کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهآدرسنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
119782خانه370سجادبزرگمهر جنوبي 13اجاره04,000,000,000نمایش جزئیات
103467خانه275سنابادسناباد 6/2فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
84440خانه136فرامرز عباسيفرامرز56فروش00نمایش جزئیات
441خانه320صدفصدف4فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
2836خانه180پيروزي 1پيروزي 32فروش00نمایش جزئیات
96953خانه165قاسم آبادشريعتي6فروش01,600,000,000نمایش جزئیات
98219خانه250سنابادسناباد59-صداقت6فروش00نمایش جزئیات
104557خانه225فلسطيندستغيب31فروش8,000,0000نمایش جزئیات
113652خانه400احمد آبادبهشت 2فروش45,000,0000نمایش جزئیات
60495خانه340صياد شيرازيضلع شمالي ميدان صياد جنب اغذيه مهاجرفروش00نمایش جزئیات
116925خانه192قاسم آبادحسابي شمالي39فروش05,600,000,000نمایش جزئیات
110604خانه180بلوار امامتامامت70اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
122199خانه140کلاهدوزکلاهدوز 34 اولين فرعي سمت راستاجاره1,000,000220,000,000نمایش جزئیات
117399خانه520ميدان تربيتمعلم 65فروش00نمایش جزئیات
123794خانه65بلوار امامتامامت54اجاره750,00015,000,000نمایش جزئیات
123809خانه600ملک آبادنبش فلسطين 6اجاره22,000,0000نمایش جزئیات
123812خانه88قاسم آبادانديشه 63فروش11,136,364980,000,000نمایش جزئیات
123820خانه130ايرج ميرزاجلال 25اجاره1,000,000150,000,000نمایش جزئیات
123824خانه135هاشميههاشميه 89اجاره3,000,00060,000,000نمایش جزئیات
123825خانه250قاسم آبادشريعتي63فروش13,200,0003,300,000,000نمایش جزئیات
123847خانه210قاسم آبادبين رستگاري 5و7فروش02,700,000,000نمایش جزئیات
104096خانه130لادنگلديس 16/4اجاره1,500,000100,000,000نمایش جزئیات
105623خانه100کلاهدوزکلاهدوز36/اسفندياني8/5اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
117609خانه60کلاهدوزکلاهدوز31اجاره1,000,0008,000,000نمایش جزئیات
123736خانه110سيدرضيسيدرضي 36اجاره1,700,000170,000,000نمایش جزئیات
123737خانه103دندانپزشکانبين دندانپزشکان 13و 15اجاره0110,000,000نمایش جزئیات
123738خانه170صدفصدف 2اجاره0180,000,000نمایش جزئیات
123741خانه180وکيل آباد1حاشيه وکيل آباد بين حافظ و صياد مهدکودک پيشرواجاره13,000,000120,000,000نمایش جزئیات
123753خانه130کوثرکوثرجنوبي 22اجاره1,800,000150,000,000نمایش جزئیات
123754خانه305کوثرکوثرجنوبي 22اجاره4,700,000350,000,000نمایش جزئیات
123759خانه176قاسم آبادحسابي46 مشکيني4فروش02,600,000,000نمایش جزئیات
123760خانه80کوهسنگياميد6 بن بست اول سمت چپاجاره2,000,00015,000,000نمایش جزئیات
123764خانه175سيدرضيسيدرضي29فروش16,571,4292,900,000,000نمایش جزئیات
123774خانه170بلوار امامتامامت 44 نبش سه راهي اولفروش010,000,000,000نمایش جزئیات
123777خانه250صدفصدف 6/1فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
123786خانه250قاسم آبادفلاحي 56 قطعه دوم سمت راستاجاره2,000,000300,000,000نمایش جزئیات
123787خانه130قاسم آبادفلاحي 56 قطعه دوم سمت راستاجاره1,000,000150,000,000نمایش جزئیات
30672خانه450پيروزي 1بين پيروزي64و66اجاره10,000,000200,000,000نمایش جزئیات
100779خانه70قائم مقامقائم مقام12اجاره1,500,0005,000,000نمایش جزئیات
122020خانه140سرافرازانرهايي9اجاره3,000,00050,000,000نمایش جزئیات
28384خانه270سرافرازانرهايي9اجاره6,000,000100,000,000نمایش جزئیات
54643خانه280بلوار فردوسيبين ثمانه 13و15فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
70581خانه1150سجادنبش بهار 1فروش00نمایش جزئیات
81702خانه300فلسطيننبش دستغيب 9فروش56,666,66517,000,000,000نمایش جزئیات
95085خانه600حافظنبش حافظ 10 مقابل پمپ گازفروش06,200,000,000نمایش جزئیات
95338خانه280سجادبين فرهاد25و27فروش00نمایش جزئیات
113415خانه280پيروزي2پيروزي24/1فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
115237خانه370احمد آبادابومسلم 11فروش020,000,000,000نمایش جزئیات
118201خانه370قاسم آبادشاهد66/1فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
120374خانه250ميدان تربيتمعلم 75فروش00نمایش جزئیات
97773خانه0سنابادسنايي 11 پلاک114و116فروش09,600,000,000نمایش جزئیات
104458خانه200سنابادآبکوه 1فروش16,000,0003,200,000,000نمایش جزئیات
90341خانه190صدفصدف20فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
100026خانه0آموزگارآموزگار 79فروش00نمایش جزئیات
107549خانه70شهرک آزادگانپايداري 8 قائمي 28فروش01,250,000,000نمایش جزئیات
107642خانه130ميدان تربيتمعلم75/10اجاره2,100,00050,000,000نمایش جزئیات
118003خانه200لادندور ميدان لادن تقاطع فکورياجاره6,500,00030,000,000نمایش جزئیات
119672خانه210هاشميههاشميه 62 حاشيه بهارانفروش01,700,000,000نمایش جزئیات
119686خانه100رضا شهرنبش رودکي 14اجاره1,500,00020,000,000نمایش جزئیات
110407خانه250کوهسنگيکوهسنگي 6 بعد از چهارراه اول سمت چپفروش25,000,0000نمایش جزئیات
119414خانه0کوهسنگيجهان آرا 6 اميد 6فروش9,000,000450,000,000نمایش جزئیات
112024خانه200کوهسنگيکوهسنگي 6فروش25,000,0000نمایش جزئیات
10134خانه1000کوهسنگيکوهسنگي14فروش20,000,00020,000,000,000نمایش جزئیات
108666خانه125کوهسنگيجهان آرا 6/کوچه شير دليفروش0600,000,000نمایش جزئیات
97255خانه290قاسم آبادبين شريعتي17و19 يا اماميه19فروش00نمایش جزئیات
120222خانه200پيروزي2پيروزي 28فروش00نمایش جزئیات
117566خانه0سنابادثنايي11فروش09,600,000,000نمایش جزئیات
99941خانه397دانش آموزدانش آموز 31-بين مهران 15و17فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
120316خانه300احمد آبادپاستور 2فروش013,000,000,000نمایش جزئیات
120317خانه300فرامرز عباسيفرامرز 41 فتح 8فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
7682خانه185سيدرضينبش سيدرضي29فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
89822خانه100سنابادقرني2فروش17,000,0000نمایش جزئیات
107584خانه150قاسم آبادفلاحي51فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
120283خانه240سنابادتورج 5 انتهاي کوچه سمت چپفروش5,833,3331,400,000,000نمایش جزئیات
108443خانه271هنرستانهنرستان 31 پيش بين 7فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
79873خانه552فرامرز عباسيبين بنفشه5و7فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
81018خانه0قاسم آبادبين شريعتي25و27 جنب بانک مسکنفروش011,000,000,000نمایش جزئیات
32218خانه100بلوار معلمبين آموزگار 52و 54فروش013,500,000,000نمایش جزئیات
122026خانه130پيروزي2نبش پيروزي 18/1اجاره500,000130,000,000نمایش جزئیات
122099خانه220سنابادسناباد59 صداقت6اجاره1,000,000400,000,000نمایش جزئیات
82544خانه110شهرک آزادگانرهايي 2اجاره2,600,00040,000,000نمایش جزئیات
123664خانه160سيدرضيسيد رضي 28اجاره4,300,00070,000,000نمایش جزئیات
123669خانه200پيروزي2نبش پيروزي 18/1اجاره700,000200,000,000نمایش جزئیات
123670خانه70پيروزي2نبش پيروزي 18/1اجاره200,00070,000,000نمایش جزئیات
123683خانه125شهرک آزادگاندلاوران 13 کوچه اول سمت چپاجاره3,000,00060,000,000نمایش جزئیات
123686خانه105قاسم آبادفلاحي 4 حسيني 13فروش11,000,0001,155,000,000نمایش جزئیات
123690خانه167کوهسنگيجهان آرا بين اميد 4و6فروش01,200,000,000نمایش جزئیات
123694خانه75دانش آموزبين دانش آموز 14و 16اجاره075,000,000نمایش جزئیات
123705خانه200بلوار فرهنگبين معاد 17و 19اجاره8,000,00050,000,000نمایش جزئیات
123716خانه400صدفصدف 10اجاره12,000,00040,000,000نمایش جزئیات
109180خانه165دانشجودانشجو 30 بعداز چهارراه دوماجاره4,000,00020,000,000نمایش جزئیات
123598خانه160دانش آموزدانش اموز29اجاره5,000,000100,000,000نمایش جزئیات
123606خانه120بلوار مجدمجد 14اجاره500,000100,000,000نمایش جزئیات
123615خانه212شهرک بهارستانبهارستان 11اجاره3,600,000170,000,000نمایش جزئیات
123616خانه280قاسم آبادحسابي 32 اميري پور 20فروش11,071,4293,100,000,000نمایش جزئیات
123626خانه110ميدان تربيتبين معلم 77 و ميدان دندانپزشکاناجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
123630خانه125آب وبرقهفت تير 13اجاره1,500,000100,000,000نمایش جزئیات
123632خانه110بلوار معلممعلم 57 صدف 26 شيري 3اجاره0200,000,000نمایش جزئیات
123643خانه206شهرک طالقانيشهرک طالقاني ارغوان 13فروش02,850,000,000نمایش جزئیات
123656خانه100قاسم آبادانديشه19/6فروش00نمایش جزئیات
123661خانه80ايرج ميرزاايرج 64اجاره0110,000,000نمایش جزئیات
81194خانه300رضا شهردهخدا1فروش06,500,000,000نمایش جزئیات
100051خانه190قاسم آبادفلاحي2/10فروش11,052,6322,100,000,000نمایش جزئیات
121831خانه80بلوار امامتامامت 1اجاره2,800,00030,000,000نمایش جزئیات
121904خانه320ايرج ميرزامعاد18اجاره15,000,000100,000,000نمایش جزئیات
4138خانه145پيروزي 1پيروزي81 برسلاني6فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
96402خانه240آب وبرقهفت تير11فروش16,000,0000نمایش جزئیات
120201خانه150سيدرضيسيدرضي38فروش17,666,6662,650,000,000نمایش جزئیات
104689خانه236لادنلادن35؛شهرآرا3فروش00نمایش جزئیات
