کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهآدرسنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
83655خانه100ايرج ميرزاجلال72/24فروش01,350,000,000نمایش جزئیات
32218خانه100بلوار معلمحاشيه آموزگار بين صدف و دانشفروش10,000,0000نمایش جزئیات
77799خانه0فکوريفکوري 45 بهاران 6فروش00نمایش جزئیات
87547خانه290صياد شيرازيبين صياد39و41فروش02,800,000,000نمایش جزئیات
97456خانه250رضا شهرانوري3فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
99802خانه240قاسم آباداماميه20فروش9,473,6841,800,000,000نمایش جزئیات
96779خانه160فلسطينفلسطين 29 انتهاي کوچهفروش0950,000,000نمایش جزئیات
96811خانه580کلاهدوزکلاهدوز48فروش11,000,0000نمایش جزئیات
59870خانه300احمد آبادکفايي 1فروش15,442,5618,200,000,000نمایش جزئیات
74557خانه170سجادفرهاد25فروش01,600,000,000نمایش جزئیات
107740خانه140بلوار جانبازجانباز 7 تلاش 11 مهدي نيا 2فروش01,200,000,000نمایش جزئیات
96092خانه210نمايشگاهنمايشگاه11فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
63798خانه150هاشميههاشميه28/3فروش01,100,000,000نمایش جزئیات
91555خانه120سنابادآبکوه 17 ارم 6اجاره030,000,000نمایش جزئیات
110317خانه360سجادحامد جنوبي12اجاره6,000,000200,000,000نمایش جزئیات
16804خانه296بلوار امامتامامت42فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
81301خانه270صدفصدف29فروش7,000,0000نمایش جزئیات
98310خانه120ميدان تربيتمعلم75/7فروش14,000,0002,800,000,000نمایش جزئیات
98490خانه210رضا شهرخاقاني33-دقيقي15فروش9,000,0000نمایش جزئیات
103592خانه520راهنمائيتقاطع سلمان و کلاهدوزفروش05,500,000,000نمایش جزئیات
111829خانه240شهرک آزادگاندلاوران11؛دلشاد3فروش01,200,000,000نمایش جزئیات
111859خانه32صياد شيرازيشهرستاني11/3اجاره030,000,000نمایش جزئیات
111863خانه100سجادقدس3فروش12,200,0001,220,000,000نمایش جزئیات
111871خانه205شهرک بهارستانبهارستان 15فروش01,350,000,000نمایش جزئیات
111879خانه100قاسم آبادانديشه63اجاره600,00060,000,000نمایش جزئیات
111880خانه85قاسم آباداماميه 68/4اجاره750,00030,000,000نمایش جزئیات
111882خانه150قاسم آبادفلاحي54اجاره2,200,00030,000,000نمایش جزئیات
111883خانه70کوهسنگينامجو 16اجاره600,00040,000,000نمایش جزئیات
111886خانه150بلوار امامتامامت 31اجاره3,000,00040,000,000نمایش جزئیات
111889خانه75بلوار امامتامامت 31اجاره1,600,00020,000,000نمایش جزئیات
111900خانه310کوهسنگيپارس26فروش02,600,000,000نمایش جزئیات
111901خانه110قاسم آباداماميه66/چهارراه اول سمت راستاجاره850,00015,000,000نمایش جزئیات
111904خانه60فکوريويلا9اجاره1,000,00040,000,000نمایش جزئیات
111907خانه250رضا شهررودکي2اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
111914خانه198هاشميههاشميه32اجاره6,000,000200,000,000نمایش جزئیات
111915خانه198هاشميههاشميه32فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
40071خانه130سيدرضيسيدرضي46اجاره1,400,00020,000,000نمایش جزئیات
57767خانه700راهنمائيحاشيه راهنمايي روبه رو برج سلمانفروش08,500,000,000نمایش جزئیات
62158خانه350احمد آبادحاشيه ميدان تقي آباد جنب نانواييفروش035,000,000,000نمایش جزئیات
83519خانه400قاسم آبادبين شاهد 73و 75فروش00نمایش جزئیات
90293خانه140سيدرضيسيدرضي30اجاره2,000,000100,000,000نمایش جزئیات
93827خانه310قاسم آبادميثاق 5 آزاده 20فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
99730خانه130قاسم آباداديب6-اولين چهارراه سمت راست-شريعتي 31/14فروش01,400,000,000نمایش جزئیات
99857خانه930راهنمائيراهنمايي14فروش12,000,0000نمایش جزئیات
103180خانه270قاسم آبادفلاحي 16 هاشمي مهنه 15فروش02,100,000,000نمایش جزئیات
103539خانه90سنابادقرني2فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
108409خانه0کوهسنگيحکيم نظامي 26فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
111795خانه90ميثاقميثاف20اجاره0120,000,000نمایش جزئیات
111798خانه250فکوريفکوري35فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
111800خانه95نامجونامجو12اجاره300,00060,000,000نمایش جزئیات
111801خانه95نامجونامجو12فروش0430,000,000نمایش جزئیات
111802خانه75ميدان تربيتمعلم 64/1اجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
111811خانه34کوهسنگيانتهاي بهشتي 36 اميد 7اجاره500,0004,000,000نمایش جزئیات
111814خانه50کوثرکوثر شمالي 35اجاره750,0007,000,000نمایش جزئیات
111826خانه160قاسم آبادفلاحي32؛فاطميه15فروش01,250,000,000نمایش جزئیات
111833خانه285ميدان تربيتمقابل معلم 60فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
111842خانه140وکيل آباد3بين وکيل آباد57و59اجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
111843خانه125بلوار فردوسيثمانه 18اجاره1,500,00050,000,000نمایش جزئیات
111845خانه85پيروزي2بين پيروزي 16 و ميدان سلماناجاره1,300,00010,000,000نمایش جزئیات
111854خانه160رضا شهربين نوفل 22 و 24اجاره3,000,00010,000,000نمایش جزئیات
17211خانه220فرامرز عباسيفرامرز عباسي10فروش00نمایش جزئیات
67773خانه380قاسم آباداماميه 15فروش02,300,000,000نمایش جزئیات
70552خانه850سازمان آبشهيد صادقي،نرسيده به ششصد دستگاه، جنب تعاوني روزنامه خراسانفروش00نمایش جزئیات
70553خانه140سازمان آبشهيد صادقي،نرسيده به ششصد دستگاه، جنب روزنامه خراساناجاره3,300,00015,000,000نمایش جزئیات
78304خانه0سنابادبين آبکوه22و24 قطعه دومفروش04,600,000,000نمایش جزئیات
81932خانه150سيدرضيسيدرضي28فروش00نمایش جزئیات
109606خانه90شهرک آزادگانغزال 14اجاره100,00050,000,000نمایش جزئیات
109961خانه90فلسطيندستغيب33اجاره3,200,00020,000,000نمایش جزئیات
68338خانه138شهرک طالقانيبهارستان7اجاره2,000,00050,000,000نمایش جزئیات
101925خانه160شهرک طالقانيبهارستان7اجاره2,500,000100,000,000نمایش جزئیات
101927خانه298شهرک طالقانيبهارستان7اجاره5,000,000150,000,000نمایش جزئیات
107974خانه130آموزگاربين آموزگار 64 و 66فروش5,769,231750,000,000نمایش جزئیات
75185خانه300فارغ التحصيلاننبش فارغ التحصيلان8فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
107498خانه0سيدرضيسيدرضي 29 قبل از چهارراه اولفروش14,000,0003,500,000,000نمایش جزئیات
107572خانه270شهرک آزادگانفکوري58،فرقاني15فروش02,300,000,000نمایش جزئیات
21837خانه0ايرج ميرزاجلال 60فروش10,400,0001,300,000,000نمایش جزئیات
103392خانه0سنابادسناباد15فروش00نمایش جزئیات
107232خانه570فکورينبش فکوري 2فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
104008خانه120شهرک آزادگانفکوري 59 قائمي 16فروش0800,000,000نمایش جزئیات
14125خانه302صياد شيرازيشهرستاني11/4فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
3050خانه440صارميصارمي 4فروش00نمایش جزئیات
47500خانه192هاشميههاشميه30فروش06,200,000,000نمایش جزئیات
90261خانه120پيروزي2پيروزي18.نبش حق شناس4/10فروش00نمایش جزئیات
32210خانه0رضا شهرخاقاني39فروش9,000,0000نمایش جزئیات
74958خانه219بلوار امامتامامت 23فروش05,500,000,000نمایش جزئیات
85551خانه320بلوار امامتامامت 25فروش03,200,000,000نمایش جزئیات
90660خانه0راهنمائيراهنمايي 26/چهار راه اول سمت راست صداقت 5فروش00نمایش جزئیات
68855خانه381سنابادتکتم شمالي21فروش7,500,0000نمایش جزئیات
534خانه300بلوار امامتامامت 10فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
94179خانه125ايرج ميرزاجلال 70اجاره090,000,000نمایش جزئیات
109882خانه145دندانپزشکانبين دندانپزشکان و دادگراجاره2,500,00050,000,000نمایش جزئیات
109895خانه240راهنمائيراهنمايي 26 چهارراه اول سمت چپاجاره0300,000,000نمایش جزئیات
109931خانه67صياد شيرازيشهرستاني13/5اجاره600,00030,000,000نمایش جزئیات
109918خانه250سنابادکاشف غربي؛بعد ازچهارراه دوم،مقابل بوستان علوياجاره0250,000,000نمایش جزئیات
88919خانه150کلاهدوزاسفندياني1فروش01,000,000,000نمایش جزئیات
76394خانه60قاسم آبادحجاب 10اجاره600,00010,000,000نمایش جزئیات
85185خانه0سنابادبين آبکوه22و24 قطعه دومفروش01,800,000,000نمایش جزئیات
86903خانه140بلوار امامتامامت23اجاره2,400,00030,000,000نمایش جزئیات
95988خانه320قاسم آبادفلاحي 38/14فروش02,850,000,000نمایش جزئیات
96217خانه70سيدرضيسيدرضي40-جنب آرايشگاهفروش01,200,000,000نمایش جزئیات
97171خانه270سيدرضيبين سيدرضي31و33فروش9,500,0000نمایش جزئیات
103680خانه0هاشميههاشميه 32فروش12,307,6921,600,000,000نمایش جزئیات
111701خانه0سنابادسناباد58فروش10,714,2861,500,000,000نمایش جزئیات
111742خانه200بلوار امامتامامت18/بعد از چهارراه اولفروش17,964,0723,000,000,000نمایش جزئیات
111743خانه170قاسم آبادحجاب 10فروش01,150,000,000نمایش جزئیات
