کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهآدرسنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
107457زمين0الهيهنقويه21فروش4,800,0000نمایش جزئیات
83387زمين0شهرک آزادگاننماز 21فروش3,500,0001,834,000,000نمایش جزئیات
98340زمين0هنرستانهنرستان 3 بعداز چهارراه اول قطعه دوم سمت راستفروش20,000,0000نمایش جزئیات
103468زمين0هاشميهنماز 1/5 نبش چهارراه اولفروش01,650,000,000نمایش جزئیات
104997زمين0کوثربين کوثرشمالي 5و7فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
105049زمين0بلوار معلمنبش معلم22/مقابل پمپ بنزينفروش022,000,000,000نمایش جزئیات
103216زمين0قاسم آبادشريعتي55فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
103469زمين0رضا شهردهخدا 7فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
27334زمين0شهرک آزادگاندلاوران 4فروش8,000,0000نمایش جزئیات
103402زمين0الهيهتقويه12فروش4,487,1791,400,000,000نمایش جزئیات
96387زمين0اميريهاميريه1،پناهي2؛قطعه305فروش5,454,5451,500,000,000نمایش جزئیات
107435زمين0جاهدشهربوستان13فروش01,100,000,000نمایش جزئیات
104208زمين0نمايشگاهابتدا ارمغانفروش0350,000,000نمایش جزئیات
103671زمين0هاشميههاشميه62 شهيدحسيني1/12فروش10,000,0000نمایش جزئیات
107316زمين0الهيهالهيه50فروش2,500,000750,000,000نمایش جزئیات
10081زمين0هاشميهبين هاشميه89و91 قطعه اولفروش06,500,000,000نمایش جزئیات
784زمين0ايرج ميرزاجلال 54 قطعه 4فروش02,850,000,000نمایش جزئیات
23338زمين0هاشميههاشميه54فروش16,000,0000نمایش جزئیات
107552زمين0ميدان تربيتانتهاي بلوارمعلم/پشت پارک چهل بازهفروش04,500,000,000نمایش جزئیات
91533زمين0قاسم آبادشريعتي50فروش0400,000,000نمایش جزئیات
111440زمين0بلوار امامتامامت38/قطعه دوم پشت حاشيهفروش04,000,000,000نمایش جزئیات
50563زمين0سيدرضيسيدرضي 8فروش00نمایش جزئیات
13575زمين0رضا شهردهخدا7فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
103533زمين0صياد شيرازيصياد 8فروش11,000,0000نمایش جزئیات
103534زمين0دانش آموزبين دانش آموز26و28فروش30,000,0000نمایش جزئیات
99141زمين0سيدرضيسيدرضي7فروش00نمایش جزئیات
102427زمين0الهيهبين الهيه 1 و 3فروش01,000,000,000نمایش جزئیات
103415زمين0لادنلادن21فروش6,000,0000نمایش جزئیات
103187زمين0اميريهاميريه15/1فروش01,400,000,000نمایش جزئیات
107123زمين0هاشميههاشميه 71فروش05,700,000,000نمایش جزئیات
111424زمين0مجيديهبين مجيديه51و53فروش7,000,0000نمایش جزئیات
103102زمين0دانش آموزدانش آموز15فروش03,200,000,000نمایش جزئیات
88345زمين0ميدان تربيتقانع22فروش00نمایش جزئیات
94717زمين0وکيل آباد3وکيل آباد83-قطعه سوم سمت راستفروش10,982,6593,800,000,000نمایش جزئیات
91745زمين0هاشميههاشميه 16 لاله 23 جنب اموزشگاه ماهانفروش00نمایش جزئیات
105953زمين0اقدسيهاقدسيه53فروش00نمایش جزئیات
106973زمين0ميثاقميثاق38-نقويه5فروش01,300,000,000نمایش جزئیات
101491زمين0اقدسيهاقدسيه 9 نبش رمضاني 3فروش7,462,6875,000,000,000نمایش جزئیات
