کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهآدرسنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
63176زمين60اقدسيهاقدسيه 22فروش00نمایش جزئیات
126261زمين0آموزگاربين آموزگار 63و65فروش08,500,000,000نمایش جزئیات
137092زمين0سنابادبين قرني 21و19جنب بانک مليفروش030,000,000,000نمایش جزئیات
107961زمين0الهيهتقويه 17فروش00نمایش جزئیات
137240زمين0هاشميهبين نماز 2 و 4فروش00نمایش جزئیات
137311زمين0شهرک آزادگانبين نماز 1 و 3فروش08,000,000,000نمایش جزئیات
123943زمين0فلسطينبين چهارراه خيام و سه راه فلسطين نبش دستغيب 16فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
140246زمين0الهيهنقويه40فروش13,000,0000نمایش جزئیات
131956زمين0الهيهتقويه زمين هاي نيروي انتظاميفروش00نمایش جزئیات
132107زمين0الهيهاقدسيه9 نبش رمضاني3فروش00نمایش جزئیات
124329زمين0اميريهاميريه25فروش14,000,0000نمایش جزئیات
129151زمين0اقبال لاهورياقبال لاهوري 23فروش00نمایش جزئیات
70985زمين0الهيهاقدسيه54فروش03,200,000,000نمایش جزئیات
140129زمين0الهيهسجاديه 60فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
127879زمين0الهيهالهيه // مهديه 65فروش14,500,0000نمایش جزئیات
108408زمين0اميريهاميريه 1 پناهي2فروش04,100,000,000نمایش جزئیات
23677زمين0اميريهاميريه25 قطعه28فروش03,600,000,000نمایش جزئیات
136705زمين0الهيهتقويه 21فروش9,000,0000نمایش جزئیات
132706زمين220هاشميههاشميه 93 خورشيد 1 قظعه سومفروش6,000,0000نمایش جزئیات
109519زمين0بلوار معلمبين معلم16و18فروش055,000,000,000نمایش جزئیات
121865زمين0هاشميههاشميه1/17 قطعه سومفروش00نمایش جزئیات
131807زمين0اميريهبين اميريه 25 و چهارراه صادقيه قطعه دوازدهمفروش13,500,0000نمایش جزئیات
139955زمين0هاشميههاشميه 62فروش04,980,000,000نمایش جزئیات
103415زمين0لادنلادن21فروش10,000,0000نمایش جزئیات
139914زمين0کوهسنگيبهشتي 22فروش07,500,000,000نمایش جزئیات
135907زمين0الهيهعصمتيه 1فروش00نمایش جزئیات
113552زمين0لادنلادن 25فروش00نمایش جزئیات
101044زمين0صدفانتها صدف اراضي نيرو انتظاميفروش01,050,000,000نمایش جزئیات
127658زمين0الهيهسجاديه58/فاز1فروش13,000,0000نمایش جزئیات
139866زمين0وکيل آباد1وکيل آباد87/عمراني2فروش5,000,0000نمایش جزئیات
139805زمين0الهيهعصمتيه17فروش03,800,000,000نمایش جزئیات
131699زمين0اميريهاميريه 39 منجم 5فروش00نمایش جزئیات
122069زمين0نمايشگاهميدان نمايشگاهفروش00نمایش جزئیات
107942زمين0اميريهخدايي3فروش12,000,0000نمایش جزئیات
131879زمين0اقدسيهانتها اقدسيه اراضي اطلسيهفروش0120,000,000نمایش جزئیات
131669زمين0الهيهجنب شرکت برقفروش00نمایش جزئیات
132386زمين40شهرک آزادگاننماز33فروش10,000,0001,750,000,000نمایش جزئیات
132162زمين0هاشميههاشميه 62فروش016,000,000,000نمایش جزئیات
90613زمين0قاسم آبادتقاطع ميدان اماميه واديب جنوبيفروش38,961,0393,000,000,000نمایش جزئیات
89383زمين0الهيهبين ميثاق 12 و14فروش00نمایش جزئیات
117617زمين0الهيهاراضي نيرو انتظامي/محله5/بلوک5/قطعه6فروش03,200,000,000نمایش جزئیات
139607زمين0سجاديهسجاديه56فروش0800,000,000نمایش جزئیات
139561زمين0هاشميههاشميه 85فروش00نمایش جزئیات
131506زمين0الهيهتقويه21 اصغري6فروش00نمایش جزئیات
136015زمين0الهيهعصمتيه 1فروش02,300,000,000نمایش جزئیات
