کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهآدرسنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
35183زمين0لادنلادن12 مقابل پلاک37فروش00نمایش جزئیات
97468زمين0اميريهاميريه 3 تلگردي 2فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
85257زمين0اميريهاميريه 29مقابل زمين هاي نيروانتظاميفروش1,500,000540,000,000نمایش جزئیات
81135زمين0الهيهعصمتيه 1 ابوالفضلي 10فروش01,200,000,000نمایش جزئیات
118362زمين0احمد آبادنرسيده به احمدآباد 1 بين بانک صادرات و بانک رفاهفروش00نمایش جزئیات
105049زمين0بلوار معلمنبش معلم22/مقابل پمپ بنزينفروش022,000,000,000نمایش جزئیات
105060زمين0ميدان تربيتمعلم 63/قطعه چهارمفروش9,722,22228,000,000,000نمایش جزئیات
112487زمين0قاسم آبادفلاحي 15فروش12,000,000600,000,000نمایش جزئیات
82199زمين0هاشميههاشميه62؛حسيني1/6،اراضي ناصري؛قطعه 23فروش00نمایش جزئیات
83735زمين0ميثاقميثاق38،تقويه10؛شهيد فاني3؛،قطعه سومفروش01,000,000,000نمایش جزئیات
118217زمين0سجاديهانتها سجاديه اراضي رسالتفروش4,000,000820,000,000نمایش جزئیات
110628زمين0اقدسيهاقدسيه53،قطعه1485فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
106498زمين0هاشميهنماز 1فروش00نمایش جزئیات
106177زمين0لادنبين لادن16و 18فروش03,300,000,000نمایش جزئیات
105138زمين0قاسم آبادشريعتي16/1فروش00نمایش جزئیات
118069زمين0اميريهاميريه 37فروش5,687,5001,820,000,000نمایش جزئیات
118079زمين0قاسم آبادشاهد 66فروش6,000,0001,200,000,000نمایش جزئیات
118112زمين0هاشميهنماز 1/21فروش6,400,0001,600,000,000نمایش جزئیات
117945زمين0اميريهاميريه37،نجفي18فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
117964زمين0اميريهاميريه31/شهيد نجفيفروش027,000,000,000نمایش جزئیات
94666زمين0شهرک آزادگاننماز26؛کوچه اول سمت چپ،قطعه سومفروش7,692,3082,000,000,000نمایش جزئیات
26190زمين0وکيل آباد1باهنر7فروش08,000,000,000نمایش جزئیات
76241زمين0آموزگارآموزگار82فروش0580,000,000نمایش جزئیات
103402زمين0الهيهتقويه12،نبش نادعلي2فروش4,487,1791,400,000,000نمایش جزئیات
96387زمين0اميريهاميريه1،پناهي2؛قطعه305فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
117880زمين0لادنانتها لادن42فروش6,000,0000نمایش جزئیات
117886زمين0احمد آبادحاشيه احمد آباد-جنب موبايل بهشتفروش023,000,000,000نمایش جزئیات
117887زمين0اميريهاميريه 5 چهارراه دوم سمت سمت چپ قطعه دوم جنوبيفروش01,600,000,000نمایش جزئیات
117833زمين0فکورينبش ويلا10فروش03,800,000,000نمایش جزئیات
89383زمين0الهيهبين ميثاق 12 و14فروش7,000,000812,000,000نمایش جزئیات
96165زمين0قاسم آبادحاشيه فلاحي69فروش15,000,0000نمایش جزئیات
107523زمين0وکيل آباد1حاشيه وکيل آباد بين هنرستان و سامانيهفروش010,000,000,000نمایش جزئیات
98457زمين0هاشميههاشميه 12فروش18,500,0000نمایش جزئیات
79895زمين0قاسم آبادانديشه87؛قطعه دومفروش6,989,2476,500,000,000نمایش جزئیات
60232زمين0هنرستانهنرستان 3فروش23,000,0000نمایش جزئیات
107316زمين0الهيهالهيه50فروش2,833,333850,000,000نمایش جزئیات
97598زمين0پيروزي2پيروزي 14فروش14,000,0003,500,000,000نمایش جزئیات
109588زمين0لادنلادن21/8؛داخل کوچه6متري،قطعه پنجمفروش3,500,000420,000,000نمایش جزئیات
115065زمين0سجاديهسجاديه67فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
117747زمين0الهيهمحله 5 بلوک 5 قطعه 110فروش0500,000,000نمایش جزئیات
116111زمين0هاشميههاشميه28/3اجاره5,000,00050,000,000نمایش جزئیات
116108زمين0فکوريفکوري19اجاره2,000,00080,000,000نمایش جزئیات
117741زمين0سجادآخرين قطع بلوار ملک آباد دور ميدان پارکفروش18,000,0000نمایش جزئیات
117748زمين0نمايشگاهارمغان 6فروش4,500,000495,000,000نمایش جزئیات
117757زمين0بلوار امامتامامت 13فروش20,000,0005,000,000,000نمایش جزئیات
104835زمين0هاشميههاشميه54/قطعه 4فروش17,000,0000نمایش جزئیات
85466زمين0الهيهتقويه 17فروش7,782,1014,000,000,000نمایش جزئیات
105590زمين0صياد شيرازيصياد5/8،قطعه دومفروش10,681,8192,350,000,000نمایش جزئیات
117617زمين0الهيهاراضي نيرو انتظامي/محله5/بلوک5/قطعه6فروش3,333,3331,000,000,000نمایش جزئیات
114806زمين0اميريه(اميريه37،نجفي18،قطعه3؛(قطعه4092فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
109519زمين0بلوار معلمبين معلم16و18فروش38,235,29326,000,000,000نمایش جزئیات
52677زمين0قاسم آبادشريعتي32فروش13,846,1541,800,000,000نمایش جزئیات
