کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهآدرسنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
131389دفتر کار74بلوار جانبازميدان جانباز برج آسمانفروش00نمایش جزئیات
135554دفتر کار75بلوار جانبازساخنمان پاژاجاره0400,000,000نمایش جزئیات
135631دفتر کار170قاسم آبادبين فلاحي 9و11اجاره6,000,000100,000,000نمایش جزئیات
135637دفتر کار88بلوار امامتبين امامت 15 و 17فروش17,045,4551,500,000,000نمایش جزئیات
135660دفتر کار80ابن سيناابن سينا 1فروش22,500,0001,800,000,000نمایش جزئیات
50013دفتر کار50احمد آبادبين احمدآباد1و3 ساختمان مرواريداجاره4,000,00025,000,000نمایش جزئیات
66469دفتر کار97صياد شيرازيصياد2فروش13,402,0621,300,000,000نمایش جزئیات
86995دفتر کار180هاشميههاشميه65اجاره7,500,000100,000,000نمایش جزئیات
107779دفتر کار340بلوار فردوسيبين ثمانه5و 7اجاره0600,000,000نمایش جزئیات
919دفتر کار84سيدرضيسيدرضي39 دور ميدان مهرانفروش01,200,000,000نمایش جزئیات
135479دفتر کار168سيدرضيسيدرضي39 دور ميدان مهرانفروش00نمایش جزئیات
135517دفتر کار152بلوار معلمچهاراه معلم تقاطع سيدرضيفروش014,000,000,000نمایش جزئیات
135402دفتر کار60الهيهالهيه6اجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
135408دفتر کار100احمد آبادروبه رو چمران8اجاره0400,000,000نمایش جزئیات
135409دفتر کار100احمد آبادروبه رو چمران8اجاره0400,000,000نمایش جزئیات
135433دفتر کار110احمد آبادحاشيه احمد اباد 1 و 3اجاره5,000,00035,000,000نمایش جزئیات
135436دفتر کار220لادننبش گلديس 17اجاره2,000,00030,000,000نمایش جزئیات
135451دفتر کار300هاشميهنبش هاشميه 71اجاره15,000,000100,000,000نمایش جزئیات
116572دفتر کار70احمد آبادخيابان محتشمي ساختمان سينوههاجاره7,500,00060,000,000نمایش جزئیات
131202دفتر کار15پيروزي 1پيروزي 75فروش00نمایش جزئیات
82584دفتر کار75سجادنبش فلسطين12 ساختمان کندوفروش55,000,0000نمایش جزئیات
91332دفتر کار260سجادنبش فلسطين12 ساختمان کندوفروش55,000,0000نمایش جزئیات
132965دفتر کار100ميدان تربيتبين معلم67و69اجاره6,000,00050,000,000نمایش جزئیات
135349دفتر کار50وکيل آباد3نبش شريف 9اجاره0100,000,000نمایش جزئیات
135395دفتر کار32محمديهمحمديه 5/8اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
135396دفتر کار32محمديهمحمديه 5/8فروش22,000,000704,000,000نمایش جزئیات
102415دفتر کار90بلوار جانبازميدان جانباز جنب پروما مرکز خريد نيکافروش30,000,0000نمایش جزئیات
117394دفتر کار90ملک آبادنبش فلسطين12 ساختمان کندوفروش55,000,0000نمایش جزئیات
117398دفتر کار90ملک آبادنبش فلسطين12 ساختمان کندوفروش55,000,0000نمایش جزئیات
51498دفتر کار110فرامرز عباسيبين ساجدي4و6فروش11,818,1821,300,000,000نمایش جزئیات
135284دفتر کار250سجادنبش خيام جنوبي 10اجاره25,000,0001,000,000,000نمایش جزئیات
135315دفتر کار50سجادخيام جنوبي10 بين زنبق 1و3 تالار سي کاجاجاره8,000,00050,000,000نمایش جزئیات
69745دفتر کار92بلوار معلمبين معلم8و10برج ابشارفروش02,100,000,000نمایش جزئیات
80605دفتر کار120احمد آبادرو ب روي خيابان محتشميفروش20,000,0000نمایش جزئیات
105562دفتر کار122سيدرضينبش سيدرضي 33اجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
79826دفتر کار700ميدان تربيتمعلم 67و69فروش25,000,0000نمایش جزئیات
76554دفتر کار17سيدرضيسيدرضي39 مهران7اجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
129843دفتر کار35قاسم آبادبرج سامانفروش45,714,2861,600,000,000نمایش جزئیات
13672دفتر کار40فکوريبين فکوري56 و ميدان يادگاران مطب مامايياجاره20,000,00050,000,000نمایش جزئیات
27311دفتر کار360بلوار فرهنگآموزگار54فروش05,500,000,000نمایش جزئیات
135082دفتر کار63احمد آبادبين احمد آباد 1 و ميدان تقي آبادفروش29,000,0001,827,000,000نمایش جزئیات
135091دفتر کار115سنابادصاحب الزمان21فروش11,739,1301,350,000,000نمایش جزئیات
135127دفتر کار34قاسم آبادانديشه 19/3اجاره50,00055,000,000نمایش جزئیات
135129دفتر کار32قاسم آبادانديشه 19/3اجاره50,00055,000,000نمایش جزئیات
135131دفتر کار46قاسم آبادانديشه 19/3اجاره50,00080,000,000نمایش جزئیات
135136دفتر کار78سجادچهاراه بزرگمهر ساختمان سارتلاجاره0300,000,000نمایش جزئیات
134972دفتر کار48احمد آبادحاشيه احمدآباد نرسيده به بهشت ساختمان حسينيفروش28,125,0001,350,000,000نمایش جزئیات
134980دفتر کار50فکوريفکوري 12اجاره0100,000,000نمایش جزئیات
130587دفتر کار60احمد آبادبين قائم و نشاطفروش38,333,3332,300,000,000نمایش جزئیات
57497دفتر کار48سرافرازانسرافراز39 نياوران28فروش0550,000,000نمایش جزئیات
41541دفتر کار93فرامرز عباسيفرامرز3 رسالت13اجاره2,000,000100,000,000نمایش جزئیات
