کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهآدرسنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
113987مغازه30دندانپزشکاننبش دندان پزشکان8اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
17941مغازه45قاسم آبادبين فلاحي13و15فروش35,000,0001,575,000,000نمایش جزئیات
90887مغازه210کوثربين کوثرشمالي 5و7فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
115687مغازه20کوهسنگيکوهسنگي31/برج مهرفروش00نمایش جزئیات
118415مغازه23هاشميههاشميه 14اجاره3,500,00010,000,000نمایش جزئیات
87855مغازه18فلسطينفلسطين 5فروش33,333,333600,000,000نمایش جزئیات
116821مغازه59وکيل آباد1وکيل آباد 34 نبش چراغچي 7اجاره0400,000,000نمایش جزئیات
19511مغازه32محمديهبين محمديه10/1و10/3 پروژه بلورفروش00نمایش جزئیات
115616مغازه17نمايشگاهارمغان 4فروش5,882,353100,000,000نمایش جزئیات
94074مغازه43پيروزي 1بين پيروزي68 و چهارراه صياد شيرازيفروش38,000,0000نمایش جزئیات
113871مغازه19ميدان تربيتبين شريف5و7؛پاساژشريفاجاره025,000,000نمایش جزئیات
98382مغازه82قاسم آبادبين فلاحي12و14اجاره8,000,000100,000,000نمایش جزئیات
86975مغازه83پيروزي 1پيروزي34فروش40,000,0000نمایش جزئیات
98148مغازه132دندانپزشکانمعلم 77/7 فاز تجاري محله ساختمان آرامشفروش01,500,000,000نمایش جزئیات
54029مغازه19سجادپاساژ خاتمفروش39,473,684750,000,000نمایش جزئیات
115553مغازه95ايرج ميرزابين جلال 49 و 51اجاره8,000,00050,000,000نمایش جزئیات
84328مغازه157بلوار معلممعلم10فروش50,000,0000نمایش جزئیات
66577مغازه42پيروزي2نبش پيروزي 19اجاره0300,000,000نمایش جزئیات
118298مغازه50سرافرازانسرافراز52فروش25,000,0001,250,000,000نمایش جزئیات
118300مغازه40دندانپزشکانمعلم 77/7 فاز تجاري محله ساختمان آرامشاجاره300,00030,000,000نمایش جزئیات
90349مغازه70سنابادمطهري جنوبي 9فروش01,100,000,000نمایش جزئیات
94115مغازه170رضا شهرفاز تجاري/جنب بانک صادراتفروش32,000,0001,600,000,000نمایش جزئیات
118239مغازه21قاسم آبادتقاطع استاد يوسفي و چهارراه اماميهاجاره800,00010,000,000نمایش جزئیات
77681مغازه64فلسطينبين دستغيب 4و6فروش35,000,0000نمایش جزئیات
69108مغازه35قاسم آبادفلاحي 22فروش0600,000,000نمایش جزئیات
113769مغازه104سجادسجاد24 کباب سراي سجاداجاره10,000,00050,000,000نمایش جزئیات
108913مغازه35احمد آبادملاصدرا7؛طالقاني9؛مقابل مسجد توفيقاجاره4,000,00015,000,000نمایش جزئیات
18238مغازه75بلوار امامتامامت43 نرسيده به چهارراه اولاجاره2,500,00015,000,000نمایش جزئیات
62353مغازه123فکوريفکوري45فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
89028مغازه79الهيهالهيه 6فروش00نمایش جزئیات
11996مغازه56هاشميههاشميه63 فاز تجارياجاره2,900,00010,000,000نمایش جزئیات
85530مغازه123فکوريفکوري45اجاره3,500,0000نمایش جزئیات
62117مغازه24تقي آبادزيست خاورفروش00نمایش جزئیات
10079مغازه21فکوريفکوري5 شهرستاني5اجاره990,0009,000,000نمایش جزئیات
118110مغازه80اميريهاميريه 38 بين جهان بين 2و 4اجاره4,000,00020,000,000نمایش جزئیات
118113مغازه60پيروزي2نبش پيروزي 29اجاره6,000,00030,000,000نمایش جزئیات
55068مغازه16دانش آموزدانش آموز31،بين مهران16و18اجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
116493مغازه50شهرک آزادگاننبش پايداري11اجاره2,800,00030,000,000نمایش جزئیات
46488مغازه38سجادبين سجاد 22 و 24 مقابل مسجداجاره15,000,000300,000,000نمایش جزئیات
114267مغازه30سنابادنبش سناباد30فروش00نمایش جزئیات
6552مغازه26سرافرازانسرافرازان9 نبش بهاران8 جنب پلاک1 سر سه نبشفروش25,000,000650,000,000نمایش جزئیات
117938مغازه18قاسم آبادنبش رازي 22اجاره035,000,000نمایش جزئیات
117977مغازه50پيروزي2پيروزي6،فاز تجارياجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
116287مغازه20آبکوهآبکوه 15اجاره0100,000,000نمایش جزئیات
116449مغازه36سجادفرهاد27اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
96533مغازه17قاسم آباداستاد يوسفي 10فروش10,000,000170,000,000نمایش جزئیات
117898مغازه30شهرک آزادگاندلاوران 16 داخل دوربرگرداناجاره055,000,000نمایش جزئیات
117907مغازه15دانش آموزدانش آموز 24اجاره900,0005,000,000نمایش جزئیات
5439مغازه170ميدان تربيتبين معلم 67و69اجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
113436مغازه40کوهسنگينبش رودکي 32اجاره2,000,00050,000,000نمایش جزئیات
28452مغازه40پيروزي2حق شناس6فروش15,000,000600,000,000نمایش جزئیات
12485مغازه100کوثرکوثرجوبي 14-جنب بيمه ايران-قطعه دومفروش12,000,0000نمایش جزئیات
71568مغازه45الهيهالهيه15 تقي زاده10فروش13,333,333600,000,000نمایش جزئیات
34250مغازه100پيروزي2بين پيروزي12و14 جنب فضاي سبزفروش35,000,0000نمایش جزئیات
99281مغازه217قاسم آبادبين مرواريد و چهارراه فلاحيفروش24,000,0000نمایش جزئیات
108058مغازه83قاسم آبادبين فلاحي12و14اجاره9,000,000100,000,000نمایش جزئیات
104887مغازه15بلوار فرهنگبين فرهنگ 11 و 13اجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
52069مغازه36صارميبين صارمي16و18فروش37,500,0001,350,000,000نمایش جزئیات
117858مغازه30لادنبين گلديس6و8اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
116346مغازه27بلوار امامتامامت 20 نبش بيهقي 19اجاره5,000,00030,000,000نمایش جزئیات
117801مغازه83نمايشگاهنمايشگاه 11فروش10,000,000830,000,000نمایش جزئیات
7494مغازه30وکيل آباد 2نبش مدرس2فروش56,666,6671,700,000,000نمایش جزئیات
67134مغازه100سازمان آبصادقي 13فروش30,000,0000نمایش جزئیات
27670مغازه28کوهسنگيزيست خاورفروش10,714,286300,000,000نمایش جزئیات
84398مغازه26شهرک آزادگاندلاوران43 مجتمع پايداريفروش00نمایش جزئیات
82155مغازه17احمد آبادپاساژقسطنطنيهاجاره650,0005,000,000نمایش جزئیات
63543مغازه17احمد آبادپاساژقسطنطنيهفروش15,000,0000نمایش جزئیات
114801مغازه38شهرک آزادگاننبش دلاوران 1اجاره650,0002,000,000نمایش جزئیات
76366مغازه63اقدسيهاقدسيه 9 مجتمع کيانفروش20,000,0001,260,000,000نمایش جزئیات
93169مغازه120نمايشگاهبين نمايشگاه7و 9اجاره3,000,000100,000,000نمایش جزئیات
117763مغازه45شهرک آزادگاننبش پايداري 11اجاره2,800,00030,000,000نمایش جزئیات
117678مغازه28رضا شهربين ميرکي 3 و 5 جنب پلاک 33اجاره1,500,00015,000,000نمایش جزئیات
117707مغازه26کوثرکوثر جنوبي 14اجاره060,000,000نمایش جزئیات
68327مغازه38جاهدشهربوستان 14فروش00نمایش جزئیات
115059مغازه40سيدرضيسيدرضي 57 فاز تجارياجاره2,300,00015,000,000نمایش جزئیات
102624مغازه20آب وبرقهفت تير23اجاره900,0005,000,000نمایش جزئیات
2503مغازه62پيروزي 1حاشيه پيروزي دور ميدان اقبالفروش25,000,0001,550,000,000نمایش جزئیات
49868مغازه23راهنمائيبرج سلمانفروش00نمایش جزئیات
106275مغازه36کوهسنگيکوهسنگي15 مجتمع باراداجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
108480مغازه16لادنلادن14اجاره030,000,000نمایش جزئیات
111716مغازه12قائم مقامقائم مقام36اجاره400,0001,000,000نمایش جزئیات
114684مغازه40قاسم آبادبلوار شريعتي/چهارراه جهاد/جنب آژانس مسافرتيفروش45,000,0001,800,000,000نمایش جزئیات
89047مغازه43شهرک آزادگاننماز28/برج الماسفروش15,000,000645,000,000نمایش جزئیات
94931مغازه150بلوار معلمحاشيه ميدان دانشفروش30,000,0000نمایش جزئیات
117656مغازه22بلوار فردوسينبش ثمانه 13اجاره0200,000,000نمایش جزئیات
117589مغازه45هاشميهبين هاشميه30و32/کباب سلطاناجاره7,000,000100,000,000نمایش جزئیات
36920مغازه23راهنمائيبرج سلمانفروش28,000,000644,000,000نمایش جزئیات
