کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهآدرسنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
98977دفتر کار48راهنمائيسه راه راهنمايي به سمت ملک آباد ساختمان مريمفروش00نمایش جزئیات
123225دفتر کار300بلوار فردوسيحاشيه بلوار فردوسي-بين پل استقلال و چهارراه فرامرزاجاره10,000,00050,000,000نمایش جزئیات
128383دفتر کار150رضا شهررضوي17اجاره4,500,00040,000,000نمایش جزئیات
83213دفتر کار15فرامرز عباسيابتداي فرامرز-پاساژدهقاناجاره900,0005,000,000نمایش جزئیات
128254دفتر کار60بلوار فردوسيثمانه57اجاره1,000,000120,000,000نمایش جزئیات
128261دفتر کار80بلوار فردوسيبين فردوسي 20و22اجاره4,000,000135,000,000نمایش جزئیات
128297دفتر کار60پيروزي2پيروزي 26فروش00نمایش جزئیات
62437دفتر کار145دانشجوبين چهارراه دانشجو وقائم مقاماجاره0250,000,000نمایش جزئیات
85069دفتر کار280دانشجوبين چهارراه دانشجو وقائم مقاماجاره0520,000,000نمایش جزئیات
114814دفتر کار230ملک آبادنبش فلسطين 2اجاره20,000,000200,000,000نمایش جزئیات
121948دفتر کار230ملک آبادنبش فلسطين 2فروش50,000,0000نمایش جزئیات
103527دفتر کار50شهرک آزادگاننبش ارمان 22فروش6,000,000300,000,000نمایش جزئیات
124377دفتر کار270کوثرکوثرشمالي2 قطعه دوماجاره12,000,000150,000,000نمایش جزئیات
128086دفتر کار85اقدسيهنبش اقدسيه 24اجاره2,000,000100,000,000نمایش جزئیات
128093دفتر کار90پيروزي 1بين پيروزي41و43اجاره0210,000,000نمایش جزئیات
128142دفتر کار65فرامرز عباسيفرامرز 36 قطعه چهارمفروش01,100,000,000نمایش جزئیات
128144دفتر کار70فرامرز عباسيفرامرز 36 قطعه چهارمفروش18,000,0001,260,000,000نمایش جزئیات
128146دفتر کار70فرامرز عباسيفرامرز 36 قطعه چهارمفروش15,000,0001,050,000,000نمایش جزئیات
63003دفتر کار50سازمان آبنبش صادقي 8اجاره1,900,00015,000,000نمایش جزئیات
122827دفتر کار80بلوار معلمنبش چهارراه معلماجاره2,800,00030,000,000نمایش جزئیات
126129دفتر کار230احمد آبادنبش دانشگاه29اجاره5,000,00015,000,000نمایش جزئیات
126132دفتر کار690احمد آبادنبش دانشگاه29اجاره15,000,00060,000,000نمایش جزئیات
120964دفتر کار60بلوار معلمنبش چهارراه معلماجاره2,800,00020,000,000نمایش جزئیات
62688دفتر کار42بلوار معلمبين معلم 50و52فروش16,666,667700,000,000نمایش جزئیات
72039دفتر کار216جاهدشهربوستان16فروش04,800,000,000نمایش جزئیات
127867دفتر کار92احمد آبادبين احمدآباد 1و3 ساختمان پزشکان سهنداجاره2,000,000100,000,000نمایش جزئیات
127871دفتر کار18سنابادپنج راه سناباد اول ابن سينااجاره1,250,0005,000,000نمایش جزئیات
127878دفتر کار25هاشميههاشميه26اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
127898دفتر کار60احمد آبادنبش بخارايي13اجاره080,000,000نمایش جزئیات
127920دفتر کار50بلوار معلمبين معلم 67و 69اجاره1,800,00050,000,000نمایش جزئیات
127922دفتر کار125احمد آباداحمدآباد21اجاره7,000,00040,000,000نمایش جزئیات
127923دفتر کار230احمد آبادبخارايي15اجاره0420,000,000نمایش جزئیات
127936دفتر کار220سجادحاشيه خيام 10اجاره7,000,000100,000,000نمایش جزئیات