3226زمين0آب وبرقهفت تير1 قطعه2فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
90613زمين0قاسم آبادتقاطع ميدان اماميه واديب جنوبيفروش15,000,0000نمایش جزئیات
102427زمين0الهيهبين الهيه 1 و 3فروش00نمایش جزئیات
106973زمين0ميثاقميثاق38-نقويه5فروش00نمایش جزئیات
5464زمين0بلوار امامتامامت62فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
117517زمين0الهيهاراضي سپاد/قطعه409فروش6,633,3331,990,000,000نمایش جزئیات
117520زمين0سجاديهسجاديه50فروش4,733,3331,420,000,000نمایش جزئیات
117479زمين0سجاديهسجاديه 48فروش4,000,0001,200,000,000نمایش جزئیات
113499زمين0سجاديهسجاديه32،منجم5فروش6,388,8892,300,000,000نمایش جزئیات
114688زمين0آموزگاربين آموزگار 63و65فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
101491زمين0اقدسيهاقدسيه 9 نبش رمضاني 3فروش7,462,6875,000,000,000نمایش جزئیات
109172زمين0هاشميههاشميه26-قبل از چهارراه اولفروش06,200,000,000نمایش جزئیات
113526زمين0کلاهدوزکلاهدوز 23/1 چهارراه دوم سمت راست تکتم 13فروش5,600,000420,000,000نمایش جزئیات
113552زمين0لادنلادن 25فروش3,500,0000نمایش جزئیات
113606زمين0دانش آموزبين آموزگار25و27فروش00نمایش جزئیات
113323زمين0قاسم آبادبين آزاده 26و 28فروش3,800,000380,000,000نمایش جزئیات
117407زمين0اميريهانتها اميريه 37 مهديه 65فروش3,584,906950,000,000نمایش جزئیات
113376زمين0پيروزي 1پيروزي72/5،قطعه5فروش7,804,2332,950,000,000نمایش جزئیات
80751زمين0سيدرضيسيدرضي46فروش16,800,0004,200,000,000نمایش جزئیات
98429زمين0صياد شيرازيصياد 48فروش6,666,6672,000,000,000نمایش جزئیات
101595زمين0اقبال لاهورياقبال 25فروش3,500,0001,109,500,000نمایش جزئیات
60100زمين0سرافرازانسرافراز 9/4 بهاران16فروش8,000,0001,968,000,000نمایش جزئیات
10366زمين0اميريهبين اميريه15و17،قطعه202فروش01,350,000,000نمایش جزئیات
95344زمين0اقدسيهفرشي 7فروش7,500,0000نمایش جزئیات
94606زمين0سجادتقاطع آزادي و ملک آباد جنب باشگاه ورزشيفروش012,000,000,000نمایش جزئیات
109856زمين0ميثاقميثاق38؛ميدان توحيد؛سمت راست؛فاز4 نيرو انتظاميفروش00نمایش جزئیات
112026زمين0آب وبرقهفت تير 3فروش12,000,0000نمایش جزئیات
88345زمين0ميدان تربيتقانع22فروش00نمایش جزئیات
96620زمين0آب وبرقهفت تير 3/2فروش3,333,333700,000,000نمایش جزئیات
114052زمين0الهيهعصمتيه1/ابوالفظلي4/قطعه 5فروش5,500,0001,100,000,000نمایش جزئیات
99145زمين0اقبال لاهورياقبال24فروش6,000,0001,260,000,000نمایش جزئیات
113487زمين0صدفصدف24فروش03,600,000,000نمایش جزئیات
117244زمين0لادنلادن21فروش6,000,0000نمایش جزئیات
117249زمين0هاشميههاشميه 70فروش0680,000,000نمایش جزئیات
107942زمين0اميريهخدايي3فروش5,000,000750,000,000نمایش جزئیات
97636زمين0شهرک آزادگاننماز 28 مجاور برج نيايشفروش5,500,0001,375,000,000نمایش جزئیات
94717زمين0وکيل آباد3وکيل آباد83-قطعه سوم سمت راستفروش12,138,7284,200,000,000نمایش جزئیات
924زمين0شهرک آزادگانتقاطع بلوار نماز و دلاوران/جنب مسجدفروش6,000,0001,800,000,000نمایش جزئیات
111047زمين0الهيهعصميته17فروش00نمایش جزئیات
76472زمين0لادندورميدان لادنفروش06,000,000,000نمایش جزئیات
108701زمين0لادنلادن21/8فروش00نمایش جزئیات
81811زمين0شهرک آزادگاننماز17 آرمان24فروش0570,000,000نمایش جزئیات
90275زمين0آموزگارتقاطع دندان پزشکان و آموزگارفروش10,000,0000نمایش جزئیات
117185زمين0هاشميههاشميه 79فروش10,000,0001,600,000,000نمایش جزئیات
96657زمين0دانشجوبين آموزگار56و58فروش10,000,0000نمایش جزئیات
88500زمين0اقبال لاهورياقبال22 يا لادن21فروش00نمایش جزئیات
113263زمين0لادننرسيده به لادن 1فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
58278زمين0حافظتقاطع صارمي وحافظ،دورميدان حافظفروش14,000,0000نمایش جزئیات
114082زمين0مجيديهمجيديه 33فروش7,051,2825,500,000,000نمایش جزئیات
114448زمين0شهرک آزادگاننماز 21 کوچه اول سمت راستاجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
59232زمين0آب وبرقبين هفت تير 18و20فروش22,000,0000نمایش جزئیات
113644زمين0بلوار جانبازميدان جانباز جنب پيتزا پونکفروش27,199,99917,000,000,000نمایش جزئیات
100151زمين0بلوار جانبازجانباز13-چهارراه آخر سمت راست-قطعه چهارمفروش6,500,0000نمایش جزئیات
117131زمين0سرافرازانسرافراز13،راضي6فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