64453مغازه10راهنمائيبرج سلماناجاره700,0005,000,000نمایش جزئیات
78854مغازه20کلاهدوزنبش کلاهدوز42اجاره4,000,00020,000,000نمایش جزئیات
58641مغازه56شهرک آزادگاننبش دلاوران 43فروش21,428,5711,200,000,000نمایش جزئیات
82479مغازه150ميدان تربيتبين معلم67و69فروش30,000,0000نمایش جزئیات
109058مغازه26هاشميههاشميه 62 مجتمع کوهسر مالفروش00نمایش جزئیات
105264مغازه31آب وبرقبرج آرميتاژفروش00نمایش جزئیات
96557مغازه120شهرک آزادگاندلاوران46فروش12,500,0001,500,000,000نمایش جزئیات
46919مغازه21صياد شيرازيبين صياد42و44فروش28,571,429600,000,000نمایش جزئیات
67114مغازه40لادنلادن11 دومين مغازهفروش20,000,0000نمایش جزئیات
78558مغازه45سرافرازانسرافرازان49/2فروش10,000,0000نمایش جزئیات
99221مغازه16کوهسنگيزيست خاورفروش00نمایش جزئیات
89667مغازه175الهيهالهيه1فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
95645مغازه15ميدان تربيتبين قانع4و6،خشک شويي تربيتفروش30,000,000450,000,000نمایش جزئیات
113588مغازه17سنابادنبش سناباد 30فروش70,000,0000نمایش جزئیات
117544مغازه114فلسطينفلسطين 19اجاره7,000,00035,000,000نمایش جزئیات
16023مغازه60هاشميههاشميه 63-فاز تجارياجاره3,200,00010,000,000نمایش جزئیات
113586مغازه87راهنمائيبين راهنمائي24و26فروش55,000,0000نمایش جزئیات
113587مغازه87راهنمائيبين راهنمائي24و26اجاره15,000,000300,000,000نمایش جزئیات
117492مغازه64سنابادسناباد 15اجاره5,500,000100,000,000نمایش جزئیات
114217مغازه32الهيهالهيه25/سه راهي سمت چپ/بين باغشني7و9فروش11,500,000368,000,000نمایش جزئیات
89973مغازه22سجادپاساژ پويااجاره2,300,00010,000,000نمایش جزئیات
20848مغازه61سرافرازانسرافراز 13چهارراه اول سمت چپاجاره2,500,00030,000,000نمایش جزئیات
111274مغازه12کوهسنگيزيست خاورفروش12,500,000150,000,000نمایش جزئیات
109947مغازه33شهرک آزادگاننبش دلاوران 25اجاره0120,000,000نمایش جزئیات
82902مغازه20شهرک آزادگانفکوري59 قائمي20فروش22,500,000450,000,000نمایش جزئیات
66276مغازه53صياد شيرازيمجتمع زمردفروش01,500,000,000نمایش جزئیات
97375مغازه15سنابادقرني14فروش20,000,000300,000,000نمایش جزئیات
96949مغازه63قاسم آبادتقاطع حجاب و شريعتيفروش13,174,603830,000,000نمایش جزئیات
87023مغازه33الهيهالهيه18-محمديه10/5-مجتمع ياسفروش00نمایش جزئیات
117339مغازه16سنابادسناباد54،پاساژ سعادتفروش21,875,000350,000,000نمایش جزئیات
117426مغازه27الهيهالهيه1اجاره1,100,00015,000,000نمایش جزئیات
116237مغازه60دانش آموزنرسيده به دانش آموز 21اجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
117352مغازه75احمد آبادبين عدالت و محتشمي/جنب بانک پارسياناجاره30,000,000100,000,000نمایش جزئیات
117356مغازه33لادنلادن41/نبش گلديس5اجاره1,250,00016,000,000نمایش جزئیات
117361مغازه17لادنگلديس 16اجاره200,00015,000,000نمایش جزئیات
7285مغازه20پيروزي2پيروزي20 عليزاده12اجاره50,00050,000,000نمایش جزئیات
61314مغازه20قاسم آبادبين ميدان مادر و چهارراه راه آهن جنب املاک صفايياجاره1,500,00015,000,000نمایش جزئیات
63647مغازه20دانشجودانشجو 21اجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
114643مغازه35ميدان تربيتبين معلم62و64فروش35,000,0000نمایش جزئیات
96961مغازه20بلوار معلمنبش معلم4فروش92,500,0001,850,000,000نمایش جزئیات
101569مغازه200راهنمائينبش راهنمايي2اجاره8,000,00050,000,000نمایش جزئیات
100533مغازه32الهيهصادقيه 4 پهلوان زاده 5فروش11,093,750355,000,000نمایش جزئیات
69123مغازه30رضا شهرنبش کاوه5اجاره3,000,00010,000,000نمایش جزئیات
94008مغازه42ميدان تربيتمعلم 72فروش0390,000,000نمایش جزئیات
17347مغازه18قاسم آبادچهارراه مخابرات برج اکسيرفروش30,000,000540,000,000نمایش جزئیات
100167مغازه42نمايشگاهنبش ارمغان 2فروش14,285,714600,000,000نمایش جزئیات
38727مغازه104سجادسجاد24 کباب سراي سجادفروش60,000,0000نمایش جزئیات
51563مغازه40قاسم آبادبين شاهد 81و83 جنب پلاک 1187فروش35,000,0001,400,000,000نمایش جزئیات
70060مغازه24صدفصدف 30اجاره850,0006,000,000نمایش جزئیات
117264مغازه40پيروزي2رز 17اجاره1,800,00010,000,000نمایش جزئیات
117265مغازه37دانش آموزدانش آموز 27اجاره1,500,00015,000,000نمایش جزئیات
92959مغازه43صياد شيرازيبين پيروزي 68 و چهارراه صيادفروش38,000,0001,634,000,000نمایش جزئیات
82985مغازه18بلوار امامتامامت 74اجاره850,00010,000,000نمایش جزئیات
11062مغازه40بلوار معلمبين معلم44و46فروش40,000,0001,600,000,000نمایش جزئیات
74062مغازه55سنابادمطهري جنوبي9/نبش کاشففروش18,181,8181,000,000,000نمایش جزئیات
90384مغازه43قاسم آبادبين حجاب 63 و 65فروش32,000,0001,376,000,000نمایش جزئیات
100107مغازه27هاشميهمجتمع کوهسرفروش01,800,000,000نمایش جزئیات
115905مغازه32ميدان تربيتنرسيده به ستاري 1 چرم عمرانياجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
66895مغازه32دندانپزشکاننبش دندان پزشکان 15اجاره1,400,00010,000,000نمایش جزئیات
103559مغازه26پيروزي 1تقاطع هفت تير 19 و حافظفروش22,000,000572,000,000نمایش جزئیات
105409مغازه20هنرستانهنرستان 25اجاره1,400,00010,000,000نمایش جزئیات
49887مغازه20راهنمائيدستغيب13اجاره550,00010,000,000نمایش جزئیات
117092مغازه15صياد شيرازيبين نور 5 و 7اجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
117107مغازه110رضا شهربين کاوه13و15اجاره6,000,000200,000,000نمایش جزئیات
117111مغازه14کوهسنگيبرج مسکوني مهراجاره900,00010,000,000نمایش جزئیات
104507مغازه40وکيل آباد1بين وکيل آباد 68و 70اجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
115216مغازه15قاسم آبادبين حسابي51و53اجاره100,00030,000,000نمایش جزئیات
78434مغازه22ايرج ميرزانبش جلال 64فروش31,818,182700,000,000نمایش جزئیات
113355مغازه50پيروزي2پيروزي 4 انتهاي رودکي 19 فاز تجاري جنب قنادي مقدمفروش13,000,000650,000,000نمایش جزئیات
8024مغازه80وکيل آباد 2بين وکيل آباد13و15فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
100170مغازه42نمايشگاهنبش ارمغان 2فروش14,285,714600,000,000نمایش جزئیات
79947مغازه27سجادبين مولوي10و12،بازار محلهاجاره5,000,00050,000,000نمایش جزئیات
36542مغازه12راهنمائيبرج سلمان واحد23فروش00نمایش جزئیات
109426مغازه20شهرک آزادگاندلاوران9؛بين رز18و20اجاره040,000,000نمایش جزئیات
109330مغازه120کوهسنگيزيست خاورفروش16,666,6672,000,000,000نمایش جزئیات
39341مغازه50سرافرازانسرافراز9فروش16,000,000800,000,000نمایش جزئیات
109948مغازه33شهرک آزادگاننبش دلاوران 25فروش30,000,000990,000,000نمایش جزئیات
55846مغازه30احمد آبادپاستور11/جنب پلاک159اجاره2,100,0008,000,000نمایش جزئیات
14289مغازه23صياد شيرازيبين صياد46و48فروش25,000,000575,000,000نمایش جزئیات
23534مغازه19قاسم آبادبازار ابريشم موبايل گنج آباديفروش01,700,000,000نمایش جزئیات
75935مغازه78دندانپزشکانمعلم 75 چهارراه سومفروش00نمایش جزئیات
115632مغازه18ميدان تربيتبين ستاري 8و 10اجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
93280مغازه14وکيل آباد3وکيل آباد 59 مجتمع شريففروش00نمایش جزئیات
113044مغازه25هاشميههاشميه 40/1فروش24,000,000600,000,000نمایش جزئیات
113589مغازه240سنابادنبش سناباد 30اجاره15,000,00050,000,000نمایش جزئیات
32855مغازه23صياد شيرازيبين صياد46و48اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
101349مغازه21ميدان تربيتمعلم 72 مجتمع تجاري دادگراجاره1,200,00015,000,000نمایش جزئیات
116890مغازه28کوهسنگيزيست خاورفروش14,285,714400,000,000نمایش جزئیات
