بيمه ايران-قطعه دومفروش00نمایش جزئیات
54029مغازه20سجادپاساژ خاتمفروش63,157,8951,200,000,000نمایش جزئیات
71568مغازه45الهيهالهيه15 تقي زاده10فروش25,000,0001,125,000,000نمایش جزئیات
12485مغازه100کوثرکوثرجوبي 14-جنب بيمه ايران-قطعه دومفروش23,000,0000نمایش جزئیات
131859مغازه200شهرک آزادگانرهايي 40/1فروش00نمایش جزئیات
131888مغازه16کوثرنبش کوثر شمالي 21فروش50,000,000800,000,000نمایش جزئیات
82276مغازه91قاسم آبادحجاب77؛فازتجاري،رستوران سجاداجاره3,300,00040,000,000نمایش جزئیات
130007مغازه170بلوار امامتامامت 40 قطعه سوم جنوبياجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
130009مغازه50استقلالبين استقلال2و ميدان استقلالاجاره15,000,00075,000,000نمایش جزئیات
131855مغازه26شهرک آزادگانرهايي 40/1فروش32,692,308850,000,000نمایش جزئیات
131857مغازه15شهرک آزادگانرهايي 40/1فروش00نمایش جزئیات
94931مغازه150بلوار معلمحاشيه ميدان دانشفروش60,000,0000نمایش جزئیات
94074مغازه43پيروزي 1بين پيروزي68 و چهارراه صياد شيرازيفروش110,000,0000نمایش جزئیات
42056مغازه65فرامرز عباسيفرامرز 36 قطعه چهارمفروش02,000,000,000نمایش جزئیات
107545مغازه80احمد آبادبين سلمان 2و 2/1فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
80332مغازه75وکيل آباد3بين وکيل آباد85و87؛اول زيرگذر برونسيفروش13,333,3331,000,000,000نمایش جزئیات
120906مغازه170ميدان تربيتپژوهش 1فروش80,000,0000نمایش جزئیات
131702مغازه50قاسم آبادبين فلاحي 50/12 و 50/14اجاره850,000,00015,000,000نمایش جزئیات
94115مغازه170رضا شهرفاز تجاري/جنب بانک صادراتفروش00نمایش جزئیات
129437مغازه50محمديهمحمديه5/4مجتمع صدرااجاره2,300,00080,000,000نمایش جزئیات
128073مغازه24دانش آموزبين دانش آموز12و14اجاره3,500,00050,000,000نمایش جزئیات
128075مغازه24دانش آموزبين دانش آموز12و14فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
76252مغازه115مجيديهنبش مجيديه12فروش30,000,0000نمایش جزئیات
14289مغازه23صياد شيرازيبين صياد46و48فروش65,000,0000نمایش جزئیات
2503مغازه62پيروزي 1حاشيه پيروزي دور ميدان اقبالفروش45,000,0000نمایش جزئیات
93871مغازه50رضا شهررضوي 22فروش25,000,0001,250,000,000نمایش جزئیات
129584مغازه13شهرک آزادگانارغوان16اجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
119860مغازه20دانش آموزبين دانش آموز 24و 26فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
131294مغازه50قاسم آبادبين فلاحي50/12و50/14اجاره1,000,00020,000,000نمایش جزئیات
77828مغازه34قائم مقامدانشجو10/قائم مقام 9اجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
131162مغازه15قاسم آبادانديشه57اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
131212مغازه36بلوار امامتمعلم 57 نبش صدف29فروش41,666,6671,500,000,000نمایش جزئیات
131213مغازه17کوهسنگيبرج مهرفروش88,235,2941,500,000,000نمایش جزئیات
131218مغازه22ايرج ميرزانبش جلال آل احمد 48اجاره500,00025,000,000نمایش جزئیات
131099مغازه60شهرک آزادگانرهايي3/1 قطعه دوم سمت چپاجاره1,600,00020,000,000نمایش جزئیات
131108مغازه0سرافرازانسرافراز9/2فروش10,000,000100,000,000نمایش جزئیات
131132مغازه20دانش آموزبين چهارراه دانش اموز و دانش اموز20اجاره3,700,00020,000,000نمایش جزئیات
131134مغازه70دانش آموزبين چهارراه دانش اموز و دانش اموز20اجاره7,200,00020,000,000نمایش جزئیات
131141مغازه125پيروزي2پيروزي 23اجاره10,000,00020,000,000نمایش جزئیات
131142مغازه25پيروزي2پيروزي 23اجاره2,200,00010,000,000نمایش جزئیات
131146مغازه50شهرک آزادگانابتداي بلوار پايدارياجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
75248مغازه40دانش آموزبين چهارراه دانش اموز و دانش اموز20اجاره7,400,00020,000,000نمایش جزئیات
11062مغازه40بلوار معلمبين معلم44و46فروش00نمایش جزئیات
127523مغازه20کوهسنگيکوهسنگي31/برج مهرفروش03,000,000,000نمایش جزئیات
82479مغازه150ميدان تربيتبين معلم67و69فروش40,000,0000نمایش جزئیات
31409مغازه23قاسم آبادبين حسابي شمالي29و31فروش0950,000,000نمایش جزئیات
131055مغازه29شهرک آزادگاننماز 3 نبش3/10فروش0800,000,000نمایش جزئیات
88234مغازه23پيروزي2بين پيروزي6و8اجاره5,500,00020,000,000نمایش جزئیات
131038مغازه50شهرک آزادگاننماز3 نبش3/14فروش00نمایش جزئیات
131042مغازه30شهرک آزادگاننماز 3/20 سرافراز 39فروش25,000,000750,000,000نمایش جزئیات
131034مغازه28شهرک آزادگاندلاوران 20/ نخل 3فروش60,714,2861,700,000,000نمایش جزئیات
130983مغازه55بلوار معلمبين معلم35و37فروش00نمایش جزئیات
130994مغازه35سنابادبين سناباد42و44فروش131,428,5714,600,000,000نمایش جزئیات
131001مغازه26کوهسنگيبرج مهرکوهسنگيفروش110,000,0000نمایش جزئیات
130968مغازه22آب وبرقهفت تير31/6اجاره700,0002,000,000نمایش جزئیات
25784مغازه40قاسم آبادبين شاهد 67و65اجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
77897مغازه40قاسم آبادبين اماميه 35و37اجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
23067مغازه120پيروزي 1پيروزي75فروش19,166,6672,300,000,000نمایش جزئیات
70281مغازه60پيروزي 1پيروزي 75فروش00نمایش جزئیات
125439مغازه25بلوار جانبازپشت کيان 2 مرکز تجارت مهرجنب شيريني فروشي کندواجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
128143مغازه23راهنمائيبرج سلماناجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
81556مغازه270فکوريبين فکوري8و10اجاره12,000,00075,000,000نمایش جزئیات
36920مغازه23راهنمائيبرج سلمانفروش34,782,609800,000,000نمایش جزئیات
17347مغازه18قاسم آبادچهارراه مخابرات برج اکسيرفروش00نمایش جزئیات
109947مغازه38شهرک آزادگاننبش دلاوران 25اجاره0250,000,000نمایش جزئیات
130798مغازه10راهنمائيبرج سلمانفروش55,000,000550,000,000نمایش جزئیات
