کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهآدرسنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
130980زمين0سجاديهسجاديه54 قطعه سوم بلوک3فروش11,000,0000نمایش جزئیات
135559زمين0پيروزي 1چهار چشمه/خورشيد 11فروش00نمایش جزئیات
131201زمين0الهيهنبش الهيه30 محله10 قطعه79فروش054,000,000,000نمایش جزئیات
131228زمين0شهرک آزادگاندلاوران14فروش04,600,000,000نمایش جزئیات
106973زمين0ميثاقميثاق38-نقويه5فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
81243زمين0سجاديهانتها سجاديه فاز رسالت101فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
123702زمين0اميريهبعداز اميريه25 قطعه سومفروش15,000,0000نمایش جزئیات
86782زمين0الهيه17 تقويهفروش15,000,0000نمایش جزئیات
118970زمين0هاشميههاشميه 62 کوچه اول سمت راستفروش20,000,0000نمایش جزئیات
127509زمين0هاشميههاشميه93خورشيد11قطعه آخر انتها کوچه سمت راستفروش00نمایش جزئیات
112942زمين0الهيهالهيه37 کفايي6فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
135360زمين0سجاديهسجاديه 56فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
135257زمين0شهرک آزادگانمقابل دلاوران 27فروش050,000,000,000نمایش جزئیات
135265زمين0الهيهتقاطع سجاديه و الهيهفروش12,500,0000نمایش جزئیات
135271زمين0دانشجودانشجو 28فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
135277زمين0قاسم آبادانديشه 71فروش019,000,000,000نمایش جزئیات
135279زمين0اميريهانتهاي اميريه 13فروش00نمایش جزئیات
120320زمين0رضا شهردقيقي 17فروش25,000,0000نمایش جزئیات
135191زمين0هاشميههاشميه 93فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
135132زمين0صارميبين صارمي 22و26فروش023,000,000,000نمایش جزئیات
123471زمين0الهيهصادقيه زمين هاي نيرو انتظاميفروش00نمایش جزئیات
120630زمين0قاسم آبادانديشه 71 مشکيني 19فروش16,000,0000نمایش جزئیات
113323زمين0قاسم آبادبين آزاده 26و 28فروش01,300,000,000نمایش جزئیات
122911زمين0شهرک آزادگانبين رهايي6و8 قطعه17فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
85697زمين0شهرک آزادگانحاشيه دلاوران-جنب پمپ بنزينفروش00نمایش جزئیات
116508زمين0الهيهالهيه50/صيف آبادي4/نبش ناصري5فروش08,000,000,000نمایش جزئیات
126104زمين0شهرک آزادگاننماز 18جنب پارکفروش17,000,0000نمایش جزئیات
123258زمين0اميريهبين اميريه 5و 7فروش04,400,000,000نمایش جزئیات
90183زمين0صارميصارمي 10 قطعه دومفروش021,000,000,000نمایش جزئیات
124706زمين0سجاديهانتها سجاديه خيابان فضائليفروش8,500,0000نمایش جزئیات
134981زمين0سيدرضينبش سيدرضي 50فروش35,800,0000نمایش جزئیات
134995زمين0هاشميههاشميه43فروش47,000,0000نمایش جزئیات
134857زمين0الهيهتقويه27فروش02,800,000,000نمایش جزئیات
134858زمين0سجاديهسجاديه67 غديري1 قطعه ششم جنوبيفروش01,200,000,000نمایش جزئیات
102702زمين0شهرک طالقانيبهارستان 14 مقابل فضاي سبزفروش05,000,000,000نمایش جزئیات
89801زمين0صدفبلوار آموزگار,انتهاي صدف،اراضي نيرو انتظاميفروش03,000,000,000نمایش جزئیات
88500زمين0اقبال لاهورياقبال22 يا لادن21فروش00نمایش جزئیات
76472زمين0لادنتقاطع پيروزي و لادن دورميدان لادنفروش017,000,000,000نمایش جزئیات
117131زمين0سرافرازانسرافراز13،راضي6فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
84594زمين0صدفصدف 2فروش00نمایش جزئیات
108513زمين0سيدرضيتقاطع سيدرضي وآموزگارفروش00نمایش جزئیات
119988زمين0سرافرازانسرافرازان 15/1فروش09,500,000,000نمایش جزئیات
134828زمين0شهرک آزادگانحاشيه نماز نبش نماز 27فروش0300,000,000نمایش جزئیات
134706زمين0هاشميهبين لاله 10 و 12فروش075,000,000,000نمایش جزئیات
92812زمين0الهيهعصمتيه 15فروش12,000,0000نمایش جزئیات
102292زمين0هاشميهنماز 1 اراضي قضاتفروش02,000,000,000نمایش جزئیات
16046زمين0لادنلادن19 قطعه دومفروش32,000,0000نمایش جزئیات
85466زمين0الهيهتقويه 17فروش00نمایش جزئیات
14475زمين0فرامرز عباسيفرامرز42فروش013,000,000,000نمایش جزئیات
22956زمين0سيدرضيسيدرضي55جنب لابراتوارفروش30,000,0000نمایش جزئیات
79541زمين0الهيهالهيه 12 محله 5 قطعه 16فروش23,000,0000نمایش جزئیات
32062زمين0وکيل آباد3نرسيده به معلم63فروش03,600,000,000نمایش جزئیات
129925زمين0فلسطيندستغيب 27فروش00نمایش جزئیات
134513زمين0الهيهعصمتيه1فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
134530زمين0بلوار فرهنگبين فرهنگ 19 و 21فروش031,000,000,000نمایش جزئیات
134553زمين0دانشجومقابل آموزگار 54فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
119461زمين0دانشجوحاشيه آموزگار 54فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
104519زمين0هاشميههاشميه62،مقابل فراز13فروش012,000,000,000نمایش جزئیات
111047زمين0الهيهعصميته17فروش06,500,000,000نمایش جزئیات
93309زمين0الهيهعصمتيه 9 خيابان ثناييفروش14,000,0000نمایش جزئیات
100945زمين0لادنلادن22فروش0400,000,000نمایش جزئیات
114448زمين0شهرک آزادگاننماز 21 کوچه اول سمت راستاجاره050,000,000نمایش جزئیات
116357زمين0صدفانتهاي صدف؛اراضي نيرو انتظاميفروش03,200,000,000نمایش جزئیات
129868زمين0سنابادبين قرني 17و19جنب بانکفروش040,000,000,000نمایش جزئیات