96387زمين0اميريهاميريه1،پناهي2؛قطعه305فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
784زمين0ايرج ميرزاجلال 54 قطعه 4فروش08,500,000,000نمایش جزئیات
139476زمين0هاشميههاشميه 93فروش0400,000,000نمایش جزئیات
139525زمين0وکيل آباد3وکيل آباد97فروش10,000,0000نمایش جزئیات
3828زمين0اميريهاميريه1/پناهي4فروش اجاره03,150,000,000نمایش جزئیات
139452زمين0هاشميههاشميه62/حسيني1/14فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
139453زمين0پيروزي2پيروزي14فروش011,000,000,000نمایش جزئیات
125021زمين0رضا شهرانتها خاقاني بلوم سازمان آب قطعه51فروش23,000,0000نمایش جزئیات
99145زمين0اقبال لاهورياقبال24فروش16,000,0000نمایش جزئیات
127769زمين0کوهسنگيهمت7فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
135802زمين0اميريهآزادي80فروش00نمایش جزئیات
139311زمين0الهيهاقدسيه53فروش14,000,0000نمایش جزئیات
132334زمين0هاشميههاشميه70 حسيني1/6فروش03,400,000,000نمایش جزئیات
131236زمين0الهيهتقويه21 اصغري4فروش00نمایش جزئیات
119019زمين0سجاديهسجاديه 48 قطعه68فروش04,200,000,000نمایش جزئیات
119033زمين0الهيهتقويه 17مشايخي 3 قطعه 75فروش13,500,0000نمایش جزئیات
139286زمين0اميريهبين اميريه4و6فروش15,000,0000نمایش جزئیات
103106زمين0صدفصدف27فروش00نمایش جزئیات
139200زمين196صياد شيرازيوکيل آباد 40فروش102,040,81620,000,000,000نمایش جزئیات
97598زمين0پيروزي2پيروزي 14فروش08,500,000,000نمایش جزئیات
87290زمين0سجاديهانتهايي سجاديه،زمين هاي نيروانتظامي،بلوک212،قطعه3فروش9,000,0000نمایش جزئیات
130980زمين0سجاديهسجاديه54 قطعه سوم بلوک3فروش11,000,0000نمایش جزئیات
139150زمين0اقدسيهاقدسيه6فروش01,000,000,000نمایش جزئیات
123161زمين0سرافرازاننماز3/20فروش00نمایش جزئیات
80751زمين0سيدرضيسيدرضي46فروش012,000,000,000نمایش جزئیات
139039زمين0اقدسيهاقدسيه10/4فروش0880,000,000نمایش جزئیات
139041زمين0الهيهعصمتيه3فروش02,330,000,000نمایش جزئیات
111424زمين0مجيديهبين مجيديه51و53فروش16,000,0000نمایش جزئیات
138966زمين0قاسم آبادانديشه 13فروش03,150,000,000نمایش جزئیات
123702زمين0اميريهبعداز اميريه25 قطعه سومفروش14,000,0000نمایش جزئیات
86782زمين0الهيه17 تقويهفروش15,000,0000نمایش جزئیات
135277زمين0قاسم آبادانديشه 71فروش018,000,000,000نمایش جزئیات
135559زمين0پيروزي 1چهار چشمه/خورشيد 11فروش00نمایش جزئیات
106973زمين0ميثاقميثاق38-نقويه5فروش03,300,000,000نمایش جزئیات
67023زمين0قاسم آبادبين ميثاق 19و 21 جنب پمپ بنزين سمت راستفروش11,000,0000نمایش جزئیات
120320زمين0رضا شهردقيقي 17فروش25,000,0000نمایش جزئیات
118970زمين0هاشميههاشميه 62 کوچه اول سمت راستفروش20,000,0000نمایش جزئیات
127509زمين0هاشميههاشميه93خورشيد11قطعه آخر انتها کوچه سمت راستفروش00نمایش جزئیات
113323زمين0قاسم آبادبين آزاده 26و 28فروش01,350,000,000نمایش جزئیات
112942زمين0الهيهالهيه37 کفايي6فروش05,500,000,000نمایش جزئیات
138793زمين0الهيهاقدسيه 54فروش03,200,000,000نمایش جزئیات
138799زمين0اقدسيهروبروي جمعه بازار خودروفروش1,000,0000نمایش جزئیات
138805زمين0شهرک آزادگاننماز 24فروش05,500,000,000نمایش جزئیات
138764زمين0شهرک آزادگاننماز 28فروش12,000,0000نمایش جزئیات
138766زمين0شهرک آزادگاننماز 28فروش13,000,0000نمایش جزئیات