134853دفتر کار60کلاهدوزکلاهدوز 54 مجتمع جام جمفروش11,666,667700,000,000نمایش جزئیات
134860دفتر کار84قاسم آبادميدان حجاب قاسمي دانايي14اجاره1,000,00015,000,000نمایش جزئیات
134862دفتر کار35قاسم آبادميدان حجاب قاسمي دانايي14اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
134863دفتر کار119قاسم آبادميدان حجاب قاسمي دانايي14اجاره3,000,00025,000,000نمایش جزئیات
134882دفتر کار80احمد آبادعارف3فروش33,000,0000نمایش جزئیات
134885دفتر کار80احمد آبادعارف3اجاره3,500,000100,000,000نمایش جزئیات
134896دفتر کار145وکيل آباد3دادگر 15اجاره4,500,00030,000,000نمایش جزئیات
134903دفتر کار74قاسم آبادچهاراره نادرشهر/جنب داروخانهاجاره2,800,00040,000,000نمایش جزئیات
2355دفتر کار60پيروزي 1پيروزي75فروش02,400,000,000نمایش جزئیات
126037دفتر کار148آب وبرقهفت تير32 مقابل ارشاد11فروش11,000,0001,628,000,000نمایش جزئیات
134811دفتر کار230قاسم آبادنبش جهارراه راه آهن/ساختمان اخواناجاره0650,000,000نمایش جزئیات
134814دفتر کار70سنابادسناباد غربي بعد از بانک تجارتاجاره3,000,00050,000,000نمایش جزئیات
86445دفتر کار90راهنمائيحاشيه سلمان فارسياجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
134719دفتر کار27قاسم آبادميدان حجاب مجتمع ابريشماجاره0115,000,000نمایش جزئیات
134763دفتر کار80سجادبين بهارستان 6و4/ساختمان آناهيتااجاره0350,000,000نمایش جزئیات
130583دفتر کار75بلوار جانبازبرج پاژفروش40,000,0000نمایش جزئیات
130584دفتر کار160بلوار جانبازبرج پاژفروش40,000,0000نمایش جزئیات
134575دفتر کار96صياد شيرازيصياد 2 فاز تجاري مرواريدفروش13,541,6671,300,000,000نمایش جزئیات
134612دفتر کار40شهرک آزادگانبين فکوري56وميدان يادگاراناجاره200,00050,000,000نمایش جزئیات
134614دفتر کار70ملک آبادهوشيار5اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
134616دفتر کار30ملک آبادهوشيار5اجاره800,0005,000,000نمایش جزئیات
134617دفتر کار100ملک آبادهوشيار5اجاره2,800,00015,000,000نمایش جزئیات
82414دفتر کار50احمد آبادنبش رضا زيرمجموعه هتل تيبکاجاره3,800,00030,000,000نمایش جزئیات
134515دفتر کار66احمد آبادابن سينا10 ساختمان بهشتاجاره4,500,00020,000,000نمایش جزئیات
134525دفتر کار125سيدرضيسيد رضي 55اجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
134563دفتر کار105بلوار جانبازبرج پاژفروش40,000,0000نمایش جزئیات
134567دفتر کار75بلوار جانبازمجتمع پاژّفروش42,000,0000نمایش جزئیات
134570دفتر کار130وکيل آباد1هاشيه وکيل اباد بين سامانيه و سامانيهفروش03,700,000,000نمایش جزئیات
81925دفتر کار50وکيل آباد1بين وکيل آباد24و26اجاره3,800,00050,000,000نمایش جزئیات
133422دفتر کار70ميدان تربيتوکيل اباد59 نبش شريف 9اجاره0100,000,000نمایش جزئیات
130548دفتر کار540رضا شهردعبل خزايي2اجاره01,000,000,000نمایش جزئیات
129851دفتر کار78احمد آبادعدالت 2ساختمان پزشکان جام جمفروش21,000,0000نمایش جزئیات
134492دفتر کار50احمد آبادعدالت 2ساختمان پزشکان جام جماجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
134493دفتر کار50احمد آبادعدالت 2ساختمان پزشکان جام جماجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
134501دفتر کار56بلوار جانبازجانباز مجتمع نيکافروش26,000,0000نمایش جزئیات
134405دفتر کار80کلاهدوزنبش کلاهدوز8 ساختمان پزشکاناجاره3,500,00015,000,000نمایش جزئیات
134426دفتر کار100بلوار مجدنبش مجد8اجاره0135,000,000نمایش جزئیات
126801دفتر کار65کوثرکوثر جنوبي 4 بعدازچهارراه اول سمت راستفروش16,153,8461,050,000,000نمایش جزئیات
86586دفتر کار120استقلالآزادي2فروش12,500,0001,500,000,000نمایش جزئیات
129882دفتر کار240دکتر بهشتيزيست خاورفروش16,000,0000نمایش جزئیات
130178دفتر کار120استقلالآزادي2اجاره4,000,00025,000,000نمایش جزئیات
134307دفتر کار33سيدرضيسيدرضي 46اجاره1,800,00020,000,000نمایش جزئیات
134297دفتر کار205مجيديهمجيديه 32/1اجاره0250,000,000نمایش جزئیات
130167دفتر کار150فرامرز عباسيبين مهدي و فرامرز دندان پزشکي ارغوانفروش100,000,00315,000,000,000نمایش جزئیات
130168دفتر کار150فرامرز عباسيبين مهدي و فرامرز دندان پزشکي ارغواناجاره14,000,000200,000,000نمایش جزئیات
126773دفتر کار350رضا شهراول بلوار رضوي جنب ساختمان6 طبقهاجاره14,000,000100,000,000نمایش جزئیات
130800دفتر کار110پيروزي2پيروزي 23اجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
134065دفتر کار70احمد آبادهاشيه احمد ابادفروش25,000,0001,750,000,000نمایش جزئیات
134103دفتر کار70قاسم آبادنرسيده به شريعتي 59اجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