130360زمين0شهرک آزادگاننماز1/13فروش00نمایش جزئیات
134397زمين0صياد شيرازيويلا 13فروش00نمایش جزئیات
134402زمين0هاشميههاشميه 62فروش18,500,0000نمایش جزئیات
123051زمين0پيروزي2پيروزي 23فروش00نمایش جزئیات
95130زمين0اميريهاميريه19؛سجاديه48فروش12,000,0000نمایش جزئیات
119749زمين0پيروزي 1پيروزي 46 قطعه 5 سمت چپفروش25,000,0000نمایش جزئیات
119541زمين0الهيهمهديه 63فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
89460زمين0سجادبين سجاد3و5فروش0150,000,000,000نمایش جزئیات
79246زمين0سنابادبين تورج وکفاشفروش00نمایش جزئیات
134309زمين0اميريهاميريه 38فروش15,000,0000نمایش جزئیات
134316زمين0سجاديهسجاديه 67/فضايلي1فروش9,000,0000نمایش جزئیات
134320زمين0الهيهعصمتيه 1فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
134329زمين0هاشميههاشميه93 خورشيد11فروش0400,000,000نمایش جزئیات
134348زمين0الهيهتقويه21/5 قطعه پنجم سمت راستفروش02,700,000,000نمایش جزئیات
130211زمين0هاشميههاشميه68فروش02,100,000,000نمایش جزئیات
130237زمين0هاشميههاشميه2فروش0210,000,000,000نمایش جزئیات
129611زمين0راهنمائيراهنمايي20 نبش چهارراه دومفروش04,000,000,000نمایش جزئیات
81135زمين0الهيهعصمتيه 1 ابوالفضلي 10فروش03,100,000,000نمایش جزئیات
134237زمين0فلسطينحاشيه فلسطين 15فروش021,000,000,000نمایش جزئیات
60168زمين0ميدان تربيتمعلم 65 ذاکري 6 نبش دوبرگردانفروش00نمایش جزئیات
104308زمين0هاشميههاشميه62فروش01,850,000,000نمایش جزئیات
134203زمين0هاشميهبين هاشميه 89و91فروش017,000,000,000نمایش جزئیات
37589زمين0هاشميهبين هاشميه 26و28فروش100,000,0000نمایش جزئیات
134091زمين0بلوار امامتبين آموزگار21و23فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
105837زمين0الهيهنبش عزيزيه 26فروش00نمایش جزئیات
116228زمين0الهيهتقويه17/مشايخي4فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
92252زمين0ميثاقميثاق 32/عصمتيه1/ابوالفضلي10فروش03,100,000,000نمایش جزئیات
122761زمين0الهيهتقويه 17 مشايخي 4فروش00نمایش جزئیات
122735زمين0سجاديهسجاديه 50 بلوک 4 نيروانتظامي قطعه95فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
79895زمين0قاسم آبادانديشه87؛قطعه دومفروش015,000,000,000نمایش جزئیات
134035زمين0الهيهتقويه 17/4فروش01,950,000,000نمایش جزئیات
129304زمين0فلسطيننبش فلسطين15فروش60,000,0000نمایش جزئیات
128438زمين0نمايشگاهنمايشگاهاجاره4,000,00030,000,000نمایش جزئیات
133937زمين0الهيهالهيه 7فروش00نمایش جزئیات
133940زمين0الهيهصادقيه 32 قطعه 144فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
133941زمين0خيامخيام جنوبي 24فروش022,000,000,000نمایش جزئیات
133955زمين0الهيهحاشيه عصمتيه /نرسيده به ميدان اولفروش00نمایش جزئیات
122759زمين0الهيهصادقيه 17 بلوک 8فروش15,000,0000نمایش جزئیات
122668زمين0اقبال لاهورياقبال 25فروش04,700,000,000نمایش جزئیات
119019زمين0سجاديهسجاديه 48 قطعه68فروش13,000,0000نمایش جزئیات
119033زمين0الهيهتقويه 17مشايخي 3 قطعه 75فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
8287زمين0هاشميههاشميه28/3فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
126061زمين0اميريهاميريه 9/4 قطعه 16فروش15,000,0000نمایش جزئیات
126495زمين0سيدرضيسيدرضي55 سه راه اول سمت چپ جنب لابراتورآوينفروش01,860,000,000نمایش جزئیات
133782زمين0صياد شيرازيشهرستاني11/4فروش01,000,000,000نمایش جزئیات
133829زمين0شهرک آزادگانرهايي 3/1فروش0980,000,000نمایش جزئیات
133848زمين0اقبال لاهورياقبال 25/1فروش04,200,000,000نمایش جزئیات
105912زمين0ميدان تربيتبين معلم61و63فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
125320زمين0بلوار مجدمجد 16/1فروش25,000,0000نمایش جزئیات
127333زمين0سجاديهسحاديه58 قطعه132فروش02,700,000,000نمایش جزئیات
129003زمين0الهيهتقويه 27/1قطعهفروش01,300,000,000نمایش جزئیات
106920زمين0هاشميهصارمي 24فروش010,000,000نمایش جزئیات
23845زمين0هاشميههاشميه 68 قضات محدوده کوهسرمالفروش012,500,000,000نمایش جزئیات
129443زمين0الهيهاقدسيه14فروش0850,000,000نمایش جزئیات
82587زمين0لادنلادن 14 قطعه چهارمفروش012,500,000,000نمایش جزئیات
126023زمين0هاشميهنماز 1/3فروش06,500,000,000نمایش جزئیات
1380زمين0دندانپزشکانمعلم 72مقابل درب شمالي باغ گلهافروش09,200,000,000نمایش جزئیات
133605زمين0الهيهتقويه 54فروش10,000,0001,600,000,000نمایش جزئیات
133612زمين0صياد شيرازيصياد 53فروش23,000,0000نمایش جزئیات
126261زمين0آموزگاربين آموزگار 63و65فروش07,500,000,000نمایش جزئیات
133472زمين0سجاديهانتهاسجاديهفروش01,600,000,000نمایش جزئیات
133508زمين0الهيهتقويه21 اصغري6 قطعه دوم جنوبيفروش0900,000,000نمایش جزئیات
129468زمين0الهيهعصمتيه1 سنايي5فروش03,600,000,000نمایش جزئیات
133379زمين0هاشميههاشميه 62فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
103534زمين0دانش آموزبين معلم26و28فروش00نمایش جزئیات
120465زمين0کلاهدوزانتهاي کلاهدوز 47 يک قطعه مانده به بلوار مجد سمت راستفروش20,000,0000نمایش جزئیات
92662زمين0صدفانتهاي صدف،اراضي نيرو انتظاميفروش03,000,000,000نمایش جزئیات
