کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهآدرسنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
121361خانه80دانش آموزدانش آموز 26فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
94698خانه80سنابادمجد27/3فروش00نمایش جزئیات
98612خانه205احمد آبادکفايي2فروش06,500,000,000نمایش جزئیات
124591خانه180بلوار امامتانتهاي امامت 27فروش00نمایش جزئیات
111856خانه332فرامرز عباسيفرامرز 3 رسالت 11فروش018,000,000,000نمایش جزئیات
93102خانه570صدفصدف3فروش07,400,000,000نمایش جزئیات
128317خانه110فکوريفکوري 11 شيرازي1فروش0420,000,000نمایش جزئیات
128331خانه45بلوار امامتبين آزادي54و56اجاره040,000,000نمایش جزئیات
128341خانه150قاسم آباداديشه7اجاره2,700,00050,000,000نمایش جزئیات
128362خانه160پيروزي 1بين پيروزي35و37 جنب کارواش هاشميهفروش05,500,000,000نمایش جزئیات
128374خانه160آب وبرقلاله10اجاره0400,000,000نمایش جزئیات
128376خانه75بلوار معلمبين معلم31و33اجاره0100,000,000نمایش جزئیات
103443خانه80بلوار جانبازتلاش 7 کبيري 2اجاره0120,000,000نمایش جزئیات
117499خانه0الهيهعصمتيه 1 نبش ابوالفضلي4فروش9,500,0001,900,000,000نمایش جزئیات
124530خانه215دکتر بهشتيدکتر بهشتي46فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
128223خانه100سرافرازانسرافرازان13فروش9,000,000900,000,000نمایش جزئیات
128248خانه75ايرج ميرزاحلال 66چهارراه دوماجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
128265خانه130هاشميههاشميه44کشوري6اجاره2,500,00030,000,000نمایش جزئیات
128276خانه90برونسيبرونسي16/5فروش5,111,111460,000,000نمایش جزئیات
128281خانه65بلوار امامتآزادي 85فروش5,384,615350,000,000نمایش جزئیات
128282خانه85بلوار امامتآزادي 85فروش5,294,118450,000,000نمایش جزئیات
112371خانه95شهرک آزادگانغزال 10فروش5,052,632480,000,000نمایش جزئیات
79539خانه130اقدسيهاقدسيه 60؛روبروي پاشازاده3اجاره3,000,00050,000,000نمایش جزئیات
124143خانه130جاهدشهرگلها 4/2اجاره0130,000,000نمایش جزئیات
121115خانه55فلسطيندستغيب 10فروش8,545,455470,000,000نمایش جزئیات
122514خانه82سنابادمجد6اجاره0110,000,000نمایش جزئیات
106671خانه328سنابادمجد 27 کوچه دوم سمت راستفروش00نمایش جزئیات
93292خانه250کلاهدوزکلاهدوز 42/7فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
1507خانه180رضا شهردقيقي19فروش00نمایش جزئیات
97992خانه300صياد شيرازيصياد14،سرو19فروش013,000,000,000نمایش جزئیات
19345خانه370پيروزي 1بين پيروزي34و36فروش013,000,000,000نمایش جزئیات
1781خانه156پيروزي 1بين پيروزي 35و37فروش00نمایش جزئیات
120887خانه143لادنانتهاي لادن 19 سمت راست داخل کوچه 1.5 متريفروش0980,000,000نمایش جزئیات
92325خانه215بلوار امامتامامت17اجاره0450,000,000نمایش جزئیات
71861خانه370بلوار امامتامامت17فروش011,500,000,000نمایش جزئیات
42200خانه245جاهدشهربوستان2/3فروش00نمایش جزئیات
79703خانه0پيروزي 1بين پيروزي36و38فروش012,000,000,000نمایش جزئیات
2779خانه100فکوريفکوري19 نسترن 9اجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
103460خانه0دانش آموزبين دانش آموز 28و30فروش00نمایش جزئیات
121184خانه100ميثاقميثاق 20 خسروي 3فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
101069خانه130ميدان تربيتقانع 30فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
127581خانه95احمد آبادرضا19اجاره4,000,00016,000,000نمایش جزئیات
128152خانه90کوهسنگيبهشتي 36 جهان آرا 8فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
128159خانه170احمد آبادابومسلم 10اجاره300,000420,000,000نمایش جزئیات
128164خانه85دانش آموزدانش آموز23اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