101651زمين0ميثاقميثاق10،قطعه 350،محله5فروش7,500,0000نمایش جزئیات
111310زمين0اميريهتقاطع اميريه و مهديهفروش1,700,000408,000,000نمایش جزئیات
106914زمين0لادنلادن 21فروش4,200,000226,800,000نمایش جزئیات
106920زمين0هاشميههاشميه24فروش14,000,0000نمایش جزئیات
111224زمين0الهيهبين عصمتيه5و7فروش6,150,7941,550,000,000نمایش جزئیات
80451زمين0آموزگارحاشيه آموزگار بين آموزگار71و73/مقابل باغ گلهافروش04,100,000,000نمایش جزئیات
101361زمين0شهرک آزادگانپشت آبادگران جنب پست برقفروش3,500,0002,100,000,000نمایش جزئیات
10366زمين0اميريهبين اميريه15و17،قطعه202فروش01,250,000,000نمایش جزئیات
95344زمين0اقدسيهاقدسيه3-فرشي 7فروش7,500,0000نمایش جزئیات
103183زمين0هاشميههاشميه 66فروش10,884,3541,600,000,000نمایش جزئیات
106744زمين0الهيهبين تقويه10و12؛قطعه5فروش3,000,000900,000,000نمایش جزئیات
51222زمين0هاشميههاشميه62 فراز 1 حسيني1/8فروش4,500,000841,500,000نمایش جزئیات
111047زمين0الهيهعصميته17فروش02,800,000,000نمایش جزئیات
41058زمين0فرامرز عباسيفرامرز 25 فاروجي 7فروش03,800,000,000نمایش جزئیات
45385زمين0فرامرز عباسيفاروجي 5،قطعه 22/1فروش04,300,000,000نمایش جزئیات
50111زمين0کلاهدوزکلاهدوز38 کوچه اول سمت چپ جنب پلاک45فروش8,500,0000نمایش جزئیات
60079زمين0دانش آموزدانش آموز33فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
66577زمين0شهرک آزادگانرهايي6فروش6,000,0001,536,000,000نمایش جزئیات
81261زمين0هاشميههاشميه41 چهارراه اول سمت چپفروش20,000,0005,000,000,000نمایش جزئیات
92439زمين0سنابادآبکوه13؛تکتم2فروش7,000,0000نمایش جزئیات
99968زمين0لادنلادن 24 قطعه دومفروش12,000,0000نمایش جزئیات
101218زمين0ميثاقميثاق34؛مجتمع جهاد نصرفروش0430,000,000نمایش جزئیات
100361زمين0پيروزي2پيروزي 2/1/ارغوان 15/قطعه 4فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
110985زمين0هاشميههاشميه62/کوچه شهيد حسيني/نبش خيابان16متري/اراضي قضاتفروش8,000,0001,600,000,000نمایش جزئیات
95130زمين0اميريهاميريه19؛سجاديه48فروش5,000,0001,500,000,000نمایش جزئیات
102458زمين0قاسم آبادحجاب 77فروش12,098,765980,000,000نمایش جزئیات
66232زمين0فلسطيننبش فلسطين15فروش00نمایش جزئیات
74046زمين0ميثاقميثاق 4فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
86932زمين0فلسطينفلسطين 11فروش17,200,0014,300,000,000نمایش جزئیات
91757زمين0الهيهميثاق 38 ،تقويه 17/3فروش0800,000,000نمایش جزئیات
92865زمين0احمد آبادحاشيه احمدآباد،جنب پاساژموبايل بهشت،مقابل بيمارستان قائمفروش019,000,000,000نمایش جزئیات
93309زمين0الهيهعصمتيه 9 خيابان ثناييفروش01,500,000,000نمایش جزئیات
98935زمين0اميريهاميريه 31 انتها آراسته 7 محله 3 بلوک 1فروش3,000,0000نمایش جزئیات
106243زمين0اقبال لاهوريبين اقبال 2و4فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
924زمين0شهرک آزادگانتقاطع بلوار نماز و دلاوران/جنب مسجدفروش02,000,000,000نمایش جزئیات
