کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهآدرسنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
136469دفتر کار170راهنمائينبش راهنمايي 7 ساختمان محمد خانياجاره8,000,00030,000,000نمایش جزئیات
140359دفتر کار70سجادبيستون7اجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
140423دفتر کار185سجادنبش سجاد 24فروش00نمایش جزئیات
140414دفتر کار66هنرستانبين هفت تير و هنرستاناجاره6,000,00060,000,000نمایش جزئیات
140418دفتر کار150هاشميههاشميه 20اجاره016,000,000نمایش جزئیات
140357دفتر کار500احمد آباددور ميدان احمد آباداجاره65,000,000500,000,000نمایش جزئیات
140358دفتر کار1000احمد آباددور ميدان احمد آباداجاره130,000,0001,000,000,000نمایش جزئیات
140355دفتر کار500احمد آباددور ميدان احمد آباداجاره65,000,000500,000,000نمایش جزئیات
137726دفتر کار70ملک آبادفلسطين22اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
138835دفتر کار100پيروزي 1نبش پيروزي 59اجاره5,000,00050,000,000نمایش جزئیات
140279دفتر کار65آزادشهرمعلم6اجاره2,700,00015,000,000نمایش جزئیات
140282دفتر کار60اقدسيهاقدسيه10اجاره1,500,00050,000,000نمایش جزئیات
140283دفتر کار60اقدسيهاقدسيه10اجاره1,000,00035,000,000نمایش جزئیات
140284دفتر کار9بلوار امامتبين معلم36و چهارراه دانشجواجاره1,200,0005,000,000نمایش جزئیات
140213دفتر کار70استقلالميدان استقلال/استقلال1/1اجاره6,000,00040,000,000نمایش جزئیات
40673دفتر کار104سجادبين سجاد2و4اجاره13,800,000100,000,000نمایش جزئیات
138693دفتر کار100هاشميهبين هاشميه 24و26اجاره8,500,000150,000,000نمایش جزئیات
135284دفتر کار250سجادنبش خيام جنوبي 10اجاره25,000,0001,000,000,000نمایش جزئیات
138633دفتر کار50شهرک آزادگاننبش فکوري74/قطعه دوماجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
138694دفتر کار250سنابادنبش قرنياجاره15,000,00050,000,000نمایش جزئیات
138691دفتر کار500سنابادنبش قرنياجاره30,000,000100,000,000نمایش جزئیات
140089دفتر کار160هنرستانبين وکيل آباد 18 و 20اجاره5,000,00050,000,000نمایش جزئیات
140095دفتر کار0استقلالنبش استقلال7و9اجاره7,000,00050,000,000نمایش جزئیات
44073دفتر کار90فلسطينبعد از دستغيب 8اجاره4,000,00030,000,000نمایش جزئیات
140045دفتر کار18قاسم آباداماميه12اجاره020,000,000نمایش جزئیات
138456دفتر کار104سجادبين سجاد 2و4اجاره13,700,000100,000,000نمایش جزئیات
138734دفتر کار135بلوار معلممعلم 35اجاره7,500,000100,000,000نمایش جزئیات
139986دفتر کار180بلوار فرهنگفرهنگ46اجاره0400,000,000نمایش جزئیات
139990دفتر کار90بلوار جانبازساختمان پاژ2اجاره6,000,00060,000,000نمایش جزئیات
128812دفتر کار87آب وبرقمجتمع آرميتاژفروش00نمایش جزئیات
132523دفتر کار60آب وبرقمجتمع آرميتاژفروش00نمایش جزئیات
136560دفتر کار250فرامرز عباسيبين جانباز و ثمانهاجاره15,000,000300,000,000نمایش جزئیات
136759دفتر کار880لادنلادن 1فروش020,000,000,000نمایش جزئیات
139883دفتر کار164سنابادبين منوچهري و طاهريفروش16,463,4152,700,000,000نمایش جزئیات
139898دفتر کار30رضا شهرخاقاني 10فروش12,666,667380,000,000نمایش جزئیات
139939دفتر کار100رضا شهرنبش رضوي31اجاره5,500,00030,000,000نمایش جزئیات
139877دفتر کار350وکيل آباد1بين وکيل اباد26وهفت تيراجاره35,000,000350,000,000نمایش جزئیات
138700دفتر کار120لادنبين وکيل آباد 56 و 58اجاره060,000,000نمایش جزئیات
136321دفتر کار180الهيهالهيه 1فروش00نمایش جزئیات
105562دفتر کار122سيدرضينبش سيدرضي 33اجاره5,000,000100,000,000نمایش جزئیات
136350دفتر کار66احمد آبادبين احمد آباد 23و25فروش40,000,0000نمایش جزئیات
136754دفتر کار80بلوار معلمبين معلم13و15اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
134570دفتر کار130وکيل آباد1حاشيه وکيل اباد بين سامانيه و هاشميهفروش03,400,000,000نمایش جزئیات
138497دفتر کار160هنرستاننبش هنرستان 31اجاره10,000,000100,000,000نمایش جزئیات
139821دفتر کار10سيدرضيتقاطع سيدرضي و معلماجاره1,500,0005,000,000نمایش جزئیات
139822دفتر کار40احمد آبادبين ناصرخسرو17و19اجاره4,000,00025,000,000نمایش جزئیات
139825دفتر کار160هنرستاننبش هنرستان 31اجاره10,000,000100,000,000نمایش جزئیات
139749دفتر کار103بلوار مجدچهارراه مجد/مجتمع فروردينفروش00نمایش جزئیات
139760دفتر کار80بلوار معلمنبش معلم64اجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
139761دفتر کار12صدفصدف3اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
86036دفتر کار83سيدرضيسيدرضي 43اجاره4,000,00040,000,000نمایش جزئیات
132284دفتر کار93هاشميههاشميه 6/برج آبانفروش35,000,0000نمایش جزئیات
129438دفتر کار63محمديهمحمديه5/4مجتمع صدرااجاره3,000,00070,000,000نمایش جزئیات
129103دفتر کار90فرامرز عباسيفرامرز 3/پاساژ اناهيتااجاره5,000,00050,000,000نمایش جزئیات
139635دفتر کار65سجادنبش بهار آزمايشگاه فارابياجاره6,000,00080,000,000نمایش جزئیات