117159زمين0الهيهمهديه 55 قطعه 7فروش01,540,000,000نمایش جزئیات
80451زمين0آموزگارحاشيه آموزگار بين آموزگار71و73/مقابل باغ گلهافروش03,500,000,000نمایش جزئیات
81642زمين0شهرک آزادگانانتهاي دلاوران غزال11فروش5,833,333700,000,000نمایش جزئیات
16046زمين0لادنلادن19 قطعه دومفروش00نمایش جزئیات
93309زمين0الهيهعصمتيه 9 خيابان ثناييفروش5,200,0000نمایش جزئیات
91757زمين0الهيهميثاق 38 ،تقويه 17/3فروش0750,000,000نمایش جزئیات
95130زمين0اميريهاميريه19؛سجاديه48فروش5,000,0001,500,000,000نمایش جزئیات
102702زمين0شهرک طالقانيبهارستان 14 مقابل فضاي سبزفروش02,500,000,000نمایش جزئیات
40300زمين0الهيهعصمتيه32،سنايي2،بلوک6فروش02,700,000,000نمایش جزئیات
84283زمين0بلوار جانبازساجدي6-قطعه 7 شماليفروش00نمایش جزئیات
113096زمين0آب وبرقنبش ويلا 10فروش03,400,000,000نمایش جزئیات
113245زمين0شهرک آزادگانغزال9فروش6,500,0000نمایش جزئیات
36593زمين0دانشجودانشجو11 بين چهارراه اول و دومفروش00نمایش جزئیات
113796زمين0سجاديهسجاديه67،تقويه16فروش0650,000,000نمایش جزئیات
116969زمين0الهيهضرابي7،قطعه1150فروش01,610,000,000نمایش جزئیات
116991زمين0سجاديهتقاطع عصمتيه و سجاديهفروش6,200,0000نمایش جزئیات
116996زمين0سنابادسنايي12 بن بست دوم سمت راستفروش12,000,0004,800,000,000نمایش جزئیات
112923زمين0پيروزي 1تقاطع لادن و صياد،نبش پيروزي72،جنب نانواييفروش07,000,000,000نمایش جزئیات
95037زمين0هاشميهeنماز 1/قطعهفروش03,000,000,000نمایش جزئیات
108539زمين0لادنلادن 27 قطعه سومفروش8,454,1061,750,000,000نمایش جزئیات
108724زمين0هاشميههاشميه 40فروش25,000,0005,000,000,000نمایش جزئیات
108996زمين0الهيهاميريه 37فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
116924زمين0فارغ التحصيلانانتها فارغ التحصيلان جنب پارک چهل بازهفروش00نمایش جزئیات
108408زمين0اميريهاميريه 1فروش01,850,000,000نمایش جزئیات
116868زمين0سيدرضيسيدرضي13،قطعه4فروش00نمایش جزئیات
100228زمين0قاسم آبادتقاطع شريعتي و فلاحي، حاشيه شريعتي قطعه 4فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
108084زمين0آب وبرقهفت تير 13فروش00نمایش جزئیات
104519زمين0هاشميههاشميه62،مقابل فراز13فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
101156زمين0پيروزي 1نرسيده به ميدان حر جنب داروخانه دکتر نافعيفروش17,999,9994,500,000,000نمایش جزئیات
75242زمين0اميريهنبش اميريه20فروش5,400,0001,350,000,000نمایش جزئیات
105544زمين0الهيهعصمتيه17/2فروش5,158,7301,300,000,000نمایش جزئیات
116754زمين0شهرک آزادگاندلاوران 40فروش7,857,1431,100,000,000نمایش جزئیات
116806زمين0بلوار امامتنبش آزادي 26فروش15,000,0000نمایش جزئیات
100178زمين0الهيهمهديه 65 قطعه دهمفروش3,000,000900,000,000نمایش جزئیات
10277زمين0الهيهالهيه 3فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
1662زمين0هاشميههاشميه62-حسيني1/8فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
105837زمين0الهيهنبش عزيزيه 26فروش4,878,0492,000,000,000نمایش جزئیات
104859زمين0رضا شهرانتهاي خاقاني 33فروش7,000,0000نمایش جزئیات
109642زمين0صارميتقاطع هفت تير و صارمي/مقابل شرکت نفتفروش026,000,000,000نمایش جزئیات
100888زمين0صدفبين معلم50و52فروش14,800,0001,850,000,000نمایش جزئیات
101452زمين0الهيهتقويه/محله5/بلوک 4/قطعه115فروش2,666,667400,000,000نمایش جزئیات
59839زمين0سنابادبين مجد 8و10فروش15,000,0000نمایش جزئیات
116653زمين0بلوار جانبازجانباز7/منفرد7/عسگري4فروش14,583,3332,100,000,000نمایش جزئیات
116699زمين0سجاديهسجاديه 32 منجم 3فروش4,861,1111,750,000,000نمایش جزئیات
108513زمين0سيدرضيتقاطع سيدرضي وآموزگارفروش23,000,0001,725,000,000نمایش جزئیات
100945زمين0لادنلادن22فروش3,000,000300,000,000نمایش جزئیات
107961زمين0الهيهتقويه 17فروش00نمایش جزئیات
81980زمين0صياد شيرازيصياد48فروش6,666,6672,000,000,000نمایش جزئیات
103690زمين0اميريهبين اميريه 19 و 21فروش01,400,000,000نمایش جزئیات
43398زمين0بلوار فردوسيبين جانباز و چهارراه خيام مقابل اداره مخابراتفروش060,000,000,000نمایش جزئیات
98986زمين0هاشميههاشميه 62 مقابل فراز 13فروش8,000,0004,000,000,000نمایش جزئیات
101677زمين0اميريهبين اميريه و اقدسيه قطعه دوم حاشيه بلوار ميثاقفروش6,500,0000نمایش جزئیات
92252زمين0ميثاقميثاق 32/عصمتيه1/ابوالفضلي10فروش6,000,0001,200,000,000نمایش جزئیات