128175خانه170قاسم آبادحسابي16اجاره1,600,000140,000,000نمایش جزئیات
128177خانه85قاسم آبادحسابي16اجاره1,600,00030,000,000نمایش جزئیات
128179خانه85قاسم آبادحسابي16اجاره0110,000,000نمایش جزئیات
128188خانه200قاسم آبادفلاحي50/8اجاره5,000,00040,000,000نمایش جزئیات
128193خانه120شهرک آزادگاننماز 17 بعد از آرمان 13اجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
25977خانه160رضا شهرچهارراه مخابرات-خاقاني 18اجاره2,500,000100,000,000نمایش جزئیات
77688خانه70قاسم آباددکترحسابي31اجاره1,400,00020,000,000نمایش جزئیات
91957خانه150دانشجودانشجو 15اجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
126475خانه100پيروزي2پيروزي 2/1 انتهاي آلاله6فروش30,000,0003,000,000,000نمایش جزئیات
10006خانه100شهرک آزادگاندلاوران نارنج15فروش02,100,000,000نمایش جزئیات
124271خانه185سنابادسناباد59فروش30,000,0000نمایش جزئیات
41858خانه100شهرک آزادگاندلاوران نارنج15اجاره0140,000,000نمایش جزئیات
58415خانه213وکيل آباد3نبش شريف 9فروش20,000,0000نمایش جزئیات
104819خانه230شهرک طالقانيارغوان 12فروش02,900,000,000نمایش جزئیات
117818خانه0دانشجومقابل آموزگار 54فروش30,000,0000نمایش جزئیات
15613خانه337سجادخيام جنوبي11فروش017,000,000,000نمایش جزئیات
23652خانه300بلوار معلمبين معلم17و19فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
52886خانه310صارميصارمي48 پيروزي 51/3فروش09,500,000,000نمایش جزئیات
32673خانه350لادنلادن35 بين گلديس4و6فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
34157خانه580رضا شهربين خاقاني و دهخدافروش012,000,000,000نمایش جزئیات
104451خانه120پيروزي2پيروزي28/4فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
128098خانه85ايرج ميرزاجلال66/9اجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
128132خانه82قاسم آباداستاد يوسفي21/5اجاره600,00060,000,000نمایش جزئیات
128148خانه280فرامرز عباسيفرامرز 36 قطعه چهارمفروش05,000,000,000نمایش جزئیات
98639خانه370وکيل آباد 2وکيل37؛قائم مقام2فروش25,000,0000نمایش جزئیات
55839خانه440بلوار معلممعلم 16 معاد 23فروش00نمایش جزئیات
68653خانه330استقلالپل استقلال نرسيده به استقلال1فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
70396خانه770ايرج ميرزاجلال50فروش00نمایش جزئیات
102986خانه150رضا شهردعبل خزائي 13فروش106,666,66716,000,000,000نمایش جزئیات
121109خانه230ايرج ميرزاجلال 64فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
15438خانه430بلوار معلمبين معلم41و43فروش011,000,000,000نمایش جزئیات
124919خانه300فلسطينفلسطين6فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
121020خانه0ايرج ميرزابين استقلال 9 و ميدون ايرجفروش00نمایش جزئیات
124423خانه386دانش آموزدانش آموز 19فروش08,500,000,000نمایش جزئیات
126412خانه130کوثرکوثرجنوبي22اجاره1,300,00070,000,000نمایش جزئیات
124336خانه320بلوار فرهنگنبش فرهنگ3فروش08,500,000,000نمایش جزئیات
128010خانه70قاسم آباداماميه66اجاره500,00045,000,000نمایش جزئیات
128037خانه85قاسم آبادانديشه37اجاره1,400,00050,000,000نمایش جزئیات
33198خانه100رضا شهرپيروزي10 ذکريا27اجاره1,600,000150,000,000نمایش جزئیات
126157خانه75سنابادصاحب الزمان20اجاره1,300,00050,000,000نمایش جزئیات
67975خانه320لادنلادن25؛گلديس16/8فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
124380خانه160فکوريبين فکوري 32 و 34فروش06,400,000,000نمایش جزئیات
127962خانه150ايرج ميرزاجلال58فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
127979خانه300کوهسنگيکوهسنگي2فروش012,500,000,000نمایش جزئیات
127982خانه180صدفصدف21فروش06,700,000,000نمایش جزئیات
127987خانه65وکيل آباد3وکيل آباد95/5فروش0415,000,000نمایش جزئیات