111766خانه0دکتر بهشتيبهشتي 32فروش4,957,265580,000,000نمایش جزئیات
111785خانه135کوهسنگيجهان آرا4اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
26907خانه170وکيل آباد1وکيل آباد10 لاله 1اجاره0300,000,000نمایش جزئیات
36956خانه190قائم مقامقائم مقام28فروش03,200,000,000نمایش جزئیات
39366خانه110فارغ التحصيلانفارغ3و5اجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
62252خانه220قاسم آبادنرسيده به فاطميه 15فروش01,400,000,000نمایش جزئیات
63760خانه100احمد آباددادگر3اجاره1,800,00010,000,000نمایش جزئیات
69985خانه135فلسطينفلسطين 28/7فروش00نمایش جزئیات
110070خانه115بلوار معلممعلم35/نبش چهارراهاجاره2,300,00020,000,000نمایش جزئیات
96230خانه220فلسطينانتهاي ناصر خسرو 19فروش03,600,000,000نمایش جزئیات
99709خانه300احمد آبادانتهاي پرستار 5فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
99815خانه217سرافرازانسرافرازان40-پايداري1/8فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
111671خانه187قاسم آباداديب جنوبي7/3فروش01,450,000,000نمایش جزئیات
111674خانه160کوهسنگيجهان آرا6؛اميد6؛کوچه چهارم دست چپاجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
111676خانه0بلوار امامتامامت 14فروش20,000,0005,000,000,000نمایش جزئیات
111680خانه150فرامرز عباسينبش بنفشه 8اجاره1,400,00040,000,000نمایش جزئیات
111684خانه190دانش آموزدانش آموز 32فروش01,170,000,000نمایش جزئیات
111694خانه330سنابادسناباد 61فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
111706خانه100قاسم آبادمشکيني 27فروش0800,000,000نمایش جزئیات
111714خانه50دانش آموزدانش آموز29؛بعدازچهارراه اولاجاره600,00010,000,000نمایش جزئیات
111715خانه158فکوريفکوري6اجاره0250,000,000نمایش جزئیات
111726خانه165کوهسنگيرودکي16اجاره0150,000,000نمایش جزئیات
111733خانه120سيدرضيسيدرضي36اجاره2,300,00020,000,000نمایش جزئیات
12004خانه160قاسم آبادشريعتي68 نرگس4 مقابل مسجدفروش00نمایش جزئیات
37956خانه560احمد آبادمحتشمي17فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
67975خانه340لادنلادن25؛گلديس16/8فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
83056خانه568استقلالبين استقلال 1و3فروش08,000,000,000نمایش جزئیات
105619خانه250قاسم آبادحجاب 18فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
108330خانه70اميرکبيرامير کبير7،پارس9اجاره1,650,00010,000,000نمایش جزئیات
89429خانه287احمد آباداحمداباد10فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
100139خانه0قاسم آبادشريعتي59فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
87579خانه130اقبال لاهورياقبال23اجاره850,00085,000,000نمایش جزئیات
103824خانه60شهرک آزادگاندلاوران20 نخل17فروش0240,000,000نمایش جزئیات
81417خانه0بلوار امامتامامت 1فروش07,500,000,000نمایش جزئیات
93513خانه170سجادفرهاد 25فروش01,600,000,000نمایش جزئیات
84581خانه200بلوار امامتامامت25فروش01,600,000,000نمایش جزئیات
97253خانه0پيروزي2پيروزي 24 حق شناس 12فروش11,914,8942,800,000,000نمایش جزئیات
21194خانه100شهرک آزادگاندلاوران20 نخل17فروش0420,000,000نمایش جزئیات
53539خانه247بلوار معلممعلم 8فروش05,600,000,000نمایش جزئیات
103644خانه115سرافرازانسرافرازان 11فروش01,600,000,000نمایش جزئیات
93164خانه0سنابادمجد27فروش00نمایش جزئیات
96166خانه0راهنمائيراهنمائي20/1؛جنب برج سلمانفروش02,300,000,000نمایش جزئیات
80466خانه0سنابادانتهاي سناباد؛جنب بانک خونفروش03,700,000,000نمایش جزئیات
103467خانه255سنابادسناباد 6/2فروش10,000,0000نمایش جزئیات
72688خانه150پيروزي 1پيروزي 42 پيله چيان1فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
107358خانه160شهرک آزادگاندلاوران20 نخل17فروش0660,000,000نمایش جزئیات
107359خانه1200رضا شهررضوي19فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
107627خانه180دانشجودانشجو 28 مهران 31اجاره3,000,000100,000,000نمایش جزئیات
108277خانه110کوهسنگيهمت 8فروش0610,000,000نمایش جزئیات
108223خانه449کوهسنگيبين حکيم نظامي 3و5فروش07,150,000,000نمایش جزئیات
104283خانه900هاشميههاشميه 65فروش08,500,000,000نمایش جزئیات
109888خانه180دانشجودانشجو31اجاره0200,000,000نمایش جزئیات
13623خانه75پيروزي2پيروزي20 عليزاده12اجاره1,600,0005,000,000نمایش جزئیات
111584خانه200ايرج ميرزاجلال 46 بين چهارراه دوم و سوماجاره3,800,00030,000,000نمایش جزئیات
111589خانه160دانش آموزدانش آموز 1فروش04,250,000,000نمایش جزئیات
111608خانه120لادنلادن 35 گلديس 12 شهرآرا 1/1اجاره1,550,00010,000,000نمایش جزئیات
111612خانه684راهنمائيبعد از سلمان فارسي 9فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
111622خانه80کوهسنگيرودکي22/اولين بن بست سمت راستاجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
111623خانه75بلوار جانبازجانباز 7اجاره1,100,0008,000,000نمایش جزئیات
111649خانه120ميدان تربيتبين قانع 1و 3اجاره1,000100,000,000نمایش جزئیات
111654خانه80شهرک آزادگانفکوري 59 قائمي 16اجاره1,100,00015,000,000نمایش جزئیات
111656خانه300صارميصارمي52/چراغچي25فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
19735خانه400بلوار امامتامامت11فروش04,300,000,000نمایش جزئیات
82775خانه290دانشجوقائم مقام44فروش01,950,000,000نمایش جزئیات
92679خانه120قاسم آبادحاشيه شاهد59فروش03,300,000,000نمایش جزئیات
4110خانه450صدفصدف29فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
80046خانه1503سنابادچهارراه پل خاکي جنب تالارکسريفروش010,500,000,000نمایش جزئیات
91502خانه84صدفبين صدف 21 و چهارراه صدففروش00نمایش جزئیات
92536خانه330فرامرز عباسيآزادي41فروش00نمایش جزئیات
99602خانه280قاسم آبادبين اماميه66و68 ؛ 12متري پرورشفروش00نمایش جزئیات
102994خانه280قاسم آبادبين شاهد59و61فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
103323خانه0احمد آبادابوذر غفاري 35فروش20,000,0000نمایش جزئیات
106789خانه180قاسم آبادشريعتي 29/11فروش8,333,3331,500,000,000نمایش جزئیات
111532خانه85سيدرضيبين سيدرضي 34و36اجاره2,700,00030,000,000نمایش جزئیات
111533خانه65لادنلادن19اجاره800,00020,000,000نمایش جزئیات
111538خانه30وکيل آباد3وکيل آباد79؛نبش پژوهش11اجاره600,0006,000,000نمایش جزئیات
111539خانه380سازمان آبوحدت 5اجاره9,000,000150,000,000نمایش جزئیات
111559خانه160بلوار امامتامامت34فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
111564خانه215بلوار مجدمجد14فروش01,350,000,000نمایش جزئیات
111565خانه81کوهسنگيجهان آرا2فروش0450,000,000نمایش جزئیات
111568خانه250سيدرضيسيدرضي 38فروش00نمایش جزئیات
111572خانه75نامجونامجو17اجاره065,000,000نمایش جزئیات
111574خانه1100احمد آبادابوذر 22اجاره5,000,0001,100,000,000نمایش جزئیات
5178خانه250ايرج ميرزاجلال 36فروش03,600,000,000نمایش جزئیات
30921خانه180دانش آموزدانش آموز23فروش00نمایش جزئیات
46206خانه500احمد آبادحاشيه احمدآباد بين عدالت ومحتشمي .پوشاک ماه عسلفروش00نمایش جزئیات
54054خانه450استقلالبين چهارراه ميلاد و استقلال 3فروش00نمایش جزئیات
62912خانه158هاشميههاشميه 44/2فروش01,050,000,000نمایش جزئیات
65253خانه140قاسم آبادشريعتي 39/22اجاره1,500,00020,000,000نمایش جزئیات
72010خانه150سنابادتورج30فروش5,000,0000نمایش جزئیات
109816خانه270بلوار امامتامامت 27اجاره0320,000,000نمایش جزئیات
109817خانه130بلوار امامتامامت 27اجاره0120,000,000نمایش جزئیات
108470خانه100اقدسيهاقدسيه9؛رحماني8،سمت چپاجاره042,000,000نمایش جزئیات
107870خانه260وکيل آباد 2بين وکيل آباد 47و 49اجاره0450,000,000نمایش جزئیات
108169خانه100کوهسنگياميد 3فروش0500,000,000نمایش جزئیات
108175خانه110کوهسنگيجهان آرا8فروش0420,000,000نمایش جزئیات
25661خانه400استقلالبين استقلال1و3فروش00نمایش جزئیات
100027خانه1000بلوار فردوسيبين ميدان استقلال و چهارراه فرامرزفروش012,000,000,000نمایش جزئیات
107421خانه603سجادبهار18فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
107542خانه0سجادبين بزرگمهر شمالي و امين جنب بانک صادراتفروش015,500,000,000نمایش جزئیات
19023خانه640فرامرز عباسيبنفشه7فروش00نمایش جزئیات
107237خانه300پيروزي2بين پيروزي 22و 24 حق شناس 12فروش03,100,000,000نمایش جزئیات
100411خانه200فکوريبين فکوري 11 و ميدان صياد جنب بانک مسکنفروش02,300,000,000نمایش جزئیات
100413خانه400فکوريبين فکوري 6 و ميدان صياد جنب برج آسمان مقابل بانک مسکنفروش014,000,000,000نمایش جزئیات
14714خانه72رضا شهربين خاقاني24و26فروش01,400,000,000نمایش جزئیات
49402خانه580سجادآزادي11فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