1245مغازه30دانش آموزنبش دانش آموز 38فروش40,000,0001,200,000,000نمایش جزئیات
103563مغازه17ميدان تربيتمعلم 89فروش34,117,647580,000,000نمایش جزئیات
130415مغازه54قاسم آبادانديشه 19فروش14,814,815800,000,000نمایش جزئیات
14538مغازه24شهرک بهارستانبهارستان11فروش500,00030,000,000نمایش جزئیات
121288مغازه180اقدسيهاقدسيه 4فروش00نمایش جزئیات
128683مغازه100ايرج ميرزانبش جلال5اجاره20,000,000200,000,000نمایش جزئیات
130124مغازه100قاسم آباداماميه17اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
130165مغازه20احمد آبادابوذر 20اجاره2,000,000250,000,000نمایش جزئیات
130171مغازه27قاسم آبادفلاحي38/13مقابل مدرسهاجاره700,00050,000,000نمایش جزئیات
130019مغازه20سجادچهاراه بهار پاساژبهارفروش46,500,000930,000,000نمایش جزئیات
129989مغازه22بلوار امامتبين امامت 6و8فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
130000مغازه42قاسم آبادنبش معاد6فروش26,000,0000نمایش جزئیات
130012مغازه270بلوار امامتنبش تقاطع امامت وآموزگار زير تابلو امامت56اجاره30,000,000300,000,000نمایش جزئیات
58171مغازه11بلوار امامتعماد سنترفروش40,000,000440,000,000نمایش جزئیات
30843مغازه24سجادابتداي بهار پاساژ بارثاوااجاره5,000,00050,000,000نمایش جزئیات
78790مغازه23بلوار جانبازکيان سنتر2فروش0700,000,000نمایش جزئیات
79262مغازه75سرافرازانسرافراز49/2فروش20,000,0000نمایش جزئیات
89601مغازه85فارغ التحصيلاننبش فارغ التحصيلان 3فروش40,000,0000نمایش جزئیات
92815مغازه36الهيهبين الهيه9و11 مجتمع تجاري مسکوني سبحاناجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
129931مغازه178قاسم آبادفلاحي 50 دور ميدان واحد 24فروش00نمایش جزئیات
129933مغازه40ايرج ميرزاجلال72فروش0650,000,000نمایش جزئیات
129939مغازه390دانشجوانتهاي دانشجو16بين قائم مفام20و22 رستوران اقيانوسفروش07,500,000,000نمایش جزئیات
89600مغازه170فارغ التحصيلاننبش فارغ 3فروش20,000,0000نمایش جزئیات
122771مغازه20ميثاقميثاق 4 بين بوستان 4و 6فروش30,000,000600,000,000نمایش جزئیات
129857مغازه13بلوار جانبازکيان سنتر 2فروش0350,000,000نمایش جزئیات
129862مغازه220فلسطينفلسطين19 نبش چهارراه دومفروش012,000,000,000نمایش جزئیات
129863مغازه33کوهسنگيزيست خاوراجاره680,0002,000,000نمایش جزئیات
129869مغازه20ايرج ميرزانبش جلال58فروش0720,000,000نمایش جزئیات
113717مغازه26بلوار امامتبين امامت 29و 31فروش00نمایش جزئیات
83075مغازه36کوهسنگيکوهسنگي15 مجتمع بارادفروش30,000,0000نمایش جزئیات
106275مغازه36کوهسنگيکوهسنگي15 مجتمع باراداجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
117339مغازه16سنابادسناباد54،پاساژ سعادتفروش00نمایش جزئیات
49530مغازه88رضا شهررضوي8 پشت بانک صادراتفروش00نمایش جزئیات
40204مغازه30بلوار معلمنبش معلم36اجاره5,000,00020,000,000نمایش جزئیات
63041مغازه30بلوار معلممعلم36اجاره5,000,00020,000,000نمایش جزئیات
122035مغازه32الهيهنقويه 6 غفاري دوست 5/2اجاره1,200,00020,000,000نمایش جزئیات
65403مغازه17صياد شيرازيصياد50اجاره800,00010,000,000نمایش جزئیات
129430مغازه54راهنمائينبش چهارراه راهنماييفروش00نمایش جزئیات
96633مغازه20سيدرضيسيد رضي28-جنب پلاک 277اجاره2,200,00010,000,000نمایش جزئیات
119608مغازه33تقي آبادزيست خاوراجاره0900,000,000نمایش جزئیات
40723مغازه55سجادبهارستان10 چهارراه دوم سمت راستفروش07,000,000,000نمایش جزئیات
122603مغازه33تقي آبادزيست خاورفروش25,757,576850,000,000نمایش جزئیات
84673مغازه105ميدان تربيتبين معلم63و65فروش00نمایش جزئیات
125198مغازه34ايرج ميرزاجلال 72/12فروش21,212,121850,000,000نمایش جزئیات
125077مغازه15بلوار جانبازکيان سنتر 2اجاره1,700,0005,000,000نمایش جزئیات
128890مغازه23قاسم آبادتقاطع فلاحي و شاهداجاره060,000,000نمایش جزئیات
128826مغازه65سنابادپنجراه به طرف البسکو جنب داروخانه ميرزائيفروش76,923,0775,000,000,000نمایش جزئیات
99869مغازه64سنابادنبش سناباد 15-سر نبش چهار راهاجاره7,500,000100,000,000نمایش جزئیات
112905مغازه20پيروزي 1بين پيروزي 31/1و31/3-مجاور سينما پيروزيفروش90,000,0001,800,000,000نمایش جزئیات
27983مغازه12سرافرازانسرافرازان35فروش0430,000,000نمایش جزئیات
59057مغازه600بلوار امامتبين استقلال 10و12 جنب مجتمع آفتاباجاره15,000,00050,000,000نمایش جزئیات
115692مغازه300ملک آبادفلسطين 18فروش011,000,000,000نمایش جزئیات
122377مغازه50ميدان تربيتبين معلم 62 و 64اجاره5,000,00020,000,000نمایش جزئیات
30447مغازه20ميدان تربيتدورميدان ستاري قطعه دوماجاره1,300,00010,000,000نمایش جزئیات
124281مغازه240بلوار معلماستقلال5فروش08,400,000,000نمایش جزئیات
128299مغازه33سيدرضيسيدرضي39مهران8اجاره1,000,00050,000,000نمایش جزئیات
84211مغازه13کوهسنگيزيست خاورفروش00نمایش جزئیات
128233مغازه40سنابادسناباد حاشيه خيابان گلاجاره6,000,00020,000,000نمایش جزئیات
124382مغازه20احمد آبادپاساژ قسطنطنيهفروش27,500,000550,000,000نمایش جزئیات
79054مغازه23بلوار جانبازکيان سنتر2اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
60260مغازه330بلوار جانبازنبش چهارراه ساجديفروش50,000,0000نمایش جزئیات
74062مغازه55سنابادمطهري جنوبي9/نبش کاشففروش23,636,364150,000,000نمایش جزئیات
128005مغازه66قاسم آبادميدان حجاب بازار ابريشمفروش20,000,0000نمایش جزئیات
86537مغازه38قاسم آبادميدان حجاب بازار ابريشمفروش20,000,0000نمایش جزئیات
75928مغازه60لادننرسيده به لادن2اجاره1,100,00011,000,000نمایش جزئیات
127825مغازه70رضا شهربين پيروزي7و9اجاره8,500,000100,000,000نمایش جزئیات
126049مغازه20آب وبرقهفت تير29اجاره050,000,000نمایش جزئیات
122619مغازه28سجادچهارراه خيام مقابل مسکن شهرسازي جنب بانک سرمايهاجاره5,000,00030,000,000نمایش جزئیات
127716مغازه43صياد شيرازيبين پيروزي 68 و چهارراه صياداجاره0450,000,000نمایش جزئیات