116926مغازه75قاسم آبادحجاب 77فروش12,000,0000نمایش جزئیات
116936مغازه17بلوار معلمنبش معلم 14اجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
116942مغازه25پيروزي2بين رز 8 و 10اجاره1,500,00015,000,000نمایش جزئیات
116944مغازه22دانش آموزبين دانش آموز 8 و 10اجاره2,200,00020,000,000نمایش جزئیات
116945مغازه24ايرج ميرزابين جلال 64 و 66اجاره1,700,00015,000,000نمایش جزئیات
88860مغازه240پيروزي2بين پيروزي26و28 جنب پمپ بنزينفروش016,000,000,000نمایش جزئیات
112695مغازه23فارغ التحصيلانفارغ التحصيلان 16اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
115624مغازه150رضا شهربين خاقاني26و28اجاره10,000,00050,000,000نمایش جزئیات
69067مغازه15دندانپزشکانمعلم75چهارراه سوم سمت چپاجاره040,000,000نمایش جزئیات
16829مغازه30پيروزي 1پيروزي33/2 ،پشت سينما پيروزياجاره1,250,00010,000,000نمایش جزئیات
103563مغازه17ميدان تربيتمعلم 89فروش20,000,000340,000,000نمایش جزئیات
89004مغازه160ميثاقميثاق 4اجاره1,500,00070,000,000نمایش جزئیات
81123مغازه65سازمان آبنبش شهيد صادقي3فروش00نمایش جزئیات
1245مغازه30دانش آموزنبش دانش آموز 38فروش0600,000,000نمایش جزئیات
111745مغازه20سنابادکاشف غربي؛بعد ازچهارراه دوم،مقابل بوستان علوياجاره1,000,00025,000,000نمایش جزئیات
116891مغازه16هاشميهمجتمع تجاري آباناجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
116822مغازه59وکيل آباد1وکيل آباد 34 نبش چراغچي 7فروش35,000,0002,065,000,000نمایش جزئیات
116825مغازه15رضا شهرمقابل دهخدا 16اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
116828مغازه28بلوار امامتامامت44/چهارراه اولاجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
88750مغازه58ميثاقميثاق20.بين اميريه واقدسيه.خيابان خسرويفروش18,000,0001,044,000,000نمایش جزئیات
113475مغازه48مجيديهمجيديه27؛داخل پاساژفروش9,000,000432,000,000نمایش جزئیات
47121مغازه15احمد آبادابوذر غفاري 11و13اجاره3,500,00035,000,000نمایش جزئیات
81717مغازه19ميدان تربيتبين شريف5و7؛پاساژشريففروش17,052,632324,000,000نمایش جزئیات
78885مغازه60ميثاقميثاق 4فروش15,000,000900,000,000نمایش جزئیات
80037مغازه60فارغ التحصيلاننبش معلم 82فروش23,000,0001,380,000,000نمایش جزئیات
100995مغازه50بلوار امامتنبش امامت 64فروش30,000,0000نمایش جزئیات
56315مغازه12ميدان تربيتبين معلم62و64 جنب رستوران زيتوناجاره1,100,00010,000,000نمایش جزئیات
116666مغازه50قاسم آبادبين شريعتي 53و 55فروش25,000,0001,250,000,000نمایش جزئیات
116676مغازه175دانشجوبين معلم 45 و چهارراه دانشجواجاره14,000,000100,000,000نمایش جزئیات
116679مغازه21قاسم آبادرفيعي7/1؛مجتمع تجاري فجر4اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
116709مغازه15بلوار امامتنبش امامت28/عمادسنتراجاره1,250,00010,000,000نمایش جزئیات
95495مغازه67دانشجوبين چهارراه دانشجو و معلم36-اجاره6,500,00020,000,000نمایش جزئیات
103241مغازه60فرامرز عباسيفرامرز 36 جنب نانوايياجاره1,100,00060,000,000نمایش جزئیات
81383مغازه36بلوار معلممعلم 41فروش24,000,0000نمایش جزئیات
91502مغازه45صدفبين صدف 21 و چهارراه صدففروش19,000,0000نمایش جزئیات
89601مغازه150فارغ التحصيلاننبش فارغ التحصيلان 3فروش20,000,0000نمایش جزئیات
103859مغازه53قاسم آبادحسابي شمالي2فروش22,000,0001,166,000,000نمایش جزئیات
13819مغازه24قاسم آبادنبش چهارراه مخابرات مجتمع تجاري اکسيرفروش30,000,000720,000,000نمایش جزئیات
102789مغازه60رضا شهررضوي42اجاره8,000,000100,000,000نمایش جزئیات
111844مغازه20سيدرضيسيدرضي 25 چهارراه اولاجاره700,0005,000,000نمایش جزئیات
116546مغازه68قاسم آبادحجاب60/2،مجتمع تجاري سکنافروش14,000,000952,000,000نمایش جزئیات
9462مغازه191قاسم آبادميدان حجاب فاز تجاريفروش00نمایش جزئیات
51677مغازه15سيدرضيسيدرضي53 قطعه دوماجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
26456مغازه290ميدان تربيتبين معلم 67و69فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
108909مغازه35احمد آبادملاصدرا7؛طالقاني9؛مقابل مسجد توفيقفروش30,000,0001,050,000,000نمایش جزئیات
7649مغازه33بلوار معلمنبش معلم36فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
84643مغازه240بلوار معلمبين معلم48و50فروش40,000,0000نمایش جزئیات
97420مغازه90شهرک آزادگانآرمان 20فروش0870,000,000نمایش جزئیات
52437مغازه87پيروزي 1پيروزي 75 ولايتي 7 کوچه قاسم مجديفروش00نمایش جزئیات
107545مغازه80احمد آبادبين سلمان 2و 2/1فروش60,000,0000نمایش جزئیات
99869مغازه49سنابادنبش سناباد 15-سر نبش چهار راهاجاره5,000,000100,000,000نمایش جزئیات
66993مغازه50کوثرکوثرجنوبي 14-جنب بيمه ايران-قطعه دوماجاره3,000,00040,000,000نمایش جزئیات
82017مغازه40فرامرز عباسيفرامرز39اجاره1,250,000,0005,000,000نمایش جزئیات
116425مغازه50قاسم آبادبين فلاحي50/12و50/14اجاره800,0009,000,000نمایش جزئیات
68348مغازه55وکيل آباد3وکيل آباد 83فروش25,000,0001,375,000,000نمایش جزئیات
113384مغازه22راهنمائيبرج سلمانفروش31,818,182700,000,000نمایش جزئیات
105608مغازه50فکوريفکوري45،بهاران4فروش20,000,0001,000,000,000نمایش جزئیات
54833مغازه47بلوار امامتامامت 38فروش13,000,0000نمایش جزئیات
108355مغازه190هاشميهبين هاشميه 13و15فروش030,000,000,000نمایش جزئیات
83945مغازه126ميدان تربيتبين معلم62و64فروش25,000,0000نمایش جزئیات
83075مغازه26کوهسنگيکوهسنگي15 مجتمع بارادفروش20,000,000520,000,000نمایش جزئیات
84673مغازه105ميدان تربيتبين معلم63و65فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
102413مغازه10دانش آموزنبش چهارراه دانش آموزاجاره030,000,000نمایش جزئیات
80940مغازه78محمديهنبش محمديه13فروش00نمایش جزئیات
82585مغازه40پيروزي 1بين پيروزي70و72فروش00نمایش جزئیات
116390مغازه25پيروزي 1پيروزي 41اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
116298مغازه18صدفصدف25اجاره1,600,0004,000,000نمایش جزئیات
116301مغازه26وکيل آباد3وکيل آباد 63 آزادگان 8اجاره900,0005,000,000نمایش جزئیات
111141مغازه32الهيهصادقيه 4 پهلوان زاده 5اجاره040,000,000نمایش جزئیات
6920مغازه36الهيهبين الهيه9و11 مجتمع تجاري مسکوني سبحانفروش00نمایش جزئیات
78882مغازه18سجادبولوار سجاد پاساژ سجادفروش22,222,222400,000,000نمایش جزئیات
78054مغازه27هنرستانهنرستان11اجاره8,000,000100,000,000نمایش جزئیات
116238مغازه43قاسم آبادفلاحي7،نبش بهورز5/3اجاره1,800,00040,000,000نمایش جزئیات
39357مغازه25فرامرز عباسيکيان سنتر2فروش37,000,0000نمایش جزئیات
39359مغازه20فرامرز عباسيکيان سنتر1فروش20,000,000400,000,000نمایش جزئیات
51889مغازه121قاسم آبادبين شريعتي54و56فروش30,000,0000نمایش جزئیات
60397مغازه11فرامرز عباسيکيان سنتر 1فروش25,000,0000نمایش جزئیات
2155مغازه0بلوار معلمخروجي پمپ بنزين بلوار معلمفروش28,000,0003,500,000,000نمایش جزئیات
116230مغازه160قاسم آبادچهارراه ورزش/مقابل شريعتي39/جنب نانوايياجاره8,000,00090,000,000نمایش جزئیات
116232مغازه160قاسم آبادچهارراه ورزش/مقابل شريعتي39/جنب نانواييفروش50,000,0008,000,000,000نمایش جزئیات
116233مغازه15بلوار امامتامامت62،چهارراه دوماجاره700,0002,000,000نمایش جزئیات
84132مغازه80اميريهاميريه37اجاره0300,000,000نمایش جزئیات
116207مغازه80اميريهاميريه37فروش22,000,0000نمایش جزئیات
69578مغازه18احمد آبادپاساژ قسطنطنيهفروش30,000,000540,000,000نمایش جزئیات
64165مغازه16قاسم آبادحسابي شمالي14فروش16,000,000256,000,000نمایش جزئیات