87084زمين0اميريهاميريه 38فروش05,300,000,000نمایش جزئیات
133283زمين0قاسم آبادفلاحي13 فازتجاريفروش01,300,000,000نمایش جزئیات
94204زمين0ميثاقميثاق 38 تقويه نرسيده به ميدانفروش03,000,000,000نمایش جزئیات
133234زمين0فلسطيننبش فلسطين15فروش60,000,0000نمایش جزئیات
113552زمين0لادنلادن 25فروش00نمایش جزئیات
102458زمين0قاسم آبادحجاب 77فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
133157زمين0مجيديهفرعي49فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
133197زمين0الهيه35متري الهيه نبش بلوارمهديهفروش0205,000,000نمایش جزئیات
133203زمين0الهيهالهيه7فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
107123زمين0هاشميههاشميه 71فروش016,000,000,000نمایش جزئیات
133053زمين0صياد شيرازيصياد 52فروش12,000,0000نمایش جزئیات
133065زمين0الهيهنقويه2فروش13,500,0000نمایش جزئیات
133094زمين0اميريهتقاطع اميريه صادقيه خدايي 1فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
133009زمين0هاشميههاشميه62فروش00نمایش جزئیات
133017زمين0الهيهميدان وليعصر قطعه 101فروش031,000,000,000نمایش جزئیات
129151زمين0اقبال لاهورياقبال لاهوري 25/1 روبه رو سجاديهفروش00نمایش جزئیات
125665زمين0سرافرازانسرافرازان 11 بهاران 16فروش03,600,000,000نمایش جزئیات
132911زمين0الهيهتقويه 23فروش03,200,000,000نمایش جزئیات
132937زمين0اميريهاميريه 1 پناهي 6فروش00نمایش جزئیات
101491زمين0اقدسيهاقدسيه 9 نبش رمضاني 3فروش011,500,000,000نمایش جزئیات
121674زمين0اميريهاميريه 19 قطعه 132 محله4فروش01,950,000,000نمایش جزئیات
132811زمين0الهيهتقويه19فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
132706زمين220هاشميههاشميه 93 خورشيد 1 قظعه سومفروش6,000,0000نمایش جزئیات
125325زمين0هاشميههاشميه 51 کوچه دوم سمت راست قطعه دومفروش00نمایش جزئیات
124439زمين0سنابادبين قرني 16و 18فروش14,000,0000نمایش جزئیات
109519زمين0بلوار معلمبين معلم16و18فروش055,000,000,000نمایش جزئیات
122069زمين0نمايشگاهميدان نمايشگاهفروش00نمایش جزئیات
121865زمين0هاشميههاشميه1/17 قطعه سومفروش00نمایش جزئیات
121805زمين0هاشميهپشت کوهسر نرسيده به بلوار نمازفروش00نمایش جزئیات
132662زمين0الهيهآخر صادقيهفروش01,000,000,000نمایش جزئیات
101044زمين0صدفانتها صدف اراضي نيرو انتظاميفروش01,050,000,000نمایش جزئیات
117244زمين0لادنلادن21فروش10,000,0000نمایش جزئیات
107523زمين0وکيل آباد1حاشيه وکيل آباد بين هنرستان و سامانيهفروش016,000,000,000نمایش جزئیات
101156زمين0پيروزي2نرسيده به ميدان حر جنب داروخانه دکتر نافعيفروش012,000,000,000نمایش جزئیات
122058زمين0اقدسيهاقدسيه 10/3فروش01,600,000,000نمایش جزئیات
13575زمين0رضا شهردهخدا7فروش00نمایش جزئیات
132470زمين0اميريهانتها اميريه31فروش02,100,000,000نمایش جزئیات
132481زمين0سجاديهسجاديه48فروش12,000,0000نمایش جزئیات
132483زمين0ميدان تربيتپژوهش13 قطعه هفتمفروش00نمایش جزئیات
132506زمين0الهيهتقويه 27 قطعه 84فروش01,200,000,000نمایش جزئیات
132524زمين0فرامرز عباسيانتهاي فرامرز48فروش25,000,0000نمایش جزئیات
132386زمين40شهرک آزادگاننماز33فروش12,000,0000نمایش جزئیات
132432زمين0آب وبرقلاله14فروش00نمایش جزئیات
121558زمين0ميدان تربيتنبش قانع 20فروش30,000,0000نمایش جزئیات
63176زمين60اقدسيهاقدسيه 22فروش00نمایش جزئیات
124957زمين0دانش آموزنبش دانش آموز1 جنب مسجدفروش057,000,000,000نمایش جزئیات
132314زمين0الهيهتقويه12 نادعلي زاده3فروش01,150,000,000نمایش جزئیات
132334زمين0هاشميههاشميه70 حسيني1/6فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
132245زمين0سجاديهانتهاي سجاديهفروش02,200,000,000نمایش جزئیات
132272زمين0سجاديهسجاديه 48فروش03,600,000,000نمایش جزئیات
95710زمين0سجاديهانتهاي صادقيه،اراضي نيرو انتظاميفروش04,000,000,000نمایش جزئیات
132162زمين0هاشميههاشميه 62فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
125021زمين0رضا شهرانتها خاقاني بلوم سازمان آب قطعه51فروش21,000,0000نمایش جزئیات
124481زمين0سجاديهانتهاي سجاديه بلوار رضويه قطعه سومفروش00نمایش جزئیات
124329زمين0اميريهاميريه25فروش12,500,0000نمایش جزئیات
126252زمين0هاشميهحسيني1/10 پشت کوهسرفروش012,500,000,000نمایش جزئیات
132096زمين160قاسم آبادميثاق 2فروش9,375,0001,500,000,000نمایش جزئیات
132107زمين0الهيهاقدسيه9 نبش رمضاني3فروش16,500,0000نمایش جزئیات
132037زمين0الهيهانتهاي الهيه مجتمع اطلسيهفروش0160,000,000نمایش جزئیات
132038زمين63الهيهالهيه 1فروش02,400,000,000نمایش جزئیات
107942زمين0اميريهخدايي3فروش12,000,0000نمایش جزئیات
99145زمين0اقبال لاهورياقبال24فروش00نمایش جزئیات
108408زمين0اميريهاميريه 1 پناهي2فروش13,500,0000نمایش جزئیات
105060زمين0ميدان تربيتمعلم 63/قطعه چهارمفروش065,000,000,000نمایش جزئیات
118156زمين0الهيهمهديه67 قطعه چهارمفروش00نمایش جزئیات
131956زمين0الهيهتقويه زمين هاي نيروي انتظاميفروش00نمایش جزئیات
23677زمين0اميريهاميريه25 قطعه28فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
124435زمين0هاشميههاشميه 93 خورشيد 7/2فروش0500,000,000نمایش جزئیات
124588زمين0فرامرز عباسيفرامرز 2فروش00نمایش جزئیات