92959مغازه43صياد شيرازيبين پيروزي 68 و چهارراه صيادفروش00نمایش جزئیات
55530مغازه20فکوريبين فکوري11و13فروش00نمایش جزئیات
78558مغازه45سرافرازانسرافرازان49/2فروش00نمایش جزئیات
76366مغازه63اقدسيهاقدسيه 9فروش31,746,0322,000,000,000نمایش جزئیات
122430مغازه63اقدسيهاقدسيه 9 مجتمع کياناجاره2,000,000250,000,000نمایش جزئیات
123784مغازه32الهيهنقويه 6 غفاري دوست 5/2فروش15,625,000500,000,000نمایش جزئیات
122379مغازه150هاشميههاشميه 62 بين فراز 2و 4اجاره0250,000,000نمایش جزئیات
57998مغازه13لادننبش لادن 28اجاره1,500,0005,000,000نمایش جزئیات
127496مغازه150کوثرنبش چهارراه کوثر جنوبياجاره0170,000,000نمایش جزئیات
127442مغازه26دانشجودانشجو17اجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
103682مغازه15راهنمائيبرج سلماناجاره040,000,000نمایش جزئیات
53394مغازه26دانشجودانشجو17فروش45,000,0000نمایش جزئیات
9462مغازه191قاسم آبادميدان حجاب فاز تجاريفروش00نمایش جزئیات
66576مغازه170سيدرضيسيدرضي 44 نبش چهارراه دومفروش30,000,0000نمایش جزئیات
108215مغازه110احمد آبادحد فاصل ميدان تلوزيون و سه راه بعثت مجتمع آستان قدساجاره7,000,00050,000,000نمایش جزئیات
101569مغازه200راهنمائينبش راهنمايي2اجاره9,000,00050,000,000نمایش جزئیات
98148مغازه132دندانپزشکانمعلم 77/7 فاز تجاري محله ساختمان آرامشفروش02,900,000,000نمایش جزئیات
118300مغازه40دندانپزشکانمعلم 77/7 فاز تجاري محله ساختمان آرامشاجاره1,000,00030,000,000نمایش جزئیات
47121مغازه35احمد آبادابوذر غفاري 11و13اجاره6,500,00060,000,000نمایش جزئیات
119095مغازه40رحمانيهرحمانيه 5فروش40,000,0001,600,000,000نمایش جزئیات
100995مغازه50بلوار امامتنبش امامت 64فروش50,000,0000نمایش جزئیات
80921مغازه23راهنمائيبرج سلمان / واحد 22/1فروش00نمایش جزئیات
124560مغازه36هاشميههاشميه 47اجاره3,000,00010,000,000نمایش جزئیات
126724مغازه24صارميبين صارمي12و14فروش01,100,000,000نمایش جزئیات
119076مغازه15000بلوار جانبازبين جانباز3و5فروش0350,000,000,000نمایش جزئیات
93958مغازه50شهرک آزادگانرهايي3/5فروش13,000,000650,000,000نمایش جزئیات
126644مغازه50قاسم آبادبين فلاحي 50/12 و 50/14فروش00نمایش جزئیات
126519مغازه127سنابادمطهري 15 نبش دکتر شيخ 2فروش28,000,0000نمایش جزئیات
126520مغازه127سنابادمطهري 15 نبش دکتر شيخ 2فروش12,000,0000نمایش جزئیات
119194مغازه99آموزگارآموزگار82 نبش کوچه دوم سمت راستفروش04,000,000,000نمایش جزئیات
43354مغازه20سنابادمقابل داروخانه سناباد، پاساژسنابادفروش6,950,000139,000,000نمایش جزئیات
126195مغازه25بلوار امامتامامت 34 کتار ساختمان پزشکاناجاره3,200,00020,000,000نمایش جزئیات
126218مغازه12بلوار امامتنبش امامت28 مجتمع طلا وجواهر عمادفروش0650,000,000نمایش جزئیات
122685مغازه40محمديهنبش محمديه 21فروش23,250,000930,000,000نمایش جزئیات
126136مغازه30رضا شهرخاقاني 6اجاره1,300,00010,000,000نمایش جزئیات
122621مغازه15سجادبيستون1اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
102416مغازه23سجادچهار راه بهار/پاساژ بارثاوافروش02,000,000,000نمایش جزئیات
126039مغازه45فرامرز عباسيچهارراه فرامرزاجاره11,000,000300,000,000نمایش جزئیات
125918مغازه43قاسم آبادبين فلاحي 90و92فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
125853مغازه34سجادمولوي12اجاره7,000,00070,000,000نمایش جزئیات
125771مغازه30بلوار جانبازبين تلاش1و3اجاره1,500,00015,000,000نمایش جزئیات
125787مغازه70رضا شهرپيروزي 3 رودکي 8فروش0900,000,000نمایش جزئیات
120397مغازه37دانشجودانشجو 22اجاره2,200,00010,000,000نمایش جزئیات
38727مغازه104سجادسجاد24 کباب سراي سجادفروش00نمایش جزئیات
103156مغازه35رضا شهرخاقاني 10فروش30,000,0001,050,000,000نمایش جزئیات
77681مغازه64فلسطينبين دستغيب 4و6فروش40,000,0000نمایش جزئیات
122116مغازه38فلسطيننبش دستغيب13فروش01,600,000,000نمایش جزئیات
122114مغازه30ايرج ميرزابين جلال 43 و 45فروش36,666,6671,100,000,000نمایش جزئیات
114267مغازه30سنابادنبش سناباد30فروش75,000,0000نمایش جزئیات
125434مغازه90فرامرز عباسيفرامرز عباسي 41اجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
78199مغازه20پيروزي 1بين پيروزي34و36اجاره3,500,0000نمایش جزئیات
89667مغازه175الهيهالهيه1فروش02,300,000,000نمایش جزئیات
121307مغازه83قاسم آبادنبش فلاحي72اجاره1,500,000100,000,000نمایش جزئیات
125372مغازه27بلوار جانبازياس 8اجاره4,600,00035,000,000نمایش جزئیات
62117مغازه24تقي آبادزيست خاورفروش0350,000,000نمایش جزئیات
124942مغازه100پيروزي2پيروزي6 چهارراه دوم فاز3اجاره600,00020,000,000نمایش جزئیات
79318مغازه40پيروزي 1پيروزي75 ولايتي7اجاره850,0008,000,000نمایش جزئیات
56247مغازه15بلوار امامتچهارراه آزادشهر ابتدا امامت1اجاره4,000,00020,000,000نمایش جزئیات
124783مغازه68سجادبين بزرگمهر و بهار مجتمع تنديس واحد301اجاره3,500,00010,000,000نمایش جزئیات
124806مغازه35صدفنبش صدف 16فروش35,000,0001,225,000,000نمایش جزئیات
124807مغازه27الهيهالهيه25فروش00نمایش جزئیات
56231مغازه15سنابادبين سناباد 40و42 پاساژمرواريدفروش36,666,667550,000,000نمایش جزئیات
95441مغازه15سنابادبين سناباد 40و42 پاساژمرواريداجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
121009مغازه165احمد آبادحاشيه تلويزيون مغازه پيتزا پيتزافروش00نمایش جزئیات
51096مغازه165احمد آبادحاشيه تلويزيون مغازه پيتزا پيتزااجاره14,000,00050,000,000نمایش جزئیات
111960مغازه20وکيل آباد3وکيل آباد63اجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
67134مغازه100سازمان آبصادقي 13فروش50,000,0005,000,000,000نمایش جزئیات
124634مغازه45شهرک آزادگاننبش فکوري79فروش01,000,000,000نمایش جزئیات
124282مغازه240بلوار معلماستقلال5اجاره01,000,000,000نمایش جزئیات
