کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهآدرسنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
73561دفتر کار65سجادبين بيستون6و8 مجتمع پيامفروش15,000,000975,000,000نمایش جزئیات
108615دفتر کار90کلاهدوزکلاهدوز17اجاره3,500,00080,000,000نمایش جزئیات
110073دفتر کار160ميدان تربيتتربيت8 قطعه سوم جنوبياجاره2,700,0000نمایش جزئیات
105045دفتر کار60کوثربين کوثر شمالي5و7اجاره3,500,00010,000,000نمایش جزئیات
106163دفتر کار50بلوار جانبازبين جانباز و ثمانهاجاره2,400,00010,000,000نمایش جزئیات
7066دفتر کار150بلوار معلمبين معلم 42و44اجاره3,000,0005,000,000نمایش جزئیات
35549دفتر کار145وکيل آباد1بين وکيل آباد8و10اجاره5,500,0000نمایش جزئیات
111536دفتر کار110سنابادبين سناباد 58و60اجاره5,000,00010,000,000نمایش جزئیات
102425دفتر کار100بلوار امامتامامت 28اجاره4,000,00010,000,000نمایش جزئیات
103288دفتر کار70سجادبين بيستون6و8 مجتمع پياماجاره0130,000,000نمایش جزئیات
94654دفتر کار100فرامرز عباسيبين فرامرز 15و17اجاره4,000,00040,000,000نمایش جزئیات
111465دفتر کار90سيدرضيسيدرضي40/بين مهران16و18اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
16721دفتر کار150فرامرز عباسيچهارراه فرامرز حاشيه بلوار فردوسياجاره4,000,00020,000,000نمایش جزئیات
85327دفتر کار160قاسم آبادنبش شاهد75اجاره2,500,00030,000,000نمایش جزئیات
96560دفتر کار80صارميصارمي48 پيروزي51/9فروش0750,000,000نمایش جزئیات
111404دفتر کار110سجادخيام 23 مجتمع نسترناجاره500,000150,000,000نمایش جزئیات
111406دفتر کار160صدفبين صدف 42 و 44اجاره3,200,000120,000,000نمایش جزئیات
63907دفتر کار400قاسم آبادبين انديشه18و20فروش012,000,000,000نمایش جزئیات
55569دفتر کار400پيروزي2پيروزي6 فاز 3تجارياجاره10,000,00050,000,000نمایش جزئیات
83739دفتر کار90بلوار جانبازمجتمع نيکا جنب پرومافروش18,000,0001,620,000,000نمایش جزئیات
86050دفتر کار60الهيهبين الهيه1و3اجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
101664دفتر کار60بلوار جانبازبين جانباز1و3فروش14,000,000840,000,000نمایش جزئیات
64343دفتر کار48قاسم آبادشريعتي 12 قطعه سوم داخل فاز تجارياجاره900,00010,000,000نمایش جزئیات
111269دفتر کار314بلوار امامتامامت 72اجاره1,000,000250,000,000نمایش جزئیات
37071دفتر کار250سجادحاشيه ملک آباد نبش مرجاناجاره10,000,00050,000,000نمایش جزئیات
66462دفتر کار50بلوار معلمنبش معلم18اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
108768دفتر کار130احمد آبادنبش منتظري7 يا ناصر خسرو9اجاره10,500,00020,000,000نمایش جزئیات
107167دفتر کار125سيدرضيبين سيدرضي 44 و 46اجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
103050دفتر کار104قاسم آبادشريعتي 66فروش0550,000,000نمایش جزئیات
111128دفتر کار74بلوار جانبازميدان جانباز برج آسماناجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
541دفتر کار90بلوار معلمبين معلم 48 و 50اجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
109118دفتر کار80فلسطيندستغيب23اجاره50,00080,000,000نمایش جزئیات
103747دفتر کار100رضا شهررضوي31اجاره0200,000,000نمایش جزئیات
99641دفتر کار65سازمان آبصادقي13اجاره1,250,0005,000,000نمایش جزئیات
111074دفتر کار30سجادبيستون 1اجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
107650دفتر کار55قاسم آبادبين شريعتي62و64؛ بالاي داروخانه دکتر فتح الله زادهاجاره2,700,00020,000,000نمایش جزئیات
104751دفتر کار60قاسم آباداماميه28,بالاي گل فروشي پاپيااجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