138665زمين0الهيهعصمتيه17/3فروش03,600,000,000نمایش جزئیات
138702زمين0اميريهبين اميريه 25 و 27 03,200,000,000نمایش جزئیات
124706زمين0سجاديهانتها سجاديه خيابان فضائليفروش8,000,0000نمایش جزئیات
120630زمين0قاسم آبادانديشه 71 مشکيني 19فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
116508زمين0الهيهالهيه50/صيف آبادي4/نبش ناصري5فروش09,500,000,000نمایش جزئیات
135191زمين0هاشميههاشميه 93فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
137085زمين0رضا شهرفکوري 71فروش08,000,000,000نمایش جزئیات
134995زمين0هاشميههاشميه43فروش035,000,000,000نمایش جزئیات
126252زمين0هاشميهحسيني1/10 پشت کوهسرفروش013,000,000,000نمایش جزئیات
90183زمين0صارميصارمي 10 قطعه دومفروش021,000,000,000نمایش جزئیات
123051زمين0پيروزي2پيروزي 23فروش00نمایش جزئیات
93309زمين0الهيهعصمتيه 9 خيابان ثناييفروش13,000,0000نمایش جزئیات
119988زمين0سرافرازانسرافرازان 15/1فروش09,500,000,000نمایش جزئیات
104519زمين0هاشميههاشميه62،مقابل فراز13فروش012,000,000,000نمایش جزئیات
76472زمين0لادنتقاطع پيروزي و لادن دورميدان لادنفروش017,000,000,000نمایش جزئیات
117131زمين0سرافرازانسرافراز13،راضي6فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
16046زمين0لادنلادن19 قطعه دومفروش035,000,000,000نمایش جزئیات
134237زمين0فلسطينحاشيه فلسطين 15فروش021,000,000,000نمایش جزئیات
102292زمين0هاشميهنماز 1 اراضي قضاتفروش02,000,000,000نمایش جزئیات
95130زمين0اميريهاميريه19؛سجاديه48فروش12,000,0000نمایش جزئیات
122911زمين0شهرک آزادگانبين رهايي6و8 قطعه17فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
126104زمين0شهرک آزادگاننماز 18جنب پارکفروش02,700,000,000نمایش جزئیات
43398زمين0بلوار فردوسيبين جانباز و چهارراه خيام مقابل اداره مخابراتفروش090,000,000,000نمایش جزئیات
138453زمين0هاشميههاشميه 85فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
81135زمين0الهيهعصمتيه 1 ابوالفضلي 10فروش03,100,000,000نمایش جزئیات
102702زمين0شهرک طالقانيبهارستان 14 مقابل فضاي سبزفروش05,000,000,000نمایش جزئیات
89801زمين0صدفبلوار آموزگار,انتهاي صدف،اراضي نيرو انتظاميفروش03,400,000,000نمایش جزئیات
108513زمين0سيدرضيتقاطع سيدرضي وآموزگارفروش50,000,0000نمایش جزئیات
100945زمين0لادنلادن22فروش00نمایش جزئیات
84594زمين0صدفصدف 2فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
134981زمين0سيدرضينبش سيدرضي 50فروش38,000,0000نمایش جزئیات
134397زمين0صياد شيرازيويلا 13فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
134402زمين0هاشميههاشميه 62فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
119749زمين0پيروزي 1پيروزي 46 قطعه 5 سمت چپفروش06,500,000,000نمایش جزئیات
118156زمين0الهيهمهديه67 قطعه چهارمفروش00نمایش جزئیات
92252زمين0ميثاقميثاق 32/عصمتيه1/ابوالفضلي10فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
123258زمين0اميريهبين اميريه 5و 7فروش15,000,0000نمایش جزئیات
79895زمين0قاسم آبادانديشه87؛قطعه دومفروش015,000,000,000نمایش جزئیات
14475زمين0فرامرز عباسيفرامرز42فروش013,000,000,000نمایش جزئیات
37589زمين0هاشميهبين هاشميه 26و28فروش0100,000,000,000نمایش جزئیات
116228زمين0الهيهتقويه17/مشايخي4فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