128992دفتر کار50سجادحد فاصل چهارراه بهارو بزرگمهر پاساژ زمرداجاره5,000,000100,000,000نمایش جزئیات
57859دفتر کار50سجادحد فاصل چهارراه بهارو بزرگمهر پاساژ زمردفروش50,000,0002,500,000,000نمایش جزئیات
119999دفتر کار137ميدان تربيتمعلم 77 کوچه چهارم سمت راست ساختمان نويدفروش04,250,000,000نمایش جزئیات
130179دفتر کار720سجادگويا3اجاره45,000,000300,000,000نمایش جزئیات
130255دفتر کار55سرافرازانسرافرازان25 نياوران28اجاره065,000,000نمایش جزئیات
132069دفتر کار80رضا شهرپيروزي18/3اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
129586دفتر کار75کوهسنگيکوهسنگي 8/ ساختمان افقاجاره0180,000,000نمایش جزئیات
103527دفتر کار50شهرک آزادگاننبش ارمان 22فروش00نمایش جزئیات
72039دفتر کار216جاهدشهربوستان16فروش06,500,000,000نمایش جزئیات
121948دفتر کار230ملک آبادنبش فلسطين 2فروش00نمایش جزئیات
126642دفتر کار57قاسم آبادبين فلاحي 50/12 و 50/14فروش02,900,000,000نمایش جزئیات
131657دفتر کار91هاشميهبين هاشميه14و16اجاره5,600,00030,000,000نمایش جزئیات
131611دفتر کار40بلوار معلمنبش چهارراه معلماجاره2,500,00025,000,000نمایش جزئیات
131614دفتر کار80بلوار معلمبين معلم 50و52اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
127936دفتر کار220سجادحاشيه خيام 10اجاره8,000,000100,000,000نمایش جزئیات
84179دفتر کار80رضا شهررضوي 22فروش20,000,0001,600,000,000نمایش جزئیات
131558دفتر کار75رضا شهرپيروزي24 نبش ميرکي8فروش00نمایش جزئیات
131484دفتر کار108هاشميههاشميه 26 جنب بانک پاسارگادفروش40,000,0000نمایش جزئیات
100003دفتر کار90بلوار امامتنبش امامت 36فروش00نمایش جزئیات
131379دفتر کار120بلوار معلمبين معلم 49و51اجاره6,000,00020,000,000نمایش جزئیات
131382دفتر کار110سجادخيام 10فروش30,000,0003,300,000,000نمایش جزئیات
131227دفتر کار400ايرج ميرزااوايل جلالاجاره12,000,000100,000,000نمایش جزئیات
131204دفتر کار140سيدرضيسيدرضي55اجاره0240,000,000نمایش جزئیات
131207دفتر کار70سيدرضيسيدرضي55اجاره200,000110,000,000نمایش جزئیات
131211دفتر کار60نمايشگاهارمغان14فروش11,666,667700,000,000نمایش جزئیات
131219دفتر کار60وکيل آباد1بين وکيل آباد26 وپل هفت تيراجاره3,900,00050,000,000نمایش جزئیات
131185دفتر کار38قاسم آبادياد11/3فروش16,842,105640,000,000نمایش جزئیات
131197دفتر کار470بلوار فردوسيبين ثمانه و مهديفروش019,000,000,000نمایش جزئیات
131052دفتر کار850ميدان تربيتبين معلم 67 و 69اجاره20,000,000100,000,000نمایش جزئیات
131126دفتر کار200ميدان تربيتبين معلم 67 و 69فروش00نمایش جزئیات
131127دفتر کار850ميدان تربيتبين معلم 67 و 69فروش00نمایش جزئیات
131128دفتر کار400ميدان تربيتبين معلم 67 و 69اجاره7,000,00050,000,000نمایش جزئیات
131136دفتر کار58آب وبرقبين وکيل آباد26وهفت تيراجاره3,900,00050,000,000نمایش جزئیات
131049دفتر کار50ميدان تربيتبين معلم 67 و 69فروش00نمایش جزئیات
131051دفتر کار400ميدان تربيتبين معلم 67 و 69فروش00نمایش جزئیات
130958دفتر کار72احمد آبادنرسيده به احمد آباد1فروش30,000,0000نمایش جزئیات
130758دفتر کار65دانش آموزبين دانش آموز13و15اجاره2,500,00030,000,000نمایش جزئیات
58769دفتر کار62رضا شهررضوي41 مجتمع وصالفروش24,193,5481,500,000,000نمایش جزئیات
128396دفتر کار72احمد آبادنرسيده به احمد آباد1اجاره4,000,00025,000,000نمایش جزئیات
129084دفتر کار15بلوار معلممعلم4 ساختمان تجاري عظيمياجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
130882دفتر کار55فکوريبين فکوري11و13فروش14,545,455800,000,000نمایش جزئیات
130886دفتر کار175ميدان تربيتبين معلم 64و66اجاره4,000,00025,000,000نمایش جزئیات
130760دفتر کار16راهنمائيتقاطع سناباد و چهارراه راهنمايي پاساژ سعادتاجاره600,0003,000,000نمایش جزئیات
130767دفتر کار95قاسم آباداماميه 15اجاره1,500,0005,000,000نمایش جزئیات
130738دفتر کار80رضا شهربين حق شناس4و6اجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
130744دفتر کار30رضا شهرتقاطع رضوي وخاقاني جنب سوپر پاکاجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
130751دفتر کار123خيامخيام جنوبي22اجاره10,000,00050,000,000نمایش جزئیات
129114دفتر کار85پيروزي 1بين پيروزي34و36اجاره0200,000,000نمایش جزئیات
52052دفتر کار220سنابادسناباد مقابل البسکوفروش01,500,000,000نمایش جزئیات
130719دفتر کار70فلسطينبين دستغيب 33 و 35اجاره5,000,00010,000,000نمایش جزئیات
130592دفتر کار80سجادبين بهار و بزرگمهر مجتمع زمرداجاره8,000,00020,000,000نمایش جزئیات
130616دفتر کار91سنابادابن سينا 6/1اجاره0450,000,000نمایش جزئیات
130661دفتر کار170رضا شهرپبروزي17فروش26,000,0000نمایش جزئیات