106614زمين0بلوار معلمبين معلم 54 و 56فروش23,076,9224,500,000,000نمایش جزئیات
110793زمين0قاسم آبادحجاب79فروش14,000,0001,036,000,000نمایش جزئیات
110803زمين0مجيديهمجيديه27/1فروش6,688,9632,000,000,000نمایش جزئیات
110805زمين0قاسم آبادمشکيني33/کوچه اول سمت راست/کوچه اول سمت چپ/قطعه دومفروش3,292,683270,000,000نمایش جزئیات
107059زمين0شهرک آزادگاننماز 26فروش01,250,000,000نمایش جزئیات
66107زمين0قاسم آبادحجاب77فروش10,000,000820,000,000نمایش جزئیات
107942زمين0اميريهخدايي3فروش5,000,0000نمایش جزئیات
86006زمين0سجاديهسجاديه 56فروش00نمایش جزئیات
102702زمين0شهرک طالقانيبهارستان 14 مقابل فضاي سبزفروش02,000,000,000نمایش جزئیات
106478زمين0صدفقبل از آموزگار52؛بين صدف ودانشجوفروش10,000,0001,400,000,000نمایش جزئیات
110639زمين0قاسم آباداماميه44فروش2,708,3331,300,000,000نمایش جزئیات
110698زمين0دانشجوبين آموزگار 55و 57فروش10,416,6672,500,000,000نمایش جزئیات
29936زمين0قاسم آبادفلاحي50فروش12,000,000600,000,000نمایش جزئیات
1662زمين0هاشميههاشميه62-حسيني1/8فروش02,350,000,000نمایش جزئیات
89801زمين0صدفبلوار آموزگار,انتهاي صدف،اراضي نيرو انتظاميفروش0550,000,000نمایش جزئیات
105672زمين0اميريهاميريه 13فروش5,411,2551,250,000,000نمایش جزئیات
110628زمين0الهيهالهيه 4 خوش منظر 5فروش02,700,000,000نمایش جزئیات
110544زمين0قاسم آبادحاشيه دکتر حسابيفروش6,500,0000نمایش جزئیات
35183زمين0لادنلادن12 مقابل پلاک37فروش00نمایش جزئیات
75242زمين0اميريهنبش اميريه20فروش01,350,000,000نمایش جزئیات
76472زمين0لادندورميدان لادنفروش06,000,000,000نمایش جزئیات
101720زمين0سجاديهسجاديه 32/منجم3فروش01,600,000,000نمایش جزئیات
106177زمين0لادنلادن 18فروش03,300,000,000نمایش جزئیات
110464زمين0هاشميههاشميه 64فروش02,250,000,000نمایش جزئیات
102973زمين0شهرک آزادگانآرمان14فروش0550,000,000نمایش جزئیات
105544زمين0الهيهعصمتيه17/2فروش01,300,000,000نمایش جزئیات
110304زمين0شهرک آزادگانرادان 9فروش7,500,0001,200,000,000نمایش جزئیات
110308زمين0صارميحاشيه صارمي بين هنرستان و هفت تيرفروش15,384,6153,600,000,000نمایش جزئیات
60168زمين0ميدان تربيتمعلم 65 ذاکري 6 نبش دور بر گردانفروش00نمایش جزئیات
94925زمين0اميريهحاشيه اميريه 1فروش6,000,0000نمایش جزئیات
101452زمين0الهيهتقويه/محله5/بلوک 4/قطعه115فروش3,000,000450,000,000نمایش جزئیات
101677زمين0اميريهبين اميريه و اقدسيه حاشيه بلوار ميثاقفروش6,500,0000نمایش جزئیات
106059زمين0سنابادمجد 28فروش20,000,0000نمایش جزئیات
106498زمين0هاشميهنماز 1فروش01,650,000,000نمایش جزئیات
92252زمين0ميثاقميثاق 32/عصمتيه1/ابوالفضلي10فروش5,750,0001,150,000,000نمایش جزئیات
110126زمين0شهرک آزادگانرادان 15فروش6,416,667770,000,000نمایش جزئیات
110206زمين0هاشميهنماز2فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
110221زمين0لادنلادن 27فروش7,000,0000نمایش جزئیات