84130خانه360سجادخيابان جامياجاره12,000,000100,000,000نمایش جزئیات
126236خانه75فکوريفکوري 45 بهاران6اجاره400,00080,000,000نمایش جزئیات
126391خانه160پيروزي2پيروزي10 نبش زکريا28اجاره4,000,000100,000,000نمایش جزئیات
88846خانه559دانش آموزدانش آموز8فروش011,300,000,000نمایش جزئیات
124159خانه170سنابادتورج 17 بهشتي 3فروش00نمایش جزئیات
121065خانه170لادنلادن/شهرآرا6فروش19,000,0000نمایش جزئیات
2239خانه360پيروزي 1بين پيروزي36و38فروش012,000,000,000نمایش جزئیات
96172خانه300فرامرز عباسيفرامرز 39 فاز تجاريفروش00نمایش جزئیات
118811خانه65رضا شهرکاوه14فروش34,615,3832,250,000,000نمایش جزئیات
38542خانه400احمد آبادکفايي2فروش08,500,000,000نمایش جزئیات
94423خانه230دانش آموزدانش آموز28فروش00نمایش جزئیات
13557خانه300قاسم آبادبين اديب و شريعتي31فروش06,500,000,000نمایش جزئیات
21709خانه310قاسم آبادبين شريعتي3و5فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
103991خانه540قاسم آبادنبش فاطميه11فروش08,000,000,000نمایش جزئیات
120931خانه320صياد شيرازيصياد57فروش18,125,0005,800,000,000نمایش جزئیات
120933خانه261شهرک آزادگانپايداري 3/4فروش03,800,000,000نمایش جزئیات
6159خانه130لادنلادن 17فروش05,100,000,000نمایش جزئیات
75639خانه162سيدرضيسيدرضي46،بعدچهارراه اول فاز تجاريفروش02,000,000,000نمایش جزئیات
50654خانه300دندانپزشکانبين دندانپزشکان13و15فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
120780خانه270ميدان تربيتقانع30/2 کوچه 4 متريفروش03,200,000,000نمایش جزئیات
21008خانه400فرامرز عباسيآزادي33فروش00نمایش جزئیات
114376خانه220سجادبزرگمهر شمالي 15فروش040,000,000,000نمایش جزئیات
15852خانه800سجادابتداي سجاد نزديک به پل هوايي مقابل اتفاقات گازفروش00نمایش جزئیات
123953خانه220قاسم آباداماميه 66/3فروش01,950,000,000نمایش جزئیات
127887خانه77قاسم آبادانديشه9فروش01,400,000,000نمایش جزئیات
127903خانه180احمد آبادرضا31اجاره4,500,00020,000,000نمایش جزئیات
127911خانه110کوهسنگيجهان آرا10 اولين کوچه سمت چپفروش11,500,0000نمایش جزئیات
50860خانه115سرافرازانسرافراز42 رادان2اجاره1,700,00020,000,000نمایش جزئیات
72146خانه100کوثرکوثرجنوبي12اجاره2,300,00050,000,000نمایش جزئیات
127788خانه110قاسم آبادمشکيني 17اجاره0200,000,000نمایش جزئیات
127808خانه220اقبال لاهورياقبال16اجاره10,000,00050,000,000نمایش جزئیات
127858خانه25آب وبرقهفت تير35صياح8اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
31468خانه80صدفصدف27فروش00نمایش جزئیات
122498خانه120بلوار فردوسيبين مهدي و فرامرزاجاره0340,000,000نمایش جزئیات
4066خانه67صياد شيرازيشهرستاني13/5فروش0740,000,000نمایش جزئیات
85845خانه160فکوريفکوري33فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
113256خانه460احمد آبادعارف 10 يا پرستار7فروش05,200,000,000نمایش جزئیات
120715خانه50دانش آموزدانش آموز 33فروش9,600,000480,000,000نمایش جزئیات
74922خانه500دانشجونبش معلم 43فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
113489خانه190بلوار جانبازجانباز3،تلاش15فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
55612خانه650کلاهدوزتکتم 15فروش180,000,0000نمایش جزئیات
114370خانه260شهرک طالقانيکاوه 24فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
111408خانه126نامجوانتها نامجو10فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
109806خانه230هاشميههاشميه 41فروش40,000,0000نمایش جزئیات
63228خانه100قاسم آبادبين شاهد 56و58اجاره1,500,00050,000,000نمایش جزئیات
120665خانه135ايرج ميرزاجلال 53فروش00نمایش جزئیات
102449خانه220رضا شهربين خاقاني 8 و 10فروش00نمایش جزئیات