139643دفتر کار84سجادبزرگمهر شمالي 2اجاره6,000,00050,000,000نمایش جزئیات
139654دفتر کار250بلوار جانبازبعد ميدان جانبازاجاره15,000,000300,000,000نمایش جزئیات
139663دفتر کار85سيدرضيسيدرضي43اجاره3,000,00040,000,000نمایش جزئیات
54393دفتر کار108سيدرضيبين سيدرضي27و29اجاره5,000,00060,000,000نمایش جزئیات
90830دفتر کار70سنابادابن سينا11اجاره2,300,00010,000,000نمایش جزئیات
93625دفتر کار135سجادنبش بهار آزمايشگاه فارابياجاره12,000,000160,000,000نمایش جزئیات
139606دفتر کار50کوثربين کوثر شمالي5و7اجاره6,000,00030,000,000نمایش جزئیات
139615دفتر کار80سنابادمطهري جنوبي 13 و 15اجاره7,800,00040,000,000نمایش جزئیات
139618دفتر کار55آموزگارکنار پل آموزگاراجاره1,900,00015,000,000نمایش جزئیات
139629دفتر کار190شهرک آزادگاننبش سرافرازان 52فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
138415دفتر کار120رضا شهررضوي 37اجاره4,000,00020,000,000نمایش جزئیات
15812دفتر کار85حافظنبش حافظ22 ساختمان حافظفروش20,000,0001,700,000,000نمایش جزئیات
133518دفتر کار95شهرک آزادگاننبش سرافرازان 52فروش16,842,1051,600,000,000نمایش جزئیات
10643دفتر کار60شهرک آزادگاندلاوران11 قطعه آخر سمت راست فاز تجارياجاره1,700,00030,000,000نمایش جزئیات
137185دفتر کار65قاسم آبادانديشه 37اجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
139566دفتر کار35فرامرز عباسينبش آزادي75/جنب مجتمع خدمات سجاداجاره070,000,000نمایش جزئیات
139578دفتر کار250کوثرکوثر جنوبي4اجاره10,000,00050,000,000نمایش جزئیات
139590دفتر کار12بلوار معلمنرسيده به معلم36اجاره2,000,0000نمایش جزئیات
139463دفتر کار40سرافرازانسرافرازان 10فروش0890,000,000نمایش جزئیات
139514دفتر کار70راهنمائيبين سرا راهنمايي و کوچه شيرينفروش20,000,0001,400,000,000نمایش جزئیات
136348دفتر کار200وکيل آباد3بين وکيل آباد 91و93اجاره7,000,00050,000,000نمایش جزئیات
136349دفتر کار400وکيل آباد3بين وکيل آباد 91و93اجاره17,000,000150,000,000نمایش جزئیات
68236دفتر کار200وکيل آباد3بين وکيل آباد 91و93اجاره10,000,000100,000,000نمایش جزئیات
136602دفتر کار170هاشميهبين هاشميه 7و 9اجاره15,000,000200,000,000نمایش جزئیات
99681دفتر کار100بلوار امامتبين آزادي 28 و 30اجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
84130دفتر کار360سجادخيابان جامياجاره15,000,000150,000,000نمایش جزئیات
27311دفتر کار360بلوار فرهنگآموزگار54فروش05,500,000,000نمایش جزئیات
139466دفتر کار30دانشجونبش دانشجو15اجاره3,600,0007,000,000نمایش جزئیات
139420دفتر کار75سجادسجاد 21 نبش امين شرقي 4اجاره5,000,00020,000,000نمایش جزئیات
139451دفتر کار100راهنمائيبين سلمان 2 و بابکاجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
139399دفتر کار120وکيل آباد1بين وکيل 56 و 58فروش7,500,00030,000,000نمایش جزئیات
139415دفتر کار20دانشجودانشجو15/مجتمع آراکساجاره2,600,0007,000,000نمایش جزئیات
139416دفتر کار35بلوار فرهنگبين فرهنگ و معلماجاره00نمایش جزئیات
108344دفتر کار95نمايشگاهنمايشگاه15فروش16,842,1051,600,000,000نمایش جزئیات
72039دفتر کار216جاهدشهربوستان16فروش29,166,6686,300,000,000نمایش جزئیات
122264دفتر کار95نمايشگاهنمايشگاه15اجاره5,500,00050,000,000نمایش جزئیات
129778دفتر کار200رضا شهربين پيروزي16و18اجاره1,000,000300,000,000نمایش جزئیات
134471دفتر کار90کوهسنگيحاشيه اميرکبيرفروش17,777,7781,600,000,000نمایش جزئیات
132841دفتر کار110احمد آبادعارف 3اجاره0400,000,000نمایش جزئیات
135631دفتر کار170قاسم آبادبين فلاحي 9و11اجاره7,000,00050,000,000نمایش جزئیات
111532دفتر کار85سيدرضيبين سيدرضي 34و36اجاره6,000,00050,000,000نمایش جزئیات
139301دفتر کار90کوهسنگيحاشيه اميرکبيراجاره0250,000,000نمایش جزئیات
139351دفتر کار24صياد شيرازيصياد 5اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
73491دفتر کار280قاسم آبادبين شاهد59 و 61اجاره8,500,00050,000,000نمایش جزئیات
139237دفتر کار95فرامرز عباسيانتهاي فرامرز39اجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
62078دفتر کار107هاشميههاشميه 18 ساختمان مدرن هاشميهفروش38,224,2984,090,000,000نمایش جزئیات
139187دفتر کار55فرامرز عباسيفرامرز8اجاره4,000,00015,000,000نمایش جزئیات
139193دفتر کار15بلوار معلمنبش معلم36اجاره400,00030,000,000نمایش جزئیات
139198دفتر کار45بلوار جانبازمجتمع پاژ/ساختمان اداري2اجاره0300,000,000نمایش جزئیات
139201دفتر کار90ايرج ميرزاجلال70اجاره2,500,00030,000,000نمایش جزئیات
139203دفتر کار45قاسم آبادشريعتي48/فاز تجارياجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
139206دفتر کار24صدفصدف6اجاره1,200,0005,000,000نمایش جزئیات
139209دفتر کار34صدفصدف6اجاره2,200,00010,000,000نمایش جزئیات
139211دفتر کار85آب وبرقبين هفت تير2و وکيل آباداجاره4,000,00040,000,000نمایش جزئیات
139223دفتر کار50اقدسيهاقدسيه 10/1اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