127837دفتر کار78ايرج ميرزابين جلال و آزادشهر برج آبشارفروش01,500,000,000نمایش جزئیات
59619دفتر کار70احمد آبادبين احمدآباد21 و سه راه راهنمايي-ساختمان ديانافروش80,000,0000نمایش جزئیات
27311دفتر کار360بلوار فرهنگآموزگار54فروش13,000,0000نمایش جزئیات
84179دفتر کار80رضا شهررضوي 22فروش15,000,0001,200,000,000نمایش جزئیات
120510دفتر کار112احمد آبادپاساژ قسطنطنيهفروش00نمایش جزئیات
51498دفتر کار105فرامرز عباسيبين ساجدي4و6فروش14,000,0001,470,000,000نمایش جزئیات
78361دفتر کار65احمد آباداحمدآباد 11 ساختمان 141فروش21,666,6671,300,000,000نمایش جزئیات
72444دفتر کار240فکوريبين فکوري11و13فروش00نمایش جزئیات
50384دفتر کار11سجادچهارراه سجادپاساژ آريناجاره1,000,00050,000,000نمایش جزئیات
127603دفتر کار13صدفبين صدف1و3اجاره1,800,00010,000,000نمایش جزئیات
127611دفتر کار105قاسم آبادانديشه24اجاره2,300,00040,000,000نمایش جزئیات
127613دفتر کار20احمد آبادقائم9اجاره600,0003,000,000نمایش جزئیات
127625دفتر کار65شهرک آزادگاندلاوران13اجاره1,700,00010,000,000نمایش جزئیات
127626دفتر کار120پيروزي2پيروزي20اجاره3,300,00020,000,000نمایش جزئیات
127643دفتر کار60احمد آباداحمدآباد21 مجتمع توحيداجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
35151دفتر کار100بلوار فردوسيبين چهارراه فرامرز ومهدي جنب آشپزخانه نياوراناجاره4,500,000150,000,000نمایش جزئیات
117398دفتر کار90ملک آبادنبش فلسطين12 ساختمان کندوفروش47,000,0000نمایش جزئیات
116948دفتر کار70احمد آبادبهشت1،ساختمان 24فروش22,500,0000نمایش جزئیات
127573دفتر کار65شهرک آزادگاننماز 15اجاره1,000,00080,000,000نمایش جزئیات
127584دفتر کار80آب وبرقبين وکيل آباد26وهفت تيراجاره4,500,00050,000,000نمایش جزئیات
127456دفتر کار20احمد آبادحاشيه احمد آباد نبش عارفاجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
127458دفتر کار112قاسم آبادچهارراه ورزش نبش شاهد33 مجتمع تجاري ايلمااجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
127459دفتر کار17هاشميههاشميه33 ساختمان خليج فارس زيبايي نگاهاجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
127461دفتر کار20فلسطينفلسطين21اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
127499دفتر کار100کوثرکوثر 15اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
87298دفتر کار145وکيل آباد1بين وکيل آباد26 و 28اجاره2,300,00030,000,000نمایش جزئیات
39095دفتر کار215سجادبهار15اجاره2,000,000250,000,000نمایش جزئیات
122424دفتر کار120الهيهالهيه ميدان اول ساختمان آراماجاره0200,000,000نمایش جزئیات
58769دفتر کار62رضا شهررضوي41 مجتمع وصالفروش24,193,5481,500,000,000نمایش جزئیات
120001دفتر کار36ميدان تربيتمعلم 77 کوچه چهارم سمت راست ساختمان نديماجاره1,800,00020,000,000نمایش جزئیات
107779دفتر کار300بلوار فردوسيبين ثمانه5و 7اجاره2,000,000700,000,000نمایش جزئیات
106229دفتر کار167فرامرز عباسيتقاطع بلوار فردوسي و فرامرز قطعه چهارماجاره12,000,00050,000,000نمایش جزئیات