22956زمين0سيدرضيسيدرضي55جنب لابراتوارفروش30,000,0000نمایش جزئیات
104308زمين0هاشميههاشميه62فروش01,950,000,000نمایش جزئیات
122735زمين0سجاديهسجاديه 50 بلوک 4 نيروانتظامي قطعه95فروش10,000,0000نمایش جزئیات
122761زمين0الهيهتقويه 17 مشايخي 4فروش00نمایش جزئیات
129925زمين0فلسطيندستغيب 27فروش00نمایش جزئیات
138296زمين0شهرک آزادگاننماز1فروش05,500,000,000نمایش جزئیات
138220زمين0هاشميهنماز 2فروش08,600,000,000نمایش جزئیات
138232زمين0آب وبرقهفت تير 35فروش0400,000,000نمایش جزئیات
126061زمين0اميريهاميريه 9/4 قطعه 16فروش00نمایش جزئیات
133940زمين0الهيهصادقيه 32 قطعه 144فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
129443زمين0الهيهاقدسيه14فروش0850,000,000نمایش جزئیات
122668زمين0اقبال لاهورياقبال 25فروش04,700,000,000نمایش جزئیات
127333زمين0سجاديهسحاديه58 قطعه132فروش03,100,000,000نمایش جزئیات
129304زمين0فلسطيننبش فلسطين15فروش00نمایش جزئیات
129003زمين0الهيهتقويه 27/1قطعهفروش01,200,000,000نمایش جزئیات
8287زمين0هاشميههاشميه28/3فروش016,200,000,000نمایش جزئیات
89460زمين0سجادبين سجاد3و5فروش0150,000,000,000نمایش جزئیات
138109زمين0سجاديهسحاديه9 گلهاي 6فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
138004زمين0هاشميهنماز 1/19فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
138012زمين0هاشميهانتهاي هاشميه 62فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
124481زمين0سجاديهانتهاي سجاديه بلوار رضويه قطعه سومفروش01,800,000,000نمایش جزئیات
134091زمين0بلوار امامتبين آموزگار21و23فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
133848زمين0اقبال لاهورياقبال 25/1فروش00نمایش جزئیات
133605زمين0الهيهتقويه 54فروش00نمایش جزئیات
133782زمين0صياد شيرازيشهرستاني11/4فروش7,000,0001,050,000,000نمایش جزئیات
133829زمين0شهرک آزادگانرهايي 3/1فروش01,000,000,000نمایش جزئیات
133508زمين0الهيهتقويه21 اصغري6 قطعه دوم جنوبيفروش0110,000,000نمایش جزئیات
60168زمين0ميدان تربيتمعلم 65 ذاکري 6 نبش دوبرگردانفروش00نمایش جزئیات
125526زمين0قاسم آبادانديشه 83 مشکيني 33فروش0480,000,000,000نمایش جزئیات
137964زمين0اقبال لاهورياقبال 25فروش7,000,0000نمایش جزئیات
137996زمين0لادنلادن 21/8فروش03,100,000,000نمایش جزئیات
137886زمين0هاشميهبين نماز 1و3فروش08,500,000,000نمایش جزئیات
137924زمين0اقدسيهاقدسيه 8فروش01,050,000,000نمایش جزئیات
105912زمين0ميدان تربيتبين معلم61و63فروش016,000,000,000نمایش جزئیات
102458زمين0قاسم آبادحجاب 77فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
106920زمين0هاشميهصارمي 24فروش012,000,000,000نمایش جزئیات
92662زمين0صدفانتهاي صدف،اراضي نيرو انتظاميفروش03,000,000,000نمایش جزئیات
133157زمين0مجيديهفرعي49فروش00نمایش جزئیات
133197زمين0الهيه35متري الهيه نبش بلوارمهديهفروش00نمایش جزئیات
133612زمين0صياد شيرازيصياد 53فروش20,000,0000نمایش جزئیات
13575زمين0رضا شهردهخدا7فروش016,500,000,000نمایش جزئیات
126495زمين0سيدرضيسيدرضي55 سه راه اول سمت چپ جنب لابراتورآوينفروش30,000,0000نمایش جزئیات
126023زمين0هاشميهنماز 1/3فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