119916مغازه70پيروزي2پيروزي 2/1اجاره800,00060,000,000نمایش جزئیات
27670مغازه28کوهسنگيزيست خاورفروش00نمایش جزئیات
124558مغازه30شهرک آزادگاندلاوران 63 بين آرمان 22و24اجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
55877مغازه60فرامرز عباسيفرامرز 36 بازارتجاري محلهاجاره2,200,00015,000,000نمایش جزئیات
78649مغازه12قاسم آبادچهارراه مخابرات،مجتمع اکسينفروش0350,000,000نمایش جزئیات
51889مغازه121قاسم آبادبين شريعتي54و56فروش00نمایش جزئیات
124133مغازه500آب وبرقهفت تير2اجاره9,000,00070,000,000نمایش جزئیات
124146مغازه100سنابادحاشيه مطهري جنوبي بين کاشف و کفاش طبقه فوقاني فروشگاه بهمنفروش12,000,0001,200,000,000نمایش جزئیات
124042مغازه30شهرک آزادگانحاشيه نخل 19اجاره900,0005,000,000نمایش جزئیات
122373مغازه15شهرک بهارستانبين بهارستان 4و 6اجاره900,00010,000,000نمایش جزئیات
16898مغازه20قاسم آبادحجاب77 مقابل دبستان خاکشوراجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
120601مغازه20فلسطيندستغيب 28 قطعه دوماجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
54347مغازه95قاسم آبادشريعتي20قطعه اولفروش04,500,000,000نمایش جزئیات
122270مغازه120ايرج ميرزاجلال 70 چهارراه شهيد قاسمياجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
122036مغازه18ايرج ميرزابين فرهنگ 8و 10اجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
121975مغازه112الهيهبين اقدسيه 43 و 45اجاره10,000,000100,000,000نمایش جزئیات
7285مغازه19پيروزي2پيروزي20 عليزاده12اجاره600,00015,000,000نمایش جزئیات
121868مغازه120نمايشگاهنبش ارمغان 2اجاره2,000,00015,000,000نمایش جزئیات
49887مغازه38فلسطيننبش دستغيب13اجاره4,500,00050,000,000نمایش جزئیات
117352مغازه75احمد آبادبين عدالت و محتشمي/جنب بانک پارسياناجاره35,000,00020,000,000نمایش جزئیات
121955مغازه78کوثردور ميدان کوثراجاره14,000,000150,000,000نمایش جزئیات
122033مغازه12سازمان آبصادقي 2اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
102789مغازه60رضا شهررضوي42اجاره11,000,000100,000,000نمایش جزئیات
105161مغازه170قاسم آبادبين چهارراه انديشه و شاهد 79اجاره3,500,00050,000,000نمایش جزئیات
123548مغازه25کوهسنگيتقاطع جهان آرا 8 و اميداجاره500,00050,000,000نمایش جزئیات
87023مغازه66الهيهالهيه18-محمديه10/5-مجتمع ياسفروش00نمایش جزئیات
81717مغازه19ميدان تربيتبين شريف5و7؛پاساژشريففروش20,000,0000نمایش جزئیات
119741مغازه37الهيهحاشيه بلوار الهيه،مقابل الهيه33فروش45,000,0001,665,000,000نمایش جزئیات
84132مغازه80اميريهاميريه37اجاره0300,000,000نمایش جزئیات
78219مغازه28احمد آبادابتدا احمدآباد،پاساژ مرمرفروش17,000,000476,000,000نمایش جزئیات
112692مغازه25احمد آبادپاساژ قسطنطنيهفروش22,000,000550,000,000نمایش جزئیات
16023مغازه60هاشميههاشميه 63-فاز تجارياجاره2,800,00010,000,000نمایش جزئیات
120472مغازه25سرافرازانسرافرازان 15 بين نياوران 6و8اجاره950,00010,000,000نمایش جزئیات
104921مغازه17ميدان تربيتمعلم 72 مجتمع تجاري دادگرفروش00نمایش جزئیات
112304مغازه146آبکوهنبش دانشسرافروش00نمایش جزئیات
120818مغازه150لادنبين ميدان لادن و پيروزي 78اجاره9,000,000100,000,000نمایش جزئیات
120881مغازه60کوثرکوثر24اجاره0160,000,000نمایش جزئیات
87265مغازه38قاسم آبادشاهد50 جنب درمانگاه ثامن الائمهفروش26,315,7891,000,000,000نمایش جزئیات
115987مغازه16کوهسنگيزيست خاورفروش31,250,000500,000,000نمایش جزئیات
122883مغازه18پيروزي2نبش پيروزي20اجاره2,000,0005,000,000نمایش جزئیات
68696مغازه37قاسم آبادفلاحي49فروش31,000,0001,147,000,000نمایش جزئیات
91951مغازه52قاسم آبادفلاحي 2 آزاده 13نبش خيابان افروزفروش0400,000,000نمایش جزئیات
117264مغازه40پيروزي2رز 17اجاره1,800,00020,000,000نمایش جزئیات
120594مغازه600فرامرز عباسيبين فرامرز1و3 رستوران مهدياجاره50,000,0000نمایش جزئیات
69876مغازه30پيروزي 1بين پيروزي67و69اجاره3,600,00030,000,000نمایش جزئیات
122688مغازه350سجادخيام 10 بين زنبق1و 3 مقابل فضاي سبزاجاره20,000,000100,000,000نمایش جزئیات
109688مغازه31ميدان تربيتنرسيده به معلم 69فروش40,000,0001,240,000,000نمایش جزئیات
107089مغازه26ميدان تربيتمعلم 72اجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
120004مغازه45الهيهالهيه 15 تقيزاده8اجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
119858مغازه32کوهسنگيکوهسنگي 15 مرکز تجاري باران طبقه +1 واحد 102اجاره050,000,000نمایش جزئیات
122521مغازه32الهيهنقويه 6 غفاردوست5/2اجاره600,00040,000,000نمایش جزئیات
122431مغازه40سجادبعداز چهارراه بزرگمهر پاساژ ولي زادهفروش100,000,0000نمایش جزئیات
122438مغازه40اميريهاميريه 37اجاره3,000,000100,000,000نمایش جزئیات
122443مغازه17صياد شيرازيبين حافظيه 10و 12اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
90887مغازه200کوثربين کوثرشمالي 5و7فروش75,000,00315,000,000,000نمایش جزئیات
113355مغازه50پيروزي2پيروزي 4 انتهاي رودکي 19 فاز تجاري جنب قنادي مقدمفروش24,000,0001,200,000,000نمایش جزئیات
118607مغازه15قاسم آبادنبش شريعتي 2اجاره700,00050,000,000نمایش جزئیات
116237مغازه12ايرج ميرزاايرج 70 شيدايي8 جنب پلاک 34اجاره550,0005,000,000نمایش جزئیات
119737مغازه24سنابادبين تورج 16و 18اجاره1,900,00030,000,000نمایش جزئیات
57705مغازه60دانش آموزنبش چهارراه دانش آموز نرسيده به دانش آموز 21اجاره5,000,00030,000,000نمایش جزئیات
62347مغازه40قائم مقاموکيل آباد37-بين قائم مقام 8 و 10اجاره2,500,00035,000,000نمایش جزئیات
83632مغازه102لادنبين لادن 14و16فروش35,000,0000نمایش جزئیات
122255مغازه75دانشجودانشجو 22اجاره2,700,00010,000,000نمایش جزئیات
122268مغازه122سيدرضيسيدرضي 55اجاره3,800,00020,000,000نمایش جزئیات