127986زمين0لادنلادن42قطعه سومفروش02,800,000,000نمایش جزئیات
127879زمين0الهيهالهيه // مهديه 65فروش14,500,0000نمایش جزئیات
124497زمين0نمايشگاهورودي غربي نمايشگاهفروش2,500,0000نمایش جزئیات
131867زمين0اقدسيهاقدسيه4 قطعه چهارمفروش0950,000,000نمایش جزئیات
131869زمين0کوهسنگيحکيم نظامي 26فروش065,000,000,000نمایش جزئیات
131878زمين0الهيهتقويه27فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
131879زمين0اقدسيهانتها اقدسيه اراضي اطلسيهفروش0130,000,000نمایش جزئیات
131915زمين0صياد شيرازيصياد 48جنب پلاک 30فروش06,500,000,000نمایش جزئیات
80530زمين0لادنلادن21فروش8,000,0000نمایش جزئیات
90613زمين0قاسم آبادتقاطع ميدان اماميه واديب جنوبيفروش40,000,0000نمایش جزئیات
131800زمين0الهيهخزايي3فروش09,600,000,000نمایش جزئیات
131805زمين0الهيهحاشيه الهيه بعداز مهديهفروش0200,000,000نمایش جزئیات
131807زمين0اميريهبين اميريه 25 و چهارراه صادقيه قطعه دوازدهمفروش00نمایش جزئیات
124523زمين0بلوار جانبازنبش جانباز13فروش85,000,0000نمایش جزئیات
97598زمين0پيروزي2پيروزي 14فروش08,500,000,000نمایش جزئیات
131669زمين0الهيهجنب شرکت برقفروش02,200,000,000نمایش جزئیات
131686زمين0اميريهانتهاي اميريهفروش01,250,000,000نمایش جزئیات
131690زمين0الهيهتقويه 21 اصغري 4فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
131699زمين0اميريهاميريه 39 منجم 5فروش15,000,0000نمایش جزئیات
131598زمين0هاشميههاشميه 62 حسيني 1/6فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
131607زمين0هاشميهبين هاشميه2و4فروش0200,000,000,000نمایش جزئیات
89383زمين0الهيهبين ميثاق 12 و14فروش18,000,0000نمایش جزئیات
117617زمين0الهيهاراضي نيرو انتظامي/محله5/بلوک5/قطعه6فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
96387زمين0اميريهاميريه1،پناهي2؛قطعه305فروش15,000,0000نمایش جزئیات
131500زمين0هاشميههاشميه38فروش50,000,0000نمایش جزئیات
131506زمين0الهيهتقويه21 اصغري6فروش01,000,000,000نمایش جزئیات
131550زمين0دانشجودانشجو10فروش024,000,000,000نمایش جزئیات
784زمين0ايرج ميرزاجلال 54 قطعه 4فروش08,100,000,000نمایش جزئیات
131405زمين0سجاديهسجاديه57 نقويه21 اصغري1 رمين هاي نيروي انتظاميفروش02,800,000,000نمایش جزئیات
131414زمين0الهيهپشت منطقه سبز الهيه فاز 2فروش1,000,0000نمایش جزئیات
90918زمين0قاسم آبادانديشه 9/3 ؛سمت راست؛قطعه دومفروش00نمایش جزئیات
123161زمين0سرافرازاننماز3/20فروش00نمایش جزئیات
127769زمين0کوهسنگيهمت7فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
119450زمين0قاسم آبادحسابي شمالي 7 قطعه5فروش00نمایش جزئیات
123499زمين0وکيل آباد 2بين وکيل اباد 93و95فروش30,000,0000نمایش جزئیات
105590زمين0صياد شيرازيصياد5/8،قطعه دومفروش04,500,000,000نمایش جزئیات
80751زمين0سيدرضيسيدرضي46فروش09,500,000,000نمایش جزئیات
29022زمين0لادننبش لادن13فروش00نمایش جزئیات
131236زمين0الهيهتقويه21 اصغري4فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
131239زمين0اقدسيهاقدسيه بعداز مهديهفروش0160,000,000نمایش جزئیات
131244زمين0احمد آبادرضا11فروش012,000,000,000نمایش جزئیات
131290زمين0الهيهاخر الهيه فرعي 30فروش0210,000,000نمایش جزئیات
112376زمين0پيروزي2پيروزي3/1-آلاله6فروش11,000,0000نمایش جزئیات
123955زمين0رضا شهرخاقاني10 روبروي برج سفيدفروش04,000,000,000نمایش جزئیات
120629زمين0بلوار امامتحاشيه بلوار معلم نرسيده به چهارراه سيدرضيفروش00نمایش جزئیات
90632زمين0پيروزي2ارغوان 15/قطعه 4فروش04,700,000,000نمایش جزئیات
118688زمين0دانشجوآموزگار 27فروش00نمایش جزئیات
115027زمين0صياد شيرازيصياد10فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
87290زمين0سجاديهانتهايي سجاديه،زمين هاي نيروانتضامي،بلوک212،قطعه3فروش9,200,0000نمایش جزئیات
130977زمين0لادنلادن9 قطعه سومفروش02,700,000,000نمایش جزئیات
127313زمين0الهيهالهيه52 قطعه848فروش15,000,0000نمایش جزئیات
97636زمين0شهرک آزادگاننماز 28 مجاور برج نيايشفروش00نمایش جزئیات
115751زمين0ميدان تربيتنبش شهيد قانع9فروش18,000,0000نمایش جزئیات
130697زمين0الهيهالهيه1 فاز تجاري خوشگوارفروش01,350,000,000نمایش جزئیات
130698زمين0سجاديهسجاديه48فروش0800,000,000نمایش جزئیات
130708زمين0الهيهاراضي نيرو انتظامي قطعه ششم بلوک 6فروش01,820,000,000نمایش جزئیات
130714زمين0لادنلادن11فروش01,100,000,000نمایش جزئیات
36593زمين0دانشجودانشجو11 بين چهارراه اول و دومفروش00نمایش جزئیات
100888زمين0صدفبين معلم50و52فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
43398زمين0بلوار فردوسيبين جانباز و چهارراه خيام مقابل اداره مخابراتفروش080,000,000,000نمایش جزئیات
83770زمين0هاشميهنماز1/20فروش00نمایش جزئیات
130472زمين0اقدسيهبين اقدسيه و الهيه مجتمع اطلسيهفروش0140,000,000نمایش جزئیات
123401زمين0الهيهنبش نقويه 4 قطعه 372فروش00نمایش جزئیات
123479زمين0مجيديهانتهاي مجيديه/ فرهنگيانفروش1,250,0000نمایش جزئیات
123421زمين0الهيهالهيه52-قطعه851فروش16,000,0000نمایش جزئیات
92865زمين0احمد آبادحاشيه احمدآباد،جنب پاساژموبايل بهشت،مقابل بيمارستان قائمفروش00نمایش جزئیات
130204زمين0قاسم آبادانديشه19/3 قطعه پانزدهمفروش0900,000,000نمایش جزئیات