23845زمين0هاشميههاشميه 68 قضات محدوده کوهسرمالفروش012,500,000,000نمایش جزئیات
137706زمين0سجاديهسجاديه 59فروش10,000,0000نمایش جزئیات
137717زمين0سجاديهسجاديه 35فروش12,500,0000نمایش جزئیات
137580زمين0سجادقدس21فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
137587زمين0شهرک آزادگانآرمان16فروش00نمایش جزئیات
137597زمين0سجاديهسجاديه 56/قطعه8فروش02,850,000,000نمایش جزئیات
133941زمين0خيامخيام جنوبي 24فروش022,000,000,000نمایش جزئیات
82587زمين0لادنلادن 14 قطعه چهارمفروش012,500,000,000نمایش جزئیات
137513زمين0شهرک آزادگاننارنج 23فروش02,100,000,000نمایش جزئیات
137541زمين0شهرک آزادگاننماز 1/18فروش01,550,000,000نمایش جزئیات
137442زمين0اميريهاميريه 62فروش01,150,000,000نمایش جزئیات
132662زمين0الهيهانتها صادقيهفروش00نمایش جزئیات
1380زمين0دندانپزشکانمعلم 72مقابل درب شمالي باغ گلهافروش09,500,000,000نمایش جزئیات
121674زمين0اميريهاميريه 19 قطعه 132 محله4فروش01,950,000,000نمایش جزئیات
132506زمين0الهيهتقويه 27 قطعه 84فروش01,300,000,000نمایش جزئیات
132481زمين0سجاديهسجاديه48فروش10,000,0000نمایش جزئیات
137387زمين0سيدرضيسيدرضي 28 09,800,000,000نمایش جزئیات
137395زمين0الهيهمهديه 67فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
137290زمين0شهرک آزادگاننماز 27فروش00نمایش جزئیات
137294زمين0سجاديهسجاديه 48فروش01,170,000,000نمایش جزئیات
137297زمين0دانشجودانشجو28فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
137299زمين0فلسطينفلسطين 25 بعد از چهارراه اولفروش00نمایش جزئیات
137241زمين0الهيهسجاديه 67فروش10,000,0000نمایش جزئیات
133053زمين0صياد شيرازيصياد 52فروش07,500,000,000نمایش جزئیات
122058زمين0اقدسيهاقدسيه 10/3فروش01,650,000,000نمایش جزئیات
107123زمين0هاشميههاشميه 71فروش016,000,000,000نمایش جزئیات
137172زمين0الهيهالهيه 1 بلوک 4 قطعه 3011فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
137099زمين0الهيهسجاديه 73 قطعه 44فروش0990,000,000نمایش جزئیات
137101زمين0الهيهسجاديه 73 قطعه 44فروش02,970,000,000نمایش جزئیات
137110زمين0قاسم آبادفلکه اماميهفروش01,250,000,000نمایش جزئیات
137111زمين0صياد شيرازيسرو 24فروش06,300,000,000نمایش جزئیات
132272زمين0سجاديهسجاديه 48فروش10,000,0000نمایش جزئیات
132038زمين63الهيهالهيه 1فروش02,400,000,000نمایش جزئیات
137013زمين0اميريهاميريه 14فروش16,000,0000نمایش جزئیات
137029زمين0اقدسيهاقدسيه 53حسين پور 4 قطعه 1574فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
137042زمين200بلوار مجدمجد 28فروش02,400,000,000نمایش جزئیات
121805زمين0هاشميهپشت کوهسر نرسيده به بلوار نمازفروش00نمایش جزئیات
117244زمين0لادنلادن21فروش12,000,0000نمایش جزئیات
136821زمين0الهيهتقويه 8فروش4,000,0000نمایش جزئیات
132037زمين0الهيهانتهاي الهيه مجتمع اطلسيهفروش1,500,0000نمایش جزئیات
136690زمين0کوهسنگيبلوار شهداي ارتش بلوک 103فروش00نمایش جزئیات
136569زمين0لادنلادن21فروش9,000,0000نمایش جزئیات
136570زمين0لادنبين وکيل اباد 52 و لادنفروش018,000,000,000نمایش جزئیات
132432زمين0آب وبرقلاله14فروش00نمایش جزئیات
90918زمين0قاسم آبادانديشه 9/3 ؛سمت راست؛قطعه دومفروش12,000,0000نمایش جزئیات
131869زمين0کوهسنگيحکيم نظامي 26فروش065,000,000,000نمایش جزئیات