96822خانه400سجادبيستون14فروش05,200,000,000نمایش جزئیات
90275خانه100آموزگارنرسيده به آموزگار65فروش12,000,0000نمایش جزئیات
54904خانه210رضا شهرپيروزي 3 رودکي 4فروش00نمایش جزئیات
95916خانه262رضا شهربين خاقاني 5 و 7فروش02,600,000,000نمایش جزئیات
85993خانه844فارغ التحصيلانفارغ التحصيلان20فروش07,500,000,000نمایش جزئیات
51566خانه205رضا شهررضوي6فروش01,300,000,000نمایش جزئیات
51870خانه680رضا شهررضوي8 پشت بانک صادراتفروش05,500,000,000نمایش جزئیات
12137خانه175بلوار معلممعلم21 چهارراه اول سمت چپفروش03,200,000,000نمایش جزئیات
77056خانه400بلوار معلمبين معلم17و19،جنب موسسه کوثرفروش010,000,000,000نمایش جزئیات
107186خانه0سرافرازانسرافرازان 19فروش8,214,2861,150,000,000نمایش جزئیات
80876خانه700سرافرازانسرافراز 49/2فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
97186خانه300هاشميههاشميه38فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
107575خانه200ميدان تربيتشريف1فروش12,500,0000نمایش جزئیات
104385خانه80صارميصارمي 10 بعد از چهارراه اولفروش01,200,000,000نمایش جزئیات
109750خانه250بلوار امامتامامت 72اجاره1,500,000250,000,000نمایش جزئیات
109643خانه42احمد آبادابوذر 35اجاره200,00035,000,000نمایش جزئیات
95041خانه220کلاهدوزکلاهدوز 37 تورج 27اجاره0350,000,000نمایش جزئیات
2274خانه170وکيل آباد1بين وکيل آباد34و36؛جنب آجيل فروشي برادران حسينيفروش00نمایش جزئیات
80433خانه70شهرک آزادگانبين فکوري72و74اجاره2,300,00015,000,000نمایش جزئیات
82961خانه345هنرستانبين هنرستان 19و21فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
83993خانه120قاسم آبادشريعتي6فروش01,000,000,000نمایش جزئیات
93292خانه250کلاهدوزکلاهدوز 42/7فروش00نمایش جزئیات
94629خانه100سرافرازانسرافراز 35اجاره1,800,00040,000,000نمایش جزئیات
104942خانه450احمد آبادناصرخسرو 20فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
107106خانه188هاشميههاشميه27اجاره5,000,000100,000,000نمایش جزئیات
111460خانه100کلاهدوزکلاهدوز 36 اسفندياني4/7فروش0900,000,000نمایش جزئیات
111461خانه340شهرک آزادگاندلاوران9فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
111462خانه120اقدسيهاقدسيه 3 فرشي6فروش01,100,000,000نمایش جزئیات
111463خانه365قاسم آبادحسابي20فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
111471خانه120اقدسيهاقدسيه 3 فرشي6اجاره100,00085,000,000نمایش جزئیات
111476خانه60سرافرازانسرافرازان25/نياوران13اجاره060,000,000نمایش جزئیات
111480خانه0بلوار امامتامامت52فروش03,400,000,000نمایش جزئیات
111485خانه45وکيل آباد3وکيل آباد 57 نبش کوچه اولاجاره800,0005,000,000نمایش جزئیات
111495خانه370فکوريويلا9اجاره2,500,000100,000,000نمایش جزئیات
111502خانه90سرافرازانسرافراز 19اجاره1,300,00015,000,000نمایش جزئیات
23702خانه120راهنمائيبين دستغيب7و9اجاره500,000100,000,000نمایش جزئیات
35196خانه500فرامرز عباسيبين ميدان استقلال وچهارراه فرامرزفروش06,500,000,000نمایش جزئیات
37222خانه160صياد شيرازيصياد57فروش00نمایش جزئیات
40835خانه190قاسم آباداديب42/8فروش00نمایش جزئیات
75713خانه220کلاهدوزکلاهدوز37فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
675خانه0قائم مقامحاشيه 20 متري -قائم مقام 46فروش12,000,0000نمایش جزئیات
72637خانه410احمد آبادبين پاستور4و6فروش15,500,0000نمایش جزئیات
81501خانه0پيروزي2پيروزي15/1فروش00نمایش جزئیات
81502خانه0پيروزي2پيروزي15/1فروش00نمایش جزئیات
84620خانه500پيروزي 1پيروزي59فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
95152خانه160وکيل آباد1بين وکيل آباد34و36فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
97241خانه116قاسم آبادحجاب27فروش00نمایش جزئیات
99220خانه300احمد آبادمحتشمي3فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
99251خانه0فلسطيندستغيب 10 بين سخاوتي 1 و قدسفروش16,000,0004,000,000,000نمایش جزئیات
100155خانه290رضا شهرانوري 3فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
111379خانه130پيروزي2پيروزي 20 عليزاده 12فروش00نمایش جزئیات
111400خانه0قائم مقامحاشيه 20 متري -قائم مقام 46فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
111405خانه200قاسم آبادشريعتي45/5اجاره0145,000,000نمایش جزئیات
111407خانه70قاسم آبادشريعتي45/5اجاره040,000,000نمایش جزئیات
111408خانه186نامجوانتها نامجو10فروش0850,000,000نمایش جزئیات
111409خانه130قاسم آبادشريعتي45/5اجاره0100,000,000نمایش جزئیات
111416خانه0شهرک بهارستانارغوان10فروش00نمایش جزئیات
111421خانه0بلوار امامتامامت 32فروش13,600,0003,400,000,000نمایش جزئیات
111433خانه126سنابادآبکوه 7 دانشسراي شمالي 7فروش9,000,0000نمایش جزئیات
111439خانه170رضا شهرانوري 6اجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
111456خانه126ايرج ميرزابين جلال 30 و 32فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
13176خانه260رضا شهرکلانتري پايين ميدان تلويزيون و ميدان پارک روبروي هتل پرديسانفروش00نمایش جزئیات
13662خانه120قائم مقامحاشيه 20 متري -قائم مقام 46فروش15,000,0000نمایش جزئیات
19451خانه210شهرک طالقانيبهارستان15فروش7,000,0000نمایش جزئیات
57981خانه850احمد آبادرضا 1فروش012,000,000,000نمایش جزئیات
109814خانه65بلوار فرهنگفرهنگ 15اجاره065,000,000نمایش جزئیات
109482خانه67فکوريفکوري 5اجاره600,00035,000,000نمایش جزئیات
26284خانه170قاسم آبادفلاحي90اجاره1,500,00020,000,000نمایش جزئیات
107716خانه67فکوريفکوري 5فروش0430,000,000نمایش جزئیات
104202خانه160شهرک آزادگانبين فکوري79و81اجاره0150,000,000نمایش جزئیات
94914خانه220سنابادتورج 27اجاره0330,000,000نمایش جزئیات
34573خانه450فرامرز عباسيفرامرز 6فروش05,500,000,000نمایش جزئیات
100171خانه130بلوار جانبازجانباز9؛بين وصال10و12فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
91348خانه170سجادفرهاد 27 جنب نوين باطريفروش00نمایش جزئیات
8082خانه105بلوار امامتامامت62فروش02,300,000,000نمایش جزئیات
103507خانه90سيدرضيسيدرضي18فروش01,550,000,000نمایش جزئیات
17426خانه200بلوار معلمنرسيده به معلم41فروش00نمایش جزئیات
77914خانه600سجادبزرگمهرجنوبي12فروش22,000,0000نمایش جزئیات
77020خانه500فرامرز عباسي6 بهارانفروش03,000,000,000نمایش جزئیات
5162خانه330آب وبرقارشاد7 فکوري24/8 سر دونبشفروش05,000,000,000نمایش جزئیات
109486خانه80پيروزي2پيروزي 17اجاره090,000,000نمایش جزئیات
109468خانه200فلسطينفلسطين 11اجاره6,500,000100,000,000نمایش جزئیات
109479خانه212احمد آباد(بخارايي4 يا بخارايي2(پلاک30اجاره7,000,00050,000,000نمایش جزئیات
109547خانه71نامجونامجو12اجاره400,00055,000,000نمایش جزئیات
573خانه500کوثرکوثرجنوبي 16-نبش چهارراه اولفروش02,500,000,000نمایش جزئیات
96555خانه175بلوار فرهنگسروش 26فروش03,700,000,000نمایش جزئیات
96804خانه250سيدرضيسيد رضي63فروش00نمایش جزئیات
98430خانه1160احمد آبادمقابل هتل هما/مجتمع همافروش038,000,000,000نمایش جزئیات
100183خانه170صياد شيرازيصياد23،نور5فروش03,400,000,000نمایش جزئیات
100196خانه121قاسم آباداماميه 47فروش01,250,000,000نمایش جزئیات
102149خانه364هنرستانهنرستان 31فروش13,500,0000نمایش جزئیات
103460خانه0دانش آموزبين دانش آموز 28و30فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
103463خانه150هاشميههاشميه 28/10فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
106921خانه350سنابادثنايي 11فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
111340خانه160نامجونامجو12اجاره0200,000,000نمایش جزئیات
111347خانه120نامجونامجو8اجاره1,800,00020,000,000نمایش جزئیات
111353خانه60نامجونامجو8اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
111355خانه116کلاهدوزبين کلاهدوز19و21اجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
111359خانه123قاسم آباداستاديوسفي 13 کوچه اول سمت راستفروش4,959,350610,000,000نمایش جزئیات
111364خانه110کوهسنگيجهان آرا 6فروش0640,000,000نمایش جزئیات
15613خانه337سجادخيام جنوبي11فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
22868خانه923سجادبين شقايق وپامچالفروش00نمایش جزئیات
39123خانه1200فرامرز عباسيفرامرز30 حاشيه فارابيفروش17,000,0000نمایش جزئیات
59153خانه95قاسم آباداماميه 66/1 کوچه پرورشاجاره850,00043,000,000نمایش جزئیات
77734خانه320فلسطينفلسطين26/بعد از چهارراه اولفروش06,000,000,000نمایش جزئیات
82392خانه450قاسم آبادبين شاهد65و67فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
84615خانه100فلسطينفلسطين22اجاره090,000,000نمایش جزئیات
85845خانه160فکوريفکوري33فروش01,050,000,000نمایش جزئیات