115906مغازه32ميدان تربيتنرسيده به ستاري 1 چرم عمرانيفروش21,875,000700,000,000نمایش جزئیات
57862مغازه17بلوار امامتبين امامت 66 و 68اجاره3,500,00010,000,000نمایش جزئیات
69728مغازه75سنابادبين سنايي 18 و 20فروش00نمایش جزئیات
83115مغازه50احمد آبادبين قائم22و24فروش50,000,0000نمایش جزئیات
118568مغازه65هاشميهبين هاشميه 34و36اجاره10,000,00020,000,000نمایش جزئیات
122143مغازه2000شهرک آزادگانابتداي آبادگراناجاره7,000,00050,000,000نمایش جزئیات
17941مغازه45قاسم آبادبين فلاحي13و15فروش46,666,6672,100,000,000نمایش جزئیات
119998مغازه20سرافرازانسرافرازان 30اجاره100,00025,000,000نمایش جزئیات
11996مغازه56هاشميههاشميه63 فاز تجارياجاره2,800,00010,000,000نمایش جزئیات
120118مغازه14دانش آموزدانش آموز 24اجاره030,000,000نمایش جزئیات
122119مغازه35بلوار معلممعلم 57اجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
122121مغازه21شهرک طالقانيفکوري85 مغازه چهارم سمت راستاجاره075,000,000نمایش جزئیات
83098مغازه60راهنمائيبين صادقي 7 و 9 پاساژ اشکاناجاره7,000,00050,000,000نمایش جزئیات
87855مغازه18فلسطينفلسطين 5فروش34,166,667615,000,000نمایش جزئیات
110328مغازه39آبکوهآبکوه16،نبش ايرجفروش00نمایش جزئیات
120904مغازه18بلوار معلممعلم 35اجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
117858مغازه30لادنبين گلديس6و8اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
122038مغازه40وکيل آباد 2حاشيه وکيل آباد بين جلال و مدرساجاره4,200,00050,000,000نمایش جزئیات
51271مغازه800بلوار معلممعلم4فروش00نمایش جزئیات
67353مغازه35صياد شيرازيبين صياد49و51اجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
10079مغازه21فکوريفکوري5 شهرستاني5اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
121965مغازه27سجادبين امين 2و 4اجاره4,500,00050,000,000نمایش جزئیات
121972مغازه37دانشجودانشجو 10اجاره1,500,00012,000,000نمایش جزئیات
33746مغازه15صارميصارمي 4اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
121976مغازه43هاشميههاشميه85اجاره1,600,00015,000,000نمایش جزئیات
121977مغازه60بلوار معلممعلم26اجاره3,200,00050,000,000نمایش جزئیات
79459مغازه15وکيل آباد3بين شريف5و7 مجتمع تجاري شريفاجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
121885مغازه20سيدرضينبش سيدرضي 28اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
121886مغازه25فرامرز عباسينبش بنفشه 8اجاره1,200,00020,000,000نمایش جزئیات
121888مغازه17بلوار امامتامامت 39 قطعه دوماجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
19597مغازه40هاشميههاشميه62 مقابل کوهسراجاره3,300,00030,000,000نمایش جزئیات
34688مغازه40سجادحاشيه سجادجنب خروس قندي پاساژبهارفروش26,000,0001,040,000,000نمایش جزئیات
104187مغازه20ميدان تربيتقانع 8اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
121862مغازه60فارغ التحصيلاننبش معلم82فروش25,000,0001,500,000,000نمایش جزئیات
121866مغازه31سيدرضيسيد مرتضي 6اجاره1,800,00020,000,000نمایش جزئیات
119859مغازه20دانش آموزبين دانش آموز 24و 26اجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
96938مغازه35هاشميههاشميه 55فروش28,571,4291,000,000,000نمایش جزئیات
99281مغازه217قاسم آبادبين مرواريد و چهارراه فلاحيفروش25,000,0000نمایش جزئیات
96533مغازه17قاسم آباداستاد يوسفي 10فروش13,000,0000نمایش جزئیات
55068مغازه16دانش آموزدانش آموز31،بين مهران16و18اجاره1,100,00010,000,000نمایش جزئیات
116207مغازه80اميريهاميريه37فروش26,000,0000نمایش جزئیات
121520مغازه30کلاهدوزبين کلاهدوز 10 و 12اجاره4,500,00040,000,000نمایش جزئیات
121522مغازه25فرامرز عباسينبش بنفشه 8اجاره1,100,00020,000,000نمایش جزئیات
81211مغازه80پيروزي 1پيروزي75 ولايتي7فروش00نمایش جزئیات
7642مغازه18شهرک آزادگانغزال 14اجاره300,0005,000,000نمایش جزئیات
103484مغازه22فکورينبش ويلا 15اجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
103485مغازه22فکورينبش ويلا 15فروش00نمایش جزئیات
121438مغازه42الهيهبعداز ميدان صادقيه به سمت نقويه پاساژ ياساجاره600,00010,000,000نمایش جزئیات
121439مغازه32مجيديهمجيديه10/7 پاساز ياساجاره200,00030,000,000نمایش جزئیات
121440مغازه50ملک آبادحاشيه ملک آباد بين بزرگمهر و کوشا جنب پل عابر پيادهاجاره10,000,000100,000,000نمایش جزئیات
121443مغازه20صدفبين صدف 3و 5اجاره1,800,00010,000,000نمایش جزئیات
58546مغازه30پيروزي 1بين پيروزي 67و69اجاره3,600,00030,000,000نمایش جزئیات
60707مغازه70پيروزي 1بين پيروزي 34و36فروش55,000,0000نمایش جزئیات
89978مغازه28بلوار امامتامامت74اجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
120525مغازه19بلوار معلممعلم 18 عدل25اجاره1,200,0005,000,000نمایش جزئیات
121305مغازه83قاسم آبادنبش فلاحي72فروش22,000,0000نمایش جزئیات
82155مغازه17احمد آبادپاساژقسطنطنيهاجاره650,0005,000,000نمایش جزئیات
55834مغازه37بلوار امامتامامت 64اجاره2,600,00010,000,000نمایش جزئیات
86975مغازه83پيروزي 1پيروزي34فروش50,000,0000نمایش جزئیات
109243مغازه14وکيل آباد3وکيل آباد 59 مجتمع شريفاجاره650,0003,000,000نمایش جزئیات
121289مغازه11شهرک آزادگانپايداري3اجاره035,000,000نمایش جزئیات
121291مغازه75استقلالبين استقلال 1و 3اجاره13,500,00070,000,000نمایش جزئیات
116346مغازه27بلوار امامتامامت 20 نبش بيهقي 19اجاره5,000,00030,000,000نمایش جزئیات
89973مغازه22سجادپاساژ پويااجاره1,700,00010,000,000نمایش جزئیات
118862مغازه50پيروزي2پيروزي 4 انتهاي رودکي 19 فاز تجاري جنب قنادي مقدماجاره600,00030,000,000نمایش جزئیات
121195مغازه25بلوار جانبازساجدي 1 نبش بنفشه 8اجاره1,100,00020,000,000نمایش جزئیات
121204مغازه100کلاهدوزنبش چهارراه کلاهدوز جنب دندانپزشکي مهراجاره9,000,00050,000,000نمایش جزئیات