121558زمين0ميدان تربيتنبش قانع 20فروش40,000,0000نمایش جزئیات
131686زمين0اميريهانتهاي اميريهفروش01,300,000,000نمایش جزئیات
80530زمين0لادنلادن21فروش7,000,0000نمایش جزئیات
136122زمين0کوهسنگيحاشيه کوهسنگي بين 15 و 17فروش0250,000,000,000نمایش جزئیات
136054زمين0سجاديهاخر سجاديه 00نمایش جزئیات
128438زمين0نمايشگاهنمايشگاهاجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
136011زمين0سجاديهسجاديه /محله3/بلوک 1فروش7,500,0000نمایش جزئیات
135918زمين0سجاديهسجاديه 34فروش02,800,000,000نمایش جزئیات
135943زمين0رضا شهرخاقاني 2فروش021,000,000,000نمایش جزئیات
131405زمين0سجاديهسجاديه57 نقويه21 اصغري1 رمين هاي نيروي انتظاميفروش00نمایش جزئیات
124523زمين0بلوار جانبازنبش جانباز13فروش85,000,0000نمایش جزئیات
29022زمين0لادننبش لادن13فروش030,000,000,000نمایش جزئیات
131201زمين0الهيهنبش الهيه30 محله10 قطعه79فروش054,000,000,000نمایش جزئیات
131228زمين0شهرک آزادگاندلاوران14فروش04,600,000,000نمایش جزئیات
81243زمين0سجاديهانتها سجاديه فاز رسالت101فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
135360زمين0سجاديهسجاديه 56فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
135279زمين0اميريهانتهاي اميريه 13فروش00نمایش جزئیات
135257زمين0شهرک آزادگانمقابل دلاوران 27فروش050,000,000,000نمایش جزئیات
135265زمين0الهيهتقاطع سجاديه و الهيهفروش12,500,0000نمایش جزئیات
135271زمين0دانشجودانشجو 28فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
135132زمين0صارميبين صارمي 22و26فروش023,000,000,000نمایش جزئیات
123471زمين0الهيهصادقيه زمين هاي نيرو انتظاميفروش00نمایش جزئیات
85697زمين0شهرک آزادگانحاشيه دلاوران-جنب پمپ بنزينفروش00نمایش جزئیات
88500زمين0اقبال لاهورياقبال22 يا لادن21فروش00نمایش جزئیات
134857زمين0الهيهتقويه27فروش02,800,000,000نمایش جزئیات
134858زمين0سجاديهسجاديه67 غديري1 قطعه ششم جنوبيفروش01,200,000,000نمایش جزئیات
134828زمين0شهرک آزادگانحاشيه نماز نبش نماز 27فروش0300,000,000نمایش جزئیات
134706زمين0هاشميهبين لاله 10 و 12فروش075,000,000,000نمایش جزئیات
92812زمين0الهيهعصمتيه 15فروش12,000,0000نمایش جزئیات
85466زمين0الهيهتقويه 17فروش00نمایش جزئیات
79541زمين0الهيهالهيه 12 محله 5 قطعه 16فروش23,000,0000نمایش جزئیات
32062زمين0وکيل آباد3نرسيده به معلم63فروش03,600,000,000نمایش جزئیات
134513زمين0الهيهعصمتيه1فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
134530زمين0بلوار فرهنگبين فرهنگ 19 و 21فروش031,000,000,000نمایش جزئیات
134553زمين0دانشجومقابل آموزگار 54فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
111047زمين0الهيهعصميته17فروش06,500,000,000نمایش جزئیات
119461زمين0دانشجوحاشيه آموزگار 54فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
114448زمين0شهرک آزادگاننماز 21 کوچه اول سمت راستاجاره050,000,000نمایش جزئیات
116357زمين0صدفانتهاي صدف؛اراضي نيرو انتظاميفروش03,200,000,000نمایش جزئیات
129868زمين0سنابادبين قرني 17و19جنب بانکفروش040,000,000,000نمایش جزئیات
130360زمين0شهرک آزادگاننماز1/13فروش00نمایش جزئیات
119541زمين0الهيهمهديه 63فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
79246زمين0سنابادبين تورج وکفاشفروش00نمایش جزئیات