109093خانه317بلوار امامتامامت 1فروش30,914,8259,800,000,000نمایش جزئیات
120226خانه60شهرک آزادگانبين آرمان22و24فروش6,333,333380,000,000نمایش جزئیات
120242خانه249سنابادمطهري جنوبي 15فروش00نمایش جزئیات
120244خانه325قاسم آبادنبش شريعتي 63فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
31891خانه150وکيل آباد1حافظ26فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
44212خانه340آب وبرقهفت تير1فروش013,000,000,000نمایش جزئیات
54545خانه260قاسم آبادبين شاهد 65و67فروش00نمایش جزئیات
65965خانه330قاسم آبادنبش حجاب 29فروش13,636,3634,500,000,000نمایش جزئیات
88146خانه150سرافرازانسرافراز12فروش00نمایش جزئیات
88385خانه362شهرک آزادگانفکوري 69-دلاوران 43-نبش آرمان 2فروش07,500,000,000نمایش جزئیات
112976خانه150بلوار معلممعلم18؛نبش عدل16فروش07,500,000,000نمایش جزئیات
104084خانه180جاهدشهربوستان6/4فروش12,777,7782,300,000,000نمایش جزئیات
100115خانه140قاسم آباداديب51 کوچه سوم سمت راستفروش00نمایش جزئیات
103280خانه1000قاسم آبادحسابي43فروش011,500,000,000نمایش جزئیات
37789خانه270بلوار فردوسيياس2فروش08,500,000,000نمایش جزئیات
39868خانه200لادنبين پيروزي 76 وميدان لادنفروش03,700,000,000نمایش جزئیات
120154خانه210قاسم آبادميثاق7فروش11,000,0000نمایش جزئیات
88198خانه885بلوار جانبازبين ساجدي2و4فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
101548خانه0سنابادمطهري جنوبي 22فروش9,500,0000نمایش جزئیات
116841خانه0صدفصدف 17فروش06,500,000,000نمایش جزئیات
116491خانه300سازمان آبصادقي 13 اسفندياني8فروش00نمایش جزئیات
42808خانه615رضا شهرنبش کلانتري14فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
114334خانه460سجادنسترن4اجاره02,000,000,000نمایش جزئیات
121614خانه100پيروزي2پيروزي15/1اجاره0160,000,000نمایش جزئیات
121818خانه200صياد شيرازيصياد3اجاره4,000,000200,000,000نمایش جزئیات
113076خانه55فکوريفکوري8،ويلا7/10فروش11,818,182800,000,000نمایش جزئیات
123544خانه75سرافرازانسرافرازان 11 بهاران 16اجاره0100,000,000نمایش جزئیات
123546خانه80کوهسنگينبش جهان آرا 8 و اميد 8اجاره900,00050,000,000نمایش جزئیات
123547خانه0سرافرازانسرافرازان13 رازي8فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
123549خانه165دانش آموزدانش اموز 33 بعد از چهارراه اولاجاره3,000,000100,000,000نمایش جزئیات
123580خانه300سجادبهار 18 بعد از سه راه گلشناجاره0650,000,000نمایش جزئیات
123587خانه70سيدرضيبين سيدرضي27و29اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
100994خانه450بلوار امامتنبش امامت 64فروش012,000,000,000نمایش جزئیات
4209خانه300صياد شيرازيبين صياد6و8 سرو11 دوممرفروش010,000,000,000نمایش جزئیات
95197خانه100شهرک آزادگاننبش دلاوران42فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
111944خانه300فرامرز عباسيبهاران9 فخر1فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
123486خانه140کوثرکوثرجنوبي 22اجاره1,500,000150,000,000نمایش جزئیات
123487خانه351رضا شهررضوي 28اجاره9,900,000310,000,000نمایش جزئیات
123498خانه75شهرک آزادگانزيتون 16اجاره800,00050,000,000نمایش جزئیات
123502خانه170صدفصدف 2اجاره0200,000,000نمایش جزئیات
123507خانه110کوهسنگيجهان آرا اميد6 کوچه اول بن بست سمت چپفروش01,000,000,000نمایش جزئیات
123518خانه140بلوار امامتامامت 43فروش05,200,000,000نمایش جزئیات
123526خانه142سنابادقرني6 نبش دکتر شيخ2فروش9,154,9301,300,000,000نمایش جزئیات
123535خانه426سنابادقرني6 نبش دکتر شيخ2فروش06,860,000,000نمایش جزئیات
19023خانه610فرامرز عباسيبنفشه7فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
66149خانه267فرامرز عباسيبين بهاران3و5فروش00نمایش جزئیات
71660خانه0بلوار فردوسيمهدي1حر5فروش00نمایش جزئیات
77625خانه140سجادفرهاد25،تقاطع قدس و دستغيب 18فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
121734خانه400سيدرضيسيدرضي 55اجاره15,000,0000نمایش جزئیات
121629خانه200ميدان تربيتمعلم 72اجاره0250,000,000نمایش جزئیات
120112خانه140جاهدشهرجاهد 6/2فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
7125خانه300پيروزي2پيروزي12 دقيقي3فروش00نمایش جزئیات
48849خانه160سجادبزرگمهر جنوبي4فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
92582خانه230هاشميههاشميه15فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
101750خانه0قاسم آباداماميه 40فروش7,916,667950,000,000نمایش جزئیات
103740خانه250ميدان تربيتشريف 9فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
7499خانه180قاسم آباداستاديوسفي33فروش01,000,000,000نمایش جزئیات
9526خانه110دانش آموزبين دانش آموز17و19فروش00نمایش جزئیات
104984خانه725شهرک طالقانيفکوري79،ارغوان1فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
76324خانه0صياد شيرازينبش صياد57فروش03,800,000,000نمایش جزئیات
82586خانه200صياد شيرازيصياد 50فروش12,000,0000نمایش جزئیات
13128خانه230فکوريفکوري17 بين لاله8و10فروش06,500,000,000نمایش جزئیات
45050خانه200پيروزي 1پيروزي72/2فروش00نمایش جزئیات
108721خانه200شهرک آزادگانفکوري 61 شاملو 9اجاره100,000250,000,000نمایش جزئیات
104147خانه125ايرج ميرزاجلال 50اجاره1,800,00080,000,000نمایش جزئیات
52481خانه200فکوريبين فکوري25و27فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
115355خانه170فکوريويلا 7/6فروش02,700,000,000نمایش جزئیات
46206خانه600احمد آبادحاشيه احمدآباد بين عدالت ومحتشمي .فروشگاه قياسيفروش050,000,000,000نمایش جزئیات
16688خانه0سجادنبش بهارستان 1 فاز تجاريفروش031,000,000,000نمایش جزئیات
534خانه300بلوار امامتامامت 10فروش00نمایش جزئیات
88422خانه180بلوار امامتآزادي42/آموزگار8فروش00نمایش جزئیات
100293خانه120قاسم آبادفلاحي 61فروش00نمایش جزئیات
101298خانه0هاشميهمقابل هاشميه 59فروش05,500,000,000نمایش جزئیات
16334خانه360دانش آموزبين مهران15و17-دانش آموز31فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
90251خانه224شهرک طالقانيارغوان13فروش05,600,000,000نمایش جزئیات
105000خانه0اقبال لاهورياقبال 23فروش028,000,000,000نمایش جزئیات
105408خانه230بلوار معلممعلم 33 بعد از چهارراه اولفروش09,000,000,000نمایش جزئیات
105451خانه230اقبال لاهورياقبال22فروش00نمایش جزئیات
105764خانه1200پيروزي 1پيروزي32فروش00نمایش جزئیات
111089خانه100ميدان تربيتقانع 30اجاره3,500,00030,000,000نمایش جزئیات
85173خانه130آب وبرقهفت تير 13اجاره0150,000,000نمایش جزئیات
114974خانه500وکيل آباد 2بين وکيل آباد 5و7فروش010,500,000,000نمایش جزئیات
105011خانه170قاسم آبادشريعتي39/19اجاره3,000,00050,000,000نمایش جزئیات
123397خانه90قاسم آبادانديشه 61فروش11,111,1111,000,000,000نمایش جزئیات
123398خانه140احمد آبادبين ابو مسلم 18 و 20فروش08,500,000,000نمایش جزئیات
123404خانه115احمد آبادابوذر 31فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
123406خانه300هنرستانهنرستان 31فروش08,000,000,000نمایش جزئیات
123415خانه160صياد شيرازيصياد 5/9اجاره3,500,000120,000,000نمایش جزئیات
123418خانه130هاشميههاشميه 32اجاره0200,000,000نمایش جزئیات
123420خانه135بلوار معلممعلم 80/1اجاره3,000,00050,000,000نمایش جزئیات
123428خانه300بلوار امامتامامت17فروش06,700,000,000نمایش جزئیات
123435خانه180پيروزي 1پيروزي 78اجاره4,600,00030,000,000نمایش جزئیات
123441خانه90کلاهدوزکلاهدوز23/1اجاره3,000,00080,000,000نمایش جزئیات
123448خانه115رضا شهرخاقاني35 دقيقي17اجاره1,300,00020,000,000نمایش جزئیات
123451خانه60سجادفرهاد 27 کوچه دوم سمت چپاجاره1,500,00015,000,000نمایش جزئیات
123455خانه80کلاهدوزتورج 32اجاره2,750,00050,000,000نمایش جزئیات
123460خانه120بلوار امامتامامت 42اجاره085,000,000نمایش جزئیات
123466خانه150دانشجودانشجو 24اجاره0200,000,000نمایش جزئیات
75111خانه260سرافرازانپايداري 5اجاره2,500,000100,000,000نمایش جزئیات
75948خانه140رضا شهرخاقاني31 دقيقي13اجاره4,000,00040,000,000نمایش جزئیات
113169خانه140شهرک بهارستانبهارستان 9اجاره3,000,000200,000,000نمایش جزئیات
114562خانه970سجادهوشيار 8فروش018,000,000,000نمایش جزئیات
115615خانه55رضا شهرشهيد کاوه 10اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
123343خانه170هاشميههاشميه 33/1فروش15,882,3532,700,000,000نمایش جزئیات
123374خانه200سيدرضيسيدرضي 17 بين معاد 17و 19اجاره6,000,000150,000,000نمایش جزئیات
96779خانه160فلسطينفلسطين 29 انتهاي کوچهفروش15,000,0000نمایش جزئیات
79681خانه560قاسم آباداديب51 کوچه سوم سمت راست يا شاهد66/6فروش00نمایش جزئیات
119980خانه350استقلالبين استقلال 9 و ميدان معلمفروش00نمایش جزئیات
98207خانه120اقبال لاهورياقبال22فروش03,200,000,000نمایش جزئیات
99816خانه132قاسم آبادحسابي 43/5فروش12,000,0000نمایش جزئیات
100130خانه100نمايشگاهارمغان 10فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
57767خانه700راهنمائيحاشيه راهنمايي مقابل برج سلمانفروش010,000,000,000نمایش جزئیات
110595خانه570احمد آبادابوذر23فروش15,000,0000نمایش جزئیات