93958مغازه50شهرک آزادگانرهايي3/5فروش11,000,000550,000,000نمایش جزئیات
80921مغازه23راهنمائيبرج سلمان / واحد 22/1فروش00نمایش جزئیات
80922مغازه25راهنمائيبرج سلماناجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
107925مغازه15ايرج ميرزاجلال 71اجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
105611مغازه14ميدان تربيتنبش شريف 7فروش16,000,000224,000,000نمایش جزئیات
84211مغازه13کوهسنگيزيست خاورفروش23,076,923300,000,000نمایش جزئیات
11044مغازه75آب وبرقهفت تير16فروش46,666,6673,500,000,000نمایش جزئیات
75248مغازه40دانش آموزبين چهارراه دانش اموز و دانش اموز20فروش02,300,000,000نمایش جزئیات
104952مغازه18سيدرضينبش سيدرضي39فروش30,000,000540,000,000نمایش جزئیات
112905مغازه20پيروزي 1بين پيروزي 31/1و31/3-مجاور سينما پيروزيفروش70,000,0001,400,000,000نمایش جزئیات
78219مغازه10احمد آبادابتدا احمدآباد،پاساژ مرمرفروش15,000,000150,000,000نمایش جزئیات
111769مغازه25قاسم آباداديب شمالي 6فروش13,000,000325,000,000نمایش جزئیات
114644مغازه35ميدان تربيتبين معلم62و64اجاره1,000,000100,000,000نمایش جزئیات
20846مغازه61سرافرازانسرافراز 13چهارراه اول سمت چپفروش15,000,000915,000,000نمایش جزئیات
86503مغازه10کوهسنگيزيست خاورفروش00نمایش جزئیات
105907مغازه60اقبال لاهوريحاشيه اقبال ايران مارکتفروش01,800,000,000نمایش جزئیات
76252مغازه115مجيديهنبش مجيديه12فروش30,000,0000نمایش جزئیات
105161مغازه170قاسم آبادبين چهارراه انديشه و شاهد 79اجاره3,500,00050,000,000نمایش جزئیات
14225مغازه150استقلالبين استقلال7و9اجاره0500,000,000نمایش جزئیات
35693مغازه24کوثرکوثرشمالي39/3فروش22,083,333530,000,000نمایش جزئیات
2908مغازه61بلوار معلممعلم 45فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
74917مغازه19بلوار فردوسيبين مهدي18و16فروش47,368,421900,000,000نمایش جزئیات
116043مغازه42الهيهالهيه32اجاره500,00010,000,000نمایش جزئیات
116050مغازه24کوثرکوثرشمالي39/3اجاره1,400,00010,000,000نمایش جزئیات
116064مغازه34لادنلادن 11فروش18,088,235615,000,000نمایش جزئیات
20801مغازه16قاسم آبادانديشه 9مجتمع طلا فروشي پرنسفروش00نمایش جزئیات
38813مغازه15بلوار فرهنگبين فرهنگ4و6اجاره1,500,0005,000,000نمایش جزئیات
69820مغازه42الهيهالهيه32فروش15,000,000630,000,000نمایش جزئیات
112692مغازه25احمد آبادپاساژ قسطنطنيهفروش17,200,000430,000,000نمایش جزئیات
96938مغازه35هاشميههاشميه 55فروش28,571,4291,000,000,000نمایش جزئیات
111708مغازه12قاسم آبادچهارراه مخابرات مجتمع اکسيرفروش25,000,000300,000,000نمایش جزئیات
111277مغازه115فارغ التحصيلانبين فارغ التحصيلان 3 و 5اجاره7,500,00050,000,000نمایش جزئیات
115987مغازه16کوهسنگيزيست خاورفروش28,125,000450,000,000نمایش جزئیات
35623مغازه16فکوريبين فکوري11و13فروش50,000,0000نمایش جزئیات
113650مغازه250وکيل آباد3نبش وکيل آباد63اجاره25,000,000500,000,000نمایش جزئیات
109688مغازه31ميدان تربيتنرسيده به معلم 69فروش24,193,548750,000,000نمایش جزئیات
104895مغازه180اقدسيهاقدسيه 2 قطعه 26فروش0950,000,000نمایش جزئیات
84436مغازه100فارغ التحصيلانبين فارغ التحصيلان و پژوهشفروش25,000,0002,500,000,000نمایش جزئیات
115929مغازه17ميثاقميثاق 2اجاره800,00010,000,000نمایش جزئیات
112843مغازه600وکيل آباد3وکيل آباد69اجاره0200,000,000نمایش جزئیات
112749مغازه22ميدان تربيتستاري 22فروش25,000,000550,000,000نمایش جزئیات
115906مغازه32ميدان تربيتنرسيده به ستاري 1 چرم عمرانيفروش18,000,000576,000,000نمایش جزئیات
109329مغازه10کوهسنگيبرج مهرفروش30,000,000300,000,000نمایش جزئیات
99600مغازه35کوهسنگيبهشتي33فروش01,000,000,000نمایش جزئیات
54347مغازه95قاسم آبادشريعتي20قطعه اولفروش02,500,000,000نمایش جزئیات
88117مغازه12فلسطينفلسطين23فروش37,500,000450,000,000نمایش جزئیات
115787مغازه20وکيل آباد3وکيل آباد 59 شريف 1اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
54315مغازه140بلوار معلمنرسيده به معلم45فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
9734مغازه20صارميصارمي36/14اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
79871مغازه50قاسم آبادحسابي45فروش25,000,0001,250,000,000نمایش جزئیات
112303مغازه146آبکوهنبش دانشسرااجاره6,000,00040,000,000نمایش جزئیات
112304مغازه146آبکوهنبش دانشسرافروش03,000,000,000نمایش جزئیات
80668مغازه215قاسم آبادبين مرواريد وفلاحي ساختمان عارففروش20,000,0000نمایش جزئیات
111341مغازه24دانش آموزبين دانش آموز 28و30اجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
108215مغازه110احمد آبادحد فاصل ميدان تلوزيون و سه راه بعثت مجتمع آستان قدساجاره7,000,00050,000,000نمایش جزئیات
108216مغازه110احمد آبادحد فاصل ميدان تلويزيون و سه راه بعثت مجتمع آستان قدسفروش00نمایش جزئیات
102680مغازه50سجادبين بيستون 6و8فروش18,000,000900,000,000نمایش جزئیات
110460مغازه25احمد آبادقائم23اجاره5,000,00030,000,000نمایش جزئیات
102683مغازه50سجادبين بيستون 6و8اجاره4,500,00020,000,000نمایش جزئیات
110179مغازه20آبکوهآبکوه 15اجاره090,000,000نمایش جزئیات
44116مغازه33سازمان آبصادقي13/ اسفندياني10فروش30,303,0301,000,000,000نمایش جزئیات
51890مغازه250سنابادپنجراه سناباد نرسيده به البسکو فروشگاه عليزادهفروش06,500,000,000نمایش جزئیات
115692مغازه300ملک آبادفلسطين 18فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
63227مغازه30بلوار جانبازجانباز 13 اولين کوچه سمت راستاجاره060,000,000نمایش جزئیات
114074مغازه75کوهسنگيکوهسنگي 23اجاره14,000,000100,000,000نمایش جزئیات
49088مغازه300آب وبرقهفت تير15اجاره35,000,000200,000,000نمایش جزئیات
115617مغازه22شهرک آزادگاننبش آرمان17اجاره800,00010,000,000نمایش جزئیات
78286مغازه24قاسم آبادبين شريعتي66و68فروش00نمایش جزئیات
91514مغازه18هاشميهمجتمع کوهسرفروش57,000,0001,026,000,000نمایش جزئیات
111403مغازه24آب وبرقهفت تير برج آرميتاژفروش00نمایش جزئیات
100697مغازه60سنابادبين سناباد 2 و4اجاره2,500,00035,000,000نمایش جزئیات
7941مغازه240پيروزي2پيروزي6 پشت مسجد رضوي فاز3 تجاريفروش01,200,000,000نمایش جزئیات
544مغازه130هنرستانبين هنرستان 17 و 19-حاشيه خيابانفروش06,450,000,000نمایش جزئیات
4793مغازه20صدفنبش صدف5فروش32,500,000650,000,000نمایش جزئیات
78468مغازه19سجادچهاراه بزرگمهر،پاساژ پرديسفروش36,842,105700,000,000نمایش جزئیات
87265مغازه38قاسم آبادشاهد50 جنب درمانگاه ثامن الائمهفروش18,421,053700,000,000نمایش جزئیات
115546مغازه30پيروزي2پيروزي20،بين حق شناس5و7اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
18681مغازه24بلوار امامتبلوار آموزگار بين امامت و جلالفروش50,000,0001,200,000,000نمایش جزئیات
115504مغازه20صياد شيرازيبين صياد30و32اجاره2,600,00020,000,000نمایش جزئیات
29765مغازه56سيدرضيدورميدان سيدرضي سمت راست جنب لوازم خانگيفروش01,300,000,000نمایش جزئیات
37277مغازه103دانشجوبين دانشجو1و3فروش45,000,0000نمایش جزئیات
4558مغازه20کوثرکوثر شمالي 1 مجتمع تجاري آستان قدسفروش0750,000,000نمایش جزئیات
68696مغازه37قاسم آبادفلاحي49فروش26,216,216970,000,000نمایش جزئیات
78654مغازه33سازمان آببازارگوهرشادفروش01,700,000,000نمایش جزئیات
114050مغازه17استقلالاستقلال 1 نبش چهارراه دوماجاره1,600,0005,000,000نمایش جزئیات
47965مغازه20پيروزي 1نبش پيروزي34فروش0850,000,000نمایش جزئیات