60168زمين0ميدان تربيتمعلم 65 ذاکري 6 نبش دور بر گردانفروش03,000,000,000نمایش جزئیات
41058زمين0فرامرز عباسيفرامرز 25 فاروجي 7فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
116508زمين0الهيهالهيه50/صيف آبادي4/نبش ناصري5فروش6,700,0000نمایش جزئیات
116492زمين0پيروزي 1پيروزي 61 بين حافظ و صيادفروش9,000,0000نمایش جزئیات
46820زمين0اميريهانتهاي اميريه19 قطعه 250 بلوک3 محله 3فروش4,000,000600,000,000نمایش جزئیات
109831زمين0سجاديهتقاطع سجاديه و اميريهفروش4,800,0001,200,000,000نمایش جزئیات
103804زمين0ميثاقبعد از ميثاق4فروش5,727,5541,850,000,000نمایش جزئیات
100721زمين0شهرک آزادگانپايداري 1/3 جنب پلاک 6فروش6,000,0000نمایش جزئیات
104057زمين0سنابادصاحب الزمان 15فروش5,000,000625,000,000نمایش جزئیات
108016زمين0هاشميههاشميه 62 حسيني 5فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
79541زمين0الهيهالهيه 12 محله 5 قطعه 16فروش10,000,0000نمایش جزئیات
110096زمين0اميريهبين اميريه 23 و 25فروش5,000,0001,000,000,000نمایش جزئیات
92969زمين0اميريهاميريه 37 مهديه 63فروش0900,000,000نمایش جزئیات
109829زمين0الهيهنبش صادقيه19فروش0300,000,000نمایش جزئیات
116462زمين0بلوار جانبازجانباز13،ابتدا وصالفروش0800,000,000نمایش جزئیات
116480زمين0هاشميههاشميه 74 قطعه 4 شماليفروش02,150,000,000نمایش جزئیات
116485زمين0اميريهاميريه 37 نجفي 18 قطعه سومفروش01,900,000,000نمایش جزئیات
22956زمين0سيدرضيسيدرضي55جنب لابراتوارفروش0800,000,000نمایش جزئیات
116426زمين0ميثاقميثاق 36 زمين نيرو انتظاميفروش2,666,667400,000,000نمایش جزئیات
112862زمين0فرامرز عباسيفرامرز36فروش05,500,000,000نمایش جزئیات
84594زمين0صدفصدف 2فروش00نمایش جزئیات
104809زمين0صدفبين معلم 50و 52 يا بعد از چهار راه صدف/قطعه پنجمفروش01,850,000,000نمایش جزئیات
104308زمين0هاشميههاشميه62فروش01,200,000,000نمایش جزئیات
90183زمين0صارميصارمي 10 قطعه دومفروش08,000,000,000نمایش جزئیات
100816زمين0سرافرازانسرافراز 13 راضي 4/5 جنب ساختمان پارميسفروش3,600,000450,000,000نمایش جزئیات
29936زمين0قاسم آبادفلاحي50فروش13,000,000650,000,000نمایش جزئیات
104602زمين0بلوار امامتامامت8فروش20,999,99910,500,000,000نمایش جزئیات
99929زمين0سرافرازانسرفرازان 52 خسروي 5 خاکپور 3فروش8,620,6903,000,000,000نمایش جزئیات
108418زمين0وکيل آباد1وکيل آباد74؛ابتدا بنفشهفروش12,000,0000نمایش جزئیات
75839زمين0وکيل آباد3وکيل آباد83 قطعه سوم سمت راستفروش04,000,000,000نمایش جزئیات
116357زمين0صدفانتهاي صدف؛اراضي نيرو انتظاميفروش0400,000,000نمایش جزئیات
51441زمين0بلوار مجدمجد16فروش5,500,000550,000,000نمایش جزئیات
116212زمين0الهيهحاشيه نقويه/قطعه1384فروش6,125,8281,850,000,000نمایش جزئیات
116297زمين0صارميصارمي53/قطعه دومفروش3,750,000750,000,000نمایش جزئیات
116228زمين0الهيهتقويه17/مشايخي4فروش4,142,857870,000,000نمایش جزئیات
113032زمين0اميريهنجفي18/سمت چپ/قطعه4092فروش4,986,1501,800,000,000نمایش جزئیات
37219زمين0رضا شهرنبش رضوي19فروش00نمایش جزئیات
108320زمين0اميريهاميريه37/قطعه پنجم سپادفروش5,110,4971,850,000,000نمایش جزئیات
107640زمين0هاشميههاشميه 91/1فروش8,000,0001,600,000,000نمایش جزئیات
116123زمين0اميريهاميريه42فروش01,200,000,000نمایش جزئیات
116136زمين0قاسم آباداديب 26/1فروش0550,000,000نمایش جزئیات
8287زمين0هاشميههاشميه28/3فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
86225زمين0سجاديهسجاديه32-منجم3فروش01,550,000,000نمایش جزئیات
101688زمين360سجاديهانتها سجاديه 56فروش01,300,000,000نمایش جزئیات
112942زمين0اقدسيهاقدسيه53-قطعه1485فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
103216زمين0قاسم آبادشريعتي55فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
112149زمين0صدفانتها صدف اراضي نيرو انتظاميفروش3,197,674550,000,000نمایش جزئیات
105912زمين0ميدان تربيتبين معلم61و63فروش20,000,0000نمایش جزئیات
116066زمين0الهيهتقويه21/اصغري2/چهارراه اولفروش3,598,3261,720,000,000نمایش جزئیات
67006زمين0آموزگارآموزگار61فروش00نمایش جزئیات
9311زمين0کوهسنگيانتهاي کوهسنگي-خيابان ميرداماد؛رستوران دلفينفروش25,000,0000نمایش جزئیات
85697زمين0شهرک آزادگانحاشيه دلاوران-جنب پمپ بنزينفروش04,000,000,000نمایش جزئیات
98340زمين0هنرستانهنرستان 3 بعداز چهارراه اول قطعه دوم سمت راستفروش20,000,0000نمایش جزئیات
91533زمين0قاسم آبادشريعتي50فروش0400,000,000نمایش جزئیات