113025خانه420دانشجونبش دانشجو 6فروش00نمایش جزئیات
103983خانه355کلاهدوزقاضي طباطبايي 16فروش02,800,000,000نمایش جزئیات
104659خانه0پيروزي 1بين پيروزي 33 و چهارراه کوثر جنب بانک انصارفروش09,300,000,000نمایش جزئیات
84277خانه95فلسطينبين دستغيب 8 و 10فروش5,263,158500,000,000نمایش جزئیات
118478خانه210سيدرضيسيدرضي 57 انتهاي فاز تجاريفروش02,300,000,000نمایش جزئیات
57399خانه370احمد آبادابوذر 8اجاره10,000,00050,000,000نمایش جزئیات
110627خانه85سيدرضيسيدرضي53،نرسيده به چهارراه اولفروش00نمایش جزئیات
104693خانه260رضا شهرنبش کلانتري17فروش07,500,000,000نمایش جزئیات
91555خانه120سنابادآبکوه 17 ارم 6اجاره040,000,000نمایش جزئیات
116505خانه0ملک آبادفلسطين 26 چهارراه اول سمت راستفروش00نمایش جزئیات
104853خانه230رضا شهرخاقاني 31فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
105007خانه70پيروزي2پيروزي 24فروش00نمایش جزئیات
114235خانه0ملک آبادفلسطين28فروش00نمایش جزئیات
116377خانه130قاسم آبادانديشه19/6فروش10,000,0001,300,000,000نمایش جزئیات
119889خانه255دانشجودانشجو 29فروش02,100,000,000نمایش جزئیات
119927خانه785احمد آبادتقاطع پاستور و ابومسلم پنجراه ابومسلمفروش014,000,000,000نمایش جزئیات
16891خانه200قاسم آبادحجاب59فروش12,000,0002,400,000,000نمایش جزئیات
21441خانه170قاسم آبادشريعتي15فروش00نمایش جزئیات
55786خانه330قاسم آباداديب شمالي16فروش00نمایش جزئیات
94145خانه555فرامرز عباسيرسالت 21فروش08,500,000,000نمایش جزئیات
104793خانه0دانش آموزدانش آموز 21فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
108634خانه0پيروزي 1بين پيروزي35 و چهارراه کوثرفروش07,500,000,000نمایش جزئیات
1624خانه370کوثرنبش کوثرجنوبي 4فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
8161خانه65هاشميههاشميه 77 حاشيه کوهساراجاره1,500,000100,000,000نمایش جزئیات
123267خانه310کوهسنگيکوهسنگي 31فروش07,800,000,000نمایش جزئیات
123276خانه200دندانپزشکانبين دندانپزشکان 13و 15فروش03,200,000,000نمایش جزئیات
123277خانه200دندانپزشکانبين دندانپزشکان 13و 15اجاره0240,000,000نمایش جزئیات
123279خانه100دندانپزشکانبين دندانپزشکان 13و 15اجاره0120,000,000نمایش جزئیات
123280خانه280اقبال لاهورياقبال 10اجاره0500,000,000نمایش جزئیات
123313خانه100لادنلادن 8 چهارراه اول سمت چپاجاره2,700,00025,000,000نمایش جزئیات
123319خانه120سنابادقرني 16 کوچه اول سمت راست بن بست اول سمت چپفروش6,250,000750,000,000نمایش جزئیات
123322خانه0کوهسنگينامجو17فروش01,600,000,000نمایش جزئیات
123332خانه140بلوار مجدمجد 11فروش9,285,7141,300,000,000نمایش جزئیات
123334خانه150فکورينبش ويلا 8فروش00نمایش جزئیات
40110خانه110ميدان تربيتقانع 32اجاره0150,000,000نمایش جزئیات
105002خانه254کلاهدوزکلاهدوز24/2/ماني غربي11فروش02,800,000,000نمایش جزئیات
115439خانه200سرافرازانسرافراز 38فروش00نمایش جزئیات
123162خانه80نمايشگاهبين ارمغان 12و 14اجاره1,500,00030,000,000نمایش جزئیات
123169خانه320سنابادصاحب الزمان 4 نبش چهارراه دومفروش06,500,000,000نمایش جزئیات
123170خانه320سنابادصاحب الزمان 4 نبش چهارراه دوماجاره5,000,000300,000,000نمایش جزئیات
123171خانه250فرامرز عباسيفخر 3اجاره2,500,000300,000,000نمایش جزئیات
123175خانه112کلاهدوزکلاهدوز 38/2اجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
123179خانه100قاسم آبادشاهد67اجاره1,000,00070,000,000نمایش جزئیات
123189خانه160دانش آموزدانش آموز13فروش02,650,000,000نمایش جزئیات
123192خانه60بلوار مجدمجد14 کاوش غربي31فروش7,333,333440,000,000نمایش جزئیات
123197خانه260پيروزي2پيروزي23 کوچه اول سمت چپاجاره500,000310,000,000نمایش جزئیات
123199خانه253هنرستانهنرستان36 عبداللهي4فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
41271خانه125وکيل آباد3وکيل آباد59 شريف3اجاره3,200,00020,000,000نمایش جزئیات
85595خانه25بلوار امامتامامت10اجاره060,000,000نمایش جزئیات
89415خانه110بلوار معلممعلم 57/صدف26/شهيد شيري3اجاره0250,000,000نمایش جزئیات
119774خانه250لادنلادن 29فروش03,200,000,000نمایش جزئیات
119763خانه0لادنگلديس 16/4فروش13,333,3333,700,000,000نمایش جزئیات
10833خانه350فرامرز عباسيفرامرز38فروش07,700,000,000نمایش جزئیات
19953خانه500رضا شهرنبش چهارراه خاقاني22-سر نبش مقابل مخابراتفروش024,000,000,000نمایش جزئیات
57981خانه850احمد آبادرضا 1فروش017,000,000,000نمایش جزئیات
73506خانه100شهرک آزادگانفکوري83فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
77660خانه225قاسم آبادانديشه 7فروش04,020,000,000نمایش جزئیات
92916خانه350قاسم آباداديب 32/14فروش03,600,000,000نمایش جزئیات
108011خانه110سرافرازانسرافرازان11فروش00نمایش جزئیات
108573خانه360سنابادبابا طاهر29فروش00نمایش جزئیات
110892خانه560قاسم آبادبين شاهد79و81فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
112765خانه0بلوار جانبازجانباز13/وصال2/جنب پلاک 5فروش04,200,000,000نمایش جزئیات
119690خانه330رضا شهررضوي 41فروش016,000,000,000نمایش جزئیات
113081خانه85قاسم آبادآزاده30فروش0680,000,000نمایش جزئیات
538خانه540بلوار معلمبين معلم48و50فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
64889خانه230فرامرز عباسيفرامرز36بازار محلهفروش04,000,000,000نمایش جزئیات
65740خانه337پيروزي2نبش پيروزي 28/4فروش04,300,000,000نمایش جزئیات
119729خانه110پيروزي2پيروزي 3 رودکي 8 قطعه هشتمفروش01,200,000,000نمایش جزئیات
27767خانه500وکيل آباد1بين وکيل آباد 10 و 12فروش020,000,000,000نمایش جزئیات
51641خانه180سنابادبين حاشيه آبکوه ومجد2فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
53660خانه80ايرج ميرزاايرج42فروش00نمایش جزئیات
53752خانه230جاهدشهربين ميدان بوستان و بوستان 16فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
113754خانه730سجادگويا 10فروش018,000,000,000نمایش جزئیات
118090خانه250کوثرکوثر شمالي 1فروش07,500,000,000نمایش جزئیات
104365خانه130قاسم آبادبلوار اماميه/راستي19فروش02,100,000,000نمایش جزئیات
114470خانه85پيروزي2بين رز 6 و8فروش01,650,000,000نمایش جزئیات
115832خانه160ايرج ميرزاجلال 60فروش00نمایش جزئیات
116284خانه150فرامرز عباسيفرامرز39فروش01,200,000,000نمایش جزئیات
2377خانه345کوثرکوثرشمالي41/2فروش00نمایش جزئیات
119640خانه65لادنلادن 11 کوچه مجد داخل کوچه 1 متريفروش5,384,615350,000,000نمایش جزئیات
44999خانه360رضا شهررودکي1فروش013,000,000,000نمایش جزئیات
84063خانه400هاشميههاشميه30فروش20,000,0000نمایش جزئیات
93529خانه180دندانپزشکانمعلم 75/12فروش03,700,000,000نمایش جزئیات
93827خانه310قاسم آبادميثاق 5 آزاده 20فروش01,970,000,000نمایش جزئیات
94394خانه208قاسم آبادحجاب 23فروش10,500,0000نمایش جزئیات
40835خانه190قاسم آباداديب42/8فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
80177خانه0بلوار جانبازبين جانباز7و9 جنب کبابي سلمانفروش50,000,0000نمایش جزئیات
123091خانه100سيدرضيسيدرضي 49اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
123094خانه120سرافرازانسرافرازان 13اجاره3,000,00050,000,000نمایش جزئیات
123101خانه450شهرک بهارستانبهارستان 15فروش9,500,0000نمایش جزئیات
123107خانه60قاسم آبادحجاب 35اجاره058,000,000نمایش جزئیات
123114خانه340صياد شيرازيصياد57اجاره10,000,00050,000,000نمایش جزئیات
123115خانه160دانش آموزدانش اموز29فروش16,875,0002,700,000,000نمایش جزئیات
123117خانه210احمد آبادناصرخسرو19 ارديبهشت1اجاره4,200,00025,000,000نمایش جزئیات
123121خانه130صدفصدف25فروش20,769,2312,700,000,000نمایش جزئیات
123126خانه293دانشجودانشجو28فروش20,477,8166,000,000,000نمایش جزئیات
123127خانه740سنابادنرسيده به چهارراه پل خاکي سناباد18فروش07,500,000,000نمایش جزئیات
123141خانه40قاسم آباداماميه66/5فروش9,000,000360,000,000نمایش جزئیات
123143خانه0راهنمائيبين راهنمايي10و12فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
123154خانه300بلوار معلمبين معلم 14 و 16اجاره12,000,00080,000,000نمایش جزئیات
71074خانه150شهرک بهارستانبهارستان7اجاره500,000180,000,000نمایش جزئیات
82152خانه200سنابادبين سناباد53و55اجاره5,000,00030,000,000نمایش جزئیات
88417خانه300دانشجودانشجو4فروش07,500,000,000نمایش جزئیات
121711خانه86کوهسنگيبين کوهسنگي و رودکي نبش رودکياجاره085,000,000نمایش جزئیات
103621خانه128قاسم آبادشاهد 19اجاره0200,000,000نمایش جزئیات
123056خانه177بلوار معلمبين معلم 17 و 19اجاره2,700,000137,000,000نمایش جزئیات
123058خانه140بلوار فردوسيثمانه 1 تعاون 3اجاره3,700,00065,000,000نمایش جزئیات
123062خانه280قاسم آبادحسابي32 اميرپور20فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
123083خانه0سناباددانشگاه11/5فروش00نمایش جزئیات
123086خانه170ايرج ميرزاجلال70فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
123089خانه80فرامرز عباسيفرامرز 3 رسالت 11اجاره4,000,00010,000,000نمایش جزئیات
123090خانه550سجادحامد جنوبي9اجاره15,000,0002,000,000,000نمایش جزئیات
120929خانه320صياد شيرازيصياد57اجاره8,000,00050,000,000نمایش جزئیات