86360خانه300سازمان آبصادقي 10فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
88702خانه420اقبال لاهورياقبال19فروش00نمایش جزئیات
97692خانه260پيروزي2پيروزي 20 حق شناس 3 پيروزي 18/1فروش9,689,9222,500,000,000نمایش جزئیات
101931خانه450بلوار معلمبين معلم 33و35فروش00نمایش جزئیات
103389خانه450استقلالبين استقلال4 و چهارراه ميلادفروش07,000,000,000نمایش جزئیات
106718خانه110قاسم آباديوسفيه7/4فروش0350,000,000نمایش جزئیات
106890خانه125بلوار مجدمجد17فروش0600,000,000نمایش جزئیات
107042خانه400بلوار معلممعلم1فروش15,000,0017,500,000,000نمایش جزئیات
107064خانه240شهرک آزادگانارغوان2فروش7,812,5002,500,000,000نمایش جزئیات
111266خانه120بلوار مجدمجد16/6-خيابان صاحب الزمانفروش0420,000,000نمایش جزئیات
111272خانه80نامجوجهان آرا10فروش5,666,667255,000,000نمایش جزئیات
111278خانه100کوهسنگيجهان آرا 10فروش0800,000,000نمایش جزئیات
111279خانه65سرافرازانسرافراز 47اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
111282خانه85احمد آبادبخارايي13اجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
111289خانه80قاسم آباداستاد يوسفي26اجاره1,350,00010,000,000نمایش جزئیات
111312خانه265قاسم آبادحسابي 20اجاره0220,000,000نمایش جزئیات
29668خانه260استقلالبين استقلال 1و3فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
48039خانه215احمد آبادابوذر غفاري25فروش04,700,000,000نمایش جزئیات
68693خانه500رضا شهرنبش کلانتري3/نوفل4/3فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
70306خانه80قاسم آباداديب51اجاره400,00020,000,000نمایش جزئیات
74573خانه450ايرج ميرزاجلال58فروش03,200,000,000نمایش جزئیات
77223خانه180بلوار امامتامامت 25فروش01,300,000,000نمایش جزئیات
77284خانه370قاسم آبادحسابي جنوبي1فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
109438خانه160بلوار فرهنگفرهنگ19/رضوي11اجاره2,000,000100,000,000نمایش جزئیات
107163خانه604فرامرز عباسيفرامرز 15 رسالت 31فروش00نمایش جزئیات
95340خانه200پيروزي 1بعد از پيروزي33فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
15109خانه170بلوار جانبازنبش جانباز7فروش35,000,0000نمایش جزئیات
107677خانه800سجادبزرگمهر جنوبي 13/1اجاره20,000,000150,000,000نمایش جزئیات
107915خانه101کوهسنگيپارس4فروش0590,000,000نمایش جزئیات
106066خانه75فرامرز عباسيفرامرز 26اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
107563خانه145دانشجوحاشيه فرهنگ بعد از دانشجواجاره2,500,000100,000,000نمایش جزئیات
93785خانه140نمايشگاهنمايشگاه 7فروش00نمایش جزئیات
100613خانه130بلوار امامتامامت 45اجاره2,500,00050,000,000نمایش جزئیات
17195خانه180وکيل آباد3آزادگان4فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
6787خانه194شهرک آزادگانفکوري79فروش8,200,0001,590,800,000نمایش جزئیات
103373خانه600احمد آبادنبش عدالت 3فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
109577خانه60شهرک آزادگانآرمان 20اجاره400,00040,000,000نمایش جزئیات
77473خانه525فرامرز عباسيفخر 12فروش05,500,000,000نمایش جزئیات
93113خانه900سجادبهارستان 17فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
99266خانه80فلسطينفلسطين 24 کوچه اول سمت راستفروش00نمایش جزئیات
100116خانه350پيروزي2مقابل جام عسلاجاره8,000,00050,000,000نمایش جزئیات
101933خانه125قاسم آبادحسابي 47 راستي 14اجاره1,000,00050,000,000نمایش جزئیات
106816خانه242جاهدشهربوستان 29فروش01,600,000,000نمایش جزئیات
111226خانه240راهنمائيراهنمائي26 يا سناباد59،تقاطع دومفروش01,700,000,000نمایش جزئیات
111227خانه240راهنمائيراهنمائي26 يا سناباد59،تقاطع دوماجاره0350,000,000نمایش جزئیات
111230خانه0سنابادسناباد 7فروش8,083,1413,500,000,000نمایش جزئیات
111236خانه195شهرک آزادگانفکوري79اجاره1,000,000150,000,000نمایش جزئیات
111241خانه100رضا شهرحاشيه دعبل خزائياجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
111243خانه50قاسم آبادبين استاد يوسفي27و29اجاره030,000,000نمایش جزئیات
111258خانه170سيدرضيسيدرضي20/نبش چهارراه اولاجاره2,600,00020,000,000نمایش جزئیات
111261خانه350احمد آبادملاصدرا18اجاره0500,000,000نمایش جزئیات
111262خانه700احمد آبادملاصدرا18اجاره01,000,000,000نمایش جزئیات
111265خانه162قاسم آبادشريعتي31/2/يا اديب6فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
111273خانه110کوهسنگيکوهسنگي 20 امير کبير 5اجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
12509خانه260بلوار امامتامامت35فروش00نمایش جزئیات
24632خانه350پيروزي2مقابل جام عسلفروش35,000,0000نمایش جزئیات
29751خانه120هاشميههاشميه 36اجاره2,500,00025,000,000نمایش جزئیات
37208خانه240آب وبرقنبش هفت تير33فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
45766خانه660احمد آبادابوذر 30فروش07,800,000,000نمایش جزئیات
49766خانه270قاسم آباداماميه10فروش0980,000,000نمایش جزئیات
52261خانه360سجادخيام6فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
60484خانه105قاسم آباداديب 50/10اجاره1,600,00030,000,000نمایش جزئیات
65407خانه330احمد آبادرضا 15فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
74754خانه195سيدرضيسيدرضي 46فروش00نمایش جزئیات
91746خانه120شهرک طالقانيارغوان 12فروش01,300,000,000نمایش جزئیات
94989خانه360شهرک آزادگاندلاوران 19فروش00نمایش جزئیات
101182خانه445فرامرز عباسيانتهاي فرامرز 24 - آزادي 57فروش05,500,000,000نمایش جزئیات
103661خانه190پيروزي2پيروزي24؛ميرکي6فروش01,950,000,000نمایش جزئیات
106727خانه180قاسم آبادحسابي43/2فروش01,100,000,000نمایش جزئیات
106825خانه500احمد آبادبين پاستور و ابومسلمفروش012,000,000,000نمایش جزئیات
111136خانه840سجادحاشيه جاميفروش35,000,0000نمایش جزئیات
111143خانه80هاشميههاشميه 35اجاره200,000100,000,000نمایش جزئیات
111144خانه160هاشميههاشميه 35اجاره6,800,00050,000,000نمایش جزئیات
111161خانه0نمايشگاهنمايشگاه 3فروش10,416,6672,500,000,000نمایش جزئیات
111164خانه150قاسم آباداماميه13اجاره2,000,00040,000,000نمایش جزئیات
111166خانه330قاسم آباداماميه13فروش02,700,000,000نمایش جزئیات
111172خانه140قاسم آبادانديشه 93 مشکيني 51اجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
111174خانه100کلاهدوزکلاهدوز 36 اسفندياني4اجاره1,200,00040,000,000نمایش جزئیات
111175خانه170کوثرکوثر شمالي1اجاره2,500,00080,000,000نمایش جزئیات
111181خانه135قاسم آبادفلاحي 52 رستگاري 1فروش01,100,000,000نمایش جزئیات
111185خانه300بلوار امامتامامت 9فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
111192خانه200کوهسنگيکوچه پشت زيست خاورفروش03,424,000,000نمایش جزئیات
111196خانه560اميريهاميريه5فروش00نمایش جزئیات
111201خانه70قاسم آباداماميه6اجاره800,00020,000,000نمایش جزئیات
111202خانه250احمد آبادناصرخسرو 16فروش012,000,000,000نمایش جزئیات
20071خانه208قاسم آباداماميه30-نبش چهارراه دومفروش02,200,000,000نمایش جزئیات
56791خانه160صدفصدف10فروش03,300,000,000نمایش جزئیات
62911خانه220رضا شهرارغوان9فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
63738خانه110قاسم آبادشريعتي39/27فروش01,100,000,000نمایش جزئیات
67472خانه120شهرک بهارستانارغوان 11اجاره1,300,00010,000,000نمایش جزئیات
74235خانه166سيدرضيبين سيدرضي27و29فروش00نمایش جزئیات
84107خانه415دانش آموزدانش آموز1فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
84449خانه240احمد آبادپرستار 3فروش21,000,0000نمایش جزئیات
109500خانه50بلوار مجدمجد 14/6اجاره500,0004,000,000نمایش جزئیات
109324خانه80رضا شهردهخدا 2اجاره1,000,0007,000,000نمایش جزئیات
109402خانه60بلوار جانبازجانباز13اجاره1,000,00020,000,000نمایش جزئیات
108688خانه85کوهسنگيهمت 3 کوچه 1/5 متريفروش0520,000,000نمایش جزئیات
56110خانه96سناباددستغيب 15اجاره1,700,00020,000,000نمایش جزئیات
60614خانه240هاشميههاشميه 35اجاره7,000,000150,000,000نمایش جزئیات
109124خانه500صياد شيرازيصياد شيرازي22اجاره0500,000,000نمایش جزئیات
107195خانه120لادنگلديس4فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
92933خانه300بلوار معلمبين معلم11و13,جنب بانک صادراتاجاره8,000,00050,000,000نمایش جزئیات
107577خانه0آموزگارنرسيده به آموزگار65فروش12,000,0001,200,000,000نمایش جزئیات
107698خانه0کوهسنگيپارس 16فروش10,873,0161,370,000,000نمایش جزئیات
107415خانه0بلوار فردوسينبش مهدي8فروش05,500,000,000نمایش جزئیات
103660خانه250سنابادسناباد 26/4فروش03,600,000,000نمایش جزئیات
92524خانه170صدفصدف 9اجاره1,000,00085,000,000نمایش جزئیات
109434خانه340شهرک آزادگاندلاوران9اجاره0390,000,000نمایش جزئیات