123931زمين0دانش آموزدانش آموز24فروش00نمایش جزئیات
129956زمين0کوثربهاران12فروش05,200,000,000نمایش جزئیات
129916زمين0الهيهقطعه 350فروش00نمایش جزئیات
129809زمين0شهرک آزادگانآبادگرانفروش04,000,000,000نمایش جزئیات
122856زمين0هاشميهنماز 1/3فروش00نمایش جزئیات
122533زمين0الهيهالهيه عصمتيه 1ابوالفضلي 4 قطعه 6 سمت چپفروش00نمایش جزئیات
95037زمين0هاشميهeنماز 1/قطعهفروش07,800,000,000نمایش جزئیات
126230زمين0اقبال لاهورياقبال 1فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
126106زمين0فرامرز عباسيفرامرز22فروش00نمایش جزئیات
129543زمين0صدفحاشيه صدففروش00نمایش جزئیات
125840زمين0قاسم آبادتقاطع اديب و اماميه پشت پاسگاه قطعه آخرفروش01,200,000,000نمایش جزئیات
125870زمين0الهيهتقويه 18 قديري 1 يا سجاديه 67فروش00نمایش جزئیات
129512زمين0هاشميههاشميه70 حسيني1/6فروش01,000,000,000نمایش جزئیات
125886زمين0سرافرازانراضي 8 قطعه شماليفروش0600,000,000نمایش جزئیات
125882زمين0دانش آموزدانش آموز 24 چهار راه اول سمت چپفروش020,000,000,000نمایش جزئیات
51222زمين0هاشميههاشميه62 فراز 1 حسيني1/8فروش9,500,0000نمایش جزئیات
56635زمين0سرافرازانسرافرازان15/1فروش08,000,000,000نمایش جزئیات
129149زمين0الهيهتقويه11 نادعلي8 قطعه5فروش02,450,000,000نمایش جزئیات
125660زمين0الهيهصادقيه19 خدايي3 قطعه سومفروش10,600,0000نمایش جزئیات
103415زمين0لادنلادن21فروش8,000,0000نمایش جزئیات
22345زمين0سرافرازاننماز 3فروش00نمایش جزئیات
118079زمين0قاسم آبادشاهد 66فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
68950زمين0قاسم آباداديب19فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
125363زمين0صدفروبرو آموزگار54فروش00نمایش جزئیات
87382زمين0الهيهميدان تقويه/فضائلي3فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
122030زمين0سجاديهسجاديه 60فروش00نمایش جزئیات
121968زمين0شهرک آزادگانغزال 11 قطعه 4 سمت راستفروش13,000,0000نمایش جزئیات
109856زمين0ميثاقميثاق38؛ميدان توحيد؛سمت راست؛فاز4 نيرو انتظاميفروش00نمایش جزئیات
121838زمين0الهيهحدفاصل الهيه و اقدسيه پشت دانشگاه فني وحرفه ايفروش10,000,0000نمایش جزئیات
125168زمين0الهيهسجاديه 35 آذرخش 1نبش نادري3 قطعه دومفروش00نمایش جزئیات
75839زمين0وکيل آباد3وکيل آباد83 قطعه سوم سمت راستفروش010,500,000,000نمایش جزئیات
118711زمين0آموزگارآموزگار 63فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
117886زمين0احمد آبادحاشيه احمد آباد-جنب موبايل بهشتفروش025,000,000,000نمایش جزئیات
128672زمين0ايرج ميرزاجلال60قاسمي62فروش013,000,000,000نمایش جزئیات
87102زمين0الهيهالهيه3فروش35,000,0000نمایش جزئیات
85748زمين0بلوار امامتنبش معلم21فروش025,000,000,000نمایش جزئیات
124643زمين0آبکوهنبش ارمفروش016,000,000,000نمایش جزئیات
121277زمين0فلسطيندستغيب 25فروش01,100,000,000نمایش جزئیات
35183زمين0لادنلادن12 مقابل پلاک37فروش00نمایش جزئیات
85257زمين0اميريهاميريه 29مقابل زمين هاي نيروانتظاميفروش00نمایش جزئیات
124528زمين0الهيهتقويه 21 محله 5فروش00نمایش جزئیات
124532زمين0سجاديهبين سجاديه 63 و65فروش12,500,0000نمایش جزئیات
127890زمين0صدفصدف56 15,000,0000نمایش جزئیات
127892زمين0صدفصدف56 15,000,0000نمایش جزئیات
103106زمين0صدفصدف27فروش00نمایش جزئیات
124203زمين0لادنلادن9 قطعه سومفروش02,400,000,000نمایش جزئیات
123943زمين0فلسطينبين چهارراه خيام و سه راه فلسطين نبش دستغيب 16فروش05,300,000,000نمایش جزئیات
116699زمين0سجاديهسجاديه 32 منجم 3فروش00نمایش جزئیات
123921زمين0ايرج ميرزانبش جلال 55فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
90139زمين0سيدرضيسيدرضي6فروش00نمایش جزئیات
126363زمين0کوثرکوثر41/3فروش01,850,000,000نمایش جزئیات
116653زمين0بلوار جانبازجانباز7/منفرد7/عسگري4فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
113263زمين0لادننرسيده به لادن 1فروش00نمایش جزئیات
94717زمين0وکيل آباد3وکيل آباد83-قطعه سوم سمت راستفروش00نمایش جزئیات
102427زمين0الهيهبين الهيه 1 و 3فروش00نمایش جزئیات
104809زمين0صدفبين معلم 50و 52 يا بعد از چهار راه صدف/قطعه پنجمفروش03,000,000,000نمایش جزئیات
121019زمين0الهيهتقويه 19فروش9,000,0000نمایش جزئیات
117479زمين0سجاديهسجاديه 48فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
123528زمين0هاشميهنماز1/20فروش01,300,000,000نمایش جزئیات
123344زمين0مجيديهانتهاي مجيديه جنب شهر سبزفروش0140,000,000نمایش جزئیات
91757زمين0الهيهميثاق 38 ،تقويه 17/3فروش01,900,000,000نمایش جزئیات
98986زمين0هاشميههاشميه 62 مقابل فراز 13فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
100816زمين0سرافرازانسرافراز 13 راضي 4/5 جنب ساختمان پارميسفروش7,000,0000نمایش جزئیات
9311زمين0کوهسنگيانتهاي کوهسنگي-خيابان ميرداماد؛رستوران دلفينفروش40,000,0000نمایش جزئیات
99134زمين0ميدان تربيتمعلم63فروش15,000,0000نمایش جزئیات
3226زمين0آب وبرقهفت تير1 قطعه2فروش00نمایش جزئیات
69650زمين0شهرک آزادگانحاشيه رهايي جنب فضاي سبز فاز تجاريفروش02,000,000,000نمایش جزئیات