111842خانه140وکيل آباد3بين وکيل آباد57و59اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
119667خانه360سرافرازانسرافراز 39فروش9,444,4443,400,000,000نمایش جزئیات
29047خانه200رضا شهرزکرياجنوبي28فروش02,300,000,000نمایش جزئیات
22820خانه360بلوار معلممعلم9فروش00نمایش جزئیات
82854خانه426سنابادبين خيابان ابوسعيدوميدان صاحب الزمانفروش012,000,000,000نمایش جزئیات
90660خانه0راهنمائيراهنمايي 26/چهار راه اول سمت راست صداقت 5فروش00نمایش جزئیات
95937خانه0رضا شهرفرخي2فروش014,000,000,000نمایش جزئیات
108219خانه207شهرک آزادگانپايداري 5فروش00نمایش جزئیات
112538خانه140احمد آبادپرستار3فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
119592خانه0شهرک آزادگانارغوان 12فروش03,100,000,000نمایش جزئیات
100580خانه0سنابادسه راه ادبيات مسعود شرقيفروش010,000,000,000نمایش جزئیات
117957خانه140هاشميههاشميه 28فروش05,700,000,000نمایش جزئیات
1995خانه133لادنلادن 7فروش00نمایش جزئیات
88011خانه620کوثرکوثرشمالي1فروش33,000,0000نمایش جزئیات
90343خانه190رضا شهرميرکي7فروش02,800,000,000نمایش جزئیات
78960خانه120هاشميههاشميه 79 کوهسار 5فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
80466خانه0سنابادانتهاي سناباد؛جنب بانک خونفروش05,500,000,000نمایش جزئیات
109851خانه60دکتر بهشتينامجو 10فروش7,692,308600,000,000نمایش جزئیات
121107خانه370احمد آبادابوذر 8اجاره10,000,00050,000,000نمایش جزئیات
118706خانه100فلسطيندستغيب 11فروش0400,000,000نمایش جزئیات
118821خانه100کوهسنگيپارس28اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
122992خانه168ميدان تربيتمعلم 66 غدير 22اجاره3,000,000100,000,000نمایش جزئیات
122993خانه35قاسم آبادشاهد 14اجاره030,000,000نمایش جزئیات
122996خانه60سناباددکتر شيخ1اجاره0100,000,000نمایش جزئیات
123007خانه90سيدرضيسيدرضي55اجاره0165,000,000نمایش جزئیات
123031خانه387سرافرازانسرافراز11فروش03,600,000,000نمایش جزئیات
123046خانه0قاسم آبادمرواريد10فروش14,000,0001,750,000,000نمایش جزئیات
55338خانه160بلوار فردوسيثمانه7-تابان7اجاره0280,000,000نمایش جزئیات
121124خانه170فرامرز عباسيفخر3اجاره0400,000,000نمایش جزئیات
103674خانه85پيروزي 1بين پيروزي34و36اجاره0150,000,000نمایش جزئیات
7171خانه220آب وبرقهفت تير3/2 کوچه اول سمت چپفروش03,500,000,000نمایش جزئیات
105782خانه376هاشميههاشميه 40فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
108277خانه75کوهسنگيجهان آرا 6اجاره1,300,00060,000,000نمایش جزئیات
122966خانه110دکتر بهشتيبهشتي16 يا نامجو1اجاره0200,000,000نمایش جزئیات
122968خانه120پيروزي2پيروزي 24اجاره10,000200,000,000نمایش جزئیات
122971خانه120قاسم آباداستاديوسفي17اجاره3,000,00040,000,000نمایش جزئیات
122977خانه75سرافرازانسرافرازان 9 بهاران 6اجاره0150,000,000نمایش جزئیات
34383خانه150بلوار امامتامامت 3اجاره5,000,00020,000,000نمایش جزئیات
83564خانه90بلوار امامتامامت1اجاره2,200,00020,000,000نمایش جزئیات
108833خانه120لادنلادن 46فروش00نمایش جزئیات
105547خانه360صدفصدف 19فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
37956خانه560احمد آبادمحتشمي17فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
111463خانه365قاسم آبادحسابي20فروش00نمایش جزئیات
102994خانه280قاسم آبادبين شاهد59و61فروش05,500,000,000نمایش جزئیات
98817خانه440شهرک آزادگانپايداري1/4فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
8313خانه110بلوار معلممعلم12فروش00نمایش جزئیات
15135خانه1100فرامرز عباسيفرامرز2فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
55871خانه340وکيل آباد1وکيل آباد34 بين چراغچي22و24فروش00نمایش جزئیات
119527خانه300وکيل آباد3وکيل آباد 61 غدير 16فروش00نمایش جزئیات
119375خانه0قاسم آبادحجاب55فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
108273خانه200بلوار جانبازجانباز9؛وصال6؛کبيري2فروش00نمایش جزئیات
88919خانه150کلاهدوزاسفندياني1فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
96546خانه2000سجادسجاد18،نبش حامدجنوبي،مقابل بانک آيندهفروش0200,000,000,000نمایش جزئیات
19309خانه297ايرج ميرزاايرج 28فروش00نمایش جزئیات
86573خانه390سجادبين مرجان وحامدفروش012,000,000,000نمایش جزئیات
4137خانه150شهرک طالقانيارغوان10فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
29072خانه440بلوار معلمنبش معلم23فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
34573خانه450فرامرز عباسيفرامرز 6فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
103882خانه0صياد شيرازيصياد 61فروش00نمایش جزئیات
115740خانه0احمد آبادنبش رضا 33فروش025,000,000,000نمایش جزئیات
115749خانه400قاسم آبادانديشه19/7فروش02,600,000,000نمایش جزئیات
116161خانه120سرافرازانسرافرازان 13 ايمانيان 8فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
119212خانه400شهرک آزادگانفکوري85بين ارغوان6و 4فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
105130خانه210بلوار معلمبين معلم53و 55فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
106671خانه328سنابادمجد 27 کوچه دوم سمت راستفروش16,000,0000نمایش جزئیات
111166خانه330قاسم آباداماميه13فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
93292خانه250کلاهدوزکلاهدوز 42/7فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
104726خانه90ايرج ميرزاجلال 36اجاره1,500,00050,000,000نمایش جزئیات
122922خانه220شهرک بهارستانبهارستان9اجاره1,500,000200,000,000نمایش جزئیات
122923خانه160احمد آباداحمدآباد1اجاره0450,000,000نمایش جزئیات
122932خانه100سيدرضيسيدرضي34اجاره2,500,00050,000,000نمایش جزئیات
122934خانه75رضا شهرنبش دهخدا 16اجاره900,00075,000,000نمایش جزئیات
122944خانه160جاهدشهربوستان 15 مقابل ايوبي 10اجاره0150,000,000نمایش جزئیات
122953خانه45بلوار معلممعلم 18قطعه دوماجاره500,00045,000,000نمایش جزئیات
45463خانه300شهرک آزادگانفکوري79فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
72139خانه449سنابادنبش تکتم شمالي12فروش17,000,0000نمایش جزئیات
83457خانه260قاسم آباداماميه 17 عرفايي 4/3اجاره1,500,000200,000,000نمایش جزئیات
84233خانه240ايرج ميرزاجلال60اجاره4,800,000150,000,000نمایش جزئیات
94571خانه65سيدرضيسيد رضي44اجاره1,100,00065,000,000نمایش جزئیات
121765خانه60کوهسنگيکوهسنگي 20 بين همت9و11اجاره1,200,00035,000,000نمایش جزئیات
122885خانه520فرامرز عباسينبش فرامرز40اجاره0800,000,000نمایش جزئیات
122890خانه150شهرک بهارستانبهارستان 7اجاره500,000180,000,000نمایش جزئیات
122908خانه165بلوار معلممعلم 28اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
122909خانه110قاسم آباداماميه 62 دوازده متري بهاراجاره1,400,00010,000,000نمایش جزئیات
122914خانه230بلوار امامتامامت3فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
16244خانه400قاسم آبادامام دوست12فروش02,800,000,000نمایش جزئیات
65414خانه130پيروزي2نبش پيروزي 20اجاره0200,000,000نمایش جزئیات
23410خانه400قاسم آبادشاهد6فروش04,200,000,000نمایش جزئیات
95031خانه0بلوار امامتامامت46فروش25,999,9996,500,000,000نمایش جزئیات
54134خانه900استقلالبين استقلال10و12 جنب مجتمع آفتابفروش017,000,000,000نمایش جزئیات
34157خانه600رضا شهربين خاقاني و دهخدافروش09,000,000,000نمایش جزئیات
62912خانه158هاشميههاشميه 44/2فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
119216خانه190بلوار جانبازجانباز 7 منفرد 9فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
88696خانه250احمد آبادمحتشمي 20فروش00نمایش جزئیات
53523خانه240احمد آبادعارف10فروش00نمایش جزئیات
80371خانه300فکوريبين فکوري11و13فروش02,700,000,000نمایش جزئیات
115907خانه180رضا شهردهخدا 2فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
119379خانه0کلاهدوزکلاهدوز 29فروش08,200,000,000نمایش جزئیات
80305خانه255صياد شيرازيصياد59فروش00نمایش جزئیات
119393خانه197لادنگلديس 6فروش02,360,000,000نمایش جزئیات
119270خانه160هاشميههاشميه 44/4فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
119271خانه0ملک آبادفلسطين 28/7فروش22,500,000900,000,000نمایش جزئیات
76475خانه100کلاهدوزکلاهدوز35اجاره600,000120,000,000نمایش جزئیات
47500خانه192هاشميههاشميه30فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
3949خانه160هاشميهبين هاشميه40و42فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
103665خانه520جاهدشهرجاهد شهر9فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
43683خانه140فرامرز عباسي16متري بهاران مقابل ظفرفروش00نمایش جزئیات
108077خانه75صياد شيرازيصياد52فروش0450,000,000نمایش جزئیات
104143خانه340استقلالبين ميدان استقلال و استقلال 1فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
104451خانه120پيروزي2پيروزي28/4فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
84268خانه0سازمان آبميدان صاحب الزمان,صاحب الزمان18فروش01,000,000,000نمایش جزئیات