128889دفتر کار15فرامرز عباسينبش فرامرز پاساژدهقاناجاره1,500,0005,000,000نمایش جزئیات
130547دفتر کار45قاسم آباداستاد يوسفي 33اجاره200,00035,000,000نمایش جزئیات
126129دفتر کار230احمد آبادنبش دانشگاه29اجاره5,500,00020,000,000نمایش جزئیات
130431دفتر کار62رضا شهررضوي41 مجتمع وصالاجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
130435دفتر کار150پيروزي2پيروزي 10اجاره4,700,00010,000,000نمایش جزئیات
130369دفتر کار55احمد آبادملاصدرا2فروش30,909,0911,700,000,000نمایش جزئیات
130370دفتر کار83احمد آبادملاصدرا2فروش36,144,5783,000,000,000نمایش جزئیات
130374دفتر کار700احمد آبادملاصدرا2فروش00نمایش جزئیات
81344دفتر کار45بلوار امامتچهارراه آزادشهراجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
64534دفتر کار50فرامرز عباسيفرامرز36اجاره2,600,00025,000,000نمایش جزئیات
127867دفتر کار95احمد آبادبين احمدآباد 1و3 ساختمان پزشکان سهنداجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
114165دفتر کار90اقدسيهنبش اقدسيه24اجاره1,500,000100,000,000نمایش جزئیات
130323دفتر کار60شهرک آزادگاننماز 28/4 مجتمع ياقوتاجاره1,500,00015,000,000نمایش جزئیات
130257دفتر کار20آموزگارآموزگار 6اجاره1,200,0008,000,000نمایش جزئیات
130215دفتر کار20سنابادنبش قائم26اجاره1,500,00020,000,000نمایش جزئیات
130221دفتر کار150ايرج ميرزاجلال 44اجاره4,500,00050,000,000نمایش جزئیات
130252دفتر کار60شهرک طالقانينماز 28/4 مجتمع ياقوتاجاره1,500,00015,000,000نمایش جزئیات
127923دفتر کار230احمد آبادبخارايي15اجاره0420,000,000نمایش جزئیات
83213دفتر کار15فرامرز عباسيابتداي فرامرز-پاساژدهقاناجاره900,0005,000,000نمایش جزئیات
29212دفتر کار170بلوار امامتبين آزادي2 و 4اجاره5,000,00020,000,000نمایش جزئیات
130175دفتر کار25ايرج ميرزاجلال 48اجاره700,00020,000,000نمایش جزئیات
130068دفتر کار140سيدرضيسيدرضي 38اجاره5,000,0000نمایش جزئیات
130151دفتر کار77صياد شيرازيميدان صياد مجتمع زمرداجاره6,000,00030,000,000نمایش جزئیات
541دفتر کار90بلوار معلمبين معلم 48 و 50اجاره3,700,00020,000,000نمایش جزئیات
130069دفتر کار100سيدرضيسيدرضي 38اجاره3,000,0000نمایش جزئیات
130076دفتر کار40سيدرضيسيدرضي 38اجاره2,000,0000نمایش جزئیات
129969دفتر کار110قاسم آبادحجاب 30اجاره3,700,00025,000,000نمایش جزئیات
129972دفتر کار270احمد آبادابوذر غفاري 20اجاره10,000,00050,000,000نمایش جزئیات
129975دفتر کار16فلسطينفلسطين21اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
129976دفتر کار170فرامرز عباسيچهارراه فرامرز قطعه چهارم بعداز داروخانه رحيمي نژاداجاره10,000,00050,000,000نمایش جزئیات
129977دفتر کار12فلسطينفلسطين21اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
129979دفتر کار51فلسطينفلسطين 21اجاره4,000,00030,000,000نمایش جزئیات
129987دفتر کار80بلوار معلمبين معلم 50و52اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
130004دفتر کار400وکيل آباد 2وکيل آباد 7فروش62,499,99925,000,000,000نمایش جزئیات
130008دفتر کار780بلوار معلممعلم 4فروش64,102,56350,000,000,000نمایش جزئیات
128383دفتر کار150رضا شهررضوي17اجاره4,500,00040,000,000نمایش جزئیات
128086دفتر کار90اقدسيهنبش اقدسيه 24اجاره2,000,000100,000,000نمایش جزئیات
19600دفتر کار80فرامرز عباسينبش رسالت1اجاره300,000,000100,000,000نمایش جزئیات
129852دفتر کار50احمد آبادعدالت 2ساختمان پزشکان جام جماجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
129860دفتر کار25بلوار معلممعلم 27اجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
62437دفتر کار145دانشجوبين چهارراه دانشجو وقائم مقاماجاره0250,000,000نمایش جزئیات
128093دفتر کار90پيروزي 1بين پيروزي41و43اجاره0200,000,000نمایش جزئیات
84587دفتر کار60رضا شهررضوي6؛اجاره800,00050,000,000نمایش جزئیات
129657دفتر کار110قاسم آبادبين حجاب 30و32 جنب اشپز خانه يلدااجاره3,700,00025,000,000نمایش جزئیات
129570دفتر کار75سنابادبين سناباد 59 و چهارراه راهنمايياجاره3,700,00010,000,000نمایش جزئیات
127878دفتر کار25هاشميههاشميه26اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
122827دفتر کار80بلوار معلمنبش چهارراه معلماجاره3,800,00030,000,000نمایش جزئیات
100522دفتر کار85پيروزي 1حدفاصل ميدان حر و پيروزي30،ساختمان پزشکانفروش20,000,0001,700,000,000نمایش جزئیات
50384دفتر کار11سجادچهارراه سجادپاساژ آريناجاره1,200,00050,000,000نمایش جزئیات
35151دفتر کار100بلوار فردوسيبين چهارراه فرامرز ومهدي جنب آشپزخانه نياوراناجاره4,500,000150,000,000نمایش جزئیات