106059زمين0سنابادمجد 28فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
109241زمين0ميثاقميثاق32/عصمتيه1/ابوالفضلي6فروش01,200,000,000نمایش جزئیات
94251زمين0اقدسيهاقدسيه 3فرشي 1فروش01,050,000,000نمایش جزئیات
89460زمين0سجادبين سجاد3و5فروش050,000,000,000نمایش جزئیات
107743زمين0صدفانتهاي صدف؛اراضي نيرو انتظاميفروش4,838,710900,000,000نمایش جزئیات
103671زمين0هاشميههاشميه62 شهيدحسيني1/12فروش10,000,0000نمایش جزئیات
100571زمين0فرامرز عباسيحاشيه فرامرز به سمت استقلالفروش00نمایش جزئیات
112675زمين0الهيهتقويه 18 غديري4فروش4,166,6671,250,000,000نمایش جزئیات
112679زمين0اميريهنبش اميريه 4فروش4,300,0000نمایش جزئیات
103533زمين0صياد شيرازيصياد 8فروش12,500,0000نمایش جزئیات
115891زمين0آموزگارنبش آموزگار 73فروش02,800,000,000نمایش جزئیات
115902زمين0بلوار جانبازساجدي 4 احمدي 7فروش12,222,2222,530,000,000نمایش جزئیات
23338زمين0هاشميههاشميه54فروش15,000,0000نمایش جزئیات
112625زمين0اميريهاميريه32؛قطعه64فروش01,250,000,000نمایش جزئیات
107123زمين0هاشميههاشميه 71فروش05,700,000,000نمایش جزئیات
112419زمين0اميريهاميريه 31فروش4,200,0000نمایش جزئیات
115751زمين0ميدان تربيتنبش شهيد قانع9فروش8,000,0000نمایش جزئیات
115753زمين0سنابادمجد 24فروش00نمایش جزئیات
115755زمين0لادنلادن 44 قطعه آخرفروش6,500,0000نمایش جزئیات
80487زمين0اقدسيهتقاطع اقدسيه وبلوارمهديه؛بلوک9؛اراضي سپادفروش0600,000,000نمایش جزئیات
82759زمين0الهيهانتهاي سجاديه محله4تقويه بلوک1فروش2,666,667800,000,000نمایش جزئیات
99591زمين0اميريهاميريه 1فروش6,181,8181,700,000,000نمایش جزئیات
27334زمين0شهرک آزادگاندلاوران 4فروش7,800,0000نمایش جزئیات
97671زمين0اقدسيهاقدسيه 33فروش6,000,0003,600,000,000نمایش جزئیات
100379زمين0الهيهصادقيه15؛بلوک8؛قطعه24/1فروش5,600,0001,400,000,000نمایش جزئیات
101244زمين0اميريهاميريه37،نجفي18فروش5,401,6621,950,000,000نمایش جزئیات
103415زمين0لادنلادن21فروش6,000,0000نمایش جزئیات
115622زمين0سرافرازانسرافراز 13 راضي 4/1فروش6,000,0000نمایش جزئیات
115662زمين0شهرک آزادگاننماز 26فروش5,136,1871,320,000,000نمایش جزئیات
23845زمين0هاشميههاشميه 68 قضات محدوده کوهسرمالفروش10,000,0000نمایش جزئیات
87290زمين0سجاديهانتهايي سجاديه،زمين هاي نيروانتضامي،بلوک212،قطعه3فروش00نمایش جزئیات
87382زمين0الهيهميدان تقويه/فضائلي3فروش4,000,0000نمایش جزئیات
77830زمين0هاشميهنماز1/18فروش00نمایش جزئیات
108228زمين0سجاديهسجاديه 69 تقويه 27/2فروش3,125,0001,000,000,000نمایش جزئیات
108133زمين0ميثاقميثاق36فروش3,000,000930,000,000نمایش جزئیات
784زمين0ايرج ميرزاجلال 54 قطعه 4فروش02,850,000,000نمایش جزئیات
91745زمين0هاشميههاشميه 16 لاله 23 جنب اموزشگاه ماهانفروش18,450,18510,000,000,000نمایش جزئیات
99134زمين0ميدان تربيتمعلم63فروش00نمایش جزئیات
105349زمين0الهيهتقويه ميدان ايمانفروش4,029,3041,100,000,000نمایش جزئیات
102458زمين0قاسم آبادحجاب 77فروش13,580,2471,100,000,000نمایش جزئیات
106920زمين0هاشميههاشميه24فروش15,000,0000نمایش جزئیات
111165زمين0لادنلادن7/چهارراه اول سمت چپفروش10,144,9283,500,000,000نمایش جزئیات
13575زمين0رضا شهردهخدا7فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
115371زمين0قاسم آبادشريعتي 84فروش2,870,813600,000,000نمایش جزئیات
115440زمين0هاشميههاشميه 62 مقابل ساختمان کوه سرفروش10,000,0000نمایش جزئیات
103534زمين0دانش آموزبين معلم26و28فروش28,000,0007,000,000,000نمایش جزئیات
106914زمين0لادنلادن 21فروش4,200,000226,800,000نمایش جزئیات
101039زمين0دندانپزشکانتقاطع چهارراه صدف و ميدان زندانفروش16,800,0002,100,000,000نمایش جزئیات
92439زمين0سنابادآبکوه13؛تکتم2فروش0750,000,000نمایش جزئیات
115253زمين0الهيهمهديه 65فروش2,200,000660,000,000نمایش جزئیات
37589زمين0هاشميهبين هاشميه 26و28فروش00نمایش جزئیات
92786زمين0الهيهبلوار الهيه؛به سمت مجيديه-قطعه 706فروش4,500,0000نمایش جزئیات
99968زمين0لادنلادن 24 قطعه دومفروش12,000,0000نمایش جزئیات
81261زمين0هاشميههاشميه41 چهارراه اول سمت چپفروش00نمایش جزئیات
60079زمين0دانش آموزدانش آموز33فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
66232زمين0فلسطيننبش فلسطين15فروش00نمایش جزئیات
66107زمين0قاسم آبادحجاب77فروش11,000,000902,000,000نمایش جزئیات