11667دفتر کار18دانشجوبين دانشجو1و3اجاره700,0002,000,000نمایش جزئیات
62092دفتر کار220سجادخيام3 هوشيار4اجاره12,000,00020,000,000نمایش جزئیات
119999دفتر کار137ميدان تربيتمعلم 77 کوچه چهارم سمت راست ساختمان نويدفروش04,500,000,000نمایش جزئیات
126446دفتر کار120سجادامين2اجاره15,000,000150,000,000نمایش جزئیات
131484دفتر کار108هاشميههاشميه 26 جنب بانک پاسارگادفروش45,000,0000نمایش جزئیات
137563دفتر کار170پيروزي 1نبش پيروزي 72اجاره3,000,00050,000,000نمایش جزئیات
135829دفتر کار130سازمان آبصادقي 10اجاره0150,000,000نمایش جزئیات
128142دفتر کار65فرامرز عباسيفرامرز 36 قطعه چهارمفروش20,000,0001,300,000,000نمایش جزئیات
128144دفتر کار70فرامرز عباسيفرامرز 36 قطعه چهارمفروش18,000,0001,260,000,000نمایش جزئیات
128146دفتر کار70فرامرز عباسيفرامرز 36 قطعه چهارمفروش17,000,0001,190,000,000نمایش جزئیات
139103دفتر کار67احمد آبادمحتشمي2/ساختمان پزشکان50فروش31,343,2842,100,000,000نمایش جزئیات
138020دفتر کار100بلوار معلمامامت 24اجاره4,500,00030,000,000نمایش جزئیات
139038دفتر کار45بلوار جانبازميدان جانباز / پروژه پاژ / ساختمان اداري 2اجاره0350,000,000نمایش جزئیات
139049دفتر کار80فکوريبين فکوري6و8اجاره4,500,00020,000,000نمایش جزئیات
139052دفتر کار30بلوار فرهنگبين معاد2و4اجاره1,200,0008,000,000نمایش جزئیات
54375دفتر کار90بلوار معلممعلم 35 نبش چهارراه دوماجاره4,000,00040,000,000نمایش جزئیات
135660دفتر کار80ابن سيناابن سينا 1فروش22,500,0001,800,000,000نمایش جزئیات
134492دفتر کار50احمد آبادعدالت 2ساختمان پزشکان جام جماجاره4,000,00030,000,000نمایش جزئیات
134493دفتر کار50احمد آبادعدالت 2ساختمان پزشکان جام جماجاره4,000,00030,000,000نمایش جزئیات
129843دفتر کار35قاسم آبادبرج سامانفروش48,571,4291,700,000,000نمایش جزئیات
82414دفتر کار50احمد آبادنبش رضا زيرمجموعه هتل تيبکاجاره4,000,00020,000,000نمایش جزئیات
138956دفتر کار40استقلالبين استقلال8و10اجاره6,000,00015,000,000نمایش جزئیات
138962دفتر کار65احمد آبادرضاي28اجاره0150,000,000نمایش جزئیات
137782دفتر کار45بلوار امامتبين معلم 17 و 19اجاره3,500,00010,000,000نمایش جزئیات
138904دفتر کار150وکيل آباد3حاشيه وکيل آباد77اجاره1,000,000300,000,000نمایش جزئیات
138906دفتر کار120وکيل آباد1وکيل آباد56و58اجاره7,500,00030,000,000نمایش جزئیات
138911دفتر کار12سجادبزرگمهر2اجاره2,500,0005,000,000نمایش جزئیات
138931دفتر کار88سنابادمقابل چهران 11اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
138949دفتر کار88بلوار امامتبين امامت 15 و 17فروش3,500,00050,000,000نمایش جزئیات
130168دفتر کار150فرامرز عباسيبين مهدي و فرامرز دندان پزشکي ارغواناجاره12,000,000300,000,000نمایش جزئیات
135637دفتر کار88بلوار امامتبين امامت 15 و 17فروش17,045,4551,500,000,000نمایش جزئیات
69745دفتر کار92بلوار معلمبين معلم8و10برج ابشارفروش02,300,000,000نمایش جزئیات
137069دفتر کار75احمد آبادبين ابوذر غفاري19و21اجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
131202دفتر کار60پيروزي 1پيروزي 75فروش28,333,3331,700,000,000نمایش جزئیات
138878دفتر کار180سجاددستغيب11اجاره5,500,00060,000,000نمایش جزئیات
138780دفتر کار60راهنمائيبرج سلمانفروش02,000,000,000نمایش جزئیات
138844دفتر کار70بلوار جانبازکيان سنتر2اجاره0220,000,000نمایش جزئیات
137529دفتر کار220کلاهدوزکلاهدوز 3اجاره10,000,00070,000,000نمایش جزئیات
137531دفتر کار110کلاهدوزکلاهدوز 3اجاره5,000,00035,000,000نمایش جزئیات
74847دفتر کار40قاسم آبادميدان حجاب مجتمع پزشکان غرب مشهداجاره1,800,0005,000,000نمایش جزئیات
135436دفتر کار220لادننبش گلديس 17اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
80605دفتر کار120احمد آبادرو ب روي خيابان محتشميفروش25,000,0000نمایش جزئیات
138735دفتر کار32احمد آبادبين عارف و محتشمي/ساختمان فريداجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
138736دفتر کار110بلوار جانبازجانباز13/عجمي1اجاره3,300,00030,000,000نمایش جزئیات
138748دفتر کار40احمد آبادبين احمد آباد23و25/ساختمان ميراجاره4,000,00020,000,000نمایش جزئیات
138751دفتر کار150قاسم آبادشريعتي68اجاره0300,000,000نمایش جزئیات
138769دفتر کار60احمد آبادرو ب روي خيابان محتشمياجاره3,500,00060,000,000نمایش جزئیات
81737دفتر کار170قاسم آبادنبش شاهد 81اجاره2,000,00050,000,000نمایش جزئیات
137894دفتر کار140صياد شيرازيبين صياد 31 و 33اجاره0300,000,000نمایش جزئیات
138698دفتر کار240راهنمائيراهنمايي3اجاره10,000,00070,000,000نمایش جزئیات
138714دفتر کار98سجادفلسطين 16فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
134972دفتر کار48احمد آبادحاشيه احمدآباد نرسيده به بهشت ساختمان حسينيفروش28,125,0001,350,000,000نمایش جزئیات
135082دفتر کار63احمد آبادبين احمد آباد 1 و ميدان تقي آبادفروش26,190,4761,650,000,000نمایش جزئیات