103165خانه220صياد شيرازيصياد شيرازي20اجاره8,000,000100,000,000نمایش جزئیات
120917خانه120شهرک آزادگاننخل 16اجاره1,500,00080,000,000نمایش جزئیات
117752خانه110رضا شهرمولانا 3اجاره0165,000,000نمایش جزئیات
115614خانه450صياد شيرازيصياد 24اجاره13,000,00050,000,000نمایش جزئیات
108626خانه270سازمان آبصادقي19فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
77914خانه600سجادبزرگمهرجنوبي12فروش00نمایش جزئیات
15109خانه170بلوار جانبازنبش جانباز7فروش50,000,0000نمایش جزئیات
103564خانه183بلوار امامتامامت 47فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
119288خانه370بلوار امامتامامت 68فروش05,600,000,000نمایش جزئیات
115824خانه255پيروزي2پيروزي10/زکريا28فروش02,300,000,000نمایش جزئیات
88878خانه0فکوريلاله14فروش00نمایش جزئیات
119134خانه145رضا شهررضوي 6فروش02,800,000,000نمایش جزئیات
119145خانه130بلوار معلمبين معلم 3 و چهارراه آزادشهرفروش05,500,000,000نمایش جزئیات
119121خانه600فرامرز عباسيبين بنفشه 5و 7فروش9,000,0000نمایش جزئیات
119125خانه0پيروزي2پيروزي 28/4فروش13,333,3333,200,000,000نمایش جزئیات
119130خانه220لادنلادن 17فروش01,900,000,000نمایش جزئیات
92536خانه330فرامرز عباسيآزادي41فروش00نمایش جزئیات
103680خانه0هاشميههاشميه 32فروش18,461,5382,400,000,000نمایش جزئیات
62158خانه350احمد آبادحاشيه ميدان تقي آباد جنب نانواييفروش035,000,000,000نمایش جزئیات
104038خانه160بلوار امامتامامت12فروش03,900,000,000نمایش جزئیات
10972خانه0بلوار امامتامامت24فروش31,178,7078,200,000,000نمایش جزئیات
105447خانه180الهيهالهيه1فروش01,100,000,000نمایش جزئیات
80961خانه125دانش آموزبين دانش آموز17و19فروش12,000,0001,500,000,000نمایش جزئیات
45766خانه660احمد آبادابوذر 30فروش017,000,000,000نمایش جزئیات
106921خانه350سنابادثنايي 11فروش00نمایش جزئیات
20073خانه162قاسم آباداديب جنوبي7فروش00نمایش جزئیات
70018خانه270قاسم آبادشاهد45، بين چهارراه ورزش و چهارراه راه آهنفروش02,900,000,000نمایش جزئیات
73356خانه190قاسم آبادشريعتي67فروش02,600,000,000نمایش جزئیات
91953خانه90قاسم آبادفلاحي 2 آزاده 13 نبش خيابان افروزفروش0650,000,000نمایش جزئیات
106371خانه260قاسم آبادميثاق 51فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
115374خانه180قاسم آبادميثاق 13 / آزاده 7فروش00نمایش جزئیات
122847خانه450صياد شيرازيصياد 24فروش011,500,000,000نمایش جزئیات
122859خانه428پيروزي2پيروزي15/1فروش06,900,000,000نمایش جزئیات
122876خانه80سيدرضيسيدرضي29 بين چهارراه دوم و سوماجاره1,200,00075,000,000نمایش جزئیات
2260خانه50هاشميههاشميه69_نوزده بهمن11 جنب فضا سبزاجاره450,00030,000,000نمایش جزئیات
103100خانه110صياد شيرازيصياد20/7فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
106825خانه950احمد آبادبين پاستور و ابومسلمفروش00نمایش جزئیات
107716خانه67فکوريفکوري 5فروش0550,000,000نمایش جزئیات
115426خانه110بلوار معلمانتها معلم28فروش00نمایش جزئیات
122699خانه85کوثرکوثر 35/5فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
122701خانه110بلوار معلمانتها معلم28اجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
122703خانه70بلوار امامتامامت 1اجاره2,500,00015,000,000نمایش جزئیات
122704خانه120احمد آبادعارف 10 کوچه اول سمت چپفروش02,650,000,000نمایش جزئیات
122710خانه160ملک آبادفلسطين 30فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
122711خانه735سنابادسناباد 7فروش06,175,000,000نمایش جزئیات
122725خانه75سراف.سرافرازان 11 بهاران 16اجاره70,000100,000,000نمایش جزئیات
122727خانه150رضا شهرحاشيه ملک الشعرافروش012,000,000,000نمایش جزئیات
122738خانه0سنابادقرني 6 شيخ 1فروش01,600,000,000نمایش جزئیات
122747خانه120شهرک آزادگانبين رهايي 4و 6اجاره2,100,00020,000,000نمایش جزئیات
122748خانه160کوهسنگينامجو8اجاره3,500,00033,000,000نمایش جزئیات
122750خانه80کوهسنگينامجو8اجاره1,800,00015,000,000نمایش جزئیات
122751خانه80کوهسنگينامجو8اجاره2,200,00015,000,000نمایش جزئیات
122755خانه192قاسم آبادبين شريعتي 6 و چهاراره جهادفروش04,000,000,000نمایش جزئیات
122764خانه0کوهسنگيبهشتي 30فروش10,000,0000نمایش جزئیات
28474خانه500ميدان تربيتبين ميدان زندان وچهارراه ستاري؛معلم 60فروش00نمایش جزئیات
47278خانه75دانش آموزدانش آموز 31اجاره200,00065,000,000نمایش جزئیات
77020خانه500فرامرز عباسي6 بهارانفروش04,500,000,000نمایش جزئیات
90879خانه330ميدان تربيتستاري26/2فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
91348خانه170سجادفرهاد 27 جنب نوين باطريفروش10,500,0000نمایش جزئیات
94225خانه85فلسطينبين سه راه فلسطين و چهارراه خيام دستغيب 25فروش0300,000,000نمایش جزئیات
94787خانه205قاسم آباداماميه56؛نبش راستي30فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
96299خانه175سنابادبين آفرين و شهريار داخل عقب نشيني روبروي بانک سپهفروش00نمایش جزئیات
97519خانه85آب وبرقهفت تير 31/6اجاره900,00070,000,000نمایش جزئیات
105833خانه130بلوار معلممعلم 33 بعد از چهارراه اولاجاره3,000,00050,000,000نمایش جزئیات
120709خانه130شهرک آزادگانزيتون 1/1اجاره2,200,00030,000,000نمایش جزئیات
120897خانه75رضا شهرمقابل دهخدا 16اجاره0100,000,000نمایش جزئیات
119016خانه175پيروزي2بين پيروزي 6 و 8اجاره0300,000,000نمایش جزئیات
116213خانه60احمد آباداحمدآباد 10اجاره0150,000,000نمایش جزئیات
114803خانه85سازمان آبصادقي2اجاره0120,000,000نمایش جزئیات
117360خانه300بلوار امامتامامت 60اجاره11,000,000100,000,000نمایش جزئیات
2779خانه100فکوريفکوري19 نسترن 9اجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
4066خانه67صياد شيرازيشهرستاني13/5فروش0550,000,000نمایش جزئیات
85037خانه120بلوار جانبازجانباز13 بين اعجمي13و15اجاره1,700,00040,000,000نمایش جزئیات
85845خانه160فکوريفکوري33فروش01,600,000,000نمایش جزئیات
93356خانه105قاسم آبادنبش امام دوست 24اجاره0110,000,000نمایش جزئیات
98614خانه0قاسم آبادبين فلاحي16و18فروش07,500,000,000نمایش جزئیات
98615خانه0قاسم آبادبين فلاحي16و18فروش16,500,0000نمایش جزئیات
104873خانه350احمد آبادابوذر 14اجاره8,000,000100,000,000نمایش جزئیات
107232خانه570فکورينبش فکوري 2فروش00نمایش جزئیات
107408خانه159سيدرضيسيدرضي46-بعد از چهارراه اولفروش01,600,000,000نمایش جزئیات
113801خانه250هاشميههاشميه61اجاره6,000,000200,000,000نمایش جزئیات
118972خانه160لادنلادن2،جنب پلاک 22فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
122629خانه200شهرک آزادگانفکوري 61 شاملو 9فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
122631خانه120قاسم آبادشريعتي6فروش01,640,000,000نمایش جزئیات
122637خانه55کوهسنگينامجو 4اجاره600,00030,000,000نمایش جزئیات
122641خانه160صدفصدف 14اجاره2,000,000100,000,000نمایش جزئیات
122650خانه100فلسطيندستغيب 13 جنب آرايشگاه جواداجاره0150,000,000نمایش جزئیات
122654خانه320قاسم آبادشريعتي بين چهارراه مخابرات و جهاد شريعتي 10 نبش چوپاني 5فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
122660خانه400دانشجودانشجو 23فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
122661خانه177بلوار معلمبين معلم 17و 19اجاره2,700,000150,000,000نمایش جزئیات
122663خانه389دانش آموزدانش آموز 19فروش06,300,000,000نمایش جزئیات
122667خانه146آب وبرقهفت تير 40فروش06,500,000,000نمایش جزئیات
122672خانه110قاسم آبادحسابي شمالي 17اجاره1,000,00040,000,000نمایش جزئیات
122681خانه1069کوثرنبش کوثرشمالي 20فروش00نمایش جزئیات
122682خانه130بلوار امامتامامت 60اجاره2,700,00030,000,000نمایش جزئیات
122683خانه130بلوار امامتامامت 60اجاره3,200,00030,000,000نمایش جزئیات
122684خانه70کوهسنگيپارس16اجاره900,00050,000,000نمایش جزئیات
6571خانه90فکوريفکوري35فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
14125خانه420صياد شيرازيشهرستاني11/4فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
27334خانه110شهرک طالقانيارغوان 12فروش13,000,0000نمایش جزئیات
73418خانه104شهرک آزادگانفکوري 62 قائمي 9اجاره700,000100,000,000نمایش جزئیات
78851خانه150سيدرضيسيدرضي34اجاره0155,000,000نمایش جزئیات
80060خانه390بلوار معلممعلم55؛نبش فخرايي33فروش00نمایش جزئیات
101182خانه445فرامرز عباسيانتهاي فرامرز 24 - آزادي 57فروش07,500,000,000نمایش جزئیات
103743خانه240شهرک طالقانيارغوان 16فروش00نمایش جزئیات
109136خانه125پيروزي2پيروزي 4 انتهاي رودکي 19 فاز تجاري جنب قنادي مقدمفروش01,200,000,000نمایش جزئیات
118811خانه65رضا شهرکاوه14فروش01,550,000,000نمایش جزئیات
122453خانه130سيدرضيسيدرضي 50اجاره3,200,000100,000,000نمایش جزئیات
122458خانه150بلوار امامتامامت 29اجاره0450,000,000نمایش جزئیات
122480خانه407سنابادمطهري جنوبي 28 نبش چهار راه سومفروش15,000,0000نمایش جزئیات
122489خانه135فرامرز عباسيفجر5 قطعه دوم سمت راستاجاره3,000,00070,000,000نمایش جزئیات
122491خانه220آب وبرقبين هفت تير 11و13اجاره0400,000,000نمایش جزئیات