123151زمين0الهيهعصمتيه 1 ابوالفضلي 10 قطعه 7فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
123074زمين0ميثاقميثاق2 خسروي4 ورودي چهارم سمت چپفروش00نمایش جزئیات
100571زمين0فرامرز عباسيحاشيه فرامرز به سمت استقلالفروش013,000,000,000نمایش جزئیات
119439زمين0ميدان تربيتقانع 24 جنب پلاک 24فروش15,000,0000نمایش جزئیات
119448زمين0لادنلادن10 بين پلاک 44و46فروش03,600,000,000نمایش جزئیات
115902زمين0بلوار جانبازساجدي 4 احمدي 7فروش00نمایش جزئیات
115755زمين0لادنلادن 44 قطعه آخرفروش02,200,000,000نمایش جزئیات
119373زمين0اميريهاميريه19 زمين نيروانتظامي بلوک 4 قطعه 18فروش0950,000,000نمایش جزئیات
97468زمين0اميريهاميريه 3 تلگردي 2فروش03,350,000,000نمایش جزئیات
110096زمين0اميريهبين اميريه 23 و 25فروش02,100,000,000نمایش جزئیات
126356زمين0شهرک آزادگاننماز 23فروش00نمایش جزئیات
126366زمين0هاشميههاشميه87 قطعه دوم و سومفروش04,900,000,000نمایش جزئیات
118222زمين0سرافرازانسرافرازان 43 قطعه دوم جنوبيفروش01,200,000,000نمایش جزئیات
115891زمين0آموزگارنبش آموزگار 73فروش30,000,0000نمایش جزئیات
126165زمين0فرامرز عباسيانتهاي فرامرز عباسي بهاران 1 فتح 4فروش18,500,0000نمایش جزئیات
126117زمين0وکيل آباد3وکيل آباد68بعد از پل نمايشگاه قطعه چهارمفروش26,000,0000نمایش جزئیات
126018زمين0هاشميهانتهاي حاشميه خيابان خورشيدفروش0350,000,000نمایش جزئیات
125873زمين0قاسم آبادحجاب 77/5فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
125880زمين0لادنلادن 12فروش08,500,000,000نمایش جزئیات
122367زمين0الهيهنقويه 21 اصغري 5فروش7,000,0000نمایش جزئیات
118217زمين0سجاديهانتها سجاديه اراضي رسالتفروش02,000,000,000نمایش جزئیات
118362زمين0احمد آبادنرسيده به احمدآباد 1 بين بانک صادرات و بانک رفاهفروش00نمایش جزئیات
125806زمين0شهرک آزادگاننماز 21 قطعه سوم سمت چپفروش02,200,000,000نمایش جزئیات
125553زمين0دانش آموزآموزگار37/8قطعه 7 جنوبيفروش07,100,000,000نمایش جزئیات
125564زمين0قاسم آبادپشت موج هاي آبيفروش025,000,000,000نمایش جزئیات
125586زمين0سجاديهانتهاي سجاديه فضائلي 5 قطعه دومفروش01,900,000,000نمایش جزئیات
125606زمين0اميريهاميريه 25فروش2,000,0000نمایش جزئیات
45385زمين0فرامرز عباسيفاروجي 5،قطعه 22/1فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
116066زمين0الهيهتقويه21/اصغري2/چهارراه اولفروش04,000,000,000نمایش جزئیات
26190زمين0وکيل آباد1باهنر7فروش012,000,000,000نمایش جزئیات
94666زمين0شهرک آزادگاننماز26؛کوچه اول سمت چپ،قطعه سومفروش03,500,000,000نمایش جزئیات
117757زمين0بلوار امامتامامت 13فروش08,000,000,000نمایش جزئیات
117747زمين0الهيهمحله 5 بلوک 5 قطعه 110فروش0900,000,000نمایش جزئیات
121093زمين0بلوار جانبازجانباز 10 چهارراه آخر سمت راست قطعه 5فروش15,000,0000نمایش جزئیات
121879زمين0سرافرازانسرافرازان 13 راضي4 قطعه دومفروش01,400,000,000نمایش جزئیات
88345زمين0ميدان تربيتقانع22فروش16,700,0000نمایش جزئیات
125266زمين0سجاديهسجاديه6فروش7,000,0000نمایش جزئیات
125270زمين0هاشميههاشمبه93 خورشيد7/2 يک قطعه مانده به آخرفروش0450,000,000نمایش جزئیات
121764زمين0ميدان تربيتقانع 24فروش01,350,000,000نمایش جزئیات
109642زمين0صارميتقاطع هفت تير و صارمي/مقابل شرکت نفتفروش044,000,000,000نمایش جزئیات
125098زمين0اميريهاميريه29 محله 3 زمين هاي نيروي انتظاميفروش03,500,000,000نمایش جزئیات
124909زمين0الهيهنبش اميريه 15فروش03,400,000,000نمایش جزئیات
124941زمين0شهرک آزادگاننماز 23 بعد از پارک استانداري جنب پل هواييفروش2,000,0000نمایش جزئیات
100228زمين0قاسم آبادتقاطع شريعتي و فلاحي، حاشيه شريعتي قطعه 4فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
112994زمين0اميريهتقاطع اميريه و سجاديهفروش00نمایش جزئیات
124660زمين0قاسم آبادشاهد بعداز ميدان اول سمت راستفروش1,800,0000نمایش جزئیات
124696زمين0برونسيحاشيه برونسي بعداز مجتمع آبيفروش00نمایش جزئیات
124607زمين120شهرک آزادگانرهايي8 شاملو2فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
124640زمين0اقدسيهاقدسيه 16 قطعه شمالي 25/12فروش0800,000,000نمایش جزئیات
81980زمين0صياد شيرازيصياد48فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
124433زمين0الهيهتقاطع مجيديه و مهديهفروش03,450,000,000نمایش جزئیات
121033زمين0اقدسيهاقدسيه 14فروش00نمایش جزئیات
124277زمين0آب وبرقهفت تير29/6فروش12,000,0000نمایش جزئیات
124206زمين0هنرستانهنرستان31 قطعه پنجمفروش09,200,000,000نمایش جزئیات
124187زمين0سنابادسه راه ادبيات ابن سينا15 قطعه دوم سمت راستفروش08,600,000,000نمایش جزئیات
124202زمين0نمايشگاهجنب پست برق نمايشگاهفروش0290,000,000نمایش جزئیات
124149زمين0اميريهانتها اميريه37 اراضي آستان قدسفروش12,000,0000نمایش جزئیات
117407زمين0اميريهانتها اميريه 37 مهديه 65فروش8,000,0000نمایش جزئیات
120681زمين0الهيهنبش تقويه 17فروش8,050,0000نمایش جزئیات
123924زمين0قاسم آباداستاد يوسفي 7 قطعه سوم سمت راستفروش0870,000,000نمایش جزئیات
123949زمين0کوهسنگينامجو2 قطعه سومفروش01,600,000,000نمایش جزئیات
112026زمين0آب وبرقهفت تير 3فروش00نمایش جزئیات
96620زمين0آب وبرقهفت تير 3/2فروش0800,000,000نمایش جزئیات