127335دفتر کار123احمد آبادبين عارف8و10 ساختمان نگاهاجاره7,000,00020,000,000نمایش جزئیات
65717دفتر کار95قاسم آبادشريعتي20فروش00نمایش جزئیات
120224دفتر کار85احمد آبادنبش ابوذر 31 برج آدرينافروش37,647,0593,200,000,000نمایش جزئیات
121966دفتر کار150هنرستانبين هنرستان وهاشميهاجاره6,000,00020,000,000نمایش جزئیات
20988دفتر کار40فرامرز عباسيفرامرز36اجاره1,700,00020,000,000نمایش جزئیات
52052دفتر کار220سنابادسناباد مقابل البسکوفروش01,300,000,000نمایش جزئیات
64534دفتر کار50فرامرز عباسيفرامرز36اجاره2,550,00022,000,000نمایش جزئیات
127070دفتر کار60الهيهالهيه 1 ساختمان چهارم سمت راستاجاره060,000,000نمایش جزئیات
107680دفتر کار750سنابادبين قرني 6و 8 مجتمع پزشکي رادفروش00نمایش جزئیات
126773دفتر کار350رضا شهراول بلوار رضوي جنب ساختمان6 طبقهاجاره15,000,000100,000,000نمایش جزئیات
86586دفتر کار120استقلالآزادي2فروش12,500,0001,500,000,000نمایش جزئیات
126642دفتر کار57قاسم آبادبين فلاحي 50/12 و 50/14فروش02,900,000,000نمایش جزئیات
67263دفتر کار100فرامرز عباسيمهدي5اجاره070,000,000نمایش جزئیات
68347دفتر کار200وکيل آباد3وکيل آباد 83فروش30,000,0000نمایش جزئیات
104436دفتر کار160سرافرازاننبش فکوري 50فروش31,250,0005,000,000,000نمایش جزئیات
18857دفتر کار160سرافرازاننبش فکوري 50اجاره5,000,00050,000,000نمایش جزئیات
126375دفتر کار67سنابادابن سينا10 ساختمان بهشتفروش20,895,5221,400,000,000نمایش جزئیات
100522دفتر کار85پيروزي 1حدفاصل ميدان حر و پيروزي30،ساختمان پزشکانفروش17,000,0001,445,000,000نمایش جزئیات
126015دفتر کار11سجادچهارراه سجادپاساژ آرينفروش0400,000,000نمایش جزئیات
98376دفتر کار72شهرک آزادگانبين فکوري74و76فروش23,000,0001,656,000,000نمایش جزئیات
83739دفتر کار90بلوار جانبازمجتمع نيکا جنب پرومافروش22,000,0000نمایش جزئیات
122435دفتر کار150بلوار امامتامامت 24اجاره6,000,00030,000,000نمایش جزئیات
76554دفتر کار17سيدرضيسيدرضي39 مهران7اجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
78250دفتر کار45آب وبرقبين وکيل آباد26وهفت تيراجاره2,700,00020,000,000نمایش جزئیات
120529دفتر کار112احمد آبادپاساژ قسطنطنيهاجاره0240,000,000نمایش جزئیات
122258دفتر کار58راهنمائيراهنمايي 9اجاره4,000,00030,000,000نمایش جزئیات
65761دفتر کار170فرامرز عباسيفرامرز 15اجاره3,500,00030,000,000نمایش جزئیات
125659دفتر کار75سنابادسنايي11 مجتمع نصراجاره2,900,00020,000,000نمایش جزئیات
90377دفتر کار106پيروزي 1نبش پيروزي 74فروش13,000,0001,378,000,000نمایش جزئیات
118616دفتر کار122بلوار امامتبين آزادي16و18فروش00نمایش جزئیات
120327دفتر کار56بلوار جانبازجانباز مجتمع نيکااجاره3,600,00020,000,000نمایش جزئیات
57859دفتر کار50سجادحد فاصل چهارراه بهارو بزرگمهر پاساژ زمردفروش01,800,000,000نمایش جزئیات
121519دفتر کار60احمد آباداحمدآباد 10 پشت رستوران نارمکاجاره0150,000,000نمایش جزئیات
125282دفتر کار41فرامرز عباسيفرامرز30اجاره2,700,00010,000,000نمایش جزئیات