92662زمين0صدفانتهاي صدف،اراضي نيرو انتظاميفروش0400,000,000نمایش جزئیات
115165زمين0سرافرازانسرافراز 13 راضي 4/1فروش0900,000,000نمایش جزئیات
115183زمين105فکورينسترن11فروش01,100,000,000نمایش جزئیات
115202زمين0هاشميهنماز1/17فروش01,450,000,000نمایش جزئیات
40209زمين0هاشميههاشميه12 بين فرشته و لاله اولين کوچه سمت راست داخل کوچه 4 متريفروش11,000,0000نمایش جزئیات
110985زمين0هاشميههاشميه62/کوچه شهيد حسيني اراضي قضاتفروش9,000,0001,800,000,000نمایش جزئیات
56635زمين0سرافرازانسرافراز40/2فروش6,000,0003,600,000,000نمایش جزئیات
86778زمين0ميثاقميثاق10/9فروش02,600,000,000نمایش جزئیات
115110زمين0سرافرازاننماز4فروش9,000,0000نمایش جزئیات
115113زمين0پيروزي2پيروزي 20فروش12,000,000528,000,000نمایش جزئیات
78160زمين0سنابادانتها ارمفروش00نمایش جزئیات
115027زمين0صياد شيرازيصياد10فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
115049زمين0هاشميههاشميه 30فروش15,476,1903,900,000,000نمایش جزئیات
51222زمين0هاشميههاشميه62 فراز 1 حسيني1/8فروش6,000,0001,122,000,000نمایش جزئیات
79246زمين0سنابادبين تورج وکفاشفروش00نمایش جزئیات
90125زمين0اميريهاميريه42فروش5,100,0000نمایش جزئیات
90606زمين0صدفانتها صدف؛اراضي نيرو انتظاميفروش5,500,000511,500,000نمایش جزئیات
114936زمين0هاشميهمقابل بين فراز 4و 6فروش9,791,667470,000,000نمایش جزئیات
68689زمين0الهيهالهيه دور ميدان وليعصر قطعه 8فروش11,111,11110,000,000,000نمایش جزئیات
104997زمين0کوثربين کوثرشمالي 5و7فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
45385زمين0فرامرز عباسيفاروجي 5،قطعه 22/1فروش04,300,000,000نمایش جزئیات
92812زمين0الهيهعصمتيه 15فروش00نمایش جزئیات
106614زمين0بلوار معلمبين معلم 54 و 56فروش23,076,9224,500,000,000نمایش جزئیات
91060زمين0قاسم آبادانديشه 72فروش060,000,000,000نمایش جزئیات
91079زمين0قاسم آبادميدان مادر.حاشيه اديب.جنب شرکت برقفروش03,500,000,000نمایش جزئیات
111424زمين0مجيديهبين مجيديه51و53فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
89271زمين0وکيل آباد1حاشيه وکيل آباد،بين لادن واقبالفروش17,000,0000نمایش جزئیات
114766زمين0هاشميهنماز 1/15فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
114696زمين0هاشميه200متر جلوتر از تقاطع هاشميه و نمازفروش4,500,0000نمایش جزئیات
107059زمين0شهرک آزادگاننماز 26فروش01,250,000,000نمایش جزئیات
87543زمين0اميريهتقاطع اميريه و مهديهفروش00نمایش جزئیات
114580زمين0الهيهعصمتيه 13/2فروش4,761,9051,200,000,000نمایش جزئیات
88708زمين0سجاديهنبش سجاديه 34فروش7,000,0000نمایش جزئیات
114532زمين0اقدسيهنبش خوش منظر5فروش7,111,1113,200,000,000نمایش جزئیات
111224زمين0الهيهبين عصمتيه5و7فروش6,150,7941,550,000,000نمایش جزئیات
114538زمين0احمد آبادکفائي 1 قطعه 4فروش15,000,0000نمایش جزئیات
102973زمين0شهرک آزادگانآرمان14فروش0550,000,000نمایش جزئیات
110304زمين0شهرک آزادگانرادان 9فروش01,200,000,000نمایش جزئیات
114223زمين0اقدسيهچناري3/بلوک4سپاد/قطعه1574فروش6,666,6673,000,000,000نمایش جزئیات
114210زمين0هاشميههاشميه85فروش9,250,0001,850,000,000نمایش جزئیات
105968زمين0هاشميهنماز 1/3 ، قطعه چهارمفروش00نمایش جزئیات
92158زمين0هاشميههاشميه52فروش01,100,000,000نمایش جزئیات
113926زمين0سجاديهانتهاي سجاديه سمت چپفروش5,000,0000نمایش جزئیات
113927زمين0الهيهتقويه 5 زمين نيرو انتظامي قطعه 70فروش3,333,3331,000,000,000نمایش جزئیات
113787زمين0الهيهسجاديه 48فروش2,333,333280,000,000نمایش جزئیات
110803زمين0مجيديهمجيديه27/1فروش6,688,9632,000,000,000نمایش جزئیات
86006زمين0سجاديهسجاديه 56فروش2,666,667800,000,000نمایش جزئیات
110464زمين0هاشميههاشميه 64فروش02,250,000,000نمایش جزئیات
113660زمين0الهيهنبش خوش منظر5فروش6,000,0000نمایش جزئیات
113752زمين0رحمانيهرحمانيه 29 بلوک 10 قطعه 24فروش6,100,0000نمایش جزئیات
113622زمين0ميثاقميثاق 20 خسروي 6فروش5,500,0000نمایش جزئیات
113629زمين0اميريهاميريه 38 مقابل جهان بين 4فروش5,000,0000نمایش جزئیات
113699زمين0قاسم آبادشريعتي32فروش01,600,000,000نمایش جزئیات
105672زمين0اميريهاميريه 13فروش01,450,000,000نمایش جزئیات
112454زمين0سرافرازاننياوران 25فروش00نمایش جزئیات
90139زمين0سيدرضيسيدرضي6فروش00نمایش جزئیات
101720زمين0سجاديهسجاديه 32/منجم3فروش4,166,6671,500,000,000نمایش جزئیات
113542زمين0هاشميههاشميه16فروش037,000,000,000نمایش جزئیات