92936خانه160دانش آموزدانش آموز 13فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
93208خانه535بلوار فرهنگنبش فرهنگ30فروش04,300,000,000نمایش جزئیات
96299خانه150سنابادبين آفرين و شهريار داخل عقب نشيني روبروي بانک سپهفروش08,000,000,000نمایش جزئیات
96422خانه363شهرک آزادگاننماز17/نبش خيابان آرمانفروش04,500,000,000نمایش جزئیات
101172خانه286بلوار معلممعلم 53فروش17,000,0000نمایش جزئیات
102643خانه0قاسم آبادشريعتي26فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
102756خانه0قاسم آبادنبش اديب جنوبي 1/6فروش00نمایش جزئیات
103239خانه150فرامرز عباسيفرامرز 39فروش00نمایش جزئیات
103287خانه800سجادحامد جنوبي 13فروش014,000,000,000نمایش جزئیات
106791خانه190کلاهدوزکلاهدوز 36 اسفندياني 5فروش00نمایش جزئیات
111086خانه150قاسم آبادنبش انديشه 21اجاره3,500,00050,000,000نمایش جزئیات
111087خانه170سيدرضيسيدرضي3اجاره0250,000,000نمایش جزئیات
111089خانه100ميدان تربيتقانع 30اجاره0200,000,000نمایش جزئیات
111090خانه77قاسم آبادشريعتي45/7فروش00نمایش جزئیات
111096خانه130قاسم آبادآزاده1/فلاحي2اجاره1,000,00040,000,000نمایش جزئیات
111099خانه40سرافرازانسرافرازان13/راضي8اجاره027,000,000نمایش جزئیات
111101خانه50صياد شيرازيشهرستاني11/4فروش0140,000,000نمایش جزئیات
111104خانه50صياد شيرازيشهرستاني11/4اجاره300,00025,000,000نمایش جزئیات
111131خانه150قاسم آبادفلاحي 13 بهورز 4/7اجاره10,000100,000,000نمایش جزئیات
111134خانه320ميدان تربيتمعلم64/1فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
111135خانه180ميدان تربيتمعلم64/1اجاره0200,000,000نمایش جزئیات
42808خانه615رضا شهرنبش کلانتري14فروش00نمایش جزئیات
69072خانه164حافظحافظ 20/1فروش01,600,000,000نمایش جزئیات
88760خانه660ملک آبادملک آباد،خيابان کمال الملکفروش014,000,000,000نمایش جزئیات
93338خانه500سجادنبش بزرگمهرشمالي6فروش017,000,000,000نمایش جزئیات
93894خانه310ميدان تربيتشريف 1فروش00نمایش جزئیات
94957خانه940الهيهعصمتيه 13فروش00نمایش جزئیات
98219خانه250سنابادسناباد59-صداقت6فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
99554خانه160کلاهدوزکلاهدوز 23 بعداز چهارراه دومفروش01,200,000,000نمایش جزئیات
100112خانه450استقلالاستقلال 2فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
100896خانه240قاسم آبادانديشه22/3فروش02,300,000,000نمایش جزئیات
100999خانه0صياد شيرازيصياد شيرازي 23 - نور 1فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
103100خانه110صياد شيرازيصياد20/7فروش01,400,000,000نمایش جزئیات
103740خانه250ميدان تربيتشريف 9فروش32,394,3662,300,000,000نمایش جزئیات
103753خانه1300رضا شهررضوي31فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
104558خانه145قاسم آبادشريعتي 39/16فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
106644خانه0شهرک آزادگانفکوري 81فروش02,400,000,000نمایش جزئیات
106661خانه220کلاهدوزکلاهدوز40فروش02,300,000,000نمایش جزئیات
106762خانه210آب وبرقهفت تير4فروش01,400,000,000نمایش جزئیات
106770خانه0لادنلادن4فروش9,459,4593,500,000,000نمایش جزئیات
110956خانه0شهرک آزادگانفکوري 81فروش01,100,000,000نمایش جزئیات
110980خانه110دکتر بهشتيبهشتي42فروش0630,000,000نمایش جزئیات
111023خانه355استقلالاستقلال 2اجاره0300,000,000نمایش جزئیات
111029خانه280صدفصدف21اجاره0330,000,000نمایش جزئیات
111057خانه110فکوريفکوري17؛لاله9اجاره800,00050,000,000نمایش جزئیات
111068خانه160شهرک طالقانيبهارستان 7اجاره4,000,00060,000,000نمایش جزئیات
111069خانه60ايرج ميرزانبش جلال43فروش6,666,667400,000,000نمایش جزئیات
111071خانه200قاسم آبادبين حجاب57و59فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
111077خانه85سرافرازانسرافراز9/3،افرا1اجاره070,000,000نمایش جزئیات
111084خانه0کوهسنگيبهشتي 34فروش0600,000,000نمایش جزئیات
20073خانه200قاسم آباداديب جنوبي7فروش7,000,0000نمایش جزئیات
37766خانه350احمد آبادعارف6فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
39304خانه223بلوار فردوسينبش ثمانه1 دومين قطعهفروش06,000,000,000نمایش جزئیات
48022خانه150شهرک آزادگانفکوري59 نبش شاملو12اجاره2,800,00030,000,000نمایش جزئیات
68012خانه300صياد شيرازيصياد50فروش02,700,000,000نمایش جزئیات
84421خانه520اميريهاميريه 9/2فروش5,800,0000نمایش جزئیات
109060خانه380بلوار معلمبين معلم14و16اجاره10,000,00080,000,000نمایش جزئیات
56489خانه170فرامرز عباسيفجر10اجاره0200,000,000نمایش جزئیات
107581خانه188کوهسنگينامجو 21فروش01,440,000,000نمایش جزئیات
105562خانه165سيدرضينبش سيدرضي 33اجاره3,000,00040,000,000نمایش جزئیات
101845خانه140نمايشگاهنمايشگاه 7فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
105329خانه320بلوار امامتامامت47اجاره0300,000,000نمایش جزئیات
106829خانه165بلوار امامتامامت 48 بعد از چهارراه دوماجاره0190,000,000نمایش جزئیات
102360خانه440کلاهدوزکلاهدوز 15اجاره0300,000,000نمایش جزئیات
89324خانه200لادنلادن5اجاره0250,000,000نمایش جزئیات
90596خانه400قاسم آباداماميه42،راستي8فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
99384خانه170سيدرضيسيدرضي 36 چهارراه اول سمت چپفروش01,285,000,000نمایش جزئیات
101453خانه1000احمد آبادابوذر12فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
105345خانه120بلوار جانبازجانباز7-منفرد9-رشيدي3فروش0420,000,000نمایش جزئیات
106032خانه125سيدرضيسيدرضي42فروش03,200,000,000نمایش جزئیات
106923خانه180فرامرز عباسيفرامرز 39فروش0800,000,000نمایش جزئیات
110961خانه210شهرک آزادگاندلاوران35فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
110962خانه450کوهسنگينامجو 11فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
110977خانه70صارميانتهاي صارمي 2اجاره500,00045,000,000نمایش جزئیات
110989خانه130پيروزي 1پيروزي57فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
110999خانه60راهنمائيراهنمايي12اجاره1,200,0002,000,000نمایش جزئیات
111000خانه300فکوريبين فکوري9و11فروش02,300,000,000نمایش جزئیات
111007خانه0احمد آبادمقابل بيمارستان قائمفروش030,000,000,000نمایش جزئیات
111016خانه40بلوار معلممعلم35/کوچه اول سمت راستاجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
15243خانه200شهرک آزادگاننبش فکوري56فروش00نمایش جزئیات
61644خانه700کوثرکوثرشمالي 1 ارشاد 3فروش018,000,000,000نمایش جزئیات
64492خانه70احمد آبادبخارايي6فروش00نمایش جزئیات
79690خانه240بلوار فرهنگفرهنگ16فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
998خانه120سرافرازانسرافراز 4فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
80177خانه0بلوار جانبازبين جانباز7و9 جنب کبابي سلمانفروش27,000,0000نمایش جزئیات
81982خانه150دانش آموزدانش آموز15اجاره0180,000,000نمایش جزئیات
86570خانه136دندانپزشکاننبش معلم75فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
92893خانه360کلاهدوزقاضي طباطبايي 5/2فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
96172خانه300فرامرز عباسيفرامرز 39 فاز تجاريفروش02,000,000,000نمایش جزئیات
102772خانه1000سجادبين سجاد22و24فروش025,000,000,000نمایش جزئیات
106371خانه260قاسم آبادميثاق 51فروش02,250,000,000نمایش جزئیات
106423خانه170قاسم آبادبهورز10فروش7,000,0001,190,000,000نمایش جزئیات
106467خانه0بلوار جانبازبين تلاش 11و13فروش4,777,070750,000,000نمایش جزئیات
106595خانه0سازمان آبصادقي 19فروش02,300,000,000نمایش جزئیات
106600خانه0فلسطيندستغيب 2فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
110889خانه220رضا شهرنوفل 12/3اجاره3,000,00050,000,000نمایش جزئیات
110892خانه436قاسم آبادبين شاهد79و81فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
110893خانه180فکوريمقابل فکوري 6فروش03,800,000,000نمایش جزئیات
110895خانه120قاسم آبادحجاب63اجاره250,00085,000,000نمایش جزئیات
110899خانه100بلوار امامتامامت 17و 19اجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
110900خانه75سيدرضيسيدرضي36/نبش چهارراه اولاجاره075,000,000نمایش جزئیات
110903خانه75سيدرضيسيدرضي36/نبش چهارراه اولفروش01,300,000,000نمایش جزئیات
110909خانه150کوهسنگيکوهسنگي 20 بين پارس و همتفروش02,500,000,000نمایش جزئیات
110914خانه85بلوار امامتامامت 48اجاره1,900,00015,000,000نمایش جزئیات
110922خانه340بلوار امامتامامت47اجاره0320,000,000نمایش جزئیات
110926خانه180بلوار امامتامامت47اجاره0170,000,000نمایش جزئیات
110932خانه150سرافرازانسرافراز 40اجاره1,500,00070,000,000نمایش جزئیات