122497خانه50کوهسنگياميرکبير9اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
122498خانه120بلوار فردوسيبين مهدي و فرامرزاجاره7,000,00050,000,000نمایش جزئیات
122506خانه80کلاهدوزکلاهدوز27 تورج32فروش0660,000,000نمایش جزئیات
122507خانه80کلاهدوزکلاهدوز27 تورج32اجاره0120,000,000نمایش جزئیات
122514خانه82سنابادمجد6فروش12,804,8781,050,000,000نمایش جزئیات
122517خانه250هاشميههاشميه 50فروش03,800,000,000نمایش جزئیات
122524خانه110ايرج ميرزاجلال 70 شيدايي18اجاره3,000,00015,000,000نمایش جزئیات
19755خانه120قاسم آبادشاهد18فروش00نمایش جزئیات
21450خانه530سجادبيستون2فروش00نمایش جزئیات
25661خانه400استقلالبين استقلال1و3فروش00نمایش جزئیات
30921خانه180دانش آموزدانش آموز23فروش00نمایش جزئیات
54054خانه450استقلالبين چهارراه ميلاد و استقلال 3فروش00نمایش جزئیات
68012خانه300صياد شيرازيصياد50فروش13,000,0000نمایش جزئیات
77473خانه525فرامرز عباسيفخر 12فروش08,000,000,000نمایش جزئیات
79769خانه1100فارغ التحصيلانبين فارغ التحصيلان و پژوهشفروش015,000,000,000نمایش جزئیات
82070خانه0کلاهدوزکلاهدوز 27فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
82192خانه760وکيل آباد3غدير14فروش00نمایش جزئیات
120664خانه135ايرج ميرزاجلال 53اجاره0250,000,000نمایش جزئیات
119639خانه140کلاهدوزقاضي طباطبايي 9اجاره1,000,000200,000,000نمایش جزئیات
83841خانه120احمد آبادانتهاي ناصر خسرو3 حاشيه منتظري سمت راستاجاره5,000,00030,000,000نمایش جزئیات
119113خانه310ميدان تربيتتربيت8فروش05,500,000,000نمایش جزئیات
120008خانه110رضا شهرمولانا 3اجاره0165,000,000نمایش جزئیات
95118خانه175ميدان تربيتقانع 20فروش06,200,000,000نمایش جزئیات
95334خانه0کلاهدوزکلاهدوز23فروش05,500,000,000نمایش جزئیات
108533خانه120پيروزي2پيروزي 24فروش01,650,000,000نمایش جزئیات
108971خانه200سنابادآبکوه 14 تکتم جنوبي 5فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
114769خانه140صياد شيرازيصياد52؛قطعه7فروش10,000,0000نمایش جزئیات
115125خانه400فکوريويلا 6فروش08,500,000,000نمایش جزئیات
118469خانه0قاسم آبادنبش راستي 17فروش00نمایش جزئیات
118574خانه140قاسم آباداماميه 14 فرخنده 2/5فروش01,000,000,000نمایش جزئیات
118750خانه240ميثاقميثاق 12/14فروش12,000,0000نمایش جزئیات
122393خانه100نمايشگاهنبش ارمغان 7اجاره1,500,00030,000,000نمایش جزئیات
122394خانه155کوثرکوثر جنوبي 20فروش01,630,000,000نمایش جزئیات
122405خانه65کوهسنگيپارس16اجاره900,00050,000,000نمایش جزئیات
122417خانه80هاشميههاشميه 6 لاله 10فروش02,100,000,000نمایش جزئیات
122421خانه214شهرک آزادگاندلاوران 21 رهايي 13فروش02,750,000,000نمایش جزئیات
122434خانه180قاسم آبادشاهد 71فروش01,750,000,000نمایش جزئیات
122441خانه200کوهسنگيکوهسنگي 29فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
37645خانه140راهنمائيراهنمايي13اجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
51566خانه205رضا شهررضوي6فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
72637خانه410احمد آبادبين پاستور4و6فروش25,000,0000نمایش جزئیات
77056خانه400بلوار معلمبين معلم17و19،جنب موسسه کوثرفروش015,000,000,000نمایش جزئیات
78225خانه300سيدرضيسيدرضي65،نبش شهيد قاسمي71فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
82722خانه270کوهسنگيبهشتي 5فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
998خانه120سرافرازانسرافراز 4فروش00نمایش جزئیات
5162خانه330آب وبرقارشاد7 فکوري24/8 سر دونبشفروش07,000,000,000نمایش جزئیات
85311خانه85قاسم آبادميعاد8اجاره1,500,00030,000,000نمایش جزئیات
95340خانه200پيروزي 1بعد از پيروزي33فروش08,500,000,000نمایش جزئیات
106158خانه250راهنمائيراهنمايي 9فروش00نمایش جزئیات
114228خانه130شهرک آزادگاننماز 13 رادان 1فروش18,461,5382,400,000,000نمایش جزئیات
114517خانه450احمد آبادپاستور3فروش06,500,000,000نمایش جزئیات
115752خانه1005سنابادسناباد22فروش033,000,000,000نمایش جزئیات
122294خانه90احمد آبادرضا 29فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
122295خانه60بلوار جانبازجانباز 7 وصال 9 اولين کوچه بن بست سمت چپاجاره200,00075,000,000نمایش جزئیات
122301خانه70کوهسنگيبين همت و جهان آرافروش0820,000,000نمایش جزئیات
122311خانه250سنابادسنايي11فروش02,700,000,000نمایش جزئیات
122313خانه250ميدان تربيتدادگر 1فروش05,100,000,000نمایش جزئیات
122315خانه120قاسم آبادنبش حجاب 55فروش30,833,3333,700,000,000نمایش جزئیات
122318خانه450پيروزي 1ميدان هاشميه به سمت هنرستان 3 قطعه مانده به ميدان عقب نشينيفروش08,000,000,000نمایش جزئیات
122319خانه150رضا شهرنوفل 10/3اجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
122325خانه170سيدرضيمعاد نرسيده به تقاطع فرهنگفروش00نمایش جزئیات
122348خانه660بلوار فرهنگسروش 18فروش16,666,66711,000,000,000نمایش جزئیات
122352خانه250بلوار معلممعلم19 نبش چهارراه سوماجاره0300,000,000نمایش جزئیات
122354خانه130قاسم آباداماميه7اجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
122356خانه140شهرک آزادگانرهايي 9اجاره0200,000,000نمایش جزئیات
122378خانه90فکوريشهرستاني 13/7فروش3,000,000270,000,000نمایش جزئیات
5387خانه500هاشميههاشميه79 کوهسار5فروش00نمایش جزئیات
10875خانه198فارغ التحصيلانبين معلم75و77 جنب ميوه فروشي هميشه بهارفروش07,000,000,000نمایش جزئیات
61115خانه350رضا شهرنخل15فروش02,100,000,000نمایش جزئیات
61644خانه700کوثرکوثرشمالي 1 ارشاد 3فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
62414خانه500راهنمائيراهنمايي 9فروش040,000,000,000نمایش جزئیات
63029خانه320فرامرز عباسينبش بهاران 4فروش07,500,000,000نمایش جزئیات
65741خانه149ميدان تربيتمعلم 77/7اولين قطعه سمت راستفروش02,000,000,000نمایش جزئیات
120199خانه200هاشميههاشميه 61 نوزده بهمن 5 مهدکودکاجاره8,500,000100,000,000نمایش جزئیات
32083خانه65قاسم آبادفلاحي20/1اجاره038,000,000نمایش جزئیات
120184خانه95نمايشگاهنمايشگاه15اجاره2,500,00050,000,000نمایش جزئیات
116988خانه150رضا شهررضوي 37اجاره0350,000,000نمایش جزئیات
103389خانه450استقلالبين استقلال3 و چهارراه ميلادفروش012,000,000,000نمایش جزئیات
103932خانه120کوهسنگياميرکبير بين همت و جهان آرا مقابل مسجدفروش6,000,000720,000,000نمایش جزئیات
105214خانه0بلوار معلممعلم4فروش02,800,000,000نمایش جزئیات
115976خانه87قاسم آبادرازي20اجاره800,00070,000,000نمایش جزئیات
118475خانه70کوهسنگينامجو2فروش9,285,714650,000,000نمایش جزئیات
118628خانه210قاسم آبادميثاق 7فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
122200خانه415سجادبهار15اجاره0750,000,000نمایش جزئیات
122204خانه260قاسم آبادحسابي 32/4فروش8,461,5382,200,000,000نمایش جزئیات
122213خانه110قاسم آباداديب شمالي 6 چهارراه اول سمت راست تقاطع اول سمت راستفروش23,636,3642,600,000,000نمایش جزئیات
122247خانه140کلاهدوزکلاهدوز 36 اسفندياني 4/2اجاره4,000,00030,000,000نمایش جزئیات
122248خانه0کلاهدوزکلاهدوز 37 اسفندياني 4/2فروش00نمایش جزئیات
122253خانه72رضا شهربين خاقاني24و26اجاره0200,000,000نمایش جزئیات
122264خانه95نمايشگاهنمايشگاه15اجاره01,100,000,000نمایش جزئیات
122284خانه75لادنلادن 15 نبش شهيد ولايتي 4فروش6,666,667500,000,000نمایش جزئیات
122285خانه216اقدسيهاقدسيه 9 رحماني 4فروش10,648,1482,300,000,000نمایش جزئیات
14714خانه72رضا شهربين خاقاني24و26فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
65258خانه125پيروزي 1بلوار پيروزي بعد از ميدان حر مقابل سينما پيروزيفروش07,000,000,000نمایش جزئیات
69169خانه83سنابادمجد 22فروش01,200,000,000نمایش جزئیات
79858خانه175بلوار امامتامامت45فروش02,400,000,000نمایش جزئیات
84028خانه80کوثرکوثرجنوبي3فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
84153خانه70شهرک آزادگاندلاوران23؛ مقابل مجتمع چشم اندازفروش01,150,000,000نمایش جزئیات
96555خانه175بلوار فرهنگسروش 26فروش06,100,000,000نمایش جزئیات
99174خانه0سنابادبين مطهري جنوبي11و13فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
102145خانه240کلاهدوزارکيده 6 انتهاي کوچهفروش01,100,000,000نمایش جزئیات
19382خانه460کوثرکوثر شمالي43فروش12,000,0000نمایش جزئیات
48884خانه170فرامرز عباسيفجر7فروش01,900,000,000نمایش جزئیات
54503خانه260کوثرکوثر شمالي 35/5فروش15,000,0000نمایش جزئیات
72353خانه550احمد آبادبعد از چهارراه کفايي حاشيه بهشتفروش30,000,0000نمایش جزئیات
80340خانه0پيروزي 1نبش پيروزي66فروش018,500,000,000نمایش جزئیات
80703خانه0شهرک بهارستانارغوان6فروش10,937,5003,500,000,000نمایش جزئیات
81266خانه265احمد آبادبخارايي 10فروش05,250,000,000نمایش جزئیات
112508خانه0بلوار امامتامامت64فروش05,100,000,000نمایش جزئیات
116124خانه315ميدان تربيتقانع 32فروش00نمایش جزئیات
116712خانه55کوهسنگيجهان آرا1/همت4فروش10,727,273590,000,000نمایش جزئیات
118403خانه330قاسم آبادشاهد 38 قطعه 4 سمت چپفروش04,600,000,000نمایش جزئیات
118600خانه160ملک آبادفلسطين 10فروش00نمایش جزئیات