121205مغازه18دانشجوبين دانشجو 3و 5 قطعه دومفروش1,900,000130,000,000نمایش جزئیات
7494مغازه30وکيل آباد 2نبش مدرس2فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
48735مغازه25بلوار امامتامامت 40اجاره2,600,00035,000,000نمایش جزئیات
40216مغازه21هاشميههاشميه62فروش40,000,0000نمایش جزئیات
121060مغازه50ميدان تربيتبين معلم 62و 64اجاره6,000,00020,000,000نمایش جزئیات
113588مغازه17سنابادنبش سناباد 30فروش60,000,0000نمایش جزئیات
34250مغازه100پيروزي2بين پيروزي12و14 جنب فضاي سبزفروش45,000,0000نمایش جزئیات
44297مغازه67هاشميهفکوري45اجاره1,400,0000نمایش جزئیات
121016مغازه18دانش آموزبين دانش اموز 28 و30اجاره2,000,00015,000,000نمایش جزئیات
121034مغازه30آزادشهربين آزادي 42 و 44اجاره4,000,00010,000,000نمایش جزئیات
121038مغازه15صارميصارمي 3اجاره020,000,000نمایش جزئیات
113589مغازه217سنابادنبش سناباد 30اجاره20,000,0000نمایش جزئیات
119190مغازه20آموزگاربين آموزگار 64و 66اجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
20848مغازه61سرافرازانسرافراز 13چهارراه اول سمت چپاجاره2,500,00030,000,000نمایش جزئیات
109426مغازه20شهرک آزادگاندلاوران9؛بين رز18و20اجاره045,000,000نمایش جزئیات
115059مغازه40سيدرضيسيدرضي 57 فاز تجارياجاره2,300,00015,000,000نمایش جزئیات
66895مغازه32دندانپزشکاننبش دندان پزشکان 15اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
97375مغازه15سنابادقرني14فروش00نمایش جزئیات
106620مغازه60سنابادحاشيه ميدان سعدآباداجاره6,000,00050,000,000نمایش جزئیات
113586مغازه87راهنمائيبين راهنمائي24و26فروش65,000,0000نمایش جزئیات
113587مغازه87راهنمائيبين راهنمائي24و26اجاره20,000,000300,000,000نمایش جزئیات
120961مغازه30وکيل آباد1بين وکيل آباد 56و 58اجاره2,800,00045,000,000نمایش جزئیات
120963مغازه240بلوار معلمنبش چهارراه معلماجاره13,000,00030,000,000نمایش جزئیات
120970مغازه37محمديهنبش محمديه 10/15اجاره1,500,00020,000,000نمایش جزئیات
51563مغازه40قاسم آبادبين شاهد 81و83 جنب پلاک 1187فروش40,000,0001,600,000,000نمایش جزئیات
52069مغازه36صارميبين صارمي16و18فروش37,500,0001,500,000,000نمایش جزئیات
69795مغازه21رضا شهرپيروزي 19اجاره2,900,00010,000,000نمایش جزئیات
120883مغازه100فرامرز عباسيفرامرز8 حشمتي 5اجاره5,000,00050,000,000نمایش جزئیات
107027مغازه20پيروزي 1نبش پيروزي 72اجاره4,500,00030,000,000نمایش جزئیات
117801مغازه83نمايشگاهنمايشگاه 11فروش00نمایش جزئیات
120819مغازه40آب وبرقبين هفت تير 17و 19اجاره6,000,00060,000,000نمایش جزئیات
120825مغازه30الهيهالهيه 32 مجتمع فلامينگواجاره500,0005,000,000نمایش جزئیات
120817مغازه40سجادبعداز چهارراه بزرگمهر پاساژ ولي زادهاجاره6,000,00050,000,000نمایش جزئیات
89028مغازه79الهيهالهيه 6فروش23,000,0000نمایش جزئیات
120748مغازه34کلاهدوزکلاهدوز 25اجاره070,000,000نمایش جزئیات
120749مغازه20کوثرکوثر شمالي 21 نبش فرعي دوم سمت چپاجاره700,0000نمایش جزئیات
79947مغازه27سجادبين مولوي10و12،بازار محلهاجاره6,000,00060,000,000نمایش جزئیات
90384مغازه43قاسم آبادبين حجاب 63 و 65فروش45,000,0000نمایش جزئیات
113769مغازه104سجادسجاد24 کباب سراي سجاداجاره12,000,00050,000,000نمایش جزئیات
120668مغازه20پيروزي2پيروزي2/1 آلاله4اجاره500,0005,000,000نمایش جزئیات
120669مغازه24ايرج ميرزابين جلال 64و 66اجاره700,00015,000,000نمایش جزئیات
120602مغازه65دانش آموزدانش آموز 41اجاره0100,000,000نمایش جزئیات
120603مغازه35فرامرز عباسيبين بهاران5و7اجاره850,00010,000,000نمایش جزئیات
120604مغازه60قاسم آبادنبش شريعتي 5اجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
120605مغازه26کوهسنگيکوهسنگي 31اجاره2,000,00015,000,000نمایش جزئیات
120606مغازه19فرامرز عباسيفرامرز 8بازار محلهاجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
95645مغازه15ميدان تربيتبين قانع4و6،خشک شويي تربيتفروش00نمایش جزئیات
120598مغازه20شهرک طالقانيدور ميدان جوانفروش01,200,000,000نمایش جزئیات
120600مغازه50بلوار امامتامامت 60اجاره0100,000,000نمایش جزئیات
118636مغازه50صياد شيرازينبش صياد52اجاره075,000,000نمایش جزئیات
108794مغازه26ميدان تربيتمعلم 72فروش15,384,615400,000,000نمایش جزئیات
120536مغازه130لادننبش لادن 26اجاره8,000,0000نمایش جزئیات
49018مغازه230سنابادسناباد37اجاره30,000,000100,000,000نمایش جزئیات
120456مغازه20سجادچهارراه بهار پاساژ بارسااجاره4,100,00020,000,000نمایش جزئیات
67631مغازه140وکيل آباد3حاشيه وکيل آباد 79اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
68240مغازه95سيدرضيسيد رضي55اجاره2,100,00010,000,000نمایش جزئیات
118298مغازه50سرافرازانسرافراز52فروش26,000,0001,300,000,000نمایش جزئیات
120447مغازه35وکيل آباد1بين وکيل آباد 28 و تقاطع حافظاجاره5,000,00030,000,000نمایش جزئیات
120448مغازه60الهيهبين الهيه 20 و 22 دور ميدان وليعصر ساختمان فرازاجاره5,000,000100,000,000نمایش جزئیات
120451مغازه15صياد شيرازيصياد 15اجاره500,00025,000,000نمایش جزئیات
99221مغازه16کوهسنگيزيست خاورفروش00نمایش جزئیات
9289مغازه15بلوار امامتامامت74 جنب مسجدفروش0450,000,000نمایش جزئیات
77855مغازه156سنابادسناباد10اجاره7,500,00020,000,000نمایش جزئیات
78434مغازه22ايرج ميرزانبش جلال 64فروش38,636,364850,000,000نمایش جزئیات
114643مغازه35ميدان تربيتبين معلم62و64فروش40,000,0000نمایش جزئیات
114644مغازه35ميدان تربيتبين معلم62و64اجاره1,000,000100,000,000نمایش جزئیات
120384مغازه25هاشميهبين هاشميه 41و 43اجاره7,500,00050,000,000نمایش جزئیات
120385مغازه11رضا شهرنوفل14/2اجاره600,00010,000,000نمایش جزئیات
120395مغازه20سيدرضيفخرائي 19 جنب کافي شاپ پالتاجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