125058دفتر کار255وکيل آباد 2وکيل آباد 31فروش00نمایش جزئیات
125060دفتر کار78بلوار معلمبين معلم 8و10 برج آبشارفروش00نمایش جزئیات
125063دفتر کار30بلوار معلمبين معلم 43و45 ساختمان635فروش0580,000,000نمایش جزئیات
15812دفتر کار85حافظنبش حافظ22 ساختمان حافظفروش17,647,0591,500,000,000نمایش جزئیات
121430دفتر کار80احمد آبادابتدا احمد آباد پاساژ مرمرفروش22,000,0001,760,000,000نمایش جزئیات
121287دفتر کار85جاهدشهربين ميدان بوستان و بوستان 14اجاره500,00090,000,000نمایش جزئیات
124665دفتر کار18هنرستانهنرستان3اجاره1,500,00015,000,000نمایش جزئیات
83215دفتر کار15فرامرز عباسيابتداي فرامرز-پاساژدهقانفروش21,333,333320,000,000نمایش جزئیات
124550دفتر کار30شهرک آزادگاننبش دلاوران 16اجاره1,200,0005,000,000نمایش جزئیات
28405دفتر کار141قاسم آبادنبش شاهد77فروش42,553,1916,000,000,000نمایش جزئیات
92442دفتر کار52ميدان تربيتنبش ستاري22فروش19,230,7691,000,000,000نمایش جزئیات
122602دفتر کار120دانشجودانشجو19اجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
65168دفتر کار130بلوار فردوسيفردوسي16اجاره9,000,000150,000,000نمایش جزئیات
110073دفتر کار160ميدان تربيتتربيت8 قطعه سوم جنوبياجاره2,500,00060,000,000نمایش جزئیات
86833دفتر کار200جاهدشهربوستان14فروش00نمایش جزئیات
122364دفتر کار1000فلسطينبين فلسطين 15 و 17اجاره10,000,000500,000,000نمایش جزئیات
123512دفتر کار160سنابادبين قرني 6و 8 مجتمع پزشکي راداجاره4,500,00040,000,000نمایش جزئیات
919دفتر کار84سيدرضيسيدرضي39 دور ميدان مهرانفروش7,738,095650,000,000نمایش جزئیات
119999دفتر کار102ميدان تربيتمعلم 77 کوچه چهارم سمت راست ساختمان نويدفروش03,000,000,000نمایش جزئیات
121446دفتر کار110بلوار معلمنبش معلم 54 ساختمان مهدياجاره3,000,00070,000,000نمایش جزئیات
91056دفتر کار79هاشميههاشميه38اجاره3,200,00010,000,000نمایش جزئیات
89384دفتر کار90احمد آبادبين عدالت و محتشمياجاره1,000,00070,000,000نمایش جزئیات
26679دفتر کار75جاهدشهرحاشيه بوستان آرايشي اريکااجاره1,000,00020,000,000نمایش جزئیات
122928دفتر کار80پيروزي 1پيروزي43اجاره3,500,00040,000,000نمایش جزئیات
122910دفتر کار160استقلالبين استقلال10و12 جنب مجتمع آفتاباجاره8,000,00050,000,000نمایش جزئیات
115862دفتر کار150استقلالبين استقلال10و12 جنب مجتمع آفتاباجاره8,000,00050,000,000نمایش جزئیات
60323دفتر کار20ايرج ميرزاجلال 62اجاره1,000,00030,000,000نمایش جزئیات
120813دفتر کار100بلوار امامتامامت 24اجاره4,500,00030,000,000نمایش جزئیات
120816دفتر کار350بلوار امامتامامت 24اجاره12,000,00070,000,000نمایش جزئیات
90883دفتر کار75کوثربين کوثرشمالي 5و7 /ساختمان پزشکاناجاره5,000,0000نمایش جزئیات
122440دفتر کار50سجادچهارراه خيام ابتداي فرهاد قطعه دوماجاره2,300,00015,000,000نمایش جزئیات
122312دفتر کار30آب وبرقهفت تير 16اجاره3,000,0000نمایش جزئیات
122271دفتر کار7بلوار فردوسيحاشيه فردوسي مجتمع آهناجاره020,000,000نمایش جزئیات
122257دفتر کار50قاسم آبادبين شريعتي 14و16اجاره1,400,00010,000,000نمایش جزئیات