110935خانه95بلوار امامتامامت 19 چهارراه دوم سمت چپاجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
110936خانه20بلوار امامتآموزگار 4اجاره700,0005,000,000نمایش جزئیات
110945خانه80احمد آبادپاستور5اجاره1,700,00015,000,000نمایش جزئیات
13570خانه308ايرج ميرزاايرج21فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
15485خانه190رضا شهرخاقاني25فروش02,600,000,000نمایش جزئیات
25459خانه172قاسم آبادبين فلاحي12و14فروش05,500,000,000نمایش جزئیات
51565خانه200رضا شهرزکريا26فروش00نمایش جزئیات
56933خانه228جاهدشهرجاهد 5 يا ميثاق 2فروش7,894,7371,800,000,000نمایش جزئیات
61269خانه140قاسم آبادبين شاهد79و81فروش6,785,714950,000,000نمایش جزئیات
61660خانه140سنابادسناباد 44/1فروش0850,000,000نمایش جزئیات
108891خانه90فکوريمقابل فکوري 6اجاره3,500,00015,000,000نمایش جزئیات
20995خانه160ايرج ميرزاجلال 56اجاره1,500,000120,000,000نمایش جزئیات
109084خانه300سجادخيام جنوبي30اجاره0400,000,000نمایش جزئیات
109097خانه140ميدان تربيتمعلم63اجاره0180,000,000نمایش جزئیات
106950خانه900سنابادقاضي طباطبايي 4اجاره1,500,000400,000,000نمایش جزئیات
103370خانه0بلوار جانبازجانباز 7فروش4,086,957470,000,000نمایش جزئیات
103892خانه220رضا شهرنوفل 12/3فروش00نمایش جزئیات
103896خانه160کوهسنگيجهان آرا6؛اميد6؛کوچه چهارم دست چپفروش0800,000,000نمایش جزئیات
103932خانه120کوهسنگياميرکبير بين همت و جهان آرا مقابل مسجدفروش0600,000,000نمایش جزئیات
103683خانه380وکيل آباد3وکيل آباد 63فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
104091خانه80سرافرازانسرافراز13؛رازي8/3فروش3,812,500305,000,000نمایش جزئیات
102517خانه155کوهسنگيرودکي10فروش01,000,000,000نمایش جزئیات
107802خانه170پيروزي2بين پيروزي 29و31فروش05,500,000,000نمایش جزئیات
104494خانه220سجادحامد شمالي7اجاره6,000,000100,000,000نمایش جزئیات
103165خانه250صياد شيرازيصياد شيرازي20اجاره6,000,00060,000,000نمایش جزئیات
106830خانه240بلوار امامتامامت21اجاره6,000,00050,000,000نمایش جزئیات
108944خانه90شهرک آزادگانغزال 10اجاره080,000,000نمایش جزئیات
108965خانه230صدفصدف 19اجاره0420,000,000نمایش جزئیات
109684خانه100دانش آموزبين دانش آموز19 وتقاطع معلماجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
70018خانه270قاسم آبادشاهد45، بين چهارراه ورزش و چهارراه راه آهنفروش03,000,000,000نمایش جزئیات
76819خانه150احمد آبادقائم 21اجاره5,000,0000نمایش جزئیات
76977خانه350ميثاقميثاق 4 بين ميدان گلستان و بوستان7فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
79530خانه85قاسم آبادفلاحي 88فروش0750,000,000نمایش جزئیات
80340خانه0پيروزي 1نبش پيروزي66فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
84028خانه80کوثرکوثرجنوبي3فروش01,400,000,000نمایش جزئیات
89475خانه200قاسم آبادنبش شاهد21فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
91300خانه200اقبال لاهورياقبال25/2فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
96463خانه180پيروزي 1نبش پيروزي50فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
100130خانه100نمايشگاهارمغان 10فروش8,333,3331,300,000,000نمایش جزئیات
102343خانه300رضا شهررودکي8فروش03,900,000,000نمایش جزئیات
102986خانه150رضا شهردعبل 13فروش38,095,2388,000,000,000نمایش جزئیات
103022خانه288سرافرازانسرافرازان21فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
106168خانه0پيروزي2پيروزي 1فروش14,051,0943,850,000,000نمایش جزئیات
106676خانه0هاشميهبين سامانيه10و12فروش30,000,0000نمایش جزئیات
110838خانه230صدفصدف 19فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
110856خانه250قائم مقامقائم مقام24فروش02,700,000,000نمایش جزئیات
110865خانه210فکوريفکوري19؛نسترن7فروش10,000,0000نمایش جزئیات
110867خانه90قاسم آبادشريعتي 6 تقاطع دوم سمت چپاجاره080,000,000نمایش جزئیات
110882خانه150ايرج ميرزاجلال 31 قطعه دوم سمت چپفروش04,200,000,000نمایش جزئیات
110883خانه160الهيهنقويه27اجاره1,000,00040,000,000نمایش جزئیات
10629خانه70رضا شهرخاقاني37فروش0750,000,000نمایش جزئیات
16627خانه150سيدرضيسيدرضي38فروش00نمایش جزئیات
23410خانه400قاسم آبادشاهد6فروش02,700,000,000نمایش جزئیات
23492خانه110قاسم آبادنبش شاهد6فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
37547خانه280بلوار امامتامامت18 قطعه5فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
40545خانه0صدفمقابل آموزگار56فروش12,000,0001,176,000,000نمایش جزئیات
54503خانه260کوثرکوثر شمالي 35/5فروش10,000,0000نمایش جزئیات
80961خانه125دانش آموزبين دانش آموز17و19فروش0820,000,000نمایش جزئیات
81343خانه117سيدرضيسيدرضي13فروش00نمایش جزئیات
81434خانه934سجادبزرگمهر جنوبي17فروش00نمایش جزئیات
87051خانه137حافظحافظ2فروش03,200,000,000نمایش جزئیات
91953خانه90قاسم آبادفلاحي 2 آزاده 13 نبش خيابان افروزفروش0540,000,000نمایش جزئیات
95945خانه350سجادخيام جنوبي 30فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
102657خانه0کلاهدوزاسفندياني 8/8فروش0900,000,000نمایش جزئیات
102812خانه290بلوار فردوسيمهدي20فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
106204خانه70قاسم آبادمشکيني25فروش0400,000,000نمایش جزئیات
106232خانه141قاسم آباداديب51فروش5,319,149750,000,000نمایش جزئیات
110788خانه150کوهسنگيکوهسنگي1فروش14,000,0000نمایش جزئیات
110790خانه170پيروزي 1پيروزي72فروش01,400,000,000نمایش جزئیات
110792خانه100قاسم آبادانديشه 71فروش0750,000,000نمایش جزئیات
110794خانه90قاسم آباداماميه 64اجاره1,500,00020,000,000نمایش جزئیات
110795خانه0رضا شهررضوي31فروش12,121,2124,000,000,000نمایش جزئیات
110798خانه200سنابادسناباد41/گل3فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
110802خانه335بلوار معلممعلم 53فروش04,800,000,000نمایش جزئیات
110817خانه80سيدرضيسيدرضي30اجاره800,00065,000,000نمایش جزئیات
110828خانه110دندانپزشکانبين دندان پزشکان6و8اجاره1,700,00020,000,000نمایش جزئیات
110831خانه180هاشميههاشميه32فروش10,000,0000نمایش جزئیات
13128خانه230فکوريفکوري17 بين لاله8و10فروش03,200,000,000نمایش جزئیات
17411خانه280صياد شيرازيصياد46فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
17879خانه260پيروزي 1پيروزي75 ولايتي7فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
53752خانه230جاهدشهربين ميدان بوستان و بوستان 16فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
55095خانه150احمد آبادبين صبوري 3و5اجاره4,000,00020,000,000نمایش جزئیات
59679خانه450صارميصارمي22فروش03,350,000,000نمایش جزئیات
63615خانه0پيروزي 1بين پيروزي 40و ميدان هاشميهفروش20,833,3333,000,000,000نمایش جزئیات
70091خانه90پيروزي 1پيروزي75 ولايتي7فروش6,666,667600,000,000نمایش جزئیات
86334خانه600سجادبين حامدجنوبي9و7اجاره10,000,0001,000,000,000نمایش جزئیات
108867خانه170ايرج ميرزانبش جلال 62اجاره0100,000,000نمایش جزئیات
99691خانه500سجادبيستون 14اجاره5,000,00040,000,000نمایش جزئیات
17410خانه280صياد شيرازيصياد46اجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
101347خانه200بلوار امامتامامت7اجاره0300,000,000نمایش جزئیات
108702خانه140صدفبين صدف19و21اجاره3,500,00050,000,000نمایش جزئیات
108444خانه200لادنلادن 5اجاره3,500,000100,000,000نمایش جزئیات
99369خانه220صدفصدف 24اجاره0280,000,000نمایش جزئیات
93226خانه230سنابادپنجراه سناباد,حاشيه ابن سينااجاره3,000,00010,000,000نمایش جزئیات
104146خانه165آب وبرقهفت تير 24اجاره2,800,000100,000,000نمایش جزئیات
107274خانه110کوهسنگيجهان آرا6فروش0415,000,000نمایش جزئیات
107276خانه55کوهسنگيجهان آرا6فروش3,909,091215,000,000نمایش جزئیات
85037خانه120بلوار جانبازجانباز13 بين عجمي13و15اجاره1,000,00040,000,000نمایش جزئیات
89332خانه400کلاهدوزکلاهدوز48فروش01,900,000,000نمایش جزئیات
91729خانه450بلوار معلمبين معلم 54و56فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
94434خانه560سيدرضيسيدرضي46 يا دانش آموز37فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
96618خانه0سجادبين حامدشمالي و امين جنب بانک صادراتفروش35,714,28715,000,000,000نمایش جزئیات
96870خانه0بلوار جانبازجانباز7/بين وصال10و12فروش11,956,5222,750,000,000نمایش جزئیات
99676خانه0رضا شهرفرخي 20فروش03,200,000,000نمایش جزئیات
105423خانه50سجادفرهاد 27 جنب کارواش فرهاداجاره750,0005,000,000نمایش جزئیات
105612خانه100کوثرکوثرشمالي8؛فازتجاريفروش30,000,0001,200,000,000نمایش جزئیات
106125خانه90قاسم آبادآزاده 34فروش00نمایش جزئیات