129476دفتر کار180قاسم آبادحجاب 54 ساختمان پزشکان غربفروش12,000,0000نمایش جزئیات
129259دفتر کار200راهنمائيحاشيه راهنمايي،مجتمع تجاري خدادادي،بالاي کفش ملياجاره7,000,000100,000,000نمایش جزئیات
129292دفتر کار140احمد آبادنبش ناصرخسرو17اجاره7,500,00050,000,000نمایش جزئیات
47394دفتر کار75فرامرز عباسيفرامرز6اجاره4,000,00020,000,000نمایش جزئیات
60221دفتر کار100بلوار معلمنبش معلم64اجاره4,500,00020,000,000نمایش جزئیات
127573دفتر کار65شهرک آزادگاننماز 15اجاره1,000,00080,000,000نمایش جزئیات
120971دفتر کار60راهنمائيبرج سلماناجاره0200,000,000نمایش جزئیات
127584دفتر کار80آب وبرقبين وکيل آباد26وهفت تيراجاره4,500,00050,000,000نمایش جزئیات
127335دفتر کار123احمد آبادبين عارف8و10 ساختمان نگاهاجاره7,000,00030,000,000نمایش جزئیات
129173دفتر کار123احمد آبادبين عارف8و10 ساختمان نگاهفروش30,000,0000نمایش جزئیات
80029دفتر کار200فلسطينفلسطين19اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
129089دفتر کار35احمد آبادبين عارف و محتشمي پشت ايستگاه مترو ساختمان فريداجاره3,500,00010,000,000نمایش جزئیات
129090دفتر کار85فکوريبين فکوري19و21اجاره0230,000,000نمایش جزئیات
129109دفتر کار61الهيهحاشيه ميدان وليعصر جنب داروخانهاجاره650,00065,000,000نمایش جزئیات
129110دفتر کار67احمد آبادحاشيه احمدآباد مقابل مسجد الزهرا ساختمان اميراجاره4,000,00020,000,000نمایش جزئیات
129112دفتر کار50سيدرضيسيدرضي44 قطعه دوماجاره1,200,00013,000,000نمایش جزئیات
114277دفتر کار230سنابادنبش سناباد30اجاره22,000,0000نمایش جزئیات
90377دفتر کار106پيروزي 1نبش پيروزي 74فروش17,000,0001,802,000,000نمایش جزئیات
106229دفتر کار167فرامرز عباسيتقاطع بلوار فردوسي و فرامرز قطعه چهارماجاره10,000,00050,000,000نمایش جزئیات
121966دفتر کار100هنرستانبين هنرستان وهاشميهاجاره6,000,00020,000,000نمایش جزئیات
101458دفتر کار70شهرک آزادگانفکوري74فروش25,000,0000نمایش جزئیات
116528دفتر کار95نمايشگاهنمايشگاه15اجاره3,000,00050,000,000نمایش جزئیات
121430دفتر کار80احمد آبادابتدا احمد آباد پاساژ مرمرفروش25,000,0002,000,000,000نمایش جزئیات
128717دفتر کار24شهرک آزادگانارغوان13اجاره050,000,000نمایش جزئیات
128667دفتر کار100بلوار معلمنبش معلم12اجاره5,300,00050,000,000نمایش جزئیات
128690دفتر کار100بلوار معلمنبش معلم 12اجاره5,300,00050,000,000نمایش جزئیات
128599دفتر کار70بلوار امامتامامت 13فروش20,000,0001,400,000,000نمایش جزئیات
69944دفتر کار80هاشميههاشميه62اجاره0150,000,000نمایش جزئیات
122910دفتر کار160استقلالبين استقلال10و12 جنب مجتمع آفتاباجاره8,000,00030,000,000نمایش جزئیات
128399دفتر کار80بلوار امامتبين امامت60و62اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
128400دفتر کار110قاسم آبادبين شاهد31و33برح ايلمااجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
128408دفتر کار14فلسطينبين فلسطين20و22اجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
128459دفتر کار28فلسطينبين فلسطين20و22اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
123225دفتر کار300بلوار فردوسيحاشيه بلوار فردوسي-بين پل استقلال و چهارراه فرامرزاجاره10,000,00050,000,000نمایش جزئیات
85069دفتر کار280دانشجوبين چهارراه دانشجو وقائم مقاماجاره0520,000,000نمایش جزئیات
128297دفتر کار60پيروزي2پيروزي 26فروش00نمایش جزئیات
128142دفتر کار65فرامرز عباسيفرامرز 36 قطعه چهارمفروش01,100,000,000نمایش جزئیات
128144دفتر کار70فرامرز عباسيفرامرز 36 قطعه چهارمفروش18,000,0001,260,000,000نمایش جزئیات
128146دفتر کار70فرامرز عباسيفرامرز 36 قطعه چهارمفروش15,000,0001,050,000,000نمایش جزئیات
126132دفتر کار690احمد آبادنبش دانشگاه29اجاره15,000,00060,000,000نمایش جزئیات
120964دفتر کار60بلوار معلمنبش چهارراه معلماجاره2,800,00020,000,000نمایش جزئیات
62688دفتر کار42بلوار معلمبين معلم 50و52فروش16,666,667700,000,000نمایش جزئیات
127871دفتر کار18سنابادپنج راه سناباد اول ابن سينااجاره1,250,0005,000,000نمایش جزئیات
127898دفتر کار60احمد آبادنبش بخارايي13اجاره080,000,000نمایش جزئیات
127920دفتر کار50بلوار معلمبين معلم 67و 69اجاره1,800,00050,000,000نمایش جزئیات
127922دفتر کار125احمد آباداحمدآباد21اجاره7,000,00040,000,000نمایش جزئیات
127837دفتر کار78ايرج ميرزابين جلال و آزادشهر برج آبشارفروش01,500,000,000نمایش جزئیات
59619دفتر کار70احمد آبادبين احمدآباد21 و سه راه راهنمايي-ساختمان ديانافروش80,000,0000نمایش جزئیات
78361دفتر کار65احمد آباداحمدآباد 11 ساختمان 141فروش21,666,6671,300,000,000نمایش جزئیات