129611زمين0راهنمائيراهنمايي20 نبش چهارراه دومفروش04,000,000,000نمایش جزئیات
130211زمين0هاشميههاشميه68فروش02,100,000,000نمایش جزئیات
130237زمين0هاشميههاشميه2فروش0210,000,000,000نمایش جزئیات
134309زمين0اميريهاميريه 38فروش15,000,0000نمایش جزئیات
134316زمين0سجاديهسجاديه 67/فضايلي1فروش9,000,0000نمایش جزئیات
134320زمين0الهيهعصمتيه 1فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
134329زمين0هاشميههاشميه93 خورشيد11فروش0400,000,000نمایش جزئیات
134348زمين0الهيهتقويه21/5 قطعه پنجم سمت راستفروش02,700,000,000نمایش جزئیات
134203زمين0هاشميهبين هاشميه 89و91فروش017,000,000,000نمایش جزئیات
105837زمين0الهيهنبش عزيزيه 26فروش00نمایش جزئیات
134035زمين0الهيهتقويه 17/4فروش01,950,000,000نمایش جزئیات
133955زمين0الهيهحاشيه عصمتيه /نرسيده به ميدان اولفروش00نمایش جزئیات
133937زمين0الهيهالهيه 7فروش00نمایش جزئیات
122759زمين0الهيهصادقيه 17 بلوک 8فروش15,000,0000نمایش جزئیات
125320زمين0بلوار مجدمجد 16/1فروش25,000,0000نمایش جزئیات
133472زمين0سجاديهانتهاسجاديهفروش01,600,000,000نمایش جزئیات
129468زمين0الهيهعصمتيه1 سنايي5فروش03,600,000,000نمایش جزئیات
133379زمين0هاشميههاشميه 62فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
103534زمين0دانش آموزبين معلم26و28فروش00نمایش جزئیات
120465زمين0کلاهدوزانتهاي کلاهدوز 47 يک قطعه مانده به بلوار مجد سمت راستفروش20,000,0000نمایش جزئیات
87084زمين0اميريهاميريه 38فروش05,300,000,000نمایش جزئیات
94204زمين0ميثاقميثاق 38 تقويه نرسيده به ميدانفروش03,000,000,000نمایش جزئیات
133283زمين0قاسم آبادفلاحي13 فازتجاريفروش01,300,000,000نمایش جزئیات
133234زمين0فلسطيننبش فلسطين15فروش60,000,0000نمایش جزئیات
133203زمين0الهيهالهيه7فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
133065زمين0الهيهنقويه2فروش13,500,0000نمایش جزئیات
133094زمين0اميريهتقاطع اميريه صادقيه خدايي 1فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
133009زمين0هاشميههاشميه62فروش00نمایش جزئیات
133017زمين0الهيهميدان وليعصر قطعه 101فروش031,000,000,000نمایش جزئیات
132911زمين0الهيهتقويه 23فروش03,200,000,000نمایش جزئیات
132937زمين0اميريهاميريه 1 پناهي 6فروش00نمایش جزئیات
125665زمين0سرافرازانسرافرازان 11 بهاران 16فروش03,600,000,000نمایش جزئیات
101491زمين0اقدسيهاقدسيه 9 نبش رمضاني 3فروش011,500,000,000نمایش جزئیات
132811زمين0الهيهتقويه19فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
125325زمين0هاشميههاشميه 51 کوچه دوم سمت راست قطعه دومفروش00نمایش جزئیات
124439زمين0سنابادبين قرني 16و 18فروش14,000,0000نمایش جزئیات
107523زمين0وکيل آباد1حاشيه وکيل آباد بين هنرستان و سامانيهفروش016,000,000,000نمایش جزئیات
101156زمين0پيروزي2نرسيده به ميدان حر جنب داروخانه دکتر نافعيفروش012,000,000,000نمایش جزئیات
132524زمين0فرامرز عباسيانتهاي فرامرز48فروش25,000,0000نمایش جزئیات
132470زمين0اميريهانتها اميريه31فروش02,100,000,000نمایش جزئیات
132483زمين0ميدان تربيتپژوهش13 قطعه هفتمفروش00نمایش جزئیات
132314زمين0الهيهتقويه12 نادعلي زاده3فروش01,150,000,000نمایش جزئیات
124957زمين0دانش آموزنبش دانش آموز1 جنب مسجدفروش057,000,000,000نمایش جزئیات