19825خانه460رضا شهررودکي شمالي13فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
87542خانه400هاشميهبين هاشميه38و40فروش07,500,000,000نمایش جزئیات
84641خانه245کوثرکوثرشمالي 39/6فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
110203خانه320رضا شهرشهيد کاوه 6فروش05,800,000,000نمایش جزئیات
120247خانه287فرامرز عباسيفرامرز عباسي 41 خيابان فتحفروش06,100,000,000نمایش جزئیات
121841خانه250سجادگويا 8فروش018,000,000,000نمایش جزئیات
12136خانه75ايرج ميرزانبش جلال61فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
104868خانه160بلوار فردوسيمهدي 3اجاره2,500,000150,000,000نمایش جزئیات
112431خانه470بلوار مجدمجد 15فروش16,500,0000نمایش جزئیات
112432خانه83بلوار مجدمجد 15فروش16,500,0000نمایش جزئیات
127725خانه120قاسم آباداديب6 شريعتي31/1فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
127748خانه220کوهسنگيحاشيه کوهسنگي بين عارف وپرستارفروش40,000,0000نمایش جزئیات
127752خانه175قاسم آباداماميه33اجاره0220,000,000نمایش جزئیات
127762خانه510وکيل آباد 2نرسيده به قائم مقامفروش022,000,000,000نمایش جزئیات
127763خانه510وکيل آباد 2نرسيده به قائم مقاماجاره40,000,0000نمایش جزئیات
17211خانه220فرامرز عباسيفرامرز عباسي10فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
50221خانه120بلوار جانبازجانباز9 کوچه حسين زاده1فروش00نمایش جزئیات
55275خانه150سيدرضيسيدرضي5اجاره7,000,00040,000,000نمایش جزئیات
125779خانه205کلاهدوزکلاهدوز29 کوچه اول سمت چپفروش06,700,000,000نمایش جزئیات
126118خانه180وکيل آباد 2وکيل آباد19عدل 2اجاره3,000,000100,000,000نمایش جزئیات
61026خانه200کوهسنگيبهشتي 24 پارس 4اجاره3,000,000100,000,000نمایش جزئیات
112821خانه60فلسطيندستغيب 19اجاره250,000,00050,000,000نمایش جزئیات
27423خانه170قاسم آبادبين فلاحي 54و56اجاره2,500,000150,000,000نمایش جزئیات
123117خانه210احمد آبادناصرخسرو19 ارديبهشت1اجاره4,200,00025,000,000نمایش جزئیات
111944خانه300فرامرز عباسيبهاران9 فخر1فروش00نمایش جزئیات
123759خانه176قاسم آبادحسابي46 مشکيني4فروش02,600,000,000نمایش جزئیات
123825خانه250قاسم آبادشريعتي63فروش14,400,0003,600,000,000نمایش جزئیات
124052خانه36فلسطيندستغيب13فروش13,888,889500,000,000نمایش جزئیات
124053خانه80فکوريفکوري 17 لاله 9فروش17,000,0000نمایش جزئیات
123739خانه178قاسم آباداماميه14 فرخنده2/7فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
127661خانه80دانش آموزدانش آموز 40اجاره0200,000,000نمایش جزئیات
127665خانه100قاسم آبادشاهد54اجاره2,000,00015,000,000نمایش جزئیات
57256خانه170دانش آموزدانش آموز 40اجاره0400,000,000نمایش جزئیات
104004خانه990سجادميلاد2فروش050,000,000,000نمایش جزئیات
87285خانه305فرامرز عباسيفرامرز57/جنب نانواييفروش05,200,000,000نمایش جزئیات
113764خانه600سيدرضيسيدرضي 35فروش010,500,000,000نمایش جزئیات
100183خانه170صياد شيرازيصياد23،نور5فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
113525خانه280احمد آبادمحتشمي 5فروش09,400,000,000نمایش جزئیات
117699خانه250صياد شيرازيصياد46فروش011,000,000,000نمایش جزئیات
94989خانه360شهرک آزادگاندلاوران 19فروش00نمایش جزئیات
118201خانه370قاسم آبادشاهد66/1فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
113536خانه165بلوار فردوسيمهدي19فروش04,800,000,000نمایش جزئیات
111565خانه81کوهسنگيجهان آرا2فروش8,000,000648,000,000نمایش جزئیات
21447خانه150هاشميههاشميه 28/10فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
91748خانه240سنابادتربيت 4فروش00نمایش جزئیات
120740خانه0بلوار جانبازتلاش 13 چ اول سمت چپفروش00نمایش جزئیات