110965دفتر کار65نامجونامجو23اجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
78085دفتر کار38راهنمائيبرج سلمانفروش00نمایش جزئیات
103528دفتر کار145ميدان تربيتبين معلم67و69فروش11,000,0001,595,000,000نمایش جزئیات
103529دفتر کار105ميدان تربيتبين معلم67و69فروش11,000,0001,155,000,000نمایش جزئیات
110816دفتر کار25قاسم آبادشريعتي55اجاره500,0005,000,000نمایش جزئیات
62799دفتر کار75وکيل آباد1بين وکيل آباد20و22اجاره2,700,00020,000,000نمایش جزئیات
93635دفتر کار37سجادبين بيستون6و8-مجتمع پيامفروش14,864,865550,000,000نمایش جزئیات
110746دفتر کار110فلسطينفلسطين 20اجاره1,000,000100,000,000نمایش جزئیات
108766دفتر کار45بلوار امامتبين امامت 42و44اجاره1,200,0005,000,000نمایش جزئیات
38624دفتر کار123سجادبين بزرگمهر5و7 مزون افرافروش15,000,0001,845,000,000نمایش جزئیات
54336دفتر کار90فرامرز عباسيفرامرز41اجاره1,200,00040,000,000نمایش جزئیات
110631دفتر کار15سرافرازانسرافرازان 39اجاره250,00015,000,000نمایش جزئیات
71086دفتر کار81پيروزي 1پيروزي34فروش12,000,000972,000,000نمایش جزئیات
50694دفتر کار160وکيل آباد 2حاشيه وکيل آباد بين سيدرضي ووکيل اباد23اجاره5,000,00020,000,000نمایش جزئیات
104565دفتر کار140کلاهدوزکلاهدوز37اجاره3,200,00020,000,000نمایش جزئیات
90883دفتر کار40کوثربين کوثرشمالي 5و7 /ساختمان پزشکاناجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
27311دفتر کار360بلوار فرهنگآموزگار54فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
99780دفتر کار114ميدان تربيتبين معلم 61 و 63فروش8,500,000969,000,000نمایش جزئیات
110508دفتر کار110سنابادپنج راه سناباد مقابل البسکواجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
49747دفتر کار75بلوار معلمنبش معلم 26 مجتمع کسرياجاره2,500,00050,000,000نمایش جزئیات
79401دفتر کار35بلوار معلممعلم26قطعه دوماجاره050,000,000نمایش جزئیات
86445دفتر کار90راهنمائيحاشيه سلمان فارسياجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
108722دفتر کار1000وکيل آباد3وکيل61/انتهاي غدير6اجاره12,000,0005,000,000نمایش جزئیات
105114دفتر کار120وکيل آباد3بين وکيل آباد53و55 جنب داروخانه رضوياجاره3,000,00010,000,000نمایش جزئیات
52052دفتر کار220سنابادسناباد مقابل البسکوفروش3,863,636850,000,000نمایش جزئیات
65475دفتر کار150دندانپزشکانمعلم 77/7 دومين ساختمان سمت راستفروش10,000,0000نمایش جزئیات
110323دفتر کار150استقلالبين استقلال 5و 7اجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
98977دفتر کار48راهنمائيسه راه راهنمايي به سمت ملک آباد ساختمان مريمفروش17,000,000816,000,000نمایش جزئیات
110232دفتر کار50رضا شهررضوي42اجاره2,000,00025,000,000نمایش جزئیات
79796دفتر کار60راهنمائينبش راهنمايي2،ساختمان گلفروش00نمایش جزئیات
89207دفتر کار153سنابادمقابل ابن سينا16-ساختمان207فروش7,000,0001,071,000,000نمایش جزئیات
39991دفتر کار130بلوار امامتآزادي44اجاره1,600,0000نمایش جزئیات
18857دفتر کار160سرافرازاننبش فکوري 50اجاره3,000,00040,000,000نمایش جزئیات
109920دفتر کار50سجادبزرگمهر جنوبي4اجاره1,600,00015,000,000نمایش جزئیات
103807دفتر کار90رضا شهرچهارراه خاقاني مقابل مخابراتاجاره5,000,00014,000,000نمایش جزئیات
104319دفتر کار200بلوار امامتامامت 28اجاره6,000,00010,000,000نمایش جزئیات
58485دفتر کار78بلوار معلمبين معلم8و10برج ابشارفروش11,000,000858,000,000نمایش جزئیات
105594دفتر کار270کلاهدوزکلاهدوز24/ساختمان121فروش00نمایش جزئیات