118625خانه240پيروزي2پيروزي 20 عليزاده 13فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
118629خانه150استقلالبين ميدان استقلال و استقلال 1فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
122136خانه160بلوار مجدمجد11فروش10,937,5001,750,000,000نمایش جزئیات
122148خانه75رضا شهربين خاقاني 24 و 26اجاره0200,000,000نمایش جزئیات
122155خانه170سنابادصاحب الزمان 4 منوچهري شمالي 17اجاره0320,000,000نمایش جزئیات
122172خانه700احمد آبادابوذر23اجاره20,000,000100,000,000نمایش جزئیات
122174خانه120کوهسنگينامجو2اجاره100,000160,000,000نمایش جزئیات
122177خانه0نامجونامجو8فروش02,650,000,000نمایش جزئیات
122187خانه170شهرک آزادگانغزال 14فروش01,350,000,000نمایش جزئیات
122188خانه160بلوار امامتامامت 13 چهارراه اولاجاره3,500,00050,000,000نمایش جزئیات
122197خانه45اقبال لاهورياقبال 25/3فروش0400,000,000نمایش جزئیات
82467خانه240شهرک آزادگانزيتون18فروش00نمایش جزئیات
98509خانه0بلوار جانبازبين جانباز 7و 9 کوچه 1 متريفروش00نمایش جزئیات
7477خانه700بلوار معلمبين معلم43و45فروش018,000,000,000نمایش جزئیات
13783خانه465هنرستاننبش هنرستان 40اجاره23,000,000150,000,000نمایش جزئیات
106938خانه250ايرج ميرزاجلال6؛چهارراه دومفروش09,000,000,000نمایش جزئیات
110190خانه350احمد آبادبخارايي14فروش05,800,000,000نمایش جزئیات
110324خانه500احمد آبادابوذرغفاري35فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
110518خانه75قاسم آباداديب جنوبي1اجاره1,200,00030,000,000نمایش جزئیات
113248خانه145بلوار معلممعلم55؛مقابل تالارنگينفروش010,000,000,000نمایش جزئیات
116979خانه102رضا شهرخاقاني37فروش9,313,725950,000,000نمایش جزئیات
118329خانه1158فرامرز عباسيفرامرز25،يگانگي4،فاروجي1فروش15,000,0000نمایش جزئیات
118382خانه114سازمان آبصادقي9 يا اسفندياني8فروش01,250,000,000نمایش جزئیات
122047خانه60کوهسنگيجهان ارا4 اميد 4 اولين کوچه سمت راست دومين دربفروش0420,000,000نمایش جزئیات
122048خانه100کوهسنگيجهان ارا4 اميد 6فروش0350,000,000نمایش جزئیات
122049خانه330فکوريبين هنرستان و هاشميه/فکوري27فروش010,300,000,000نمایش جزئیات
122053خانه140قاسم آبادحاشيه بزرگراه امام علي نرسيده به ميدان نمايشگاه نبش بوستان دانشفروش01,550,000,000نمایش جزئیات
122062خانه118فکوريبين فکوري 11 و 13فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
122066خانه160فرامرز عباسيانتها بهاران بين چهارراه فتح و نصراجاره0250,000,000نمایش جزئیات
122087خانه65قاسم آبادحجاب57فروش8,461,538550,000,000نمایش جزئیات
122117خانه500ميدان تربيتبين معلم67و69فروش13,000,0000نمایش جزئیات
39304خانه223بلوار فردوسينبش ثمانه1 دومين قطعهفروش010,000,000,000نمایش جزئیات
44967خانه90بلوار معلمبين معلم 4و6فروش00نمایش جزئیات
52329خانه300احمد آبادنبش طالقاني 23فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
77799خانه0فکوريفکوري 45 بهاران 6فروش00نمایش جزئیات
84826خانه819هاشميهبين هاشميه 6و8 يا بين لاله11و13فروش00نمایش جزئیات
89192خانه148ايرج ميرزاجلال68فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
92933خانه300بلوار معلممعلم11اجاره8,000,00050,000,000نمایش جزئیات
115757خانه300کوهسنگيکوهسنگي 10 حکيم نظامي 3فروش05,900,000,000نمایش جزئیات
117103خانه110شهرک آزادگاننبش دلاوران 21فروش02,800,000,000نمایش جزئیات
118348خانه0راهنمائيراهنمايي 26فروش02,400,000,000نمایش جزئیات
118351خانه400سنابادصاحب الزمان 3فروش10,000,0000نمایش جزئیات
121980خانه310فکوريفکوري5 شهرستاني5فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
121999خانه30سرافرازانسرافرازان 13اجاره700,0005,000,000نمایش جزئیات
122006خانه100شهرک طالقانينبش ارغوان 4فروش0900,000,000نمایش جزئیات
122008خانه128بلوار جانبازجانباز 7 چهارراه آخر سمت راست جنب پلاک 50فروش01,300,000,000نمایش جزئیات
122018خانه110قاسم آباداديب شمالي 6اجاره1,200,00040,000,000نمایش جزئیات
122019خانه0پيروزي2پيروزي 24 نبش حق شناس 12فروش02,800,000,000نمایش جزئیات
29668خانه260استقلالبين استقلال 1و3فروش00نمایش جزئیات
87888خانه320بلوار امامتامامت64فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
107740خانه140بلوار جانبازجانباز 7 تلاش 11 مهدي نيا 2فروش01,600,000,000نمایش جزئیات
107823خانه470سجادنسترن 9فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
122032خانه0بلوار امامتامامت 58فروش02,350,000,000نمایش جزئیات
122043خانه72صياد شيرازيصياد17فروش10,972,222790,000,000نمایش جزئیات
7258خانه300ايرج ميرزاايرج68فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
7988خانه320لادنبين گلديس4و6فروش05,500,000,000نمایش جزئیات
12509خانه260بلوار امامتامامت35فروش05,200,000,000نمایش جزئیات
25459خانه172قاسم آبادبين فلاحي12و14فروش08,000,000,000نمایش جزئیات
119814خانه210ملک آبادقدس 25اجاره10,000,000100,000,000نمایش جزئیات
115811خانه100احمد آبادابوذر غفاري33اجاره1,500,00080,000,000نمایش جزئیات
23254خانه130هاشميهصارمي 4ياهاشميه28/5فروش08,000,000,000نمایش جزئیات
5048خانه0فکوريفکوري 17-لاله 4فروش00نمایش جزئیات
91448خانه55راهنمائيراهنمائي3/1اجاره2,000,00015,000,000نمایش جزئیات
94430خانه220سنابادحاشيه سناباد بين آفرين وگلچهرهفروش015,000,000,000نمایش جزئیات
94727خانه80آب وبرقهفت تير 13/1فروش6,625,000530,000,000نمایش جزئیات
96160خانه351هاشميههاشميه 1-نبش چهارراه اولفروش08,500,000,000نمایش جزئیات
107685خانه0هاشميههاشميه 6فروش00نمایش جزئیات
109242خانه170هنرستانهنرستان19فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
114414خانه350سنابادتربيت 3/1فروش03,200,000,000نمایش جزئیات
115688خانه250کوهسنگينامجو16فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
117320خانه400ملک آبادفلسطين 18فروش011,000,000,000نمایش جزئیات
121910خانه120قاسم آبادشاهد 57/5فروش02,250,000,000نمایش جزئیات
121914خانه560کوهسنگيپشت بنياد جانبازان اسلامي 4 ده متر وحدتفروش30,000,0000نمایش جزئیات
121933خانه125وکيل آباد3وکيل آباد61فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
121936خانه160بلوار امامتامامت 66فروش02,400,000,000نمایش جزئیات
121938خانه120قاسم آبادشريعتي 39/17فروش15,416,6671,850,000,000نمایش جزئیات
121946خانه280قاسم آبادحسابي 32/20فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
121956خانه150بلوار جانبازبين ساجدي 3 و5فروش04,800,000,000نمایش جزئیات
121958خانه150رضا شهرفرخي 2فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
121962خانه40اقبال لاهورياقبال 25/3فروش0450,000,000نمایش جزئیات
121974خانه370هنرستانهنرستان 23/9اجاره13,500,000100,000,000نمایش جزئیات
14654خانه160احمد آبادرضا29 اولين کوچه سمت راستفروش02,000,000,000نمایش جزئیات
37144خانه320فلسطيندستغيب11 کوچه سوم سمت راستفروش00نمایش جزئیات
70323خانه180شهرک آزادگانفکوري74فروش21,000,0000نمایش جزئیات
74235خانه226سيدرضيبين سيدرضي27و29فروش00نمایش جزئیات
76977خانه350ميثاقميثاق 4 بين ميدان گلستان و بوستان7فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
83655خانه100ايرج ميرزاجلال72/24فروش02,100,000,000نمایش جزئیات
83993خانه120قاسم آبادشريعتي6اجاره0155,000,000نمایش جزئیات
84422خانه80بلوار معلممعلم17/سروش42فروش01,600,000,000نمایش جزئیات
121833خانه145قاسم آبادفلاحي 96فروش02,950,000,000نمایش جزئیات
121834خانه150بلوار امامتامامت 15اجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
121836خانه90سنابادصاحب الزمان26فروش13,333,3331,200,000,000نمایش جزئیات
121840خانه0سجادفرهاد 25فروش10,000,0000نمایش جزئیات
121845خانه400وکيل آباد3وکيل آباد 57اجاره15,000,000100,000,000نمایش جزئیات
121851خانه200وکيل آباد 2مدرس 3 ميرزاکوچک خان 4فروش022,000,000,000نمایش جزئیات
121857خانه90قاسم آباداماميه 68/4 چهارراه اول سمت راستاجاره900,00030,000,000نمایش جزئیات
121869خانه170بلوار امامتبين امامت 14 و 16فروش022,000,000,000نمایش جزئیات
121870خانه600بلوار امامتامامت 19فروش08,500,000,000نمایش جزئیات
121872خانه265بلوار مجدمجد33فروش00نمایش جزئیات
121874خانه120قاسم آبادآزاده 13/3 افروز 2اجاره095,000,000نمایش جزئیات
121890خانه200ميدان تربيتستاري15فروش03,700,000,000نمایش جزئیات
9797خانه100فکوريشهرستاني11اجاره1,500,00020,000,000نمایش جزئیات
13570خانه308ايرج ميرزاايرج21فروش011,000,000,000نمایش جزئیات
19295خانه408فرامرز عباسينبش بهاران5فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
20071خانه208قاسم آباداماميه30-نبش چهارراه دومفروش03,500,000,000نمایش جزئیات
24632خانه350پيروزي2مقابل جام عسلفروش60,000,0000نمایش جزئیات
84039خانه90پيروزي 1پيروزي75 بين ولايتي3و5اجاره0120,000,000نمایش جزئیات
87531خانه299بلوار امامتامامت46فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
88181خانه250سنابادميدان سعد آباد؛مقابل مجتمع ورزشي کاميابفروش015,000,000,000نمایش جزئیات
98546خانه130پيروزي2پيروزي20؛عليزاده13 يا فکوري66فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