91505مغازه170شهرک آزادگاندلاوران 11 - قطعه 2 سمت راست فاز تجاريفروش02,000,000,000نمایش جزئیات
88547مغازه50قاسم آبادنبش فلاحي43فروش01,900,000,000نمایش جزئیات
103156مغازه35رضا شهرخاقاني 10فروش9,714,286340,000,000نمایش جزئیات
64282مغازه95قاسم آبادبين انديشه 7و9فروش20,000,0001,900,000,000نمایش جزئیات
14364مغازه59صدفبين معلم 50و52فروش44,067,7972,600,000,000نمایش جزئیات
104921مغازه18ميدان تربيتمعلم 72 مجتمع تجاري دادگرفروش12,000,000216,000,000نمایش جزئیات
115357مغازه16وکيل آباد3بين وکيل آباد 77 و 79اجاره2,500,0005,000,000نمایش جزئیات
115391مغازه20بلوار امامتنرسيده به چهارراه ميلاد/مقابل بانک رفاهاجاره0300,000,000نمایش جزئیات
79771مغازه110فارغ التحصيلانبين فارغ التحصيلان و پژوهشاجاره8,500,000100,000,000نمایش جزئیات
90089مغازه18قاسم آبادچهارراه مخابرات پاساژ اکسيرفروش22,000,000396,000,000نمایش جزئیات
115336مغازه20سيدرضيبين سيدرضي44و46اجاره3,000,00010,000,000نمایش جزئیات
51718مغازه132کوثرکوثرشمالي8 فازتجاري باهنر طبقه فوقاني مغازه هافروش00نمایش جزئیات
29862مغازه160پيروزي2پيروزي 6 فاز 3 تجاريفروش01,000,000,000نمایش جزئیات
74303مغازه15هاشميههاشميه 6 ؛برج آباناجاره1,500,00020,000,000نمایش جزئیات
79459مغازه15وکيل آباد3بين شريف5و7 مجتمع تجاري شريفاجاره500,0003,000,000نمایش جزئیات
91951مغازه52قاسم آبادفلاحي 2 آزاده 13نبش خيابان افروزفروش0340,000,000نمایش جزئیات
115249مغازه27قاسم آبادفلاحي 7 بين بهورز 5 و 7فروش15,925,926430,000,000نمایش جزئیات
35045مغازه18دانش آموزبين دانش آموز28و30اجاره1,700,00020,000,000نمایش جزئیات
99868مغازه74سنابادنبش سناباد 15-سر نبش چهار راهفروش04,000,000,000نمایش جزئیات
110933مغازه36احمد آبادبين ابوذر16 وچهارراه بعثتفروش02,500,000,000نمایش جزئیات
74676مغازه45بلوار امامتنبش آموزگار 4فروش18,888,889850,000,000نمایش جزئیات
51271مغازه800بلوار معلممعلم4فروش023,000,000,000نمایش جزئیات
43354مغازه20سنابادمقابل داروخانه سناباد، پاساژسنابادفروش6,000,000120,000,000نمایش جزئیات
83632مغازه151لادنبين لادن 14و16فروش25,000,0000نمایش جزئیات
87108مغازه330سنابادنبش سناباد37اجاره30,000,000100,000,000نمایش جزئیات
115116مغازه25دانش آموزدانش آموز21اجاره1,300,00010,000,000نمایش جزئیات
55530مغازه20فکوريبين فکوري11و13فروش01,000,000,000نمایش جزئیات
111183مغازه22بلوار جانبازکيان سنتر2فروش35,454,545780,000,000نمایش جزئیات
113276مغازه42هنرستانهنرستان 11 نرسيده به ميداناجاره8,300,00030,000,000نمایش جزئیات
41880مغازه62قاسم آبادنبش فلاحي28فروش32,258,0652,000,000,000نمایش جزئیات
54808مغازه22فلسطينفلسطين 13اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
115024مغازه28دانشجودانشجو 5اجاره3,000,00010,000,000نمایش جزئیات
54499مغازه60سجاديهنبش عصمتيه 13اجاره050,000,000نمایش جزئیات
54497مغازه60سجاديهنبش عصمتيه 13فروش16,666,6671,000,000,000نمایش جزئیات
81211مغازه80پيروزي 1پيروزي75 ولايتي7فروش12,000,000960,000,000نمایش جزئیات
114934مغازه30دانش آموزدانش آموز40،بعد ازچهاراه اولاجاره950,0007,000,000نمایش جزئیات
114943مغازه19قاسم آبادفلاحي 2 بين آزاده 10و 12فروش15,000,000285,000,000نمایش جزئیات
20420مغازه126سيدرضيدور ميدان سيدرضي مجتمع تجاريفروش22,000,0000نمایش جزئیات
90877مغازه25راهنمائيتقاطع راهنمائي وسلمان فارسي برج سلمانفروش30,000,000750,000,000نمایش جزئیات
86505مغازه10کوهسنگيزيست خاوراجاره700,0005,000,000نمایش جزئیات
60260مغازه330بلوار جانبازنبش چهارراه ساجديفروش20,000,0000نمایش جزئیات
88992مغازه70پيروزي 1بين پيروزي 34و36اجاره4,000,000150,000,000نمایش جزئیات
103484مغازه22فکورينبش ويلا 15اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
60707مغازه70پيروزي 1بين پيروزي 34و36فروش60,000,0000نمایش جزئیات
103485مغازه22فکورينبش ويلا 15فروش28,000,000616,000,000نمایش جزئیات
33084مغازه140نمايشگاهارمغان1اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
100274مغازه40اقدسيهاقدسيه 41- نبش جهان بين 8فروش23,750,000950,000,000نمایش جزئیات
111600مغازه11لادنانتها لادن 44اجاره300,0003,000,000نمایش جزئیات
81060مغازه27هنرستانهنرستان11فروش111,111,1113,000,000,000نمایش جزئیات
114875مغازه65هاشميهبين هاشميه 34و 36اجاره9,000,00020,000,000نمایش جزئیات
38728مغازه44احمد آبادحاشيه احمدآباد/جنب رستوران احسانفروش00نمایش جزئیات
110084مغازه220وکيل آباد 2حاشيه وکيل آباد بعد از دانش اموز قطعه دوماجاره20,000,0000نمایش جزئیات
5754مغازه42پيروزي 1بين پيروزي 39و41 ؛ حدفاصل ميدان هاشميه و هنرستانفروش45,000,0001,890,000,000نمایش جزئیات
86727مغازه32پيروزي 1بين پيروزي59و61فروش00نمایش جزئیات
85526مغازه43سنابادمجتمع مجد-برج ساينافروش0800,000,000نمایش جزئیات
111790مغازه35هاشميههاشميه 55اجاره0100,000,000نمایش جزئیات
56231مغازه15سنابادبين سناباد 40و42 پاساژمرواريدفروش25,333,333380,000,000نمایش جزئیات
61094مغازه43شهرک آزادگاننماز 28 برج الماسفروش15,000,0000نمایش جزئیات
16718مغازه18فرامرز عباسيچهارراه فرامرز پاساژ دهقانفروش0800,000,000نمایش جزئیات
69728مغازه75سنابادبين سنايي 18 و 20فروش00نمایش جزئیات
114726مغازه50الهيهعصمتيه 13 نبش کوچه دوماجاره060,000,000نمایش جزئیات
114735مغازه22بلوار امامتامامت31اجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
114737مغازه42وکيل آباد 2بين وکيل آباد 29و 31اجاره8,500,00050,000,000نمایش جزئیات
44231مغازه60قاسم آبادفلاحي2اجاره5,500,00015,000,000نمایش جزئیات
113188مغازه15سجادنبش فرهاد25اجاره0150,000,000نمایش جزئیات
110328مغازه39آبکوهآبکوه16،نبش ايرجفروش30,000,0001,170,000,000نمایش جزئیات
114673مغازه29دانشجودانشجو 5اجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
114558مغازه18سيدرضيسيدرضي 35اجاره1,350,00012,000,000نمایش جزئیات
40216مغازه21هاشميههاشميه62فروش40,000,000840,000,000نمایش جزئیات
27120مغازه72دانشجونرسيده به دانشجو21اجاره7,000,00050,000,000نمایش جزئیات
106469مغازه24سنابادچهارراه دکترا ابن سينا 9 پاساژ سينااجاره1,500,0005,000,000نمایش جزئیات
110205مغازه22هاشميههاشميه62،مجتمع کوهسرفروش60,000,0001,320,000,000نمایش جزئیات
2527مغازه50پيروزي 1بين پيروزي79و81فروش50,000,0000نمایش جزئیات
97066مغازه110کوثرکوثر شمالي 35فروش60,000,0000نمایش جزئیات
55787مغازه24شهرک آزادگاندلاوران 11 سر دونبش فاز تجارياجاره800,00010,000,000نمایش جزئیات
114254مغازه20بلوار معلمبين معلم22و24اجاره2,500,00030,000,000نمایش جزئیات
33151مغازه103هاشميههاشميه11 چهارراه اول سمت چپفروش48,543,6895,000,000,000نمایش جزئیات
105593مغازه120کلاهدوزکلاهدوز24/ساختمان121فروش45,000,0000نمایش جزئیات
51746مغازه24سجادابتداي بهار پاساژ بارثاوافروش50,000,0001,200,000,000نمایش جزئیات
106814مغازه30فکوريبين فکوري 20و 22فروش30,000,000900,000,000نمایش جزئیات
114053مغازه20بلوار امامتامامت 40 نبش چهاراه سوماجاره1,200,0005,000,000نمایش جزئیات
114047مغازه1000بلوار امامتچهارراه آزاد شهراجاره01,000,000,000نمایش جزئیات
114049مغازه12احمد آبادرضا 1اجاره2,500,00015,000,000نمایش جزئیات
7697مغازه30بلوار امامتآزادي2فروش23,333,333700,000,000نمایش جزئیات
109844مغازه60وکيل آباد 2بين وکيل آباد 47و 49اجاره0450,000,000نمایش جزئیات
2365مغازه40استقلالحدفاصل قائم و استقلال-نبش آزادي38اجاره1,800,00010,000,000نمایش جزئیات
113933مغازه26دکتر بهشتيبهشتي22،نبش رودکي3اجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