72444دفتر کار240فکوريبين فکوري11و13فروش00نمایش جزئیات
127611دفتر کار105قاسم آبادانديشه24اجاره2,300,00040,000,000نمایش جزئیات
127613دفتر کار20احمد آبادقائم9اجاره600,0003,000,000نمایش جزئیات
127625دفتر کار65شهرک آزادگاندلاوران13اجاره1,700,00010,000,000نمایش جزئیات
127626دفتر کار120پيروزي2پيروزي20اجاره3,300,00020,000,000نمایش جزئیات
127643دفتر کار60احمد آباداحمدآباد21 مجتمع توحيداجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
127456دفتر کار20احمد آبادحاشيه احمد آباد نبش عارفاجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
127458دفتر کار112قاسم آبادچهارراه ورزش نبش شاهد33 مجتمع تجاري ايلمااجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
127459دفتر کار17هاشميههاشميه33 ساختمان خليج فارس زيبايي نگاهاجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
127499دفتر کار100کوثرکوثر 15اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
87298دفتر کار145وکيل آباد1بين وکيل آباد26 و 28اجاره2,300,00030,000,000نمایش جزئیات
122424دفتر کار120الهيهالهيه ميدان اول ساختمان آراماجاره0200,000,000نمایش جزئیات
120001دفتر کار36ميدان تربيتمعلم 77 کوچه چهارم سمت راست ساختمان نديماجاره1,800,00020,000,000نمایش جزئیات
120224دفتر کار85احمد آبادنبش ابوذر 31 برج آدرينافروش37,647,0593,200,000,000نمایش جزئیات
65717دفتر کار95قاسم آبادشريعتي20فروش00نمایش جزئیات
127070دفتر کار60الهيهالهيه 1 ساختمان چهارم سمت راستاجاره060,000,000نمایش جزئیات
67263دفتر کار100فرامرز عباسيمهدي5اجاره070,000,000نمایش جزئیات
104436دفتر کار160سرافرازاننبش فکوري 50فروش31,250,0005,000,000,000نمایش جزئیات
18857دفتر کار160سرافرازاننبش فکوري 50اجاره5,000,00050,000,000نمایش جزئیات
126375دفتر کار67سنابادابن سينا10 ساختمان بهشتفروش20,895,5221,400,000,000نمایش جزئیات
126015دفتر کار11سجادچهارراه سجادپاساژ آرينفروش0400,000,000نمایش جزئیات
122435دفتر کار150بلوار امامتامامت 24اجاره6,000,00030,000,000نمایش جزئیات
78250دفتر کار45آب وبرقبين وکيل آباد26وهفت تيراجاره2,700,00020,000,000نمایش جزئیات
122258دفتر کار58راهنمائيراهنمايي 9اجاره4,000,00030,000,000نمایش جزئیات
120529دفتر کار112احمد آبادپاساژ قسطنطنيهاجاره0240,000,000نمایش جزئیات
65761دفتر کار170فرامرز عباسيفرامرز 15اجاره3,500,00030,000,000نمایش جزئیات
125659دفتر کار75سنابادسنايي11 مجتمع نصراجاره2,900,00020,000,000نمایش جزئیات
118616دفتر کار122بلوار امامتبين آزادي16و18فروش00نمایش جزئیات
120327دفتر کار56بلوار جانبازجانباز مجتمع نيکااجاره3,600,00020,000,000نمایش جزئیات
121519دفتر کار60احمد آباداحمدآباد 10 پشت رستوران نارمکاجاره0150,000,000نمایش جزئیات
125282دفتر کار41فرامرز عباسيفرامرز30اجاره2,700,00010,000,000نمایش جزئیات
125058دفتر کار255وکيل آباد 2وکيل آباد 31فروش00نمایش جزئیات
125060دفتر کار78بلوار معلمبين معلم 8و10 برج آبشارفروش00نمایش جزئیات
125063دفتر کار30بلوار معلمبين معلم 43و45 ساختمان635فروش0580,000,000نمایش جزئیات
121287دفتر کار85جاهدشهربين ميدان بوستان و بوستان 14اجاره500,00090,000,000نمایش جزئیات
124665دفتر کار18هنرستانهنرستان3اجاره1,500,00015,000,000نمایش جزئیات
83215دفتر کار15فرامرز عباسيابتداي فرامرز-پاساژدهقانفروش21,333,333320,000,000نمایش جزئیات
124550دفتر کار30شهرک آزادگاننبش دلاوران 16اجاره1,200,0005,000,000نمایش جزئیات
28405دفتر کار141قاسم آبادنبش شاهد77فروش42,553,1916,000,000,000نمایش جزئیات
92442دفتر کار52ميدان تربيتنبش ستاري22فروش19,230,7691,000,000,000نمایش جزئیات
122602دفتر کار120دانشجودانشجو19اجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
65168دفتر کار130بلوار فردوسيفردوسي16اجاره9,000,000150,000,000نمایش جزئیات
110073دفتر کار160ميدان تربيتتربيت8 قطعه سوم جنوبياجاره2,500,00060,000,000نمایش جزئیات
86833دفتر کار200جاهدشهربوستان14فروش00نمایش جزئیات
122364دفتر کار1000فلسطينبين فلسطين 15 و 17اجاره10,000,000500,000,000نمایش جزئیات
123512دفتر کار160سنابادبين قرني 6و 8 مجتمع پزشکي راداجاره4,500,00040,000,000نمایش جزئیات
121446دفتر کار110بلوار معلمنبش معلم 54 ساختمان مهدياجاره3,000,00070,000,000نمایش جزئیات
91056دفتر کار79هاشميههاشميه38اجاره3,200,00010,000,000نمایش جزئیات
89384دفتر کار90احمد آبادبين عدالت و محتشمياجاره1,000,00070,000,000نمایش جزئیات
26679دفتر کار75جاهدشهرحاشيه بوستان آرايشي اريکااجاره1,000,00020,000,000نمایش جزئیات
122928دفتر کار80پيروزي 1پيروزي43اجاره3,500,00040,000,000نمایش جزئیات