61436دفتر کار28فرامرز عباسينبش فرامرز 47اجاره1,000,0006,000,000نمایش جزئیات
119939دفتر کار76سجادبزرگمهر شمالي 2 ساختمان پزشکان بزرگمهراجاره4,000,00010,000,000نمایش جزئیات
103529دفتر کار105ميدان تربيتبين معلم67و69فروش13,000,0001,365,000,000نمایش جزئیات
96016دفتر کار350سجادخيام جنوبي10؛تالار سي کاجاجاره22,000,000100,000,000نمایش جزئیات
121973دفتر کار70وکيل آباد3وکيل آباد 77اجاره2,200,00015,000,000نمایش جزئیات
121959دفتر کار75پيروزي 1بين پيروزي 68 و چهارراه صياداجاره0100,000,000نمایش جزئیات
105045دفتر کار75کوثربين کوثر شمالي5و7اجاره5,000,0000نمایش جزئیات
121730دفتر کار150کوهسنگيکوهسنگي 4اجاره3,000,0000نمایش جزئیات
121681دفتر کار160نمايشگاهميدان نمايشگاه اولين قطعهفروش00نمایش جزئیات
119066دفتر کار15کوهسنگيجهان آرا 14اجاره50,00010,000,000نمایش جزئیات
121494دفتر کار70دانشجودانشجو 16اجاره2,100,00020,000,000نمایش جزئیات
121346دفتر کار400احمد آبادمقابل قائم 1اجاره7,000,00050,000,000نمایش جزئیات
70460دفتر کار100رضا شهربين پيروزي 12 و 14اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
119118دفتر کار100بلوار معلمبين چهارراه معلم و معلم 18 طبقه فوقاني چاپخانه زبرجدياناجاره4,000,00040,000,000نمایش جزئیات
121259دفتر کار300احمد آبادقائم 6اجاره6,000,00020,000,000نمایش جزئیات
121285دفتر کار50کلاهدوزکلاهدوز 11اجاره1,500,00035,000,000نمایش جزئیات
65475دفتر کار150دندانپزشکانمعلم 77/7 دومين ساختمان سمت راستفروش02,200,000,000نمایش جزئیات
121202دفتر کار63الهيهالهيه 3اجاره700,00025,000,000نمایش جزئیات
39448دفتر کار161قاسم آبادفلاحي15/2فروش00نمایش جزئیات
121012دفتر کار100سنابادتقاطع قرني و مجد پروژه ساينااجاره3,000,00010,000,000نمایش جزئیات
119111دفتر کار90سنابادتقاطع قرني و مجد پروژه ساينااجاره0100,000,000نمایش جزئیات
120971دفتر کار60راهنمائيبرج سلماناجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
11066دفتر کار44صياد شيرازيمجتمع زمردفروش20,000,000880,000,000نمایش جزئیات
81594دفتر کار65سيدرضيسيدرضي17/حاشيه ميداناجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
119062دفتر کار60استقلالابتداي بلوار استقلالاجاره1,000,00060,000,000نمایش جزئیات
120894دفتر کار60بلوار فردوسيثمانه15اجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
120805دفتر کار70احمد آبادبين احمدآباد21 و سه راه راهنمايي-ساختمان ديانااجاره0200,000,000نمایش جزئیات
34756دفتر کار90فرامرز عباسيبين فرامرز1و3 پاساژ آناهيتافروش8,333,333750,000,000نمایش جزئیات
47593دفتر کار300لادنلادن20اجاره6,000,00015,000,000نمایش جزئیات
106412دفتر کار100بلوار فرهنگنبش فرهنگ 30اجاره2,300,00010,000,000نمایش جزئیات
120670دفتر کار75کلاهدوزبين کلاهدوز 8و 10اجاره3,500,00010,000,000نمایش جزئیات
66135دفتر کار130بلوار فرهنگنبش معاد 4اجاره5,000,00030,000,000نمایش جزئیات
77227دفتر کار75پيروزي 1پيروزي70اجاره2,000,0005,000,000نمایش جزئیات
120449دفتر کار85هاشميهگلشن 1 برج آرميتاژاجاره7,000,00080,000,000نمایش جزئیات