46820زمين0اميريهانتهاي اميريه19 قطعه 250 بلوک3 محله 3فروش00نمایش جزئیات
68241زمين0اقبال لاهورياقبال 24 جنب ساختمان کندوانفروش01,300,000,000نمایش جزئیات
110025زمين0احمد آبادسه راه بعثت/از سمت ملاصدرا/نبش طالقانيفروش32,786,8858,000,000,000نمایش جزئیات
110096زمين0اميريهبين اميريه 23 و 25فروش0750,000,000نمایش جزئیات
110098زمين0هاشميههاشميه 62فروش3,183,5211,700,000,000نمایش جزئیات
9182زمين0ميدان تربيتستاري26/2 ؛مقابل دانشگاه پيام نورفروش00نمایش جزئیات
102454زمين0شهرک آزادگانرادان 15 انتهاي کوچه سمت راستفروش0620,000,000نمایش جزئیات
90093زمين0سجاديهسجاديه54.قطعه5فروش00نمایش جزئیات
94666زمين0شهرک آزادگاننماز26؛کوچه اول سمت چپ،قطعه سومفروش02,000,000,000نمایش جزئیات
99134زمين0ميدان تربيتمعلم63فروش00نمایش جزئیات
102336زمين0هنرستانهنرستان 36 عبدالهي 4فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
105349زمين0الهيهتقويه ميدان ايمانفروش01,100,000,000نمایش جزئیات
109985زمين0قاسم آبادمشکيني33؛کوچه اول سمت راست-قطعه دومفروش00نمایش جزئیات
56635زمين0سرافرازانسرافراز40/2فروش6,000,0003,600,000,000نمایش جزئیات
92969زمين0اميريهاميريه 37 مهديه 63فروش3,250,0000نمایش جزئیات
99217زمين0شهرک آزادگانفکوري85،ارغوان6فروش00نمایش جزئیات
105968زمين0هاشميهنماز 1/3 ، قطعه چهارمفروش00نمایش جزئیات
26190زمين0وکيل آباد1باهنر7فروش07,500,000,000نمایش جزئیات
94606زمين0سجادتقاطع آزادي و ملک آباد جنب باشگاه ورزشيفروش00نمایش جزئیات
109829زمين0الهيهنبش صادقيه19فروش2,564,103300,000,000نمایش جزئیات
109831زمين0سجاديهتقاطع سجاديه و اميريهفروش02,000,000,000نمایش جزئیات
109856زمين0ميثاقميثاق38؛ميدان توحيد؛سمت راست؛فاز4 نيرو انتظاميفروش0250,000,000نمایش جزئیات
109519زمين0بلوار معلمبين معلم16و18فروش38,235,29326,000,000,000نمایش جزئیات
98577زمين0سجادنبش نيلوفر9فروش016,000,000,000نمایش جزئیات
9311زمين0کوهسنگيانتهاي کوهسنگي-خيابان ميرداماد؛رستوران دلفينفروش20,000,0000نمایش جزئیات
102539زمين0هاشميههاشميه85فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
109642زمين0صارميتقاطع هفت تير و صارمي/مقابل شرکت نفتفروش026,000,000,000نمایش جزئیات
109521زمين0قاسم آبادانتهاي شريعتي 77فروش10,000,0000نمایش جزئیات
109588زمين0لادنلادن21/8؛داخل کوچه6متري،قطعه پنجمفروش3,500,000420,000,000نمایش جزئیات
109590زمين0الهيهمهديه55فروش01,390,000,000نمایش جزئیات
51833زمين0لادنلادن8 جنب خياطي صفريفروش00نمایش جزئیات
109568زمين0اقدسيهاقدسيه21/مقابل پارک/قطعه دومفروش6,000,0003,600,000,000نمایش جزئیات
69644زمين0سرافرازانسرافراز41 بعداز چهار راه اولفروش7,500,0000نمایش جزئیات
69650زمين0شهرک آزادگانحاشيه رهايي جنب فضاي سبز فاز تجاريفروش16,000,0000نمایش جزئیات
81642زمين0شهرک آزادگانانتهاي دلاوران غزال11فروش5,000,0000نمایش جزئیات
91060زمين0قاسم آبادانديشه 72فروش070,000,000,000نمایش جزئیات