113941مغازه60قاسم آبادنبش فلاحي 77اجاره2,500,00025,000,000نمایش جزئیات
91285مغازه110آب وبرقبين هفت تير17و19اجاره10,000,000100,000,000نمایش جزئیات
113881مغازه15کوهسنگياميد8اجاره500,0005,000,000نمایش جزئیات
23194مغازه20ميدان تربيتنبش قانع3اجاره1,500,00015,000,000نمایش جزئیات
113785مغازه16فلسطيننبش فلسطين 25اجاره2,700,00020,000,000نمایش جزئیات
35331مغازه20بلوار معلممعلم53 نبش قائم مقام32اجاره1,700,0005,000,000نمایش جزئیات
82966مغازه31فکورينبش لاله 4فروش19,354,839600,000,000نمایش جزئیات
74678مغازه15هاشميههاشميه 6 ؛ برج آبانفروش35,000,000525,000,000نمایش جزئیات
113689مغازه16احمد آبادپاساژ قسطنطنيهفروش37,500,000600,000,000نمایش جزئیات
113717مغازه26بلوار امامتبين امامت 29و 31فروش60,000,0001,560,000,000نمایش جزئیات
83097مغازه130راهنمائيبين راهنمايي 18و20فروش00نمایش جزئیات
55834مغازه22بلوار امامتامامت 64مغازه دوماجاره1,500,0005,000,000نمایش جزئیات
113649مغازه13دندانپزشکاندندان پزشکان10اجاره1,300,00010,000,000نمایش جزئیات
64047مغازه25سجادبين چهارراه بهار و بزرگمهر پاساژنگارفروش36,000,000900,000,000نمایش جزئیات
18266مغازه125سيدرضيسيدرضي 26 بعداز چهار راه اولفروش02,000,000,000نمایش جزئیات
47124مغازه23سجادچهارراه بهار پاساژبارثاوا واحد20اجاره2,200,00020,000,000نمایش جزئیات
113531مغازه1850کوهسنگينبش کوهسنگي15؛ساختمان بارادفروش027,000,000,000نمایش جزئیات
61100مغازه17بلوار جانبازپرومااجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
74825مغازه17بلوار جانبازپرومافروش17,000,000289,000,000نمایش جزئیات
42536مغازه14بلوار جانبازپروما واحد211فروش17,000,0000نمایش جزئیات
48547مغازه14بلوار جانبازپروما واحد211اجاره1,200,0005,000,000نمایش جزئیات
113352مغازه57ميثاقميثاق20.بين اميريه واقدسيه.خيابان خسروياجاره0100,000,000نمایش جزئیات
113372مغازه20بلوار جانبازکيان سنتر1فروش22,500,000450,000,000نمایش جزئیات
13212مغازه20صياد شيرازيصياد13اجاره1,300,00010,000,000نمایش جزئیات
113400مغازه45بلوار امامتامامت 30 نبش چهاررها اولاجاره1,700,00020,000,000نمایش جزئیات
113405مغازه33بلوار امامتبين امامت 66و68اجاره2,200,00010,000,000نمایش جزئیات
113306مغازه25شهرک آزادگانبين نخل 1 و 3اجاره700,0005,000,000نمایش جزئیات
56247مغازه15بلوار امامتچهارراه آزادشهر ابتدا امامت1اجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
111569مغازه36شهرک آزادگانرز8فروش15,000,0000نمایش جزئیات
108065مغازه25بلوار امامتآزادي20اجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
40723مغازه55سجادبهارستان10 چهارراه دوم سمت راستفروش70,000,0000نمایش جزئیات
97889مغازه12بلوار جانبازپروما طبقه اول غرفه 182فروش41,666,667500,000,000نمایش جزئیات
105229مغازه17ايرج ميرزاجلال 72/4فروش14,000,000238,000,000نمایش جزئیات
110092مغازه100سجادبين مرجان وحامداجاره20,000,0000نمایش جزئیات
113179مغازه24پيروزي2پيروزي26/نبش حق شناس16اجاره800,0005,000,000نمایش جزئیات
111958مغازه60وکيل آباد 2بين وکيل آباد7و9اجاره10,000,000100,000,000نمایش جزئیات
111960مغازه20وکيل آباد3وکيل آباد63اجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
113053مغازه66سازمان آبصادقي3اجاره500,000300,000,000نمایش جزئیات
113107مغازه70پيروزي2پيروزي 20 نبش عليزاده 9اجاره1,500,00050,000,000نمایش جزئیات
105268مغازه80شهرک آزادگاننبش دلاوران23فروش20,000,0001,600,000,000نمایش جزئیات
82202مغازه66سازمان آبصادقي3فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
106216مغازه250وکيل آباد3بين وکيل آباد77و79اجاره14,000,000100,000,000نمایش جزئیات
52903مغازه25هاشميهنبش هاشميه83اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
113045مغازه35بلوار معلمبين معلم62و64اجاره1,000,000100,000,000نمایش جزئیات
113046مغازه35بلوار معلمبين معلم62و64فروش30,000,0000نمایش جزئیات
113035مغازه17بلوار امامتبين امامت 66 و 68 جنب عطارياجاره3,000,00010,000,000نمایش جزئیات
111453مغازه30شهرک آزادگانفکوري 56اجاره500,00020,000,000نمایش جزئیات
107404مغازه18حافظحافظ 21اجاره1,500,00015,000,000نمایش جزئیات
38720مغازه20سجادنبش شقايق جنوبي پاساژخاتمفروش00نمایش جزئیات
109548مغازه80دکتر بهشتيبهشتي 36اجاره1,800,0005,000,000نمایش جزئیات
105566مغازه25هاشميههاشميه 33اجاره2,500,00050,000,000نمایش جزئیات
99943مغازه24آموزگاربين آموزگار 70 و 72اجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
112851مغازه20بلوار امامتامامت 7 نرسيده به چهارراه دوماجاره1,200,0008,000,000نمایش جزئیات
83169مغازه17فلسطينفلسطين23؛ ياسناباد60فروش00نمایش جزئیات
103495مغازه55شهرک آزادگاندلاوران6اجاره2,000,00025,000,000نمایش جزئیات
106288مغازه120اقدسيهاقدسيه 2 قطعه 26اجاره1,800,00020,000,000نمایش جزئیات
109687مغازه31ميدان تربيتنرسيده به معلم 69اجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
15932مغازه100بلوار معلمبين معلم40و42 کنار مسجد اميرالمومنيناجاره7,500,00050,000,000نمایش جزئیات
74325مغازه22ميدان تربيتستاري 22اجاره1,250,00015,000,000نمایش جزئیات
17805مغازه143سجاداول سجاد قطعه دوماجاره14,000,000100,000,000نمایش جزئیات
106784مغازه35بلوار فرهنگمعاد 30اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
105087مغازه90لادنتقاطع ميدان لادن و پيروزياجاره0500,000,000نمایش جزئیات
106812مغازه30فکوريبين فکوري 20و 22اجاره0150,000,000نمایش جزئیات
66517مغازه80فلسطينفلسطين 28/7اجاره080,000,000نمایش جزئیات
108377مغازه60سيدرضينبش سروش 9فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
61386مغازه25آب وبرقبرج آرميتاژ نبش خيابان گلشنفروش42,000,0001,050,000,000نمایش جزئیات
77367مغازه25سجادچهارراه بزرگمهر پاساژ سجاد مغازه 5 سمت راستفروش40,000,0001,000,000,000نمایش جزئیات
112593مغازه135احمد آبادبين پاستور12و14اجاره5,500,0000نمایش جزئیات
26167مغازه17سجادبلوار سجاد-پاساژ زمرداجاره1,100,00010,000,000نمایش جزئیات
109243مغازه14وکيل آباد3وکيل آباد 59 مجتمع شريفاجاره800,0005,000,000نمایش جزئیات
108794مغازه26ميدان تربيتمعلم 72فروش11,923,077310,000,000نمایش جزئیات
51933مغازه153دندانپزشکانبين ميدان دندانپزشکان ومعلم 76/1اجاره5,000,00050,000,000نمایش جزئیات
112481مغازه15قاسم آبادچهارراه مخابرات،مجتمع اکسيرفروش16,666,667250,000,000نمایش جزئیات
39364مغازه35راهنمائيبرج سلمانفروش40,000,0001,400,000,000نمایش جزئیات
112484مغازه21بلوار مجدمجد5اجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
106620مغازه60سنابادحاشيه ميدان سعدآباداجاره6,000,00020,000,000نمایش جزئیات
56047مغازه24وکيل آباد3بين وکيل آباد 77و 79اجاره3,000,00010,000,000نمایش جزئیات
105555مغازه22هاشميهنبش هاشميه 6 مجتمع آبانفروش00نمایش جزئیات
93173مغازه20ميدان تربيتقانع 24/1اجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
104670مغازه20بلوار جانبازکيان سنتر2فروش40,000,000800,000,000نمایش جزئیات
96549مغازه130سجادسجاد18،نبش حامدجنوبي،مقابل بانک آيندهاجاره02,000,000,000نمایش جزئیات
72357مغازه15بلوار جانبازپرومافروش00نمایش جزئیات
108198مغازه55هاشميههاشميه 85اجاره2,200,00030,000,000نمایش جزئیات
100445مغازه23راهنمائيبرج سلمانفروش00نمایش جزئیات
39061مغازه32بلوار فرهنگداخل فرهنگ23اجاره1,800,00010,000,000نمایش جزئیات
42631مغازه15لادننبش گلديس21اجاره550,0002,000,000نمایش جزئیات