135091دفتر کار115سنابادصاحب الزمان21فروش21,000,0001,840,000,000نمایش جزئیات
134882دفتر کار80احمد آبادعارف3فروش33,000,0000نمایش جزئیات
134885دفتر کار80احمد آبادعارف3اجاره4,000,000100,000,000نمایش جزئیات
102415دفتر کار90بلوار جانبازميدان جانباز جنب پروما مرکز خريد نيکافروش30,000,0000نمایش جزئیات
57497دفتر کار48سرافرازانسرافراز39 نياوران28فروش0600,000,000نمایش جزئیات
132965دفتر کار100ميدان تربيتبين معلم67و69اجاره6,000,00050,000,000نمایش جزئیات
138640دفتر کار10هاشميههاشميه41اجاره1,000,0004,000,000نمایش جزئیات
138641دفتر کار70استقلالميدان استقلال/استقلال1/1اجاره5,000,00050,000,000نمایش جزئیات
138643دفتر کار115سنابادصاحب الزمان21اجاره00نمایش جزئیات
138592دفتر کار15بلوار امامتبين استقلال 9 و ميدان معلماجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
138593دفتر کار8بلوار امامتبين استقلال 9 و ميدان معلماجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
138629دفتر کار470بلوار امامتامامت23اجاره10,000,000100,000,000نمایش جزئیات
138631دفتر کار140بلوار امامتامامت23اجاره3,000,00010,000,000نمایش جزئیات
138555دفتر کار150کوثرکوثر شمالي 8اجاره3,400,00040,000,000نمایش جزئیات
138558دفتر کار65احمد آبادابتدا بلوار رضا / هتل سي برگ وحد 303اجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
44654دفتر کار70راهنمائيبين سه راه راهنمايي وکوچه شيريناجاره4,900,00025,000,000نمایش جزئیات
138479دفتر کار155احمد آبادبين ناصرخسرو17و19اجاره6,000,00030,000,000نمایش جزئیات
138498دفتر کار140هنرستاننبش هنرستان 31اجاره00نمایش جزئیات
138500دفتر کار320هنرستاننبش هنرستان 31اجاره20,000,000200,000,000نمایش جزئیات
138516دفتر کار45فلسطينفلسطين 28اجاره2,000,0005,000,000نمایش جزئیات
138523دفتر کار60قاسم آبادشريعتي46اجاره1,500,00025,000,000نمایش جزئیات
138526دفتر کار33سجادچهرراه بزرگمهر / پاساژ ايران زميناجاره5,000,00015,000,000نمایش جزئیات
138529دفتر کار75صياد شيرازيصياد 5اجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
80523دفتر کار50دانش آموزدانش آموز35-چهارراه سوماجاره1,800,00020,000,000نمایش جزئیات
136822دفتر کار190شهرک آزادگاننبش سرافرازان 52اجاره10,000,000100,000,000نمایش جزئیات
132364دفتر کار18فرامرز عباسينبش چهارراه فرامرزاجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
130587دفتر کار60احمد آبادبين قائم و نشاطفروش38,333,3332,300,000,000نمایش جزئیات
130583دفتر کار75بلوار جانبازبرج پاژفروش40,000,0000نمایش جزئیات
136826دفتر کار15سجاديزرگهر شمالي2اجاره2,750,00015,000,000نمایش جزئیات
136753دفتر کار80بلوار معلمبين معلم13و15اجاره3,000,00025,000,000نمایش جزئیات
138416دفتر کار60صياد شيرازيصياد 14 قطعه دوماجاره5,500,00070,000,000نمایش جزئیات
138422دفتر کار25ميدان تربيتدور ميدان تربيت دفتر پشخوان دولتاجاره1,000,0001,000,000نمایش جزئیات
116528دفتر کار95نمايشگاهنمايشگاه15اجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
138319دفتر کار64دانش آموزبين چهاراراه دانش آموز و دانشجوفروش01,400,000,000نمایش جزئیات
134565دفتر کار681صدفصدف23فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
134297دفتر کار205مجيديهمجيديه 32/1اجاره0250,000,000نمایش جزئیات
130833دفتر کار85قاسم آبادشريعتي75 نبش ابرار8/5فروش7,058,824600,000,000نمایش جزئیات
136664دفتر کار100سنابادنرسيده به صاحب الزمان 1اجاره0220,000,000نمایش جزئیات
136666دفتر کار65سنابادنرسيده به صاحب الزمان 1اجاره0120,000,000نمایش جزئیات
134563دفتر کار105بلوار جانبازبرج پاژفروش40,000,0000نمایش جزئیات
134065دفتر کار67احمد آبادهاشيه احمد ابادفروش30,000,0002,010,000,000نمایش جزئیات
130616دفتر کار91سنابادابن سينا 6/1فروش02,050,000,000نمایش جزئیات
138235دفتر کار80ايرج ميرزانبش جلال 13/ساختمان مجداجاره4,000,000100,000,000نمایش جزئیات
138255دفتر کار75کوثرکوثر جنوبي 6اجاره3,800,00030,000,000نمایش جزئیات
138175دفتر کار70سرافرازانسرافراز52؛خسروي6؛نبش خاکپور6فروش22,000,0000نمایش جزئیات
138201دفتر کار65بلوار جانبازجانباز مجتمع نيکافروش34,000,0000نمایش جزئیات
138202دفتر کار90بلوار جانبازجانباز مجتمع نيکافروش34,000,0000نمایش جزئیات
6569دفتر کار80فکوريبين فکوري8و6 ساختمان پزشکان اليااجاره2,700,00050,000,000نمایش جزئیات
132294دفتر کار110سجادبين بهار و گلريزاجاره15,000,000100,000,000نمایش جزئیات
136329دفتر کار75احمد آبادنبش ملاصدرا ساختمان صدرااجاره0240,000,000نمایش جزئیات
138091دفتر کار40وکيل آباد1بين وکيل آباد24و26اجاره3,200,00040,000,000نمایش جزئیات
138016دفتر کار22آب وبرقهفت تير31/6اجاره800,0001,600,000نمایش جزئیات
138057دفتر کار170سنابادنبش طالقاني 28اجاره4,000,00020,000,000نمایش جزئیات
138068دفتر کار110سيدرضيبين سيدرضي 30 و 32اجاره4,700,00030,000,000نمایش جزئیات
