کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهآدرسنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
136141مستغلات14هاشميههاشميه 28اجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
135958مستغلات50رضا شهررودکي4/سمت راست/فاز تجاري1اجاره2,000,000100,000,000نمایش جزئیات