91079زمين0قاسم آبادميدان مادر.حاشيه اديب.جنب شرکت برقفروش03,500,000,000نمایش جزئیات
101688زمين0سجاديهانتها سجاديه 56فروش01,300,000,000نمایش جزئیات
109514زمين0امام رضاامام رضا 31فروش6,500,0001,300,000,000نمایش جزئیات
81811زمين0شهرک آزادگاننماز17 آرمان24فروش7,692,308400,000,000نمایش جزئیات
86225زمين0سجاديهسجاديه32-منجم3فروش4,305,5561,550,000,000نمایش جزئیات
90139زمين0سيدرضيسيدرضي6فروش00نمایش جزئیات
105590زمين0صياد شيرازيصياد5/8/قطعه دومفروش10,681,8192,350,000,000نمایش جزئیات
105912زمين0ميدان تربيتبين معلم61و63فروش18,000,0000نمایش جزئیات
67006زمين0آموزگارآموزگار61فروش00نمایش جزئیات
97598زمين0پيروزي2پيروزي 14فروش03,200,000,000نمایش جزئیات
100801زمين0پيروزي2پيروزي 15فروش00نمایش جزئیات
79541زمين0الهيهالهيه 12 محله 5 قطعه 16فروش9,000,0000نمایش جزئیات
94251زمين0اقدسيهاقدسيه 3فرشچي 1فروش5,851,0641,100,000,000نمایش جزئیات
109241زمين0ميثاقميثاق32/عصمتيه1/ابوالفظلي6فروش01,200,000,000نمایش جزئیات
3226زمين0آب وبرقهفت تير1 قطعه2 جنوبيفروش04,000,000,000نمایش جزئیات
109169زمين0هاشميههاشميه24/1فروش02,600,000,000نمایش جزئیات
109172زمين0هاشميههاشميه26-قبل از چهارراه اولفروش05,700,000,000نمایش جزئیات
43398زمين0بلوار فردوسيبين جانباز و چهارراه خيام مقابل اداره مخابراتفروش060,000,000,000نمایش جزئیات
60232زمين0هنرستانهنرستان 3 نبش چهارراه اولفروش20,000,0000نمایش جزئیات
70923زمين0بلوار جانبازمقابل کيان سنتر 2فروش00نمایش جزئیات
85466زمين0الهيهتقويه 17فروش7,000,0000نمایش جزئیات
90632زمين0پيروزي2پيروزي 2/1/ارغوان 15/قطعه 4فروش01,750,000,000نمایش جزئیات
91213زمين0اميريهاميريه 52فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
105138زمين0قاسم آبادشريعتي16/1فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
109029زمين0الهيهبين عصمتيه5و7فروش01,550,000,000نمایش جزئیات
109031زمين0سرافرازانسرافرازان 49فروش00نمایش جزئیات
109071زمين0الهيهتقويه 23فروش4,166,6671,250,000,000نمایش جزئیات
109074زمين0اقدسيهاقدسيه32/منجم7فروش5,000,0001,000,000,000نمایش جزئیات
105035زمين0سجاديهسجاديه 48 قطعه 9 سمت چپفروش0300,000,000نمایش جزئیات
108996زمين0الهيهعصمتيه1فروش3,800,000760,000,000نمایش جزئیات
109022زمين0هاشميهنماز1/9/قطعه دومفروش01,800,000,000نمایش جزئیات
36341زمين0فرامرز عباسيانتهاي بهاران نرسيده به بنفشهفروش00نمایش جزئیات
100981زمين0فرامرز عباسيفرامرز عباسي 31فروش011,000,000,000نمایش جزئیات
108949زمين0آب وبرقگلشن 2فروش14,000,0000نمایش جزئیات
60100زمين0سرافرازانسرافراز 9/4 بهاران16فروش5,500,0000نمایش جزئیات
94994زمين0سرافرازانبين سرافراز 9 و 11فروش00نمایش جزئیات
98429زمين0صياد شيرازيصياد 48فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
101595زمين0اقبال لاهورياقبال 25فروش3,000,0000نمایش جزئیات
94749زمين0شهرک آزادگاننماز21فروش3,500,0001,834,000,000نمایش جزئیات