136361دفتر کار150بلوار امامتبين استقلال 9 و ميدان معلماجاره4,500,00025,000,000نمایش جزئیات
86586دفتر کار116استقلالآزادي2فروش01,550,000,000نمایش جزئیات
133752دفتر کار85فکوريبين فکوري19و21فروش23,000,0001,955,000,000نمایش جزئیات
136338دفتر کار300بلوار فرهنگنبش فرهنگ 34اجاره10,000,000100,000,000نمایش جزئیات
136162دفتر کار325سجادبين گويا و مرجاناجاره20,000,000500,000,000نمایش جزئیات
137981دفتر کار300سجادبين فرهاد و نسترناجاره15,000,00050,000,000نمایش جزئیات
137888دفتر کار150کوثربين کوثر شمالي5و7اجاره10,000,0000نمایش جزئیات
137899دفتر کار110بلوار معلممعلم 16/برج آلباناجاره0600,000,000نمایش جزئیات
137901دفتر کار110بلوار معلممعلم 16/برج آلبانفروش30,000,0000نمایش جزئیات
137910دفتر کار85فکوريبين فکوري 9 و 11اجاره3,800,00030,000,000نمایش جزئیات
137915دفتر کار85بلوار معلممعلا 45اجاره1,700,0005,000,000نمایش جزئیات
137937دفتر کار102احمد آبادعارف 21فروش45,000,0000نمایش جزئیات
135872دفتر کار102احمد آبادعارف 21اجاره7,000,00020,000,000نمایش جزئیات
135952دفتر کار56سجادچهارراه بزرگمهر ساختمان 110اجاره5,000,00030,000,000نمایش جزئیات
130167دفتر کار150فرامرز عباسيبين مهدي و فرامرز دندان پزشکي ارغوانفروش015,000,000,000نمایش جزئیات
133957دفتر کار180دانش آموزبين دانش آموز 12 و 14فروش011,000,000,000نمایش جزئیات
133198دفتر کار55شهرک آزادگانپايداري 2فروش26,000,0001,430,000,000نمایش جزئیات
133258دفتر کار85احمد آبادنبش عارفاجاره8,000,00020,000,000نمایش جزئیات
136127دفتر کار150بلوار معلمبين استقلال 9و ميدان معلماجاره4,500,00030,000,000نمایش جزئیات
137826دفتر کار25بلوار جانبازمجتمع پاژاجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
137829دفتر کار50قاسم آبادنبش انديشه 26اجاره4,000,00030,000,000نمایش جزئیات
137836دفتر کار16کوهسنگيبرج مهراجاره1,000,0000نمایش جزئیات
137851دفتر کار47قاسم آبادشريعتي70اجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
137859دفتر کار26شهرک آزادگانپايداري 2فروش26,000,000676,000,000نمایش جزئیات
120412دفتر کار70ملک آبادفلسطين 22اجاره2,500,00030,000,000نمایش جزئیات
137783دفتر کار210بلوار معلمبين معلم 19و21اجاره8,000,000100,000,000نمایش جزئیات
137718دفتر کار95شهرک آزادگاننبش سرافرازان 52اجاره00نمایش جزئیات
26715دفتر کار63ميدان تربيتنبش ستاري22اجاره3,500,00030,000,000نمایش جزئیات
135757دفتر کار80احمد آبادنبش عارفاجاره8,000,00020,000,000نمایش جزئیات
86995دفتر کار160هاشميههاشميه65اجاره6,800,000100,000,000نمایش جزئیات
135433دفتر کار110احمد آبادحاشيه احمد اباد 1 و 3اجاره5,000,00035,000,000نمایش جزئیات
137532دفتر کار110کلاهدوزکلاهدوز 3اجاره5,000,00035,000,000نمایش جزئیات
137565دفتر کار9وکيل آباد 2قائم مقام 28اجاره900,0000نمایش جزئیات
137499دفتر کار110سجادبنفشه 8اجاره6,000,00050,000,000نمایش جزئیات
137508دفتر کار175رضا شهرنبش انوري4اجاره2,600,00050,000,000نمایش جزئیات
137509دفتر کار60سنابادبين قرني 35و37/مجتمع برجساجاره3,000,00010,000,000نمایش جزئیات
137512دفتر کار180آزادشهرآزادي 44اجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
137485دفتر کار255وکيل آباد3وکيل آباد 83فروش00نمایش جزئیات
133545دفتر کار70کوهسنگيکوهسنگي 4/مجتمع آپادانافروش00نمایش جزئیات
132594دفتر کار120احمد آبادزيست خاور واحد208فروش16,666,6672,000,000,000نمایش جزئیات
133032دفتر کار85فرامرز عباسيآزادي77فروش01,000,000,000نمایش جزئیات
68347دفتر کار200وکيل آباد3وکيل آباد 83فروش00نمایش جزئیات
137403دفتر کار200شهرک آزادگاننبش دلاوران 27اجاره4,000,000100,000,000نمایش جزئیات
135554دفتر کار75بلوار جانبازساخنمان پاژاجاره8,500,00050,000,000نمایش جزئیات
135451دفتر کار300هاشميهنبش هاشميه 71اجاره15,000,000100,000,000نمایش جزئیات
135127دفتر کار34قاسم آبادانديشه 19/3اجاره50,00055,000,000نمایش جزئیات
135129دفتر کار32قاسم آبادانديشه 19/3اجاره50,00055,000,000نمایش جزئیات
135131دفتر کار33قاسم آبادانديشه 19/3اجاره50,00055,000,000نمایش جزئیات
137330دفتر کار120احمد آبادنبش پرستار7 مجتمع بنيامينفروش35,000,0000نمایش جزئیات
137331دفتر کار120احمد آبادنبش پرستار7 مجتمع بنيامينفروش35,000,0000نمایش جزئیات
133121دفتر کار300اميريهبين اميريه 15 و 17اجاره25,000,000200,000,000نمایش جزئیات
79826دفتر کار700ميدان تربيتمعلم 67و69فروش00نمایش جزئیات
137262دفتر کار130رضا شهرنوفل لوشاتو 2اجاره5,000,00050,000,000نمایش جزئیات
83565دفتر کار60احمد آبادنبش پرستار7 مجتمع بنيامينفروش35,000,0000نمایش جزئیات
137141دفتر کار250وکيل آباد1نبش وکيل آباد 46اجاره4,100,00050,000,000نمایش جزئیات
137145دفتر کار75سناباددانشگاه 20اجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
137153دفتر کار100ايرج ميرزانبش جلال آل احمد 72/22اجاره1,500,000150,000,000نمایش جزئیات