115862دفتر کار150استقلالبين استقلال10و12 جنب مجتمع آفتاباجاره8,000,00050,000,000نمایش جزئیات
60323دفتر کار20ايرج ميرزاجلال 62اجاره1,000,00030,000,000نمایش جزئیات
120813دفتر کار100بلوار امامتامامت 24اجاره4,500,00030,000,000نمایش جزئیات
120816دفتر کار350بلوار امامتامامت 24اجاره12,000,00070,000,000نمایش جزئیات
122440دفتر کار50سجادچهارراه خيام ابتداي فرهاد قطعه دوماجاره2,300,00015,000,000نمایش جزئیات
90883دفتر کار75کوثربين کوثرشمالي 5و7 /ساختمان پزشکاناجاره5,000,0000نمایش جزئیات
122312دفتر کار30آب وبرقهفت تير 16اجاره3,000,0000نمایش جزئیات
122257دفتر کار50قاسم آبادبين شريعتي 14و16اجاره1,400,00010,000,000نمایش جزئیات
122271دفتر کار7بلوار فردوسيحاشيه فردوسي مجتمع آهناجاره020,000,000نمایش جزئیات
61436دفتر کار28فرامرز عباسينبش فرامرز 47اجاره1,000,0006,000,000نمایش جزئیات
119939دفتر کار76سجادبزرگمهر شمالي 2 ساختمان پزشکان بزرگمهراجاره4,000,00010,000,000نمایش جزئیات
103529دفتر کار105ميدان تربيتبين معلم67و69فروش13,000,0001,365,000,000نمایش جزئیات
121973دفتر کار70وکيل آباد3وکيل آباد 77اجاره2,200,00015,000,000نمایش جزئیات
121959دفتر کار75پيروزي 1بين پيروزي 68 و چهارراه صياداجاره0100,000,000نمایش جزئیات
105045دفتر کار75کوثربين کوثر شمالي5و7اجاره5,000,0000نمایش جزئیات
121730دفتر کار150کوهسنگيکوهسنگي 4اجاره3,000,0000نمایش جزئیات
121681دفتر کار160نمايشگاهميدان نمايشگاه اولين قطعهفروش00نمایش جزئیات
119066دفتر کار15کوهسنگيجهان آرا 14اجاره50,00010,000,000نمایش جزئیات
121494دفتر کار70دانشجودانشجو 16اجاره2,100,00020,000,000نمایش جزئیات
121346دفتر کار400احمد آبادمقابل قائم 1اجاره7,000,00050,000,000نمایش جزئیات
70460دفتر کار100رضا شهربين پيروزي 12 و 14اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
119118دفتر کار100بلوار معلمبين چهارراه معلم و معلم 18 طبقه فوقاني چاپخانه زبرجدياناجاره4,000,00040,000,000نمایش جزئیات
121259دفتر کار300احمد آبادقائم 6اجاره6,000,00020,000,000نمایش جزئیات
121285دفتر کار50کلاهدوزکلاهدوز 11اجاره1,500,00035,000,000نمایش جزئیات
121202دفتر کار63الهيهالهيه 3اجاره700,00025,000,000نمایش جزئیات
39448دفتر کار161قاسم آبادفلاحي15/2فروش00نمایش جزئیات
121012دفتر کار100سنابادتقاطع قرني و مجد پروژه ساينااجاره3,000,00010,000,000نمایش جزئیات
119111دفتر کار90سنابادتقاطع قرني و مجد پروژه ساينااجاره0100,000,000نمایش جزئیات
11066دفتر کار44صياد شيرازيمجتمع زمردفروش20,000,000880,000,000نمایش جزئیات
81594دفتر کار65سيدرضيسيدرضي17/حاشيه ميداناجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
119062دفتر کار60استقلالابتداي بلوار استقلالاجاره1,000,00060,000,000نمایش جزئیات
120894دفتر کار60بلوار فردوسيثمانه15اجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
120805دفتر کار70احمد آبادبين احمدآباد21 و سه راه راهنمايي-ساختمان ديانااجاره0200,000,000نمایش جزئیات
34756دفتر کار90فرامرز عباسيبين فرامرز1و3 پاساژ آناهيتافروش8,333,333750,000,000نمایش جزئیات
47593دفتر کار300لادنلادن20اجاره6,000,00015,000,000نمایش جزئیات
106412دفتر کار100بلوار فرهنگنبش فرهنگ 30اجاره2,300,00010,000,000نمایش جزئیات
120670دفتر کار75کلاهدوزبين کلاهدوز 8و 10اجاره3,500,00010,000,000نمایش جزئیات
66135دفتر کار130بلوار فرهنگنبش معاد 4اجاره5,000,00030,000,000نمایش جزئیات
77227دفتر کار75پيروزي 1پيروزي70اجاره2,000,0005,000,000نمایش جزئیات
120449دفتر کار85هاشميهگلشن 1 برج آرميتاژاجاره7,000,00080,000,000نمایش جزئیات
120453دفتر کار100بلوار مجدبرج مجداجاره3,000,00040,000,000نمایش جزئیات
120458دفتر کار80سنابادنبش ابن سينا 3اجاره3,000,000100,000,000نمایش جزئیات
113866دفتر کار120هاشميههاشميه 13 ساختمان سايروسفروش20,000,0000نمایش جزئیات
55721دفتر کار82فکوريبين فکوري 6و8 ساختمان پزشکاناجاره2,300,00030,000,000نمایش جزئیات
91460دفتر کار96هنرستاننبش هنرستان 40فروش8,000,000768,000,000نمایش جزئیات
119919دفتر کار70دانشجوبين دانشجو 21 و چهارراه دانشجواجاره0100,000,000نمایش جزئیات
119920دفتر کار20دانشجودانشجو 21اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
57848دفتر کار160احمد آبادبين عارف و پرستار ساختمان44فروش00نمایش جزئیات
62078دفتر کار105هاشميههاشميه 18 ساختمان مدرن هاشميهفروش14,600,0001,533,000,000نمایش جزئیات
119793دفتر کار75بلوار معلممعلم 31اجاره1,800,00010,000,000نمایش جزئیات
118196دفتر کار80پيروزي 1مقابل سينما پيروزياجاره0120,000,000نمایش جزئیات
119677دفتر کار125بلوار معلمبين معلم 12و جلالاجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