113378زمين0الهيهنقويه46فروش4,333,333650,000,000نمایش جزئیات
113379زمين0فکورينسترن 3فروش11,168,8324,300,000,000نمایش جزئیات
99724زمين0سيدرضيانتها سيدرضي 6فروش17,000,0000نمایش جزئیات
69650زمين0شهرک آزادگانحاشيه رهايي جنب فضاي سبز فاز تجاريفروش16,000,0001,088,000,000نمایش جزئیات
90632زمين0پيروزي2پيروزي 2/1/ارغوان 15/قطعه 4فروش01,750,000,000نمایش جزئیات
69644زمين0سرافرازانسرافراز41 بعداز چهار راه اولفروش7,000,0001,540,000,000نمایش جزئیات
101849زمين0آموزگارانتهاي صدف تقاطع آموزگارفروش0400,000,000نمایش جزئیات
70923زمين0بلوار جانبازمقابل کيان سنتر 2فروش00نمایش جزئیات
94749زمين0شهرک آزادگاننماز21فروش3,000,0001,572,000,000نمایش جزئیات
14750زمين0صدفبعداز چهارراه صدف روبروي شهرداري سابقفروش011,000,000,000نمایش جزئیات
112969زمين0الهيهمهديه 65 قطعه 176فروش01,100,000,000نمایش جزئیات
109568زمين0اقدسيهاقدسيه21/مقابل پارک/قطعه دومفروش6,000,0003,600,000,000نمایش جزئیات
109029زمين0الهيهبين عصمتيه5و7فروش01,550,000,000نمایش جزئیات
105841زمين0الهيهالهيه 35فروش00نمایش جزئیات
81290زمين0وکيل آباد1حاشيه وکيل آبادبعد اقبال لاهوريفروش10,000,0000نمایش جزئیات
109071زمين0الهيهتقويه 23فروش00نمایش جزئیات
91213زمين0اميريهاميريه 52فروش02,250,000,000نمایش جزئیات
107904زمين0قاسم آبادحسابي7؛قطعه3فروش12,400,000620,000,000نمایش جزئیات
112633زمين0قاسم آبادبعداز اماميه66؛قطعه3فروش02,100,000,000نمایش جزئیات
45465زمين0سنابادسناباد4 انتهاي کوچه سمت راستفروش02,800,000,000نمایش جزئیات
31156زمين0پيروزي 1پيروزي76فروش10,000,0000نمایش جزئیات
100867زمين0احمد آبادعدالت 11فروش06,200,000,000نمایش جزئیات
112336زمين0مجيديهمجيديه 45 شادمهر 13فروش5,500,0000نمایش جزئیات
112376زمين0پيروزي2پيروزي3/1-آلاله6فروش6,500,000975,000,000نمایش جزئیات
112289زمين0الهيهنبش نقويه15فروش3,000,000663,000,000نمایش جزئیات
56637زمين0وکيل آباد1نرسيده به اقبال سمت راست بين مخابرات و اقبالفروش00نمایش جزئیات
111966زمين0اميريهاميريه 42فروش01,600,000,000نمایش جزئیات
100358زمين0مجيديهمجيديه 33 - بلوک 11 - قطعه 73فروش6,500,0000نمایش جزئیات
104182زمين0اميريهاميريه37/نجفي18/نبش چهار راه اولفروش01,750,000,000نمایش جزئیات
97907زمين0اميريهاميريه31فروش00نمایش جزئیات
103468زمين0هاشميهنماز 1/5 نبش چهارراه اولفروش01,650,000,000نمایش جزئیات
83387زمين0شهرک آزادگاننماز 21فروش3,500,0001,834,000,000نمایش جزئیات
103469زمين0رضا شهردهخدا 7فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
107435زمين0جاهدشهربوستان13فروش01,100,000,000نمایش جزئیات
104208زمين0نمايشگاهابتدا ارمغانفروش0350,000,000نمایش جزئیات
107552زمين0ميدان تربيتانتهاي بلوارمعلم/پشت پارک چهل بازهفروش04,500,000,000نمایش جزئیات
111440زمين0بلوار امامتامامت38/قطعه دوم پشت حاشيهفروش04,000,000,000نمایش جزئیات
50563زمين0سيدرضيسيدرضي 8فروش00نمایش جزئیات
99141زمين0سيدرضيسيدرضي7فروش00نمایش جزئیات
103187زمين0اميريهاميريه15/1فروش01,400,000,000نمایش جزئیات
105953زمين0اقدسيهاقدسيه53فروش00نمایش جزئیات
101651زمين0ميثاقميثاق10،قطعه 350،محله5فروش7,500,0000نمایش جزئیات
111310زمين0اميريهتقاطع اميريه و مهديهفروش1,700,000408,000,000نمایش جزئیات
101361زمين0شهرک آزادگانپشت آبادگران جنب پست برقفروش3,500,0002,100,000,000نمایش جزئیات
106744زمين0الهيهبين تقويه10و12؛قطعه5فروش3,000,000900,000,000نمایش جزئیات
50111زمين0کلاهدوزکلاهدوز38 کوچه اول سمت چپ جنب پلاک45فروش8,500,0000نمایش جزئیات
101218زمين0ميثاقميثاق34؛مجتمع جهاد نصرفروش0430,000,000نمایش جزئیات
100361زمين0پيروزي2پيروزي 2/1/ارغوان 15/قطعه 4فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
92865زمين0احمد آبادحاشيه احمدآباد،جنب پاساژموبايل بهشت،مقابل بيمارستان قائمفروش019,000,000,000نمایش جزئیات
74046زمين0ميثاقميثاق 4فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
86932زمين0فلسطينفلسطين 11فروش17,200,0014,300,000,000نمایش جزئیات
98935زمين0اميريهاميريه 31 انتها آراسته 7 محله 3 بلوک 1فروش3,000,0000نمایش جزئیات
106243زمين0اقبال لاهوريبين اقبال 2و4فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
110805زمين0قاسم آبادمشکيني33/کوچه اول سمت راست/کوچه اول سمت چپ/قطعه دومفروش3,292,683270,000,000نمایش جزئیات