137157دفتر کار120الهيهبين ميدان صادقيه و الهيه 40اجاره7,000,000100,000,000نمایش جزئیات
136631دفتر کار20هنرستانويلا 12اجاره1,800,00020,000,000نمایش جزئیات
136923دفتر کار155صياد شيرازيصياد شيرازياجاره0250,000,000نمایش جزئیات
137075دفتر کار50آبکوهآبکوه 1اجاره200,00090,000,000نمایش جزئیات
133731دفتر کار190احمد آبادبين پرستار 3 و 5اجاره12,000,00030,000,000نمایش جزئیات
120510دفتر کار112احمد آبادپاساژ قسطنطنيهفروش03,200,000,000نمایش جزئیات
125578دفتر کار150بلوار امامتامامت2اجاره0700,000,000نمایش جزئیات
128682دفتر کار130ايرج ميرزانبش جلال5اجاره9,000,000110,000,000نمایش جزئیات
135070دفتر کار70صياد شيرازيصياد5 پرستو 6اجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
136971دفتر کار50قاسم آبادحسابي شمالي 14ساختمان پارسا مهراجاره090,000,000نمایش جزئیات
136973دفتر کار55قاسم آبادحسابي شمالي 14ساختمان پارسا مهرفروش اجاره0120,000,000نمایش جزئیات
137048دفتر کار390ايرج ميرزانبش جلال5اجاره27,000,000330,000,000نمایش جزئیات
136953دفتر کار15راهنمائيبين مبدان راهنمايي و دستغيب 2اجاره1,000,0002,000,000نمایش جزئیات
136955دفتر کار10راهنمائيبين مبدان راهنمايي و دستغيب 2اجاره800,0002,000,000نمایش جزئیات
136956دفتر کار35راهنمائيبين مبدان راهنمايي و دستغيب 2اجاره1,800,0004,000,000نمایش جزئیات
136958دفتر کار90احمد آبادابوذز غفاري 16اجاره7,000,000100,000,000نمایش جزئیات
80608دفتر کار80احمد آبادبين عارف7و9؛ساختمان آفرينشاجاره0160,000,000نمایش جزئیات
134980دفتر کار50فکوريفکوري 12اجاره090,000,000نمایش جزئیات
76554دفتر کار17سيدرضيسيدرضي39 مهران7اجاره1,300,00010,000,000نمایش جزئیات
57859دفتر کار50سجادحد فاصل چهارراه بهارو بزرگمهر پاساژ زمردفروش50,000,0002,500,000,000نمایش جزئیات
128992دفتر کار50سجادحد فاصل چهارراه بهارو بزرگمهر پاساژ زمرداجاره5,000,000100,000,000نمایش جزئیات
133422دفتر کار70ميدان تربيتوکيل اباد59 نبش شريف 9اجاره1,500,00050,000,000نمایش جزئیات
135009دفتر کار160بلوار معلمبين معلم13و15اجاره6,000,00050,000,000نمایش جزئیات
135016دفتر کار20بلوار امامتامامت17 چهارراه اول سمت چپاجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
136663دفتر کار165سنابادنرسيده به صاحب الزمان 1اجاره0390,000,000نمایش جزئیات
136558دفتر کار60سنابادپاساژبرجيساجاره3,000,00015,000,000نمایش جزئیات
130548دفتر کار540رضا شهردعبل خزايي2اجاره01,000,000,000نمایش جزئیات
105742دفتر کار100احمد آبادرضا 25اجاره4,500,00030,000,000نمایش جزئیات
133971دفتر کار130سازمان آبمقابل بازار گوهرشاداجاره30,000,0000نمایش جزئیات
134295دفتر کار100شهرک آزادگاندلاوران 63اجاره4,300,00040,000,000نمایش جزئیات
134376دفتر کار100پيروزي2پيروزي 14اجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
129576دفتر کار110لادنلادن23اجاره1,600,00060,000,000نمایش جزئیات
136331دفتر کار92سنابادپاساژسناباداجاره2,200,00020,000,000نمایش جزئیات
136337دفتر کار150دانشجودانشجو 25اجاره5,000,00020,000,000نمایش جزئیات
136301دفتر کار47احمد آبادنبش بهشت؛ساختمان پزشکان حسينيفروش40,000,0001,880,000,000نمایش جزئیات
136237دفتر کار80احمد آبادرضا 29اجاره3,500,00030,000,000نمایش جزئیات
136146دفتر کار200احمد آبادابوذر غفاري23اجاره0350,000,000نمایش جزئیات
136150دفتر کار50قاسم آبادنبش انديشه 26اجاره4,000,00030,000,000نمایش جزئیات
136151دفتر کار100قاسم آبادنبش انديشه 26اجاره8,000,00060,000,000نمایش جزئیات
136152دفتر کار50قاسم آبادنبش انديشه 26فروش20,000,0001,000,000,000نمایش جزئیات
136153دفتر کار100قاسم آبادنبش انديشه 26فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
126642دفتر کار171قاسم آبادبين فلاحي 50/12 و 50/14فروش18,000,0000نمایش جزئیات
105270دفتر کار280وکيل آباد 2حاشيه وکيل آباد نرسيده به پل سيدرضياجاره15,000,00060,000,000نمایش جزئیات
101390دفتر کار27احمد آبادرضا 28 جنب امور مشترکين کوچه بن بستاجاره065,000,000نمایش جزئیات
135986دفتر کار220سنابادسناباد مقابل البسکواجاره4,000,00015,000,000نمایش جزئیات
135948دفتر کار200احمد آبادابوذر غفاري 23اجاره0350,000,000نمایش جزئیات
121948دفتر کار230ملک آبادنبش فلسطين 2فروش55,000,0000نمایش جزئیات
135856دفتر کار78بلوار جانبازتقاطع جانباز و فرامرز برج نوراجاره1,500,00080,000,000نمایش جزئیات
135628دفتر کار80بلوار امامتبين معلم 8و10برج آبشارفروش2,000,000200,000,000نمایش جزئیات
135764دفتر کار110کوهسنگيبين کوهسنگي 3 و 5اجاره2,500,00050,000,000نمایش جزئیات
135771دفتر کار35احمد آبادبين عارف و محتشمي پشت ايستگاه مترو ساختمان فريداجاره2,600,00010,000,000نمایش جزئیات
135783دفتر کار120اقدسيهاقدسيه 10اجاره2,000,000300,000,000نمایش جزئیات
135787دفتر کار180اقدسيهاقدسيه 10اجاره2,000,000400,000,000نمایش جزئیات
135796دفتر کار75احمد آبادقبل از احمد آباد 25/ساختمان راديناجاره2,000,0005,000,000نمایش جزئیات