120396مغازه21پيروزي2پيروزي 19اجاره2,900,00010,000,000نمایش جزئیات
111274مغازه12کوهسنگيزيست خاورفروش13,333,333160,000,000نمایش جزئیات
116822مغازه59وکيل آباد1وکيل آباد 34 نبش چراغچي 7فروش35,000,0002,065,000,000نمایش جزئیات
120319مغازه35ايرج ميرزاجلال 37اجاره3,800,00050,000,000نمایش جزئیات
120322مغازه110کوثربين کوثر و هاشميه قطعه 5اجاره7,000,00050,000,000نمایش جزئیات
120324مغازه42شهرک آزادگاندلاوران43اجاره2,200,00020,000,000نمایش جزئیات
120331مغازه35کوثرحاشيه ميدان پژوهشاجاره1,500,000150,000,000نمایش جزئیات
47124مغازه23سجادچهارراه بهار پاساژبارثاوا واحد20اجاره1,900,00020,000,000نمایش جزئیات
94008مغازه42ميدان تربيتمعلم 72فروش12,000,000504,000,000نمایش جزئیات
100533مغازه32الهيهصادقيه 4 پهلوان زاده 5فروش13,437,500430,000,000نمایش جزئیات
108909مغازه35احمد آبادملاصدرا7؛طالقاني9؛مقابل مسجد توفيقفروش30,000,0001,050,000,000نمایش جزئیات
116666مغازه50قاسم آبادبين شريعتي 53و 55فروش00نمایش جزئیات
120187مغازه20الهيهالهيه 25 سليمي 14 سامان 1اجاره550,0005,000,000نمایش جزئیات
120188مغازه200پيروزي 1نبش پيروزي 71اجاره13,000,000100,000,000نمایش جزئیات
120189مغازه50الهيهبين صادقيه 3 و 5اجاره3,500,000100,000,000نمایش جزئیات
120119مغازه30ايرج ميرزابين جلال 43 و 45اجاره2,900,00020,000,000نمایش جزئیات
120125مغازه40سيدرضيسيدرضي 57اجاره2,300,00015,000,000نمایش جزئیات
120127مغازه35سرافرازانسرافراز52 نبش خسروي 5اجاره2,000,00050,000,000نمایش جزئیات
120114مغازه18بلوار جانبازجانباز 7 تلاش 13 نبش هژبر 2فروش0240,000,000نمایش جزئیات
120115مغازه18دندانپزشکاننبش دندانپزشکان 8اجاره300,00050,000,000نمایش جزئیات
120116مغازه30شهرک آزادگانبين رهايي 5 و 7اجاره1,500,00015,000,000نمایش جزئیات
113044مغازه25هاشميههاشميه 40/1فروش32,000,000800,000,000نمایش جزئیات
113650مغازه250وکيل آباد3نبش وکيل آباد63اجاره30,000,000200,000,000نمایش جزئیات
116679مغازه21قاسم آبادرفيعي7/1؛مجتمع تجاري فجر4اجاره1,600,00020,000,000نمایش جزئیات
100167مغازه42نمايشگاهنبش ارمغان 2فروش19,047,619800,000,000نمایش جزئیات
115632مغازه18ميدان تربيتبين ستاري 8و 10اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
39070مغازه20رضا شهررضوي22اجاره1,100,00010,000,000نمایش جزئیات
84289مغازه75رضا شهررضوي22اجاره2,200,00020,000,000نمایش جزئیات
85735مغازه20اميريهاميريه38-مقابل جهان بين1اجاره065,000,000نمایش جزئیات
116287مغازه20آبکوهآبکوه 15اجاره0100,000,000نمایش جزئیات
119936مغازه40کوهسنگينبش رودکي 32اجاره2,000,00050,000,000نمایش جزئیات
119943مغازه25فرامرز عباسيفرامرز 39 طقاطع اولاجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
104606مغازه18شهرک آزادگاندلاوران20/نخل 3/زيتون8فروش0260,000,000نمایش جزئیات
118192مغازه40ميدان تربيتقانع 20 نبش چهارراه اولاجاره4,000,00020,000,000نمایش جزئیات
91502مغازه60صدفبين صدف 21 و چهارراه صدففروش01,500,000,000نمایش جزئیات
93280مغازه14وکيل آباد3وکيل آباد 59 مجتمع شريففروش0215,000,000نمایش جزئیات
6173مغازه21پيروزي 1بين پيروزي 35 و چهارراه کوثراجاره2,000,00050,000,000نمایش جزئیات
97420مغازه90شهرک آزادگانآرمان 20فروش01,300,000,000نمایش جزئیات
109330مغازه120کوهسنگيزيست خاورفروش16,666,6672,000,000,000نمایش جزئیات
113987مغازه30دندانپزشکاننبش دندانپزشکان8اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
119853مغازه35بلوار امامتبين امامت 62 و 64اجاره2,800,00020,000,000نمایش جزئیات
119854مغازه30سيدرضيبين سيد رضي 14و 16اجاره0250,000,000نمایش جزئیات
119856مغازه102قاسم آبادجهاد75 اولين کوچه دست چپ زيرساختمان پارسياناجاره1,500,00012,000,000نمایش جزئیات
55846مغازه30احمد آبادپاستور11/جنب پلاک159اجاره2,000,0008,000,000نمایش جزئیات
119861مغازه16ايرج ميرزابين جلال 62 و 64اجاره1,300,00020,000,000نمایش جزئیات
119862مغازه18اقبال لاهورينبش اقبال 8اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
80037مغازه60فارغ التحصيلاننبش معلم 82فروش23,000,0001,380,000,000نمایش جزئیات
116493مغازه50شهرک آزادگاننبش پايداري11اجاره2,800,00030,000,000نمایش جزئیات
116890مغازه28کوهسنگيزيست خاورفروش0450,000,000نمایش جزئیات
119791مغازه32رضا شهربين خاقاني 28 و 30اجاره8,000,00050,000,000نمایش جزئیات
119795مغازه70اقدسيهاقدسيه 36اجاره3,500,00030,000,000نمایش جزئیات
119796مغازه15بلوار امامتامامت 3اجاره2,000,00015,000,000نمایش جزئیات
119801مغازه15بلوار معلممعلم 9اجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
54833مغازه47بلوار امامتامامت 38فروش18,000,0000نمایش جزئیات
18238مغازه75بلوار امامتامامت43 نرسيده به چهارراه اولاجاره2,500,00022,000,000نمایش جزئیات
117763مغازه45شهرک آزادگاننبش پايداري 11اجاره2,800,00030,000,000نمایش جزئیات
119733مغازه17بلوار امامتامامت 58اجاره1,100,00015,000,000نمایش جزئیات
55171مغازه26وکيل آباد 2بين وکيل آباد 5و7اجاره4,000,00020,000,000نمایش جزئیات
67951مغازه45سرافرازانسرافراز 39 نبش سه راه اولفروش10,000,000450,000,000نمایش جزئیات
117678مغازه28رضا شهربين ميرکي 3 و 5 جنب پلاک 33اجاره1,500,00015,000,000نمایش جزئیات
119680مغازه150بلوار معلمبين معلم 34و 36اجاره3,800,00020,000,000نمایش جزئیات
119590مغازه700راهنمائينبش راهنمايي18اجاره40,000,0000نمایش جزئیات
119603مغازه28پيروزي2پيروزي 24اجاره1,500,00015,000,000نمایش جزئیات
83208مغازه20وکيل آباد 2بين وکيل آّباد9و11اجاره3,800,00025,000,000نمایش جزئیات
102413مغازه10دانش آموزنبش چهارراه دانش آموزاجاره50,00030,000,000نمایش جزئیات
119539مغازه20صدفصدف 30اجاره850,0006,000,000نمایش جزئیات