28405دفتر کار141قاسم آبادنبش شاهد77فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
64194دفتر کار130کوثرکوثرشمالي18اجاره3,200,00020,000,000نمایش جزئیات
95339دفتر کار100سجادبين فرهاد25و27اجاره4,000,00040,000,000نمایش جزئیات
71073دفتر کار100سجادبين بزرگمهر جنوبي 15و17اجاره4,000,00010,000,000نمایش جزئیات
109342دفتر کار65احمد آبادنبش رضا 29اجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
11066دفتر کار45صياد شيرازيمجتمع زمرد طبقه سومفروش15,000,000675,000,000نمایش جزئیات
93699دفتر کار240بلوار جانبازجانباز13؛عجمي11اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
102430دفتر کار120بلوار معلمبين معلم22و24اجاره3,000,00045,000,000نمایش جزئیات
95418دفتر کار54ميدان تربيتمعلم71-نبش تقاطع ستاري و آموزگارفروش12,000,000648,000,000نمایش جزئیات
67721دفتر کار130صياد شيرازيصياد8اجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
109395دفتر کار50بلوار معلمبين معلم19و21/طبقه فوقاني سالن زيبايي برگ سرخاجاره1,350,00015,000,000نمایش جزئیات
79826دفتر کار700ميدان تربيتمعلم 67و69فروش25,000,0000نمایش جزئیات
95697دفتر کار88احمد آبادنبش ابوذر غفاري16فروش9,318,182820,000,000نمایش جزئیات
105287دفتر کار78سجادچهارراه بزرگمهر؛ساختمان سارسلفروش13,000,0001,014,000,000نمایش جزئیات
28789دفتر کار80بلوار معلمبين معلم50و52فروش10,000,000800,000,000نمایش جزئیات
68179دفتر کار140سنابادسناباد28اجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
79720دفتر کار78راهنمائيبرج سلمانفروش12,000,000936,000,000نمایش جزئیات
109237دفتر کار150بلوار معلمنبش معلم36اجاره4,000,00030,000,000نمایش جزئیات
37145دفتر کار160احمد آبادنبش پاستور وابن سينافروش6,000,000960,000,000نمایش جزئیات
62437دفتر کار55دانشجوبين چهارراه دانشجو وقائم مقاماجاره1,250,00025,000,000نمایش جزئیات
51498دفتر کار105فرامرز عباسيبين ساجدي4و6فروش8,000,0000نمایش جزئیات
105517دفتر کار153صارميصارمي 28فروش12,000,0001,836,000,000نمایش جزئیات
94767دفتر کار198سنابادبين مجد22و24فروش6,565,6571,300,000,000نمایش جزئیات
98360دفتر کار75شهرک آزادگانفکوري74فروش13,000,0000نمایش جزئیات
98376دفتر کار72شهرک آزادگانفکوري74فروش13,000,000936,000,000نمایش جزئیات
83490دفتر کار120بلوار امامتبين امامت36و38اجاره3,000,00010,000,000نمایش جزئیات
83729دفتر کار30سنابادبين دستغيب 33و35اجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
101690دفتر کار125کوهسنگيزيست خاورفروش8,000,0000نمایش جزئیات
57859دفتر کار50سجادحد فاصل چهارراه بهارو بزرگمهر پاساژ زمردفروش01,000,000,000نمایش جزئیات
108791دفتر کار1000سنابادبين قرني22و24فروش00نمایش جزئیات
108809دفتر کار70راهنمائيراهنمايي2اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
70849دفتر کار750صارميصارمي50 و ميدان حافظاجاره14,000,00020,000,000نمایش جزئیات
72499دفتر کار150احمد آبادبين عارف وپرستارفروش10,000,0001,500,000,000نمایش جزئیات
81569دفتر کار70احمد آبادبين پاستور و قائم ساختمان هدايتاجاره0100,000,000نمایش جزئیات
82333دفتر کار70احمد آبادنبش محتشمي2 ساختمان پزشکان شماره 50فروش9,000,000630,000,000نمایش جزئیات
86101دفتر کار160فلسطينفلسطين 22؛مجتمع باراناجاره2,800,00010,000,000نمایش جزئیات
73802دفتر کار60احمد آبادبين قائم ونشاط ساختمان 59فروش14,166,667850,000,000نمایش جزئیات
108765دفتر کار60بلوار امامتبين امامت 42و44فروش8,000,000480,000,000نمایش جزئیات