135799دفتر کار110احمد آبادتقاطع بهشتاجاره0220,000,000نمایش جزئیات
135801دفتر کار110احمد آبادتقاطع بهشتفروش02,100,000,000نمایش جزئیات
135828دفتر کار460سازمان آبصادقي 10فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
52052دفتر کار220سنابادسناباد مقابل البسکوفروش01,600,000,000نمایش جزئیات
129089دفتر کار35احمد آبادبين عارف و محتشمي پشت ايستگاه مترو ساختمان فريداجاره2,600,00010,000,000نمایش جزئیات
135751دفتر کار108هاشميههاشميه 26 جنب بانک پاسارگادفروش40,000,0000نمایش جزئیات
135752دفتر کار115هاشميههاشميه 26 جنب بانک پاسارگادفروش40,000,0000نمایش جزئیات
135753دفتر کار331هاشميههاشميه 26 جنب بانک پاسارگادفروش40,000,0000نمایش جزئیات
50013دفتر کار50احمد آبادبين احمدآباد1و3 ساختمان مرواريداجاره4,000,00025,000,000نمایش جزئیات
66469دفتر کار97صياد شيرازيصياد2فروش13,402,0621,300,000,000نمایش جزئیات
131389دفتر کار74بلوار جانبازميدان جانباز برج آسمانفروش00نمایش جزئیات
107779دفتر کار340بلوار فردوسيبين ثمانه5و 7اجاره0600,000,000نمایش جزئیات
919دفتر کار84سيدرضيسيدرضي39 دور ميدان مهرانفروش01,200,000,000نمایش جزئیات
135479دفتر کار168سيدرضيسيدرضي39 دور ميدان مهرانفروش00نمایش جزئیات
135517دفتر کار152بلوار معلمچهاراه معلم تقاطع سيدرضيفروش014,000,000,000نمایش جزئیات
116572دفتر کار70احمد آبادخيابان محتشمي ساختمان سينوههاجاره7,500,00060,000,000نمایش جزئیات
135402دفتر کار60الهيهالهيه6اجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
135408دفتر کار100احمد آبادروبه رو چمران8اجاره0400,000,000نمایش جزئیات
135409دفتر کار100احمد آبادروبه رو چمران8اجاره0400,000,000نمایش جزئیات
135349دفتر کار50وکيل آباد3نبش شريف 9اجاره0100,000,000نمایش جزئیات
135395دفتر کار32محمديهمحمديه 5/8اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
135396دفتر کار32محمديهمحمديه 5/8فروش22,000,000704,000,000نمایش جزئیات
117394دفتر کار90ملک آبادنبش فلسطين12 ساختمان کندوفروش55,000,0000نمایش جزئیات
117398دفتر کار90ملک آبادنبش فلسطين12 ساختمان کندوفروش55,000,0000نمایش جزئیات
82584دفتر کار75سجادنبش فلسطين12 ساختمان کندوفروش55,000,0000نمایش جزئیات
91332دفتر کار260سجادنبش فلسطين12 ساختمان کندوفروش55,000,0000نمایش جزئیات
51498دفتر کار110فرامرز عباسيبين ساجدي4و6فروش11,818,1821,300,000,000نمایش جزئیات
135315دفتر کار50سجادخيام جنوبي10 بين زنبق 1و3 تالار سي کاجاجاره8,000,00050,000,000نمایش جزئیات
13672دفتر کار40فکوريبين فکوري56 و ميدان يادگاران مطب مامايياجاره20,000,00050,000,000نمایش جزئیات
135136دفتر کار78سجادچهاراه بزرگمهر ساختمان سارتلاجاره0300,000,000نمایش جزئیات
41541دفتر کار93فرامرز عباسيفرامرز3 رسالت13اجاره2,000,000100,000,000نمایش جزئیات
2355دفتر کار60پيروزي 1پيروزي75فروش02,400,000,000نمایش جزئیات
126037دفتر کار148آب وبرقهفت تير32 مقابل ارشاد11فروش11,000,0001,628,000,000نمایش جزئیات
134896دفتر کار145وکيل آباد3دادگر 15اجاره4,500,00030,000,000نمایش جزئیات
134903دفتر کار74قاسم آبادچهاراره نادرشهر/جنب داروخانهاجاره2,800,00040,000,000نمایش جزئیات
134853دفتر کار60کلاهدوزکلاهدوز 54 مجتمع جام جمفروش11,666,667700,000,000نمایش جزئیات
134860دفتر کار84قاسم آبادميدان حجاب قاسمي دانايي14اجاره1,000,00015,000,000نمایش جزئیات
134862دفتر کار35قاسم آبادميدان حجاب قاسمي دانايي14اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
134863دفتر کار119قاسم آبادميدان حجاب قاسمي دانايي14اجاره3,000,00025,000,000نمایش جزئیات
134811دفتر کار230قاسم آبادنبش جهارراه راه آهن/ساختمان اخواناجاره0650,000,000نمایش جزئیات
134814دفتر کار70سنابادسناباد غربي بعد از بانک تجارتاجاره3,000,00050,000,000نمایش جزئیات
86445دفتر کار90راهنمائيحاشيه سلمان فارسياجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
134719دفتر کار27قاسم آبادميدان حجاب مجتمع ابريشماجاره0115,000,000نمایش جزئیات
134763دفتر کار80سجادبين بهارستان 6و4/ساختمان آناهيتااجاره0350,000,000نمایش جزئیات
130584دفتر کار160بلوار جانبازبرج پاژفروش40,000,0000نمایش جزئیات
134575دفتر کار96صياد شيرازيصياد 2 فاز تجاري مرواريدفروش13,541,6671,300,000,000نمایش جزئیات
134612دفتر کار40شهرک آزادگانبين فکوري56وميدان يادگاراناجاره200,00050,000,000نمایش جزئیات
134614دفتر کار70ملک آبادهوشيار5اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
134616دفتر کار30ملک آبادهوشيار5اجاره800,0005,000,000نمایش جزئیات
134617دفتر کار100ملک آبادهوشيار5اجاره2,800,00015,000,000نمایش جزئیات
134515دفتر کار66احمد آبادابن سينا10 ساختمان بهشتاجاره4,500,00020,000,000نمایش جزئیات
134525دفتر کار125سيدرضيسيد رضي 55اجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
134567دفتر کار75بلوار جانبازمجتمع پاژّفروش42,000,0000نمایش جزئیات