106548خانه250دانشجودانشجو9/سمت چپفروش04,100,000,000نمایش جزئیات
107154خانه130ميدان تربيتمعلم75/10فروش01,900,000,000نمایش جزئیات
110723خانه80لادنبين ميدان لادن و لادن 8فروش10,125,000810,000,000نمایش جزئیات
110729خانه160ميدان تربيتقانع22فروش01,000,000,000نمایش جزئیات
110753خانه96صارمينبش صارمي7فروش02,400,000,000نمایش جزئیات
110754خانه75سيدرضيسيدرضي31اجاره1,300,00015,000,000نمایش جزئیات
110756خانه105پيروزي2پيروزي28/2اجاره2,500,0005,000,000نمایش جزئیات
110758خانه84قاسم آبادميعاد5/4فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
48703خانه180سناباددستغيب8فروش0600,000,000نمایش جزئیات
65662خانه240احمد آبادبخارايي 10فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
66110خانه450قاسم آبادفلاحي 13فروش03,200,000,000نمایش جزئیات
72139خانه449سنابادنبش تکتم شمالي12فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
78192خانه0کلاهدوزکلاهدوز 23 نبش تکتم 15 قطعه دومفروش00نمایش جزئیات
78343خانه200استقلالنبش استقلال3فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
1877خانه177فارغ التحصيلانفارغ التحصيلان8فروش02,700,000,000نمایش جزئیات
72299خانه480فارغ التحصيلانفارغ التحصيلان8فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
75018خانه135کلاهدوزکلاهدوز36 اسفندياني4/7اجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
82070خانه0کلاهدوزکلاهدوز 27فروش01,350,000,000نمایش جزئیات
84055خانه470سناباددستغيب2فروش10,000,0000نمایش جزئیات
99658خانه203هنرستاننبش هنرستان 27فروش00نمایش جزئیات
102045خانه247قاسم آبادبين شاهد 36و38فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
102811خانه360صياد شيرازيصياد57فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
106377خانه260پيروزي 1پيروزي61/رحيم زاده4فروش02,300,000,000نمایش جزئیات
107050خانه300کوهسنگينامجو13فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
107148خانه0کوهسنگينامجو 12فروش7,031,250450,000,000نمایش جزئیات
108511خانه130صدفصدف 11اجاره0150,000,000نمایش جزئیات
110674خانه180قاسم آبادشريعتي70؛نرگس1/10فروش01,600,000,000نمایش جزئیات
110679خانه150بلوار معلممعلم 21 معاد 35اجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
110681خانه50لادنلادن 21/9 کوچه 1 مترياجاره800,00015,000,000نمایش جزئیات
110687خانه90ميثاقميثاق 2 جاهد 1اجاره500,00075,000,000نمایش جزئیات
110689خانه140سرافرازانسرافراز9اجاره1,500,0005,000,000نمایش جزئیات
110691خانه190بلوار امامتامامت 12فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
110697خانه0دانش آموزدانش آموز 38فروش13,600,0001,700,000,000نمایش جزئیات
110700خانه165هاشميههاشميه 9اجاره3,500,00065,000,000نمایش جزئیات
110710خانه220رضا شهرفرخي 6اجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
110720خانه100نمايشگاهارمغان 10اجاره1,500,0005,000,000نمایش جزئیات
110726خانه50رضا شهربين کلانتري13و15اجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
19951خانه219رضا شهررضوي 22/4فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
53201خانه220احمد آبادپرستار1/6فروش01,300,000,000نمایش جزئیات
59383خانه75بلوار معلمبين معلم 40و42فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
110617خانه80بلوار امامتامامت 43 يا آموزگار 6اجاره400,00050,000,000نمایش جزئیات
108905خانه90کوهسنگيجهان آرا 12 اميد 12فروش4,666,667420,000,000نمایش جزئیات
108855خانه100سجادقدس3اجاره3,500,00090,000,000نمایش جزئیات
54759خانه130رضا شهرپيروزي20 عليزاده 4اجاره1,500,00060,000,000نمایش جزئیات
108650خانه160شهرک آزادگانبين فکوري 79 و 81اجاره0150,000,000نمایش جزئیات
86293خانه150صياد شيرازيصياد42اجاره500,000150,000,000نمایش جزئیات
102145خانه240کلاهدوزارکيده 6 انتهاي کوچهفروش0800,000,000نمایش جزئیات
110626خانه70سجادفرهاد 25اجاره500,00050,000,000نمایش جزئیات
110627خانه85سيدرضيسيدرضي53،نرسيده به چهارراه اولاجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
110640خانه150بلوار امامتامامت 64اجاره2,000,00030,000,000نمایش جزئیات
110653خانه160کوهسنگينامجو5/1اجاره1,100,0005,000,000نمایش جزئیات
110668خانه60لادنلادن 19 چهارراه اول سمت چپاجاره800,00015,000,000نمایش جزئیات
32673خانه350لادنلادن35 بين گلديس4و6فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
43644خانه70کلاهدوزکلاهدوز39 کوچه اول سمت چپ کوچه اول سمت راستاجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
62414خانه500راهنمائيراهنمايي 9فروش030,000,000,000نمایش جزئیات
70229خانه260قاسم آبادفلاحي 76فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
70536خانه350احمد آبادرضا11فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
72812خانه160آب وبرقهفت تير11؛حافظ18/2فروش01,750,000,000نمایش جزئیات
79000خانه0سنابادمقابل مسعود شرقي2فروش01,900,000,000نمایش جزئیات
85538خانه140کلاهدوزکلاهدوز39 کوچه اول سمت چپ کوچه اول سمت راستاجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
90722خانه195فرامرز عباسيفرامرز 58فروش03,200,000,000نمایش جزئیات
92424خانه425سنابادپنجراه سناباد به طرف البسکو جنب داروخانه ميرزاييفروش04,200,000,000نمایش جزئیات
93529خانه180دندانپزشکانمعلم 75/12فروش02,150,000,000نمایش جزئیات
96622خانه400فکوريويلا7/4فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
99067خانه220کوثرکوثر جنوبي20فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
99193خانه360بلوار فرهنگنبش سروش 39فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
99491خانه110شهرک آزادگاننبش پايداري9فروش02,100,000,000نمایش جزئیات
99682خانه210سنابادنبش سناباد 19اجاره0250,000,000نمایش جزئیات
100026خانه0آموزگارآموزگار 79فروش10,000,0000نمایش جزئیات
100541خانه168دانش آموزدانش آموز38فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
101802خانه100قاسم آبادحجاب 61فروش0950,000,000نمایش جزئیات
102591خانه120لادنلادن 39 گلديس 4فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
106158خانه250راهنمائيراهنمايي 9فروش00نمایش جزئیات
106319خانه0بلوار امامتامامت45فروش12,800,0003,200,000,000نمایش جزئیات
106360خانه280بلوار امامتامامت58؛بعد از چهارراه اولفروش05,000,000,000نمایش جزئیات
78960خانه120هاشميههاشميه 79 کوهسار 5فروش00نمایش جزئیات
82168خانه600بلوار معلمبين معلم43و45فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
83342خانه340کوهسنگينامجو 10فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
83924خانه75وکيل آباد1بين وکيل آباد 44و46اجاره1,500,00050,000,000نمایش جزئیات
88385خانه362شهرک آزادگانفکوري 69-دلاوران 43-نبش آرمان 2فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
91876خانه110سيدرضيحدفاصل سيدرضي و فرهنگ 16اجاره1,600,00010,000,000نمایش جزئیات
96040خانه130فکوريفکوري 35فروش10,000,0000نمایش جزئیات
98614خانه0قاسم آبادبين فلاحي16و18فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
98615خانه0قاسم آبادبين فلاحي16و18فروش10,000,0000نمایش جزئیات
99174خانه0سنابادبين مطهري جنوبي11و13فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
101436خانه120قاسم آبادرازي2 انصار 4اجاره1,500,00020,000,000نمایش جزئیات
102435خانه0سنابادمطهري جنوبي 6فروش00نمایش جزئیات
105071خانه180فرامرز عباسيبين بهاران3و5اجاره0180,000,000نمایش جزئیات
106184خانه350بلوار امامتآزادي 14فروش14,000,0003,500,000,000نمایش جزئیات
106266خانه210رضا شهردهخدا 2فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
106943خانه300کوهسنگيبهشتي 32فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
110562خانه150کوهسنگيپارس 6اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
110567خانه110اميريهاميريه 20اجاره500,00050,000,000نمایش جزئیات
110578خانه200وکيل آباد1بين وکيل آباد8و10فروش05,500,000,000نمایش جزئیات
110583خانه80کوهسنگيبهشتي 24اجاره900,0008,000,000نمایش جزئیات
110590خانه180ايرج ميرزانبش جلال 62اجاره500,000100,000,000نمایش جزئیات
110595خانه570احمد آبادابوذر23فروش00نمایش جزئیات
110600خانه112پيروزي2پيروزي 20 عليزاده 9اجاره0140,000,000نمایش جزئیات
110603خانه35رضا شهرارغوان16اجاره450,00010,000,000نمایش جزئیات
110604خانه180بلوار امامتامامت70اجاره1,500,0005,000,000نمایش جزئیات
110608خانه170فرامرز عباسيفرامرز 15اجاره2,200,00050,000,000نمایش جزئیات
110613خانه150دانش آموزدانش آموز33 چهارراه دوم سر نبشاجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