112131مغازه18بلوار مجدبين مجد29و31اجاره1,400,0005,000,000نمایش جزئیات
112084مغازه21سنابادابتداي مجد 5 جنب نانوايياجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
96038مغازه73بلوار امامتبين امامت70و72اجاره4,000,000100,000,000نمایش جزئیات
1023مغازه26کوثرکوثر شمالي 8 مقابل اژانس اميداجاره1,000,00020,000,000نمایش جزئیات
99535مغازه100پيروزي2بين پيروزي 8و10اجاره10,000,00050,000,000نمایش جزئیات
112011مغازه40اقدسيهاقدسيه 41- نبش جهان بين 8اجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
112013مغازه50ايرج ميرزابين جلال 8و10اجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
111937مغازه90قاسم آباداديب جنوبي 19اجاره1,800,00010,000,000نمایش جزئیات
101711مغازه54ميدان تربيتبين قانع 2و4فروش15,000,000810,000,000نمایش جزئیات
31409مغازه23قاسم آبادبين حسابي شمالي29و31فروش19,000,000437,000,000نمایش جزئیات
104162مغازه65رضا شهرنبش خاقاني 26فروش17,000,0001,105,000,000نمایش جزئیات
109932مغازه20فلسطينفلسطين23؛ ياسناباد60اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
92814مغازه18سجادبين چهارراه بهار وبزرگمهر پاساژآرينفروش0990,000,000نمایش جزئیات
111803مغازه15هاشميهبين هاشميه 28/5 و 28/7اجاره1,200,00030,000,000نمایش جزئیات
78220مغازه10احمد آبادابتدا احمدآباد،پاساژ مرمراجاره800,0002,000,000نمایش جزئیات
110083مغازه200وکيل آباد3بين وکيل آباد 61 و 63 مقابل عابر پيادهاجاره15,000,000100,000,000نمایش جزئیات
89472مغازه42سيدرضيبين سيدرضي27و29فروش28,571,4291,200,000,000نمایش جزئیات
70356مغازه30قاسم آبادشريعتي 68 نرگس 4 مقابل مسجدفروش00نمایش جزئیات
111722مغازه238هاشميههاشميه 40اجاره8,500,00030,000,000نمایش جزئیات
44037مغازه31سجادبين پامچال وشقايقاجاره12,000,00050,000,000نمایش جزئیات
88234مغازه23پيروزي2بين پيروزي6و8اجاره4,200,00015,000,000نمایش جزئیات
111577مغازه40بلوار معلممعلم 43اجاره1,500,0005,000,000نمایش جزئیات
103449مغازه100رحمانيهرحمانيه 31اجاره2,400,00015,000,000نمایش جزئیات
109056مغازه23دکتر بهشتيبهشتي29اجاره2,100,00010,000,000نمایش جزئیات
111452مغازه50بلوار معلمبين معلم32, چهارراه دانش آموزاجاره4,500,00050,000,000نمایش جزئیات
16934مغازه12بلوار جانبازپروما واحد184فروش47,500,000570,000,000نمایش جزئیات
103582مغازه160بلوار معلممعلم9اجاره6,000,00050,000,000نمایش جزئیات
95341مغازه135پيروزي 1بعد از پيروزي33اجاره8,000,00050,000,000نمایش جزئیات
111326مغازه67کوهسنگيجهان آرا 16اجاره1,800,00010,000,000نمایش جزئیات
111328مغازه50ايرج ميرزابين جلال 8و10اجاره4,300,00050,000,000نمایش جزئیات
111330مغازه24قائم مقاموکيل آباد 37؛ابتدا قائم مقاماجاره1,400,0005,000,000نمایش جزئیات
105669مغازه17شهرک آزادگانبين پايداري 1 و 3اجاره2,100,0005,000,000نمایش جزئیات
111195مغازه18ميدان تربيتمعلم89اجاره600,00030,000,000نمایش جزئیات
105579مغازه120رضا شهررضوي 19 مقابل پارکاجاره8,000,000200,000,000نمایش جزئیات
98005مغازه17ايرج ميرزاجلال 72/4فروش14,000,000238,000,000نمایش جزئیات
75900مغازه30قاسم آبادنبش انديشه 21فروش35,000,0001,050,000,000نمایش جزئیات
96820مغازه24آموزگاربين آموزگار 64و66اجاره1,700,00010,000,000نمایش جزئیات
105695مغازه80قاسم آبادحاشيه شاهد نرسيده به چهارراه انديشهاجاره7,000,00050,000,000نمایش جزئیات
107695مغازه15قاسم آبادحسابي شمالي 49اجاره035,000,000نمایش جزئیات
62313مغازه27قاسم آباديوسفيه1فروش16,666,667450,000,000نمایش جزئیات
50159مغازه50قاسم آبادشريعتي26 جنب فروشگاه رفاهاجاره7,500,00030,000,000نمایش جزئیات
106065مغازه50رحمانيهرحمانيه31اجاره1,600,00010,000,000نمایش جزئیات
103029مغازه150سيدرضينبش سيدرضي 40اجاره10,000,00010,000,000نمایش جزئیات
105270مغازه130وکيل آباد 2حاشيه وکيل آباد نرسيده به پل سيدرضياجاره4,000,00030,000,000نمایش جزئیات
108888مغازه30فکوريمقابل فکوري 6اجاره3,500,0000نمایش جزئیات
88114مغازه27فلسطينحاشيه فلسطين19فروش44,444,4441,200,000,000نمایش جزئیات
106422مغازه40قاسم آبادنبش بهورز10فروش15,000,000600,000,000نمایش جزئیات
18235مغازه160بلوار معلمچهارراه معلم جنب بانک صادراتفروش21,052,6328,000,000,000نمایش جزئیات
61208مغازه24بلوار جانبازپرومافروش35,000,000840,000,000نمایش جزئیات
38114مغازه31دانش آموزبين دانش آموز17و19اجاره1,300,00070,000,000نمایش جزئیات
51047مغازه33ايرج ميرزانبش ايرج72/12فروش13,636,364450,000,000نمایش جزئیات
109043مغازه14کوهسنگيامير کبير 9اجاره500,00020,000,000نمایش جزئیات
104847مغازه135پيروزي 1پيروزي 33اجاره8,000,00050,000,000نمایش جزئیات
100975مغازه16صياد شيرازيبين سرو18و20فروش0280,000,000نمایش جزئیات
108352مغازه100هاشميههاشميه62،مقابل کوهسر،فاز تجارياجاره4,000,00040,000,000نمایش جزئیات
28628مغازه180بلوار معلممعلم9اجاره6,000,00050,000,000نمایش جزئیات
78352مغازه24فکوريبين فکوري 13و11فروش22,916,667550,000,000نمایش جزئیات
84297مغازه20سنابادمقابل داروخانه سناباد، پاساژسناباداجاره700,0007,000,000نمایش جزئیات
108926مغازه20سجادچهارراه خيام مجتمع طوساجاره030,000,000نمایش جزئیات
105330مغازه115فارغ التحصيلانفارغ التحصيلان 5اجاره0400,000,000نمایش جزئیات
99508مغازه35شهرک آزادگاننخل1فروش9,428,571330,000,000نمایش جزئیات
110629مغازه28بلوار امامتامامت 64اجاره700,0005,000,000نمایش جزئیات
65989مغازه35بلوار معلممعلم 51اجاره3,500,0000نمایش جزئیات
108354مغازه190هاشميهبين هاشميه 13و15اجاره15,000,000300,000,000نمایش جزئیات
108343مغازه202کلاهدوزکلاهدوز37اجاره5,000,000150,000,000نمایش جزئیات
106624مغازه40دانش آموزدانش اموز 32 نبش مهران 22اجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
108490مغازه50رضا شهرفاز تجاري جنب مدرسهاجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
104578مغازه135سجادحاشيه ملک آباد/ بين حامد ومرجاناجاره25,000,000100,000,000نمایش جزئیات
110616مغازه56راهنمائيحاشيه بخارايي و راهنمايياجاره20,000,000500,000,000نمایش جزئیات
40204مغازه50بلوار معلمنبش معلم36اجاره7,000,00020,000,000نمایش جزئیات
92072مغازه270سنابادپنجرراه سناباد،جنب فرش مشهدفروش00نمایش جزئیات
103118مغازه50ميدان تربيتبين ميدان دندان پزشکان و معلم76/1فروش01,300,000,000نمایش جزئیات
106556مغازه40رضا شهررودکي21؛نبش تقاطع اولاجاره1,500,0005,000,000نمایش جزئیات
23067مغازه120پيروزي 1پيروزي75/5 بين شهيدولايتي7و9فروش0850,000,000نمایش جزئیات
106072مغازه40وکيل آباد 2بين وکيل آباد 17و19اجاره5,000,000100,000,000نمایش جزئیات
108057مغازه73الهيهالهيه34-سه راهي سمت چپ-مجتمع آرتور 4اجاره2,700,00020,000,000نمایش جزئیات
79098مغازه30بلوار امامتامامت30فروش00نمایش جزئیات
105657مغازه110قاسم آبادانديشه7اجاره5,000,00030,000,000نمایش جزئیات
63406مغازه100پيروزي2بين پيروزي 8و10فروش00نمایش جزئیات
110162مغازه130فکوريفکوري 45فروش01,250,000,000نمایش جزئیات
89479مغازه46قاسم آبادبين شاهد43و45اجاره1,800,00010,000,000نمایش جزئیات
110054مغازه22بلوار امامتامامت50اجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
15693مغازه140صياد شيرازينبش صياد 12فروش55,000,0000نمایش جزئیات
110004مغازه20احمد آبادبين ابوذر غفاري23و25اجاره2,300,00020,000,000نمایش جزئیات
76131مغازه18سجادچهارراه خيام جنوبي جنب نمايندگي هيوندا/ساختمان کفش ملياجاره200,00040,000,000نمایش جزئیات