110793زمين0قاسم آبادحجاب79فروش14,000,0001,036,000,000نمایش جزئیات
106478زمين0صدفقبل از آموزگار52؛بين صدف ودانشجوفروش10,000,0001,400,000,000نمایش جزئیات
110639زمين0قاسم آباداماميه44فروش2,708,3331,300,000,000نمایش جزئیات
89801زمين0صدفبلوار آموزگار,انتهاي صدف،اراضي نيرو انتظاميفروش0550,000,000نمایش جزئیات
110544زمين0قاسم آبادحاشيه دکتر حسابيفروش6,500,0000نمایش جزئیات
110308زمين0صارميحاشيه صارمي بين هنرستان و هفت تيرفروش15,384,6153,600,000,000نمایش جزئیات
110126زمين0شهرک آزادگانرادان 15فروش6,416,667770,000,000نمایش جزئیات
110206زمين0هاشميهنماز2فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
110221زمين0لادنلادن 27فروش7,000,0000نمایش جزئیات
110098زمين0هاشميههاشميه 62فروش3,183,5211,700,000,000نمایش جزئیات
9182زمين0ميدان تربيتستاري26/2 ؛مقابل دانشگاه پيام نورفروش00نمایش جزئیات
110025زمين0احمد آبادسه راه بعثت/از سمت ملاصدرا/نبش طالقانيفروش32,786,8858,000,000,000نمایش جزئیات
102454زمين0شهرک آزادگانرادان 15 انتهاي کوچه سمت راستفروش0620,000,000نمایش جزئیات
109985زمين0قاسم آبادمشکيني33؛کوچه اول سمت راست-قطعه دومفروش00نمایش جزئیات
102336زمين0هنرستانهنرستان 36 عبدالهي 4فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
90093زمين0سجاديهسجاديه54.قطعه5فروش00نمایش جزئیات
98577زمين0سجادنبش نيلوفر9فروش016,000,000,000نمایش جزئیات
109521زمين0قاسم آبادانتهاي شريعتي 77فروش10,000,0000نمایش جزئیات
109590زمين0الهيهمهديه55فروش01,390,000,000نمایش جزئیات
51833زمين0لادنلادن8 جنب خياطي صفريفروش00نمایش جزئیات
109514زمين0امام رضاامام رضا 31فروش6,500,0001,300,000,000نمایش جزئیات
100801زمين0پيروزي2پيروزي 15فروش00نمایش جزئیات
109169زمين0هاشميههاشميه24/1فروش02,600,000,000نمایش جزئیات
109074زمين0اقدسيهاقدسيه32/منجم7فروش5,000,0001,000,000,000نمایش جزئیات
109022زمين0هاشميهنماز1/9/قطعه دومفروش01,800,000,000نمایش جزئیات
36341زمين0فرامرز عباسيانتهاي بهاران نرسيده به بنفشهفروش00نمایش جزئیات
105035زمين0سجاديهسجاديه 48 قطعه 9 سمت چپفروش0300,000,000نمایش جزئیات
100981زمين0فرامرز عباسيفرامرز عباسي 31فروش011,000,000,000نمایش جزئیات
108949زمين0آب وبرقگلشن 2فروش14,000,0000نمایش جزئیات
94994زمين0سرافرازانبين سرافراز 9 و 11فروش00نمایش جزئیات
29022زمين0لادننبش لادن13فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
100922زمين0قاسم آبادبين امام دوست 7و9فروش0150,000,000نمایش جزئیات
101344زمين0وکيل آباد3غدير 16فروش10,000,0000نمایش جزئیات
92081زمين0ميدان تربيتقانع32فروش00نمایش جزئیات
108321زمين0هاشميههاشميه91؛قطعه سومفروش02,100,000,000نمایش جزئیات
104501زمين0اميريهاميريه31فروش00نمایش جزئیات
108258زمين0سرافرازانسرفرازان 49فروش6,828,1943,100,000,000نمایش جزئیات
108265زمين0سجاديهسجاديه 48فروش3,600,000900,000,000نمایش جزئیات
107213زمين0ميدان تربيتبين معلم 63 و 65 قطعه 4فروش02,800,000,000نمایش جزئیات
87084زمين0اميريهاميريه 38فروش02,100,000,000نمایش جزئیات
104136زمين0مطهري شماليمطهري شمالي 7فروش7,000,0001,330,000,000نمایش جزئیات
54113زمين0بلوار معلمبلوار معلم بعد از چهارراه صدففروش07,500,000,000نمایش جزئیات
97848زمين0هدايتخيام شمالي 46 قطعه دوم شماليفروش6,666,6671,500,000,000نمایش جزئیات
100588زمين0سجاديهسجاديه 48فروش01,150,000,000نمایش جزئیات
107882زمين0هدايتنبش هدايت 27/5فروش0420,000,000نمایش جزئیات
104276زمين0فکوريفکوري5 شهرستاني14فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
97424زمين0ميدان تربيتبين قانع 18 و20فروش8,000,0000نمایش جزئیات
104239زمين0فکوريبين فکوري6و8فروش14,000,0000نمایش جزئیات
107609زمين0رحمانيهرحمانيه28فروش01,350,000,000نمایش جزئیات
107496زمين0ابوطالبميدان ابوطالب حر 53فروش5,000,000800,000,000نمایش جزئیات
13276زمين0سرافرازانسرافرازان13فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
100041زمين0شفاشفا 47فروش3,500,000420,000,000نمایش جزئیات
107464زمين0الهيهعصمتيه 1 ابوالفضلي 10فروش01,100,000,000نمایش جزئیات
95709زمين0الهيهالهيه33فروش5,500,0000نمایش جزئیات
107247زمين0فرامرز عباسيفجر 3 داخل دوربرگردانفروش8,000,0000نمایش جزئیات
103580زمين0وکيل آباد3وکيل آباد59 خيابان شريف مجاوربرج شارينفروش15,000,0000نمایش جزئیات
103261زمين0قاسم آبادبين فلاحي 52 و 54فروش02,300,000,000نمایش جزئیات