12783خانه156صياد شيرازيصياد44فروش01,950,000,000نمایش جزئیات
15852خانه800سجادابتداي سجاد نزديک به پل هوايي مقابل اتفاقات گازفروش00نمایش جزئیات
21411خانه250سجادبين گلايل4 و 6فروش30,000,0000نمایش جزئیات
21450خانه530سجادبيستون2فروش00نمایش جزئیات
23254خانه130هاشميهصارمي 4ياهاشميه28/5فروش00نمایش جزئیات
53522خانه0احمد آبادناصرخسرو30فروش06,700,000,000نمایش جزئیات
56866خانه160بلوار فرهنگفرهنگ19-رضوي1اجاره0295,000,000نمایش جزئیات
62489خانه460احمد آبادانتهاناصر خسرو3؛حاشيه بلوار شهيد منتظريفروش07,500,000,000نمایش جزئیات
63193خانه65هاشميههاشميه 40 چهارراه اول سمت راست کوچه اول سمت چپاجاره2,200,00010,000,000نمایش جزئیات
69169خانه83سنابادمجد 22فروش0950,000,000نمایش جزئیات
74818خانه230رضا شهرفرخي 20فروش12,000,0000نمایش جزئیات
104640خانه170ايرج ميرزاجلال62اجاره100,000170,000,000نمایش جزئیات
107973خانه130هاشميههاشميه 79 کوهسار 5اجاره4,000,00060,000,000نمایش جزئیات
108784خانه310فرامرز عباسيفرامرز 15اجاره5,000,000100,000,000نمایش جزئیات
109180خانه165دانشجودانشجو 30 بعداز چهارراه دوماجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
107769خانه220صارميصارمي 23اجاره0500,000,000نمایش جزئیات
105836خانه200کلاهدوزقاضي طباطبائي 4اجاره0200,000,000نمایش جزئیات
94900خانه430راهنمائينبش چهارراه راهنمائي-آتليه لوتوسفروش012,000,000,000نمایش جزئیات
99072خانه80ايرج ميرزابين جلال40و42فروش00نمایش جزئیات
99216خانه275فارغ التحصيلانفارغ التحصيلان4فروش02,950,000,000نمایش جزئیات
102293خانه100ايرج ميرزاجلال16فروش00نمایش جزئیات
106234خانه75فکوريلاله14فروش3,500,0000نمایش جزئیات
106763خانه180کوهسنگينامجو8فروش0868,000,000نمایش جزئیات
106908خانه140کوهسنگيجهان آرا 7فروش0505,000,000نمایش جزئیات
110512خانه120بلوار جانبازجانباز13/اعجمي15اجاره500,00040,000,000نمایش جزئیات
110518خانه75قاسم آباداديب جنوبي1اجاره800,00015,000,000نمایش جزئیات
110523خانه1100احمد آبادابوذرغفاري 22اجاره5,000,0001,200,000,000نمایش جزئیات
110531خانه90شهرک آزادگاندلاوران 20 نخل 17اجاره1,400,00010,000,000نمایش جزئیات
110548خانه240قاسم آبادشريعتي4فروش01,170,000,000نمایش جزئیات
110558خانه120سازمان آبتوفيق 9اجاره3,500,00030,000,000نمایش جزئیات
6086خانه310ميدان تربيتتربيت8 قطعه سوم جنوبيفروش03,300,000,000نمایش جزئیات
16411خانه400قاسم آبادشاهد29فروش00نمایش جزئیات
27071خانه205سجادفرهاد25فروش00نمایش جزئیات
55827خانه250پيروزي 1نبش پيروزي 48فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
56815خانه300قاسم آبادانديشه47فروش01,400,000,000نمایش جزئیات
70535خانه145قاسم آباداماميه50فروش01,250,000,000نمایش جزئیات
72016خانه150صياد شيرازيصياد27اجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
77820خانه240قاسم آباداماميه4فروش01,650,000,000نمایش جزئیات
1809خانه160فارغ التحصيلانجنب سه راه فارغ التحصيلاناجاره2,500,00025,000,000نمایش جزئیات
10134خانه1000کوهسنگيکوهسنگي14فروش25,000,0000نمایش جزئیات
92299خانه157بلوار امامتامامت 70فروش00نمایش جزئیات
97831خانه500سجادبيستون7فروش15,000,0000نمایش جزئیات
101985خانه83شهرک آزادگاندلاوران20،زيتون14،قطعه چهارمفروش01,100,000,000نمایش جزئیات
106117خانه95راهنمائيصادقي 6فروش4,210,526400,000,000نمایش جزئیات
106442خانه400ايرج ميرزاايرج40فروش04,400,000,000نمایش جزئیات
106724خانه150کوهسنگينامجو21؛اولين کوچه بن بستفروش0800,000,000نمایش جزئیات
110407خانه250کوهسنگيکوهسنگي 6 بعد از چهارراه اول سمت چپفروش00نمایش جزئیات
110418خانه94قاسم آبادبين ميعاد 5 و 7فروش01,900,000,000نمایش جزئیات
110442خانه0سنابادبين مولوي و ثنايي/خيابان ابوسعيدفروش04,500,000,000نمایش جزئیات
110447خانه75قاسم آباداديب51اجاره400,00020,000,000نمایش جزئیات
110454خانه0کوهسنگيبين اميرکبير9و11فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
110477خانه70کلاهدوزکلاهدوز39/کوچه اول سمت چپ/اولين کوچه سمت راستاجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
110478خانه140کلاهدوزکلاهدوز39/کوچه اول سمت چپ/اولين کوچه سمت راستاجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
110491خانه0قاسم آبادبين شاهد 48و 50فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
110496خانه400قاسم آباداديب شمالي 8فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
110497خانه130بلوار فرهنگبين فرهنگ 13 و 15اجاره2,800,00030,000,000نمایش جزئیات
12679خانه110بلوار معلمبين معلم26و28 يک قطعه مانده به قطعه 28فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
15438خانه430بلوار معلمبين معلم41و43فروش05,500,000,000نمایش جزئیات
19295خانه408فرامرز عباسينبش بهاران5فروش00نمایش جزئیات
19825خانه420رضا شهررودکي شمالي13فروش14,285,7147,000,000,000نمایش جزئیات
24810خانه0بلوار معلمبين معلم17و19فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
46450خانه150سنابادسنايي18فروش01,350,000,000نمایش جزئیات
52329خانه300احمد آبادنبش طالقاني 23فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
54512خانه98رضا شهرپيروزي 30/4اجاره2,300,00040,000,000نمایش جزئیات
61559خانه800دکتر بهشتيدور ميدان دکتر بهشتي به طرف امير کبير قنادي رضافروش06,500,000,000نمایش جزئیات
62717خانه380صدفصدف1اجاره12,000,000300,000,000نمایش جزئیات
108636خانه170سجادخيام 13اجاره3,000,000150,000,000نمایش جزئیات
19605خانه150دانشجودانشجو24اجاره2,500,00065,000,000نمایش جزئیات
1005خانه275صدفصدف 6فروش00نمایش جزئیات
79878خانه160سيدرضيسيدرضي 28فروش01,250,000,000نمایش جزئیات
92717خانه173فکوريفکوري 33فروش00نمایش جزئیات
102696خانه1020فرامرز عباسيفرامرز33 قطعه سومفروش00نمایش جزئیات
106685خانه25سجادبزرگمهر 20اجاره800,00010,000,000نمایش جزئیات
110250خانه170قاسم آبادشريعتي84؛نرگس1/10فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
110269خانه140لادنلادن 40فروش00نمایش جزئیات
110292خانه250کوهسنگيکوهسنگي 20 بين امير کبير 6 و 8فروش10,000,0000نمایش جزئیات
110295خانه0سنابادتربيت 3/1فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
110325خانه275قاسم آبادچهارراه ورزش؛مقابل شريعتي37فروش08,000,000,000نمایش جزئیات
110342خانه135شهرک طالقانيبهارستان5اجاره1,000,00040,000,000نمایش جزئیات
110343خانه62قاسم آبادانديشه 7فروش0305,000,000نمایش جزئیات
110346خانه90سرافرازانسرافراز19اجاره350,00010,000,000نمایش جزئیات
110353خانه220صدفصدف24اجاره0280,000,000نمایش جزئیات
110356خانه70کوهسنگيبين همت 10و12اجاره300,00040,000,000نمایش جزئیات
110359خانه0احمد آبادابوذزغفاري 23فروش01,250,000,000نمایش جزئیات
110365خانه80سناباددانشسرا4اجاره1,500,00020,000,000نمایش جزئیات
110367خانه70الهيهعصمتيه3/کمالي4اجاره900,00010,000,000نمایش جزئیات
110376خانه70فلسطينفلسطين10اجاره700,0004,000,000نمایش جزئیات
110379خانه380وکيل آباد1حاشيه وکيل آباد پشت ايستگاه مترو هاشميهاجاره10,000,00050,000,000نمایش جزئیات
110381خانه120سرافرازانسرافرازان13/بين راضي6و8اجاره1,300,00050,000,000نمایش جزئیات
110384خانه0فکوريلاله6فروش05,200,000,000نمایش جزئیات
110392خانه95شهرک طالقانيبين بهارستان 17و 19اجاره1,000,00025,000,000نمایش جزئیات
110400خانه100قاسم آباداستاد يوسفي 21اجاره1,300,00030,000,000نمایش جزئیات
110403خانه80وکيل آباد1وکيل آباد16/نبش سامانيه1اجاره2,600,00015,000,000نمایش جزئیات
110405خانه250کوهسنگيکوهسنگي 6 بعد از چهارراه اول سمت چپاجاره7,000,00020,000,000نمایش جزئیات
2606خانه150وکيل آباد1وکيل آباد 50/3اجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
3052خانه0اقبال لاهورياقبال19فروش05,500,000,000نمایش جزئیات
19585خانه100سازمان آبآپادانا20اجاره800,00050,000,000نمایش جزئیات
41546خانه90اقبال لاهورياقبال24 نبش سه راه اولفروش5,000,000450,000,000نمایش جزئیات
55839خانه400بلوار معلممعلم 16 معاد 23فروش05,100,000,000نمایش جزئیات
63292خانه120لادنگلديس 12 شهرآرا2فروش01,650,000,000نمایش جزئیات
69809خانه90دانش آموزدانش آموز29اجاره1,600,00010,000,000نمایش جزئیات
110322خانه750سجادبهار4فروش23,000,0000نمایش جزئیات
110324خانه500احمد آبادابوذرغفاري35فروش16,000,0000نمایش جزئیات
2239خانه360پيروزي 1بين پيروزي36و38فروش03,700,000,000نمایش جزئیات
17809خانه400شهرک بهارستانبهارستان11فروش00نمایش جزئیات
18251خانه80بلوار جانبازجانباز9 مهدي نيا1فروش01,385,000,000نمایش جزئیات
21008خانه400فرامرز عباسيآزادي33فروش00نمایش جزئیات
27534خانه140لادنبين لادن11و13فروش04,000,000,000نمایش جز