123776زمين0ميدان تربيتقانع 24جنب پلاک 24فروش01,420,000,000نمایش جزئیات
59839زمين0سنابادبين مجد 8و10فروش06,025,000,000نمایش جزئیات
123641زمين0الهيهصادقيه 1فروش00نمایش جزئیات
123520زمين0شهرک آزادگانانتهاي شهيد ناصري بعد از تقاطع نماز بعد از پارک خطيفروش0125,000,000نمایش جزئیات
108724زمين0هاشميههاشميه 40فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
80254زمين0ايرج ميرزابين آموزگار 21و23فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
119991زمين0برونسينبش رونسي 28فروش10,000,0000نمایش جزئیات
116297زمين0صارميصارمي53/قطعه دومفروش0900,000,000نمایش جزئیات
116868زمين0سيدرضيسيدرضي13،قطعه4فروش05,300,000,000نمایش جزئیات
91533زمين0قاسم آبادشريعتي50فروش00نمایش جزئیات
107640زمين0هاشميههاشميه 91/1فروش00نمایش جزئیات
100178زمين0الهيهمهديه 65 قطعه دهمفروش6,000,0001,800,000,000نمایش جزئیات
103671زمين0هاشميههاشميه62 شهيدحسيني1/12فروش20,000,0000نمایش جزئیات
109829زمين0الهيهنبش صادقيه19فروش0300,000,000نمایش جزئیات
46820زمين0اميريهانتهاي اميريه19 قطعه 250 بلوک3 محله 3فروش00نمایش جزئیات
101677زمين0اميريهبين اميريه و اقدسيه قطعه دوم حاشيه بلوار ميثاقفروش11,000,0000نمایش جزئیات
119257زمين0ميدان تربيتمعلم 81فروش15,000,0000نمایش جزئیات
122915زمين0اميريهتقاطع اميريه و سجاديه زمين هاي دادگستريفروش0460,000,000نمایش جزئیات
107316زمين0الهيهالهيه50فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
122192زمين0صياد شيرازيصياد 9فروش025,000,000,000نمایش جزئیات
122861زمين0الهيهتقويه27/2 قطعه110فروش02,050,000,000نمایش جزئیات
122739زمين0الهيهالهيه پلاک 179 اصلي فرعي 3فروش0165,000,000نمایش جزئیات
119009زمين0لادننبش لادن 21فروش9,500,0000نمایش جزئیات
119011زمين0صدفصدف 30فروش10,000,0000نمایش جزئیات
112679زمين0اميريهنبش اميريه 4فروش7,500,0000نمایش جزئیات
118788زمين0هاشميههاشميه 44فروش13,000,0000نمایش جزئیات
115753زمين0سنابادمجد 24فروش00نمایش جزئیات
114223زمين0اقدسيهچناري3/بلوک4سپاد/قطعه1574فروش12,000,0000نمایش جزئیات
122208زمين0صدفبين آموزگار56و58فروش11,500,0000نمایش جزئیات
122215زمين0برونسيبين برونسي26و28فروش9,800,0000نمایش جزئیات
88895زمين0احمد آبادپرستار 5فروش16,000,0000نمایش جزئیات
118612زمين0اميريهنبش اميريه45فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
122071زمين0شهرک آزادگاننماز 26 سمتچپ اولين کوچه سمت راست قطعه آخر سمت راستفروش16,000,0000نمایش جزئیات
122056زمين0الهيهعصمتيه 1فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
112487زمين0قاسم آبادفلاحي 15فروش14,000,0000نمایش جزئیات
113644زمين0بلوار جانبازميدان جانباز جنب پيتزا پونکفروش017,000,000,000نمایش جزئیات
105049زمين0بلوار معلمنبش معلم22/مقابل پمپ بنزينفروش00نمایش جزئیات
105138زمين0قاسم آبادشريعتي16/1فروش00نمایش جزئیات
117582زمين0اميريهبين اميريه 36 و 38فروش03,400,000,000نمایش جزئیات
40300زمين0الهيهعصمتيه32،سنايي2،بلوک6فروش10,057,4713,500,000,000نمایش جزئیات
121659زمين0الهيهبين تقويه 17و 19فروش6,635,5141,420,000,000نمایش جزئیات
99591زمين0اميريهاميريه 1 قطعه 305فروش10,000,0000نمایش جزئیات
121412زمين0شهرک آزادگانرهايي 3/1فروش10,000,000600,000,000نمایش جزئیات
48162زمين0هاشميههاشميه 63 جنب ميوه فروشيفروش03,000,000,000نمایش جزئیات
82199زمين0هاشميههاشميه62؛حسيني1/6،اراضي ناصري؛قطعه 23فروش6,000,000672,000,000نمایش جزئیات
101039زمين0دندانپزشکانتقاطع چهارراه صدف و ميدان زندانفروش02,500,000,000نمایش جزئیات
113526زمين0کلاهدوزکلاهدوز 23/1 چهارراه دوم سمت راست تکتم 13فروش5,600,000420,000,000نمایش جزئیات
117741زمين0سجادآخرين قطع بلوار ملک آباد دور ميدان پارکفروش04,000,000,000نمایش جزئیات
117833زمين0فکورينبش ويلا10فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
119787زمين0الهيهتقويه 27/3فروش01,850,000,000نمایش جزئیات
120925زمين0اميريهاميريه 47 منطقه 5 سپادفروش7,000,0002,100,000,000نمایش جزئیات
120934زمين0سجاديهسجاديه 3فروش7,000,0000نمایش جزئیات
83735زمين0ميثاقميثاق38،تقويه10؛شهيد فاني3؛،قطعه سومفروش01,600,000,000نمایش جزئیات
60232زمين0هنرستانهنرستان 3فروش014,500,000,000نمایش جزئیات
120767زمين0آموزگارآموزگار82فروش0600,000,000نمایش جزئیات
13572زمين0آموزگارآموزگار82فروش00نمایش جزئیات
76241زمين0آموزگارآموزگار82فروش0680,000,000نمایش جزئیات
120713زمين0الهيهتقويه 27فروش01,600,000,000نمایش جزئیات
120758زمين0سجاديهانتهاي سجاديهفروش01,700,000,000نمایش جزئیات
94606زمين0سجادتقاطع آزادي و ملک آباد جنب باشگاه ورزشيفروش012,000,000,000نمایش جزئیات
96657زمين0دانشجوبين آموزگار56و58فروش12,000,0000نمایش جزئیات
100151زمين0بلوار جانبازجانباز13-چهارراه آخر سمت راست-قطعه چهارمفروش6,500,0001,300,000,000نمایش جزئیات
81811زمين0شهرک آزادگاننماز17 آرمان24فروش0650,000,000نمایش جزئیات
101595زمين0اقبال لاهورياقبال 25فروش3,500,0001,109,500,000نمایش جزئیات
84283زمين0بلوار جانبازساجدي6-قطعه 7 شماليفروش15,000,0000نمایش جزئیات
120370زمين0هاشميههاشميه 5فروش27,083,3326,500,000,000نمایش جزئیات