81925دفتر کار50وکيل آباد1بين وکيل آباد24و26اجاره3,800,00050,000,000نمایش جزئیات
134501دفتر کار56بلوار جانبازجانباز مجتمع نيکافروش26,000,0000نمایش جزئیات
129851دفتر کار78احمد آبادعدالت 2ساختمان پزشکان جام جمفروش21,000,0000نمایش جزئیات
134405دفتر کار80کلاهدوزنبش کلاهدوز8 ساختمان پزشکاناجاره3,500,00015,000,000نمایش جزئیات
134426دفتر کار100بلوار مجدنبش مجد8اجاره0135,000,000نمایش جزئیات
134307دفتر کار33سيدرضيسيدرضي 46اجاره1,800,00020,000,000نمایش جزئیات
129882دفتر کار240دکتر بهشتيزيست خاورفروش16,000,0000نمایش جزئیات
130178دفتر کار120استقلالآزادي2اجاره4,000,00025,000,000نمایش جزئیات
126773دفتر کار350رضا شهراول بلوار رضوي جنب ساختمان6 طبقهاجاره14,000,000100,000,000نمایش جزئیات
130800دفتر کار110پيروزي2پيروزي 23اجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
134103دفتر کار70قاسم آبادنرسيده به شريعتي 59اجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
132069دفتر کار80رضا شهرپيروزي18/3اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
130179دفتر کار720سجادگويا3اجاره45,000,000300,000,000نمایش جزئیات
130255دفتر کار55سرافرازانسرافرازان25 نياوران28اجاره065,000,000نمایش جزئیات
129586دفتر کار75کوهسنگيکوهسنگي 8/ ساختمان افقاجاره0180,000,000نمایش جزئیات
103527دفتر کار50شهرک آزادگاننبش ارمان 22فروش00نمایش جزئیات
131657دفتر کار91هاشميهبين هاشميه14و16اجاره5,600,00030,000,000نمایش جزئیات
131611دفتر کار40بلوار معلمنبش چهارراه معلماجاره2,500,00025,000,000نمایش جزئیات
131614دفتر کار80بلوار معلمبين معلم 50و52اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
127936دفتر کار220سجادحاشيه خيام 10اجاره8,000,000100,000,000نمایش جزئیات
84179دفتر کار80رضا شهررضوي 22فروش20,000,0001,600,000,000نمایش جزئیات
131558دفتر کار75رضا شهرپيروزي24 نبش ميرکي8فروش00نمایش جزئیات
86101دفتر کار160فلسطينفلسطين 22؛مجتمع باراناجاره2,800,00010,000,000نمایش جزئیات
108791دفتر کار1000سنابادبين قرني22و24فروش00نمایش جزئیات
108809دفتر کار70راهنمائيراهنمايي2اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
70849دفتر کار750صارميصارمي50 و ميدان حافظاجاره14,000,00020,000,000نمایش جزئیات
81569دفتر کار70احمد آبادبين پاستور و قائم ساختمان هدايتاجاره0100,000,000نمایش جزئیات
73802دفتر کار60احمد آبادبين قائم ونشاط ساختمان 59فروش14,166,667850,000,000نمایش جزئیات
56430دفتر کار85احمد آباداحمد اباد9 طبقه فوقاني بانک سرمايهفروش00نمایش جزئیات
60333دفتر کار185بلوار معلمنبش چهارراه معلم,تقاطع سيدرضي و معلماجاره2,500,00050,000,000نمایش جزئیات
108423دفتر کار60سجادسجاد جنب بانک آينده ساختمان پزشکان نگيناجاره4,000,00010,000,000نمایش جزئیات
16977دفتر کار330دانشجودانشجو6اجاره5,000,00030,000,000نمایش جزئیات
41385دفتر کار700احمد آبادبين نشاط وقائم ساختمان مقيمياجاره68,000,000400,000,000نمایش جزئیات
108088دفتر کار170احمد آبادنبش قائم18-ساختمان پزشکان مغز و اعصابفروش10,000,0001,700,000,000نمایش جزئیات
108120دفتر کار170مطهري شماليمطهري شمالي21اجاره1,500,00050,000,000نمایش جزئیات
104088دفتر کار130صياد شيرازيتقاطع صياد و فکورياجاره3,500,00030,000,000نمایش جزئیات
107976دفتر کار30بلوار جانبازبين ميدان جانباز و خيابان ثمانهاجاره2,000,00035,000,000نمایش جزئیات
107912دفتر کار60سنابادبين سناباد 59 و چهارراه راهنمايياجاره1,600,00010,000,000نمایش جزئیات
59443دفتر کار90احمد آبادبين قائم و نشاط ساختمان 133اجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
81395دفتر کار105هاشميهنبش هاشميه6؛برج آباناجاره4,500,00020,000,000نمایش جزئیات
105916دفتر کار100هدايتتقاطع هدايت ومطهري شمالي؛نبش چهارراه استيکياجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
105961دفتر کار50الهيهالهيه 1 سه راه سوم سمت راستاجاره500,00010,000,000نمایش جزئیات
105966دفتر کار60راهنمائيراهنمايي 2 ساختمان گلاجاره098,000,000نمایش جزئیات
26483دفتر کار240هاشميههاشميه 40-بعد از چهارراه دوماجاره6,000,00030,000,000نمایش جزئیات
89087دفتر کار60راهنمائيسه راه راهنمايي/ساختمان گلفروش20,000,0001,200,000,000نمایش جزئیات
107420دفتر کار130فلسطيننبش منتظري 7 مجتمع تابکو واحد7فروش00نمایش جزئیات
107430دفتر کار170سنابادسنايي11,رامندي1اجاره1,500,00030,000,000نمایش جزئیات
107456دفتر کار78احمد آبادمحتشمي 1 مقابل دفتر هواپيمائي ايران ايراجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
107463دفتر کار250سرافرازانسرافراز 10 چهارراه اولاجاره5,000,00050,000,000نمایش جزئیات
107493دفتر کار120دانش آموزچهارراه دانش آموز مقابل بانک ملياجاره3,500,00010,000,000نمایش جزئیات
76742دفتر کار75سجادبين چهارراه بهار وبزرگمهر شمالي/مجتمع تنديساجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
107400دفتر کار160هنرستاننبش هنرستان 38اجاره0320,000,000نمایش جزئیات