119678دفتر کار150بلوار معلمبين معلم 12و جلالاجاره8,000,00050,000,000نمایش جزئیات
119679دفتر کار425بلوار معلمبين معلم 12و جلالاجاره18,000,000150,000,000نمایش جزئیات
81255دفتر کار85شهرک آزادگاندلاوران16فروش00نمایش جزئیات
119606دفتر کار120صياد شيرازيصياد 2/2اجاره3,000,0005,000,000نمایش جزئیات
119607دفتر کار62رضا شهرپيروزي 5 نبش دعبل خزائي 2اجاره1,200,00050,000,000نمایش جزئیات
113165دفتر کار260سجادبين سجاد 2و4فروش00نمایش جزئیات
40879دفتر کار40بلوار معلمبين معلم43و45اجاره300,00030,000,000نمایش جزئیات
99780دفتر کار114ميدان تربيتبين معلم 61 و 63فروش10,500,0001,197,000,000نمایش جزئیات
113936دفتر کار170قاسم آبادنبش فلاحي 77اجاره7,000,00050,000,000نمایش جزئیات
117822دفتر کار130بلوار فردوسيتقاطع فردوسي 20 و چهارراه مهدياجاره5,000,00020,000,000نمایش جزئیات
101708دفتر کار300سجادبهارستان18اجاره7,000,000200,000,000نمایش جزئیات
119386دفتر کار75راهنمائيميدان راهنمايي صادقي 13اجاره800,00025,000,000نمایش جزئیات
63907دفتر کار400قاسم آبادبين انديشه18و20فروش00نمایش جزئیات
96560دفتر کار80صارميصارمي48 پيروزي51/9فروش0900,000,000نمایش جزئیات
111649دفتر کار120ميدان تربيتبين قانع 1و 3اجاره0100,000,000نمایش جزئیات
103288دفتر کار55سجادبين بيستون6و8 مجتمع پياماجاره0130,000,000نمایش جزئیات
117522دفتر کار117بلوار فرهنگبين فرهنگ 20و 22اجاره1,700,00050,000,000نمایش جزئیات
86101دفتر کار160فلسطينفلسطين 22؛مجتمع باراناجاره2,800,00010,000,000نمایش جزئیات
108791دفتر کار1000سنابادبين قرني22و24فروش00نمایش جزئیات
108809دفتر کار70راهنمائيراهنمايي2اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
70849دفتر کار750صارميصارمي50 و ميدان حافظاجاره14,000,00020,000,000نمایش جزئیات
81569دفتر کار70احمد آبادبين پاستور و قائم ساختمان هدايتاجاره0100,000,000نمایش جزئیات
10643دفتر کار60شهرک آزادگاندلاوران11 قطعه آخر سمت راست فاز تجارياجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
73802دفتر کار60احمد آبادبين قائم ونشاط ساختمان 59فروش14,166,667850,000,000نمایش جزئیات
56430دفتر کار85احمد آباداحمد اباد9 طبقه فوقاني بانک سرمايهفروش00نمایش جزئیات
60333دفتر کار185بلوار معلمنبش چهارراه معلم,تقاطع سيدرضي و معلماجاره2,500,00050,000,000نمایش جزئیات
108423دفتر کار60سجادسجاد جنب بانک آينده ساختمان پزشکان نگيناجاره4,000,00010,000,000نمایش جزئیات
16977دفتر کار330دانشجودانشجو6اجاره5,000,00030,000,000نمایش جزئیات
41385دفتر کار700احمد آبادبين نشاط وقائم ساختمان مقيمياجاره68,000,000400,000,000نمایش جزئیات
108088دفتر کار170احمد آبادنبش قائم18-ساختمان پزشکان مغز و اعصابفروش10,000,0001,700,000,000نمایش جزئیات
108120دفتر کار170مطهري شماليمطهري شمالي21اجاره1,500,00050,000,000نمایش جزئیات
104088دفتر کار130صياد شيرازيتقاطع صياد و فکورياجاره3,500,00030,000,000نمایش جزئیات
107976دفتر کار30بلوار جانبازبين ميدان جانباز و خيابان ثمانهاجاره2,000,00035,000,000نمایش جزئیات
107912دفتر کار60سنابادبين سناباد 59 و چهارراه راهنمايياجاره1,600,00010,000,000نمایش جزئیات
59443دفتر کار90احمد آبادبين قائم و نشاط ساختمان 133اجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
81395دفتر کار105هاشميهنبش هاشميه6؛برج آباناجاره4,500,00020,000,000نمایش جزئیات
105916دفتر کار100هدايتتقاطع هدايت ومطهري شمالي؛نبش چهارراه استيکياجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
105961دفتر کار50الهيهالهيه 1 سه راه سوم سمت راستاجاره500,00010,000,000نمایش جزئیات
105966دفتر کار60راهنمائيراهنمايي 2 ساختمان گلاجاره098,000,000نمایش جزئیات
26483دفتر کار240هاشميههاشميه 40-بعد از چهارراه دوماجاره6,000,00030,000,000نمایش جزئیات
89087دفتر کار60راهنمائيسه راه راهنمايي/ساختمان گلفروش20,000,0001,200,000,000نمایش جزئیات
107420دفتر کار130فلسطيننبش منتظري 7 مجتمع تابکو واحد7فروش00نمایش جزئیات
107430دفتر کار170سنابادسنايي11,رامندي1اجاره1,500,00030,000,000نمایش جزئیات
107456دفتر کار78احمد آبادمحتشمي 1 مقابل دفتر هواپيمائي ايران ايراجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
107463دفتر کار250سرافرازانسرافراز 10 چهارراه اولاجاره5,000,00050,000,000نمایش جزئیات
107493دفتر کار120دانش آموزچهارراه دانش آموز مقابل بانک ملياجاره3,500,00010,000,000نمایش جزئیات
76742دفتر کار75سجادبين چهارراه بهار وبزرگمهر شمالي/مجتمع تنديساجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
107400دفتر کار160هنرستاننبش هنرستان 38اجاره0320,000,000نمایش جزئیات