10643دفتر کار60شهرک آزادگاندلاوران11 قطعه آخر سمت راست فاز تجارياجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
85495دفتر کار75دانش آموزبين چهارراه دانش آموز و دانش آموز20فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
52910دفتر کار85احمد آباداحمدآباد 9طبقه فوقاني بانک سرمايهاجاره4,000,00015,000,000نمایش جزئیات
56430دفتر کار85احمد آباداحمد اباد9 طبقه فوقاني بانک سرمايهفروش00نمایش جزئیات
60333دفتر کار185بلوار معلمنبش چهارراه معلم,تقاطع سيدرضي و معلماجاره2,500,00050,000,000نمایش جزئیات
91460دفتر کار96هنرستاننبش هنرستان 40فروش8,000,000768,000,000نمایش جزئیات
108423دفتر کار60سجادسجاد جنب بانک آينده ساختمان پزشکان نگيناجاره4,000,00010,000,000نمایش جزئیات
34756دفتر کار90فرامرز عباسيبين فرامرز1و3 پاساژ آناهيتافروش9,444,444850,000,000نمایش جزئیات
16977دفتر کار330دانشجودانشجو6اجاره5,000,00030,000,000نمایش جزئیات
81255دفتر کار85شهرک آزادگاندلاوران16فروش4,705,882400,000,000نمایش جزئیات
41385دفتر کار700احمد آبادبين نشاط وقائم ساختمان مقيمياجاره68,000,000400,000,000نمایش جزئیات
106229دفتر کار150فرامرز عباسيتقاطع بلوار فردوسي و فرامرز قطعه چهارماجاره8,000,00030,000,000نمایش جزئیات
108088دفتر کار170احمد آبادنبش قائم18-ساختمان پزشکان مغز و اعصابفروش10,000,0001,700,000,000نمایش جزئیات
108120دفتر کار170مطهري شماليمطهري شمالي21اجاره1,500,00050,000,000نمایش جزئیات
100863دفتر کار76احمد آبادپاساژ خورشيدفروش00نمایش جزئیات
104088دفتر کار130صياد شيرازيتقاطع صياد و فکورياجاره3,500,00030,000,000نمایش جزئیات
107976دفتر کار30بلوار جانبازبين ميدان جانباز و خيابان ثمانهاجاره2,000,00035,000,000نمایش جزئیات
107912دفتر کار60سنابادبين سناباد 59 و چهارراه راهنمايياجاره1,600,00010,000,000نمایش جزئیات
59443دفتر کار90احمد آبادبين قائم و نشاط ساختمان 133اجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
72039دفتر کار216جاهدشهربوستان16فروش12,500,0000نمایش جزئیات
81395دفتر کار105هاشميهنبش هاشميه6؛برج آباناجاره4,500,00020,000,000نمایش جزئیات
105916دفتر کار100هدايتتقاطع هدايت ومطهري شمالي؛نبش چهارراه استيکياجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
105961دفتر کار50الهيهالهيه 1 سه راه سوم سمت راستاجاره500,00010,000,000نمایش جزئیات
105966دفتر کار60راهنمائيراهنمايي 2 ساختمان گلاجاره098,000,000نمایش جزئیات
107680دفتر کار700سنابادبين قرني 6و 8 مجتمع پزشکي رادفروش017,500,000,000نمایش جزئیات
26483دفتر کار240هاشميههاشميه 40-بعد از چهارراه دوماجاره6,000,00030,000,000نمایش جزئیات
89087دفتر کار60راهنمائيسه راه راهنمايي/ساختمان گلفروش20,000,0001,200,000,000نمایش جزئیات
107420دفتر کار130فلسطيننبش منتظري 7 مجتمع تابکو واحد7فروش00نمایش جزئیات
107430دفتر کار170سنابادسنايي11,رامندي1اجاره1,500,00030,000,000نمایش جزئیات
107456دفتر کار78احمد آبادمحتشمي 1 مقابل دفتر هواپيمائي ايران ايراجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
107463دفتر کار250سرافرازانسرافراز 10 چهارراه اولاجاره5,000,00050,000,000نمایش جزئیات
107493دفتر کار120دانش آموزچهارراه دانش آموز مقابل بانک ملياجاره3,500,00010,000,000نمایش جزئیات
76742دفتر کار75سجادبين چهارراه بهار وبزرگمهر شمالي/مجتمع تنديساجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
107400دفتر کار160هنرستاننبش هنرستان 38اجاره0320,000,000نمایش جزئیات
100003دفتر کار90بلوار امامتنبش امامت 36فروش8,333,333750,000,000نمایش جزئیات