30447مغازه20ميدان تربيتدورميدان ستاري قطعه دوماجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
107990مغازه50رضا شهرابتدا بلوار رضوي،مقابل هتل پرديساناجاره3,500,00010,000,000نمایش جزئیات
100035مغازه160فرامرز عباسينبش فرامرز 2اجاره0500,000,000نمایش جزئیات
100177مغازه270کوثرنبش کوثر شمالي 17اجاره7,500,00050,000,000نمایش جزئیات
109784مغازه47ميثاقميثاق4اجاره500,00025,000,000نمایش جزئیات
58106مغازه35راهنمائيبرج سلمانفروش30,000,0001,050,000,000نمایش جزئیات
67631مغازه140وکيل آباد3حاشيه وکيل آباد 79اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
64855مغازه12هاشميههاشميه6-مجتمع آبانفروش00نمایش جزئیات
109672مغازه30امام رضابين امام رضا41و43فروش38,000,0000نمایش جزئیات
109631مغازه37کوهسنگينبش رودکي 4فروش18,918,919700,000,000نمایش جزئیات
105853مغازه18بلوار معلممعلم 33 بعداز چهارراه اولاجاره700,0003,000,000نمایش جزئیات
109354مغازه8کوهسنگيبرج مهر کوهسنگياجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
25417مغازه13بلوار جانبازپرومافروش22,000,0000نمایش جزئیات
109332مغازه10کوهسنگيبرج مهراجاره1,000,00020,000,000نمایش جزئیات
109281مغازه23احمد آبادبين پرستار3و5؛ساختمان پرستار؛جنب داروخانهاجاره3,000,0005,000,000نمایش جزئیات
109310مغازه28قاسم آبادنبش شاهد34اجاره080,000,000نمایش جزئیات
42141مغازه23راهنمائيبرج سلماناجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
94936مغازه320احمد آبادمقابل هتل هما/مجتمع همااجاره45,000,000250,000,000نمایش جزئیات
20286مغازه42دندانپزشکانمعلم72فروش10,000,0000نمایش جزئیات
109252مغازه18وکيل آباد3بين وکيل آباد53و55اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
109254مغازه16کوهسنگيزيست خاورفروش16,250,000260,000,000نمایش جزئیات
5480مغازه80قاسم آباديوسفيه33فروش00نمایش جزئیات
76459مغازه90راهنمائيبين دستغيب7و9،نرسيده ب سه راه فلسطيناجاره6,000,000100,000,000نمایش جزئیات
103694مغازه100سنابادحد فاصل پنجراه سناباد و البسکواجاره12,000,00050,000,000نمایش جزئیات
105738مغازه90دانشجوچهارراه دانشجو به سمت دانش آموز/سومين مغازهاجاره8,000,00050,000,000نمایش جزئیات
109064مغازه130فارغ التحصيلانفارغ التحصيلان5اجاره14,000,000100,000,000نمایش جزئیات
105519مغازه130فارغ التحصيلانفارغ التحصيلان5فروش22,000,0000نمایش جزئیات
107104مغازه30قاسم آباداماميه68اجاره600,0006,000,000نمایش جزئیات
91735مغازه40فرامرز عباسينبش فرامرز عباسي 1 پاساژ دهقاناجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
105418مغازه23ميدان تربيتمعلم 72 مجتمع تجاري دادگر اولين مغازهفروش12,500,000287,500,000نمایش جزئیات
85254مغازه16ايرج ميرزاجلال68اجاره700,0005,000,000نمایش جزئیات
105271مغازه80شهرک آزادگاننبش دلاوران23اجاره4,000,00020,000,000نمایش جزئیات
108869مغازه60رضا شهرفرقاني9اجاره1,000,00025,000,000نمایش جزئیات
106983مغازه80فلسطينفلسطين 28/7اجاره1,000,00050,000,000نمایش جزئیات
103429مغازه14دانشجونرسيده به دانشجو 12اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
105399مغازه50بلوار امامتبين امامت8و10اجاره8,000,000200,000,000نمایش جزئیات
106686مغازه31محمديهمحمديه 5/5 جنب بوستان آفرينش ط اول واحد 1اجاره033,000,000نمایش جزئیات
81440مغازه20ميدان تربيتدور ميدان ستارياجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
48032مغازه95هاشميهنبش هاشميه83اجاره5,000,00040,000,000نمایش جزئیات
108595مغازه20بلوار امامتامامت54؛نرسيده به چهارراه اولاجاره850,0006,000,000نمایش جزئیات
14459مغازه16پيروزي 1بين پيروزي75و77اجاره1,700,00010,000,000نمایش جزئیات
20375مغازه30پيروزي 1بين پيروزي70 و72اجاره2,200,00010,000,000نمایش جزئیات
33049مغازه25سجادچهارراه بزرگمهر پاساژ سجاد مغازه 5 سمت راستاجاره2,300,000100,000,000نمایش جزئیات
100376مغازه33مطهري شماليمطهري شمالي 66- بين صفدري نژاد 3و5فروش14,000,000462,000,000نمایش جزئیات
106429مغازه110رضا شهرنبش خاقاني1اجاره6,000,0000نمایش جزئیات
108316مغازه125بلوار معلمتقاطع دانش آموز و معلم جنب شيريني جام عسلاجاره10,000,000100,000,000نمایش جزئیات
74752مغازه105بلوار معلممعلم 26 قطعه دوماجاره5,000,00060,000,000نمایش جزئیات
106398مغازه20وکيل آباد3وکيل آباد 57 نبش کوچه اولاجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
9105مغازه18سجادچهارراه خيام نبش بيستون مجتمع کامپيوتر تک واحد309فروش27,777,778500,000,000نمایش جزئیات
66576مغازه50سيدرضيسيدرضي 44 نبش چهارراه دومفروش00نمایش جزئیات
9038مغازه55پيروزي 1نبش پيروزي 43اجاره4,000,00030,000,000نمایش جزئیات
108083مغازه16پيروزي 1بين پيروزي75و77اجاره1,800,00010,000,000نمایش جزئیات
108119مغازه355مطهري شماليمطهري شمالي21اجاره13,500,00050,000,000نمایش جزئیات
108136مغازه100رضا شهرنبش خاقاني 1اجاره7,000,0000نمایش جزئیات
54914مغازه20صدفچهارراه صدف نرسيده به صدف 30 قطعه 4اجاره060,000,000نمایش جزئیات
108007مغازه22قاسم آباداماميه6اجاره550,0003,000,000نمایش جزئیات
89435مغازه130فارغ التحصيلانفارغ التحصيلان 5فروش20,000,0000نمایش جزئیات
80417مغازه120آموزگاربين معلم71و73اجاره4,000,000100,000,000نمایش جزئیات
106140مغازه75فکورينبش فکوري 24اجاره6,000,00050,000,000نمایش جزئیات
103028مغازه450سنابادحدفاصل چهارراه راهنمايي و سناباداجاره27,000,00090,000,000نمایش جزئیات
105811مغازه20شهرک طالقانيارغوان 14اجاره600,0005,000,000نمایش جزئیات
107849مغازه30کوهسنگيبين نامجو7و9اجاره850,00015,000,000نمایش جزئیات
54026مغازه100سجادچهارراه خيام مقابل مسکن شهرسازيفروش07,000,000,000نمایش جزئیات
104123مغازه25احمد آبادنبش عارف11اجاره1,500,00055,000,000نمایش جزئیات
107762مغازه9کوهسنگيبين جهان آرا 11و13اجاره700,0007,000,000نمایش جزئیات
105918مغازه20هدايتتقاطع هدايت ومطهري شمالي؛نبش چهارراه استيکياجاره1,200,0005,000,000نمایش جزئیات
107694مغازه60اقدسيهانتهاي اقدسيه 10 جنب تعميرگاه دليجاناجاره0180,000,000نمایش جزئیات
16935مغازه12بلوار جانبازپروما واحد184اجاره3,800,00020,000,000نمایش جزئیات
25207مغازه18سجادنبش بيستون مجتمع کامپيوتر تکفروش0480,000,000نمایش جزئیات
54110مغازه167سجادچهارراه بهار نبش ياسمناجاره10,000,0000نمایش جزئیات
83384مغازه180ميدان تربيتبعد از معلم 69اجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
101881مغازه20لادنبين لادن 2و4اجاره1,300,00020,000,000نمایش جزئیات
107619مغازه20وکيل آباد 2وکيل آباد 37اجاره1,300,00010,000,000نمایش جزئیات
107620مغازه20حرعامليحرعاملي 64اجاره1,100,00010,000,000نمایش جزئیات
107621مغازه135دانش آموزحاشيه معلم بعد از چهارراه دانش آموز جنب قنادي برگ سبزاجاره7,000,000200,000,000نمایش جزئیات
56151مغازه44فرامرز عباسيکيان سنتر 2فروش22,727,2731,000,000,000نمایش جزئیات
80332مغازه75وکيل آباد3بين وکيل آباد85و87؛اول زيرگذر برونسيفروش0350,000,000نمایش جزئیات
107448مغازه20پيروزي2پيروزي 13اجاره1,800,00035,000,000نمایش جزئیات
107490مغازه45قاسم آبادحسابي 22اجاره1,000,00035,000,000نمایش جزئیات
105665مغازه22سرافرازانسرافرازان49/2اجاره600,0004,000,000نمایش جزئیات
105736مغازه163بلوار امامتامامت 12اجاره9,000,00070,000,000نمایش جزئیات
105427مغازه40فرامرز عباسيفرامرز 62 ابتدا بهاراناجاره3,200,00020,000,000نمایش جزئیات
78807مغازه15بلوار امامتامامت24اجاره1,800,00015,000,000نمایش جزئیات
107222مغازه10قاسم آباداماميه 6اجاره350,0001,000,000نمایش جزئیات