کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهآدرسنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
135230سوئيت25احمد آبادرضا 28 اولين بن بست سمت چپ/ساختمان تورجاجاره080,000,000نمایش جزئیات
59846سوئيت50قاسم آباداماميه23اجاره900,0003,000,000نمایش جزئیات
128928سوئيت57لادنلادن16 گلديس2اجاره700,00040,000,000نمایش جزئیات
127400سوئيت20قاسم آباداديب جنوبي13اجاره600,00010,000,000نمایش جزئیات
38209سوئيت20شهرک آزادگاندلاوران 6اجاره600,00010,000,000نمایش جزئیات
119189سوئيت15شهرک آزادگانرهايي3و5اجاره700,0004,000,000نمایش جزئیات