121823خانه140حافظحافظ 19اجاره0250,000,000نمایش جزئیات
101756خانه480قاسم آبادنبش استاد يوسفي 24فروش00نمایش جزئیات
102895خانه168ميدان تربيتمعلم 66 غدير 22اجاره3,000,000100,000,000نمایش جزئیات
111289خانه133قاسم آباداستاد يوسفي26فروش01,000,000,000نمایش جزئیات
114337خانه300سجادنسترن4اجاره01,700,000,000نمایش جزئیات
118229خانه0سنابادمطهري جنوبي 28 چهاراه چهارم سمت راستفروش0820,000,000نمایش جزئیات
121796خانه90کوهسنگيپارس31اجاره1,200,00030,000,000نمایش جزئیات
121799خانه130لادنلادن 19 سه راهي دوم سمت راست کوچه 1/5 متري درب دوم سمتع راستفروش6,153,846800,000,000نمایش جزئیات
121803خانه200کوهسنگيرودکي 30فروش1,600,0003,200,000,000نمایش جزئیات
121813خانه150کوثرکوثرشمالي 41اجاره1,000,000200,000,000نمایش جزئیات
121815خانه200سنابادصاحب الزمان9اجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
121817خانه180کلاهدوزکلاهدوز 17/2اجاره5,000,00030,000,000نمایش جزئیات
119534خانه130شهرک طالقانيارغوان11اجاره1,200,00070,000,000نمایش جزئیات
119807خانه160پيروزي2پيروزي 17 محدثي فر 13اجاره090,000,000نمایش جزئیات
60395خانه105کوهسنگيکوهسنگي20 امير کبير -بين همت 9و11اجاره1,500,00080,000,000نمایش جزئیات
119600خانه450سجادنسترن 4اجاره02,000,000,000نمایش جزئیات
121766خانه0پيروزي2پيروزي 6فروش15,000,0000نمایش جزئیات
121785خانه110سنابادآبکوه9اجاره2,800,00020,000,000نمایش جزئیات
4986خانه372دانش آموزبين دانش آموز38و40فروش00نمایش جزئیات
6266خانه94سيدرضيسيدرضي38اجاره1,300,00030,000,000نمایش جزئیات
13176خانه260رضا شهربين ميدان تلويزيون وميدان پارک مقابل هتل پرديسان جنب تالار رادفروش00نمایش جزئیات
15222خانه530هنرستانهنرستان23/2فروش07,200,000,000نمایش جزئیات
39631خانه120لادنلادن35 گلديس12 نبش شهر آرا2فروش00نمایش جزئیات
42764خانه180آموزگارآموزگار73 ستاري 22/1فروش03,200,000,000نمایش جزئیات
46877خانه450سازمان آبنرسيده به ارشاد2فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
46878خانه400سازمان آبنرسيده به ارشاد2اجاره13,000,000100,000,000نمایش جزئیات
55827خانه250پيروزي 1نبش پيروزي 48فروش020,000,000,000نمایش جزئیات
70687خانه550احمد آبادعدالت18فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
76243خانه170رضا شهررضوي22فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
78721خانه160سيدرضيسيدرضي 31اجاره2,600,00020,000,000نمایش جزئیات
84038خانه160هاشميههاشميه33فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
121735خانه150کوثرکوثر جنوبي 10اجاره1,000,000100,000,000نمایش جزئیات
121737خانه220قاسم آبادفلاحي 38/17فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
121739خانه170پيروزي 1بين پيروزي 66 و 68اجاره6,000,00065,000,000نمایش جزئیات
121740خانه90کوثرکوثرشمالي 35/2 قطعه 5اجاره2,500,00025,000,000نمایش جزئیات
121751خانه90الهيهاماميه 4اجاره750,00050,000,000نمایش جزئیات
121754خانه175کوهسنگيکوهسنگي 20 بين همت9و11اجاره2,500,000130,000,000نمایش جزئیات
121761خانه95الهيهنقويه 19اجاره700,00030,000,000نمایش جزئیات
121762خانه0کلاهدوزکلاهدوز 47 منفرد3فروش14,000,0000نمایش جزئیات
573خانه500کوثرکوثرجنوبي 16-نبش چهارراه اولفروش04,000,000,000نمایش جزئیات
2274خانه170وکيل آباد1بين وکيل آباد34و36فروش00نمایش جزئیات
90036خانه210کوثرکوثرجنوبي 14/سوپر مهديفروش05,500,000,000نمایش جزئیات
94033خانه1000سجادبين مرجان وحامدفروش00نمایش جزئیات
94586خانه0قاسم آبادفلاحي 18فروش05,500,000,000نمایش جزئیات
97186خانه300هاشميههاشميه38فروش00نمایش جزئیات
102785خانه600رضا شهررضوي42فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
105146خانه145قاسم آباداماميه 35فروش01,750,000,000نمایش جزئیات
107773خانه384الهيهعصمتيه17/1فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
109772خانه550کوثرباهنر10فروش011,000,000,000نمایش جزئیات
118857خانه350احمد آبادرضا 22اجاره10,000,00050,000,000نمایش جزئیات
119037خانه100شهرک آزادگانآرمان 8اجاره1,700,00015,000,000نمایش جزئیات
88290خانه200پيروزي2پيروزي15/1فروش05,300,000,000نمایش جزئیات
88975خانه115قاسم آبادفلاحي26؛پشت بانک صادراتفروش01,000,000,000نمایش جزئیات
94297خانه0سنابادبين سناباد 59 و چهارراه راهنماييفروش09,000,000,000نمایش جزئیات
121625خانه110لادنلادن 14اجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
121627خانه127شهرک آزادگانرهايي 5/3اجاره1,700,00050,000,000نمایش جزئیات
121632خانه35شهرک آزادگانپايداري 5/5اجاره900,0006,000,000نمایش جزئیات
121648خانه75کوهسنگيجهان آرا 1 / کوهسنگي 20/ انتهاي امير کبيرفروش820,000,0000نمایش جزئیات
121663خانه0کوهسنگيبعداز چهارراه همتفروش15,000,0000نمایش جزئیات
121670خانه210سنابادمطهري جنوبي 18 تربيت شمالي 7فروش02,600,000,000نمایش جزئیات
121672خانه300سنابادصاحب الزمان1فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
121677خانه220پيروزي2بين پيروزي 15 و 15/1فروش04,700,000,000نمایش جزئیات
121680خانه0آموزگارنرسيده به آموزگار65فروش16,000,0000نمایش جزئیات
121693خانه370دانش آموزدانش آموز 32 حاشيه مهرانفروش00نمایش جزئیات
121697خانه155قاسم آباداماميه 22اجاره0250,000,000نمایش جزئیات
19951خانه219رضا شهررضوي 22/4فروش05,500,000,000نمایش جزئیات
33735خانه160فکوريفکوري45فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
37766خانه350احمد آبادعارف6فروش00نمایش جزئیات
39371خانه0بلوار جانبازانتهاي جانباز13 کوچه شهيد خسرو پورفروش00نمایش جزئیات
45186خانه250آب وبرقهفت تير 23 قاضي 5فروش15,000,0000نمایش جزئیات
47762خانه350احمد آبادبين عارف19و21فروش20,000,0000نمایش جزئیات
50001خانه840کلاهدوزکلاهدوز 11/1فروش023,000,000,000نمایش جزئیات
57190خانه135کلاهدوزکلاهدوز 30اجاره2,000,00050,000,000نمایش جزئیات
80663خانه260هاشميههاشميه32فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
3567خانه248پيروزي 1پيروزي33فروش09,400,000,000نمایش جزئیات
12785خانه250پيروزي2پيروزي20 بين حق شناس1و3فروش00نمایش جزئیات
97076خانه200پيروزي2پيروزي 15/1 حاشيه مولانافروش06,000,000,000نمایش جزئیات
97704خانه110پيروزي 1پيروزي 42اجاره2,500,00025,000,000نمایش جزئیات
104916خانه0احمد آبادنبش ابوذر9فروش027,000,000,000نمایش جزئیات
105762خانه85ايرج ميرزاجلال69اجاره097,000,000نمایش جزئیات
107577خانه0آموزگارنرسيده به آموزگار65فروش14,000,0000نمایش جزئیات
112334خانه242سجادحامد شمالي10فروش37,000,0000نمایش جزئیات
113437خانه780احمد آبادنبش محتشمي 11فروش37,500,0000نمایش جزئیات
114377خانه450احمد آبادشيرين3فروش00نمایش جزئیات
114829خانه220سجادابن سيناغربي-بين نيلوفر و مولويفروش014,000,000,000نمایش جزئیات
115099خانه85دانش آموزدانش آموز 24اجاره1,000,00050,000,000نمایش جزئیات
118092خانه161احمد آبادبين دادگر7و9فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
118335خانه720اميريهاميريه45فروش08,000,000,000نمایش جزئیات
118473خانه1400سجادبهار 2فروش080,000,000,000نمایش جزئیات
118923خانه340ميدان تربيتشريف 13فروش04,950,000,000نمایش جزئیات
119666خانه95نمايشگاهنمايشگاه15فروش12,631,5791,200,000,000نمایش جزئیات
110290خانه250کوهسنگيکوهسنگي 20 بين امير کبير 6 و 8اجاره10,000,00050,000,000نمایش جزئیات
19273خانه670نمايشگاهارمغان1؛ميدان نمايشگاه اولين قطعهفروش04,000,000,000نمایش جزئیات
106828خانه40فلسطيندستغيب 13اجاره040,000,000نمایش جزئیات
84929خانه800اميريهاميريه37؛نبش نجفي18فروش06,100,000,000نمایش جزئیات
89122خانه170صدفصدف 25اجاره2,500,00070,000,000نمایش جزئیات
102742خانه300وکيل آباد3وکيل آباد 61 غدير 16اجاره5,000,000250,000,000نمایش جزئیات
119265خانه65کوهسنگيکوهسنگي26 اميد8اجاره0120,000,000نمایش جزئیات
2846خانه160سرافرازانرهايي 4/1فروش01,000,000,000نمایش جزئیات
89951خانه550سيدرضيحاشيه ميدان سيدرضيفروش18,000,0000نمایش جزئیات
91746خانه120شهرک طالقانيارغوان 12فروش02,300,000,000نمایش جزئیات
94900خانه430راهنمائينبش چهارراه راهنمائي-آتليه لوتوسفروش00نمایش جزئیات
96463خانه180پيروزي 1نبش پيروزي50فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
101700خانه360فرامرز عباسيفرامرز40فروش07,500,000,000نمایش جزئیات
104997خانه400کوثربين کوثرشمالي 5و7فروش00نمایش جزئیات
105600خانه0احمد آبادپرستار5فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
108943خانه235قاسم آبادحجاب 28فروش01,600,000,000نمایش جزئیات
113646خانه140سجادبزرگمهر جنوبي7اجاره3,500,000100,000,000نمایش جزئیات
114257خانه500احمد آبادعارف 6فروش00نمایش جزئیات
115497خانه80کوهسنگيرودکي 18فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
115960خانه135ملک آبادفلسطين 28/7فروش01,000,000,000نمایش جزئیات
117966خانه535راهنمائيبخارايي17فروش08,500,000,000نمایش جزئیات
121454خانه0قاسم آبادحجاب 28فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
121463خانه70بلوار امامتامامت 34اجاره1,200,00080,000,000