120453دفتر کار100بلوار مجدبرج مجداجاره3,000,00040,000,000نمایش جزئیات
120458دفتر کار80سنابادنبش ابن سينا 3اجاره3,000,000100,000,000نمایش جزئیات
113866دفتر کار120هاشميههاشميه 13 ساختمان سايروسفروش20,000,0000نمایش جزئیات
55721دفتر کار82فکوريبين فکوري 6و8 ساختمان پزشکاناجاره2,300,00030,000,000نمایش جزئیات
91460دفتر کار96هنرستاننبش هنرستان 40فروش8,000,000768,000,000نمایش جزئیات
119919دفتر کار70دانشجوبين دانشجو 21 و چهارراه دانشجواجاره0100,000,000نمایش جزئیات
119920دفتر کار20دانشجودانشجو 21اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
57848دفتر کار160احمد آبادبين عارف و پرستار ساختمان44فروش00نمایش جزئیات
62078دفتر کار105هاشميههاشميه 18 ساختمان مدرن هاشميهفروش14,600,0001,533,000,000نمایش جزئیات
119793دفتر کار75بلوار معلممعلم 31اجاره1,800,00010,000,000نمایش جزئیات
118196دفتر کار80پيروزي 1مقابل سينما پيروزياجاره0120,000,000نمایش جزئیات
116528دفتر کار95نمايشگاهنمايشگاه15اجاره2,200,00015,000,000نمایش جزئیات
119635دفتر کار75احمد آبادنبش احمد آباد 1اجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
119677دفتر کار125بلوار معلمبين معلم 12و جلالاجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
119678دفتر کار150بلوار معلمبين معلم 12و جلالاجاره8,000,00050,000,000نمایش جزئیات
119679دفتر کار425بلوار معلمبين معلم 12و جلالاجاره18,000,000150,000,000نمایش جزئیات
81255دفتر کار85شهرک آزادگاندلاوران16فروش00نمایش جزئیات
119606دفتر کار120صياد شيرازيصياد 2/2اجاره3,000,0005,000,000نمایش جزئیات
119607دفتر کار62رضا شهرپيروزي 5 نبش دعبل خزائي 2اجاره1,200,00050,000,000نمایش جزئیات
40879دفتر کار40بلوار معلمبين معلم43و45اجاره300,00030,000,000نمایش جزئیات
113165دفتر کار260سجادبين سجاد 2و4فروش00نمایش جزئیات
99780دفتر کار114ميدان تربيتبين معلم 61 و 63فروش10,500,0001,197,000,000نمایش جزئیات
113936دفتر کار170قاسم آبادنبش فلاحي 77اجاره7,000,00050,000,000نمایش جزئیات
117822دفتر کار130بلوار فردوسيتقاطع فردوسي 20 و چهارراه مهدياجاره5,000,00020,000,000نمایش جزئیات
101708دفتر کار300سجادبهارستان18اجاره7,000,000200,000,000نمایش جزئیات
119386دفتر کار75راهنمائيميدان راهنمايي صادقي 13اجاره800,00025,000,000نمایش جزئیات
119396دفتر کار250احمد آبادملاصدرا27اجاره8,500,00020,000,000نمایش جزئیات
63907دفتر کار400قاسم آبادبين انديشه18و20فروش00نمایش جزئیات
117394دفتر کار90ملک آبادنبش فلسطين12 ساختمان کندواجاره6,700,00025,000,000نمایش جزئیات
117522دفتر کار117بلوار فرهنگبين فرهنگ 20و 22اجاره1,700,00050,000,000نمایش جزئیات
96560دفتر کار80صارميصارمي48 پيروزي51/9فروش0900,000,000نمایش جزئیات
111649دفتر کار120ميدان تربيتبين قانع 1و 3اجاره0100,000,000نمایش جزئیات
103288دفتر کار55سجادبين بيستون6و8 مجتمع پياماجاره0130,000,000نمایش جزئیات
108791دفتر کار1000سنابادبين قرني22و24فروش00نمایش جزئیات