120381زمين0الهيهنبش نقويه 4فروش7,500,0000نمایش جزئیات
120255زمين0صدفصدف 30/3فروش9,500,0000نمایش جزئیات
120264زمين0ميثاقعصمتيه 9فروش6,150,7941,550,000,000نمایش جزئیات
120168زمين0الهيهعصمتيه 1/ابوالفضلي10فروش6,750,0001,350,000,000نمایش جزئیات
116754زمين0شهرک آزادگاندلاوران 40فروش7,857,1431,100,000,000نمایش جزئیات
101688زمين360سجاديهانتها سجاديه 56فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
104057زمين0سنابادصاحب الزمان 15فروش0750,000,000نمایش جزئیات
116806زمين0بلوار امامتنبش آزادي 26فروش15,000,0000نمایش جزئیات
1662زمين0هاشميههاشميه62-حسيني1/8فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
10366زمين0اميريهبين اميريه15و17،قطعه202فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
29936زمين0قاسم آبادفلاحي50فروش14,000,000700,000,000نمایش جزئیات
95344زمين0اقدسيهفرشي 7فروش00نمایش جزئیات
924زمين0شهرک آزادگانتقاطع بلوار نماز و دلاوران/جنب مسجدفروش6,000,0001,800,000,000نمایش جزئیات
114052زمين0الهيهعصمتيه1/ابوالفظلي4/قطعه 5فروش01,350,000,000نمایش جزئیات
119869زمين0شهرک آزادگاننخل 21 غزال 11فروش5,000,0000نمایش جزئیات
119933زمين0لادنبين برونسي 26و 28فروش8,500,0000نمایش جزئیات
116462زمين0بلوار جانبازجانباز13،ابتدا وصالفروش00نمایش جزئیات
117159زمين0الهيهمهديه 55 قطعه 7فروش01,980,000,000نمایش جزئیات
116991زمين0سجاديهتقاطع عصمتيه و سجاديهفروش00نمایش جزئیات
106059زمين0سنابادمجد 28فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
116136زمين0قاسم آباداديب 26/1فروش20,000,0001,000,000,000نمایش جزئیات
116431زمين0لادنلادن 14فروش13,684,2115,200,000,000نمایش جزئیات
119704زمين0ميثاقميثاق 34فروش01,050,000,000نمایش جزئیات
103216زمين0قاسم آبادشريعتي55فروش00نمایش جزئیات
119655زمين0اميريهنبش اميريه 22فروش7,638,8892,200,000,000نمایش جزئیات
60100زمين0سرافرازانسرافراز 9/4 بهاران16فروش9,000,0000نمایش جزئیات
105544زمين0الهيهعصمتيه17/2فروش5,952,3811,500,000,000نمایش جزئیات
119518زمين0الهيهعصمتيه5 قطعه 114 بلوک 5فروش0600,000,000نمایش جزئیات
75242زمين0اميريهنبش اميريه20فروش00نمایش جزئیات
10277زمين0الهيهالهيه 3فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
113796زمين0سجاديهسجاديه67،تقويه16فروش0600,000,000نمایش جزئیات
119415زمين0شهرک بهارستانبهارستان 9فروش11,200,0001,400,000,000نمایش جزئیات
119367زمين0لادنلادن21فروش4,800,0000نمایش جزئیات
103690زمين0اميريهبين اميريه 19 و 21فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
77830زمين0هاشميهنماز1/18فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
119273زمين0هاشميههاشميه 62 فراز 12فروش13,618,6773,500,000,000نمایش جزئیات
20117زمين0اميريهاميريه19فروش00نمایش جزئیات
92969زمين0اميريهاميريه 37 مهديه 63فروش01,200,000,000نمایش جزئیات
103533زمين0صياد شيرازيصياد 8فروش13,114,7544,000,000,000نمایش جزئیات
23338زمين0هاشميههاشميه54فروش15,000,0000نمایش جزئیات
119167زمين0سرافرازانسرافرازان 41فروش8,714,2861,220,000,000نمایش جزئیات
119193زمين0فکوريفکوري 45فروش14,133,3332,120,000,000نمایش جزئیات
100922زمين0قاسم آبادبين امام دوست 7و9فروش0150,000,000نمایش جزئیات
101344زمين0وکيل آباد3غدير 16فروش10,000,0000نمایش جزئیات
92081زمين0ميدان تربيتقانع32فروش00نمایش جزئیات
108321زمين0هاشميههاشميه91؛قطعه سومفروش02,100,000,000نمایش جزئیات
104501زمين0اميريهاميريه31فروش00نمایش جزئیات
108258زمين0سرافرازانسرفرازان 49فروش6,828,1943,100,000,000نمایش جزئیات
108265زمين0سجاديهسجاديه 48فروش3,600,000900,000,000نمایش جزئیات
107213زمين0ميدان تربيتبين معلم 63 و 65 قطعه 4فروش02,800,000,000نمایش جزئیات
104136زمين0مطهري شماليمطهري شمالي 7فروش7,000,0001,330,000,000نمایش جزئیات
97848زمين0هدايتخيام شمالي 46 قطعه دوم شماليفروش6,666,6671,500,000,000نمایش جزئیات
100588زمين0سجاديهسجاديه 48فروش01,150,000,000نمایش جزئیات
54113زمين0بلوار معلمبلوار معلم بعد از چهارراه صدففروش07,500,000,000نمایش جزئیات
104276زمين0فکوريفکوري5 شهرستاني14فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
107882زمين0هدايتنبش هدايت 27/5فروش0420,000,000نمایش جزئیات
97424زمين0ميدان تربيتبين قانع 18 و20فروش8,000,0000نمایش جزئیات
104239زمين0فکوريبين فکوري6و8فروش14,000,0000نمایش جزئیات
107609زمين0رحمانيهرحمانيه28فروش01,350,000,000نمایش جزئیات
107496زمين0ابوطالبميدان ابوطالب حر 53فروش5,000,000800,000,000نمایش جزئیات
13276زمين0سرافرازانسرافرازان13فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
100041زمين0شفاشفا 47فروش3,500,000420,000,000نمایش جزئیات
107464زمين0الهيهعصمتيه 1 ابوالفضلي 10فروش01,100,000,000نمایش جزئیات
95709زمين0الهيهالهيه33فروش5,500,0000نمایش جزئیات
107247زمين0فرامرز عباسيفجر 3 داخل دوربرگردانفروش8,000,0000نمایش جزئیات
103580زمين0وکيل آباد3وکيل آباد59 خيابان شريف مجاوربرج شارينفروش15,000,0000نمایش جزئیات
103261زمين0قاسم آبادبين فلاحي 52 و 54فروش02,300,000,000نمایش جزئیات