100888زمين0صدفبين معلم50و52فروش01,900,000,000نمایش جزئیات
100922زمين0قاسم آبادبين امام دوست 7و9فروش0150,000,000نمایش جزئیات
101344زمين0وکيل آباد3غدير 16فروش10,000,0000نمایش جزئیات
104859زمين0رضا شهرخاقاني 33فروش030,000,000,000نمایش جزئیات
29022زمين0لادننبش لادن13فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
105060زمين0ميدان تربيتمعلم 63/قطعه چهارمفروش028,000,000,000نمایش جزئیات
108724زمين0هاشميههاشميه 40فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
14750زمين0صدفبعداز چهارراه صدف روبروي شهرداري سابقفروش011,000,000,000نمایش جزئیات
16046زمين0لادنلادن19 قطعه دومفروش8,999,9999,000,000,000نمایش جزئیات
108633زمين0هاشميهبين هاشميه 89و 91فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
108701زمين0لادنلادن21/8فروش3,600,0000نمایش جزئیات
52677زمين0قاسم آبادشريعتي32فروش01,300,000,000نمایش جزئیات
92081زمين0ميدان تربيتقانع32فروش00نمایش جزئیات
99591زمين0اميريهاميريه 1فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
108539زمين0لادنلادن 27 قطعه سومفروش7,971,0141,650,000,000نمایش جزئیات
108321زمين0هاشميههاشميه91؛قطعه سومفروش02,100,000,000نمایش جزئیات
84594زمين0صدفصدف 2فروش00نمایش جزئیات
104809زمين0صدفبعد از چهار راه صدف/قطعه پنجمفروش01,800,000,000نمایش جزئیات
108451زمين0پيروزي2بين پيروزي5و7فروش00نمایش جزئیات
76241زمين0آموزگارآموزگار82فروش11,250,000450,000,000نمایش جزئیات
101156زمين0پيروزي 1نرسيده به ميدان حر جنب داروخانه دکتر نافعيفروش06,000,000,000نمایش جزئیات
104443زمين0سنابادسناباد59/صداقت2فروش01,520,000,000نمایش جزئیات
104501زمين0اميريهاميريه31فروش00نمایش جزئیات
108320زمين0اميريهاميريه37/قطعه پنجم سپادفروش4,800,0001,737,600,000نمایش جزئیات
87084زمين0اميريهاميريه 38فروش02,100,000,000نمایش جزئیات
104519زمين0هاشميههاشميه62،مقابل فراز13فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
108228زمين0سجاديهسجاديه 69 تقويه 27/2فروش01,000,000,000نمایش جزئیات
108258زمين0سرافرازانسرفرازان 49فروش6,828,1943,100,000,000نمایش جزئیات
108265زمين0سجاديهسجاديه 48فروش3,600,000900,000,000نمایش جزئیات
107213زمين0ميدان تربيتبين معلم 63 و 65 قطعه 4فروش02,800,000,000نمایش جزئیات
100945زمين0لادنلادن22فروش3,000,000300,000,000نمایش جزئیات
104136زمين0مطهري شماليمطهري شمالي 7فروش7,000,0001,330,000,000نمایش جزئیات
97636زمين0شهرک آزادگاننماز 28 مجاور برج نيايشفروش4,500,0001,125,000,000نمایش جزئیات
97848زمين0هدايتخيام شمالي 46 قطعه دوم شماليفروش6,666,6671,500,000,000نمایش جزئیات
100588زمين0سجاديهسجاديه 48فروش01,150,000,000نمایش جزئیات
108084زمين0آب وبرقهفت تير 13فروش9,966,7773,000,000,000نمایش جزئیات
108133زمين0ميثاقميثاق38فروش3,000,000930,000,000نمایش جزئیات
54113زمين0بلوار معلمبلوار معلم بعد از چهارراه صدففروش07,500,000,000نمایش جزئیات
77830زمين0هاشميهنماز1فروش00نمایش جزئیات