108809دفتر کار70راهنمائيراهنمايي2اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
70849دفتر کار750صارميصارمي50 و ميدان حافظاجاره14,000,00020,000,000نمایش جزئیات
81569دفتر کار70احمد آبادبين پاستور و قائم ساختمان هدايتاجاره0100,000,000نمایش جزئیات
86101دفتر کار160فلسطينفلسطين 22؛مجتمع باراناجاره2,800,00010,000,000نمایش جزئیات
10643دفتر کار60شهرک آزادگاندلاوران11 قطعه آخر سمت راست فاز تجارياجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
73802دفتر کار60احمد آبادبين قائم ونشاط ساختمان 59فروش14,166,667850,000,000نمایش جزئیات
56430دفتر کار85احمد آباداحمد اباد9 طبقه فوقاني بانک سرمايهفروش00نمایش جزئیات
60333دفتر کار185بلوار معلمنبش چهارراه معلم,تقاطع سيدرضي و معلماجاره2,500,00050,000,000نمایش جزئیات
108423دفتر کار60سجادسجاد جنب بانک آينده ساختمان پزشکان نگيناجاره4,000,00010,000,000نمایش جزئیات
16977دفتر کار330دانشجودانشجو6اجاره5,000,00030,000,000نمایش جزئیات
41385دفتر کار700احمد آبادبين نشاط وقائم ساختمان مقيمياجاره68,000,000400,000,000نمایش جزئیات
108088دفتر کار170احمد آبادنبش قائم18-ساختمان پزشکان مغز و اعصابفروش10,000,0001,700,000,000نمایش جزئیات
108120دفتر کار170مطهري شماليمطهري شمالي21اجاره1,500,00050,000,000نمایش جزئیات
104088دفتر کار130صياد شيرازيتقاطع صياد و فکورياجاره3,500,00030,000,000نمایش جزئیات
107976دفتر کار30بلوار جانبازبين ميدان جانباز و خيابان ثمانهاجاره2,000,00035,000,000نمایش جزئیات
107912دفتر کار60سنابادبين سناباد 59 و چهارراه راهنمايياجاره1,600,00010,000,000نمایش جزئیات
59443دفتر کار90احمد آبادبين قائم و نشاط ساختمان 133اجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
81395دفتر کار105هاشميهنبش هاشميه6؛برج آباناجاره4,500,00020,000,000نمایش جزئیات
105916دفتر کار100هدايتتقاطع هدايت ومطهري شمالي؛نبش چهارراه استيکياجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
105961دفتر کار50الهيهالهيه 1 سه راه سوم سمت راستاجاره500,00010,000,000نمایش جزئیات
105966دفتر کار60راهنمائيراهنمايي 2 ساختمان گلاجاره098,000,000نمایش جزئیات
26483دفتر کار240هاشميههاشميه 40-بعد از چهارراه دوماجاره6,000,00030,000,000نمایش جزئیات
89087دفتر کار60راهنمائيسه راه راهنمايي/ساختمان گلفروش20,000,0001,200,000,000نمایش جزئیات
107420دفتر کار130فلسطيننبش منتظري 7 مجتمع تابکو واحد7فروش00نمایش جزئیات
107430دفتر کار170سنابادسنايي11,رامندي1اجاره1,500,00030,000,000نمایش جزئیات
107456دفتر کار78احمد آبادمحتشمي 1 مقابل دفتر هواپيمائي ايران ايراجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
107463دفتر کار250سرافرازانسرافراز 10 چهارراه اولاجاره5,000,00050,000,000نمایش جزئیات
107493دفتر کار120دانش آموزچهارراه دانش آموز مقابل بانک ملياجاره3,500,00010,000,000نمایش جزئیات
76742دفتر کار75سجادبين چهارراه بهار وبزرگمهر شمالي/مجتمع تنديساجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
107400دفتر کار160هنرستاننبش هنرستان 38اجاره0320,000,000نمایش جزئیات