29200مغازه20بلوار معلمنبش معلم4اجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
96961مغازه20بلوار معلمنبش معلم4فروش92,500,0001,850,000,000نمایش جزئیات
23534مغازه19قاسم آبادبازار ابريشم موبايل گنج آباديفروش01,500,000,000نمایش جزئیات
104887مغازه15بلوار فرهنگبين فرهنگ 11 و 13اجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
78885مغازه60ميثاقميثاق 4فروش15,000,000900,000,000نمایش جزئیات
119464مغازه33الهيهالهيه 6اجاره070,000,000نمایش جزئیات
35623مغازه16فکوريبين فکوري11و13فروش45,000,0000نمایش جزئیات
119385مغازه110رضا شهربين پيروزي 9و11اجاره8,000,00020,000,000نمایش جزئیات
119401مغازه30بلوار امامتامامت 33 نبش چهارراه دوماجاره1,400,00020,000,000نمایش جزئیات
119328مغازه20سنابادمطهري جنوبي کاشف غربي بين چهار راه دوم و سوماجاره200,00040,000,000نمایش جزئیات
119329مغازه81پيروزي 1پيروزي 43اجاره4,200,00050,000,000نمایش جزئیات
101349مغازه20ميدان تربيتمعلم 72 مجتمع تجاري دادگراجاره1,000,00015,000,000نمایش جزئیات
119197مغازه32آموزگارآموزگار82 نبش کوچه دوم سمت راستاجاره1,600,00015,000,000نمایش جزئیات
83642مغازه15حافظنبش حافظ10اجاره1,800,0005,000,000نمایش جزئیات
111716مغازه12قائم مقامقائم مقام36اجاره500,0001,000,000نمایش جزئیات
119104مغازه65شهرک آزادگاننماز 27 مجتمع زمرداجاره080,000,000نمایش جزئیات
119106مغازه20بلوار فرهنگبين فرهنگ 20و 22 جنب پلاک 294اجاره2,200,00060,000,000نمایش جزئیات
103429مغازه14دانشجونرسيده به دانشجو 12اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
106983مغازه80فلسطينفلسطين 28/7اجاره1,000,00050,000,000نمایش جزئیات
81440مغازه20ميدان تربيتدور ميدان ستارياجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
105399مغازه50بلوار امامتبين امامت8و10اجاره8,000,000200,000,000نمایش جزئیات
106686مغازه31محمديهمحمديه 5/5 جنب بوستان آفرينش ط اول واحد 1اجاره033,000,000نمایش جزئیات
108595مغازه20بلوار امامتامامت54؛نرسيده به چهارراه اولاجاره850,0006,000,000نمایش جزئیات
14459مغازه16پيروزي 1بين پيروزي75و77اجاره1,700,00010,000,000نمایش جزئیات
48032مغازه95هاشميهنبش هاشميه83اجاره5,000,00040,000,000نمایش جزئیات
20375مغازه30پيروزي 1بين پيروزي70 و72اجاره2,200,00010,000,000نمایش جزئیات
100376مغازه33مطهري شماليمطهري شمالي 66- بين صفدري نژاد 3و5فروش14,000,000462,000,000نمایش جزئیات
106429مغازه110رضا شهرنبش خاقاني1اجاره6,000,0000نمایش جزئیات
108316مغازه125بلوار معلمتقاطع دانش آموز و معلم جنب شيريني جام عسلاجاره10,000,000100,000,000نمایش جزئیات
33049مغازه25سجادچهارراه بزرگمهر پاساژ سجاد مغازه 5 سمت راستاجاره2,300,000100,000,000نمایش جزئیات
106398مغازه20وکيل آباد3وکيل آباد 57 نبش کوچه اولاجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
74752مغازه105بلوار معلممعلم 26 قطعه دوماجاره5,000,00060,000,000نمایش جزئیات
9105مغازه18سجادچهارراه خيام نبش بيستون مجتمع کامپيوتر تک واحد309فروش27,777,778500,000,000نمایش جزئیات
9038مغازه55پيروزي 1نبش پيروزي 43اجاره4,000,00030,000,000نمایش جزئیات
108083مغازه16پيروزي 1بين پيروزي75و77اجاره1,800,00010,000,000نمایش جزئیات
108119مغازه355مطهري شماليمطهري شمالي21اجاره13,500,00050,000,000نمایش جزئیات
108136مغازه100رضا شهرنبش خاقاني 1اجاره7,000,0000نمایش جزئیات
89435مغازه130فارغ التحصيلانفارغ التحصيلان 5فروش20,000,0000نمایش جزئیات
108007مغازه22قاسم آباداماميه6اجاره550,0003,000,000نمایش جزئیات
54914مغازه20صدفچهارراه صدف نرسيده به صدف 30 قطعه 4اجاره060,000,000نمایش جزئیات
106140مغازه75فکورينبش فکوري 24اجاره6,000,00050,000,000نمایش جزئیات
80417مغازه120آموزگاربين معلم71و73اجاره4,000,000100,000,000نمایش جزئیات
103028مغازه450سنابادحدفاصل چهارراه راهنمايي و سناباداجاره27,000,00090,000,000نمایش جزئیات
105811مغازه20شهرک طالقانيارغوان 14اجاره600,0005,000,000نمایش جزئیات
104123مغازه25احمد آبادنبش عارف11اجاره1,500,00055,000,000نمایش جزئیات
107849مغازه30کوهسنگيبين نامجو7و9اجاره850,00015,000,000نمایش جزئیات
107762مغازه9کوهسنگيبين جهان آرا 11و13اجاره700,0007,000,000نمایش جزئیات
83384مغازه180ميدان تربيتبعد از معلم 69اجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
101881مغازه20لادنبين لادن 2و4اجاره1,300,00020,000,000نمایش جزئیات
105918مغازه20هدايتتقاطع هدايت ومطهري شمالي؛نبش چهارراه استيکياجاره1,200,0005,000,000نمایش جزئیات
107694مغازه60اقدسيهانتهاي اقدسيه 10 جنب تعميرگاه دليجاناجاره0180,000,000نمایش جزئیات
16935مغازه12بلوار جانبازپروما واحد184اجاره3,800,00020,000,000نمایش جزئیات
25207مغازه18سجادنبش بيستون مجتمع کامپيوتر تکفروش0480,000,000نمایش جزئیات
54110مغازه167سجادچهارراه بهار نبش ياسمناجاره10,000,0000نمایش جزئیات
107619مغازه20وکيل آباد 2وکيل آباد 37اجاره1,300,00010,000,000نمایش جزئیات
107620مغازه20حرعامليحرعاملي 64اجاره1,100,00010,000,000نمایش جزئیات
107621مغازه135دانش آموزحاشيه معلم بعد از چهارراه دانش آموز جنب قنادي برگ سبزاجاره7,000,000200,000,000نمایش جزئیات
56151مغازه44فرامرز عباسيکيان سنتر 2فروش22,727,2731,000,000,000نمایش جزئیات
105665مغازه22سرافرازانسرافرازان49/2اجاره600,0004,000,000نمایش جزئیات
107448مغازه20پيروزي2پيروزي 13اجاره1,800,00035,000,000نمایش جزئیات
107490مغازه45قاسم آبادحسابي 22اجاره1,000,00035,000,000نمایش جزئیات
105736مغازه163بلوار امامتامامت 12اجاره9,000,00070,000,000نمایش جزئیات
105427مغازه40فرامرز عباسيفرامرز 62 ابتدا بهاراناجاره3,200,00020,000,000نمایش جزئیات
78807مغازه15بلوار امامتامامت24اجاره1,800,00015,000,000نمایش جزئیات
107222مغازه10قاسم آباداماميه 6اجاره350,0001,000,000نمایش جزئیات