97907زمين0اميريهاميريه31فروش00نمایش جزئیات
100867زمين0احمد آبادعدالت 11فروش16,709,5116,500,000,000نمایش جزئیات
107961زمين0الهيهتقويه 17فروش01,000,000,000نمایش جزئیات
108016زمين0هاشميههاشميه 62 حسيني 5فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
104182زمين0اميريهاميريه37/نجفي18/نبش چهار راه اولفروش5,800,0000نمایش جزئیات
104276زمين0فکوريفکوري5 شهرستاني14فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
104308زمين0هاشميههاشميه62فروش01,150,000,000نمایش جزئیات
107882زمين0هدايتنبش هدايت 27/5فروش0420,000,000نمایش جزئیات
81980زمين0صياد شيرازيصياد48فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
97424زمين0ميدان تربيتبين قانع 18 و20فروش8,000,0000نمایش جزئیات
107904زمين0قاسم آبادحسابي7؛قطعه3فروش0550,000,000نمایش جزئیات
31156زمين0پيروزي 1پيروزي76فروش9,300,0000نمایش جزئیات
79895زمين0قاسم آبادانديشه87؛قطعه دومفروش6,000,0000نمایش جزئیات
90183زمين0صارميصارمي 10 قطعه دومفروش11,000,0000نمایش جزئیات
100816زمين0سرافرازانسرافراز 13 راضي 4/5 جنب پلاک 79فروش00نمایش جزئیات
104239زمين0فکوريبين فکوري6و8فروش14,000,0000نمایش جزئیات
107793زمين0هاشميههاشميه 62 مقابل پارک کودکفروش07,000,000,000نمایش جزئیات
107743زمين0صدفانتهاي صدف؛اراضي نيرو انتظاميفروش0420,000,000نمایش جزئیات
100721زمين0شهرک آزادگانپايداري 1/3 جنب پلاک 6فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
103690زمين0اميريهبين اميريه 19 و 21فروش01,350,000,000نمایش جزئیات
103804زمين0ميثاقبعد از ميثاق4فروش5,727,5541,850,000,000نمایش جزئیات
107609زمين0رحمانيهرحمانيه28فروش01,350,000,000نمایش جزئیات
107496زمين0ابوطالبميدان ابوطالب حر 53فروش5,000,000800,000,000نمایش جزئیات
13276زمين0سرافرازانسرافرازان13فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
89460زمين0سجادبين سجاد3و5فروش050,000,000,000نمایش جزئیات
107523زمين0وکيل آباد1حاشيه وکيل آباد بين هنرستان و سامانيهفروش29,213,4837,800,000,000نمایش جزئیات
8287زمين0هاشميههاشميه28/3فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
96165زمين0قاسم آبادحاشيه فلاحي69فروش1,166,667700,000,000نمایش جزئیات
100041زمين0شفاشفا 47فروش3,500,000420,000,000نمایش جزئیات
100228زمين0قاسم آبادتقاطع شريعتي و فلاحي حاشيه شريعتي قطعه 4فروش12,000,0000نمایش جزئیات
98457زمين0هاشميههاشميه 12فروش013,000,000,000نمایش جزئیات
107464زمين0الهيهعصمتيه 1 ابوالفضلي 10فروش01,100,000,000نمایش جزئیات
95709زمين0الهيهالهيه33فروش5,500,0000نمایش جزئیات
107247زمين0فرامرز عباسيفجر 3 داخل دوربرگردانفروش8,000,0000نمایش جزئیات
90613زمين0قاسم آبادتقاطع ميدان اماميه واديب جنوبيفروش00نمایش جزئیات
103261زمين0قاسم آبادبين فلاحي 52 و 54فروش02,300,000,000نمایش جزئیات
103580زمين0وکيل آباد3وکيل آباد59 خيابان شريف مجاوربرج شارينفروش15,000,0000نمایش جزئیات