95710زمين0سجاديهانتهاي صادقيه،اراضي نيرو انتظاميفروش04,000,000,000نمایش جزئیات
132245زمين0سجاديهانتهاي سجاديهفروش02,200,000,000نمایش جزئیات
132096زمين160قاسم آبادميثاق 2فروش9,375,0001,500,000,000نمایش جزئیات
124588زمين0فرامرز عباسيفرامرز 2فروش00نمایش جزئیات
124435زمين0هاشميههاشميه 93 خورشيد 7/2فروش0500,000,000نمایش جزئیات
127986زمين0لادنلادن42قطعه سومفروش02,800,000,000نمایش جزئیات
105060زمين0ميدان تربيتمعلم 63/قطعه چهارمفروش065,000,000,000نمایش جزئیات
124497زمين0نمايشگاهورودي غربي نمايشگاهفروش2,500,0000نمایش جزئیات
131878زمين0الهيهتقويه27فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
131915زمين0صياد شيرازيصياد 48جنب پلاک 30فروش06,500,000,000نمایش جزئیات
131867زمين0اقدسيهاقدسيه4 قطعه چهارمفروش0950,000,000نمایش جزئیات
131800زمين0الهيهخزايي3فروش09,600,000,000نمایش جزئیات
131805زمين0الهيهحاشيه الهيه بعداز مهديهفروش0200,000,000نمایش جزئیات
131690زمين0الهيهتقويه 21 اصغري 4فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
131598زمين0هاشميههاشميه 62 حسيني 1/6فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
131607زمين0هاشميهبين هاشميه2و4فروش0200,000,000,000نمایش جزئیات
131500زمين0هاشميههاشميه38فروش50,000,0000نمایش جزئیات
131550زمين0دانشجودانشجو10فروش024,000,000,000نمایش جزئیات
100922زمين0قاسم آبادبين امام دوست 7و9فروش0150,000,000نمایش جزئیات
101344زمين0وکيل آباد3غدير 16فروش10,000,0000نمایش جزئیات
92081زمين0ميدان تربيتقانع32فروش00نمایش جزئیات
108321زمين0هاشميههاشميه91؛قطعه سومفروش02,100,000,000نمایش جزئیات
104501زمين0اميريهاميريه31فروش00نمایش جزئیات
108258زمين0سرافرازانسرفرازان 49فروش6,828,1943,100,000,000نمایش جزئیات
108265زمين0سجاديهسجاديه 48فروش3,600,000900,000,000نمایش جزئیات
107213زمين0ميدان تربيتبين معلم 63 و 65 قطعه 4فروش02,800,000,000نمایش جزئیات
104136زمين0مطهري شماليمطهري شمالي 7فروش7,000,0001,330,000,000نمایش جزئیات
97848زمين0هدايتخيام شمالي 46 قطعه دوم شماليفروش6,666,6671,500,000,000نمایش جزئیات
100588زمين0سجاديهسجاديه 48فروش01,150,000,000نمایش جزئیات
54113زمين0بلوار معلمبلوار معلم بعد از چهارراه صدففروش07,500,000,000نمایش جزئیات
104276زمين0فکوريفکوري5 شهرستاني14فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
107882زمين0هدايتنبش هدايت 27/5فروش0420,000,000نمایش جزئیات
97424زمين0ميدان تربيتبين قانع 18 و20فروش8,000,0000نمایش جزئیات
104239زمين0فکوريبين فکوري6و8فروش14,000,0000نمایش جزئیات
107609زمين0رحمانيهرحمانيه28فروش01,350,000,000نمایش جزئیات
107496زمين0ابوطالبميدان ابوطالب حر 53فروش5,000,000800,000,000نمایش جزئیات
13276زمين0سرافرازانسرافرازان13فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
100041زمين0شفاشفا 47فروش3,500,000420,000,000نمایش جزئیات
107464زمين0الهيهعصمتيه 1 ابوالفضلي 10فروش01,100,000,000نمایش جزئیات
95709زمين0الهيهالهيه33فروش5,500,0000نمایش جزئیات
107247زمين0فرامرز عباسيفجر 3 داخل دوربرگردانفروش8,000,0000نمایش جزئیات
103261زمين0قاسم آبادبين فلاحي 52 و 54فروش02,300,000,000نمایش جزئیات
103580زمين0وکيل آباد3وکيل آباد59 خيابان شريف مجاوربرج شارينفروش15,000,0000نمایش جزئیات