109093خانه317بلوار امامتامامت 1فروش011,500,000,000نمایش جزئیات
118490خانه140ايرج ميرزاجلال 54فروش00نمایش جزئیات
84620خانه500پيروزي 1پيروزي59فروش21,000,0000نمایش جزئیات
27767خانه500وکيل آباد1بين وکيل آباد 10 و 12فروش023,000,000,000نمایش جزئیات
41197خانه280احمد آبادرضا29فروش18,500,0000نمایش جزئیات
110322خانه750سجادبهار4فروش00نمایش جزئیات
100115خانه140قاسم آباداديب51 کوچه سوم سمت راستفروش12,500,0001,750,000,000نمایش جزئیات
34573خانه450فرامرز عباسيفرامرز 6فروش014,000,000,000نمایش جزئیات
102742خانه300وکيل آباد3وکيل آباد 61 غدير 16اجاره6,000,000450,000,000نمایش جزئیات
7705خانه345سيدرضيسيدرضي28فروش08,000,000,000نمایش جزئیات
104210خانه405بلوار فردوسيثمانه 1فروش020,000,000,000نمایش جزئیات
125525خانه100شهرک آزادگاندلاوران11 دلشاد5اجاره0100,000,000نمایش جزئیات
127648خانه120کلاهدوزکلاهدوز42/7فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
127657خانه75سرافرازانسرافراز3 نبش چهارراه اولفروش05,550,000,000نمایش جزئیات
62489خانه460احمد آبادانتهاي ناصر خسرو3 حاشيه منتظري سمت راستفروش017,000,000,000نمایش جزئیات
127059خانه300کوهسنگيکوهسنگي7فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
114683خانه0سرافرازانسرافرازان11/ايمانيان6فروش02,400,000,000نمایش جزئیات
51566خانه205رضا شهررضوي6فروش03,200,000,000نمایش جزئیات
108533خانه120پيروزي2پيروزي 24فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
107823خانه470سجادنسترن 9فروش00نمایش جزئیات
122253خانه72رضا شهربين خاقاني24و26اجاره0200,000,000نمایش جزئیات
127541خانه175خيامخيام 8فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
127549خانه160سيدرضيسيدرضي28فروش02,550,000,000نمایش جزئیات
127553خانه400قاسم آبادبلوار حسابي بين حجاب و انديشهفروش00نمایش جزئیات
127587خانه35ميثاقميثاق 20اجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
54243خانه80دانش آموزدانش آموز 28اجاره2,200,00015,000,000نمایش جزئیات
54512خانه98رضا شهرپيروزي 30/4فروش06,700,000,000نمایش جزئیات
80724خانه260سيدرضيسيدرضي18 نرسيده به چهارراه دومفروش09,500,000,000نمایش جزئیات
96519خانه95آب وبرقهفت تير29اجاره3,500,00050,000,000نمایش جزئیات
123616خانه280قاسم آبادحسابي 32 اميري پور 20فروش03,700,000,000نمایش جزئیات
116505خانه0ملک آبادفلسطين 26 چهارراه اول سمت راستفروش02,400,000,000نمایش جزئیات
120199خانه200هاشميههاشميه 61 نوزده بهمن 5 مهدکودکاجاره7,000,00070,000,000نمایش جزئیات
120244خانه325قاسم آبادنبش شريعتي 63فروش04,600,000,000نمایش جزئیات
120334خانه240کوهسنگيکوهسنگي 31 اسلامي 4فروش012,000,000,000نمایش جزئیات
73055خانه106احمد آبادپرستار 3فروش01,200,000,000نمایش جزئیات
108516خانه160بلوار امامتامامت16فروش21,875,0003,500,000,000نمایش جزئیات
117418خانه210سرافرازانسرافراز 16فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
117367خانه300لادنگلديس 16/4فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
105218خانه170آب وبرقانتها هفت تير5فروش00نمایش جزئیات
104557خانه225فلسطيندستغيب31فروش10,000,0000نمایش جزئیات
114764خانه100بلوار امامتامامت20،بعد از چهارراه اولفروش00نمایش جزئیات
105803خانه1400سجادبهار 2فروش0120,000,000,000نمایش جزئیات
91709خانه380سنابادسناباد 37فروش028,000,000,000نمایش جزئیات
97235خانه450بلوار معلمبين معلم33و35فروش65,000,0000نمایش جزئیات
120522خانه180سيدرضيبين مهران 13 و 15فروش17,777,7783,200,000,000نمایش جزئیات
120531خانه270سنابادصادقي 19 کوچه دوم سمت راستفروش02,700,000,000نمایش جزئیات
120537خانه120شهرک آزادگاننرسيده به پايداري 1فروش05,400,000,000نمایش جزئیات
38810خانه160بلوار معلمبين معلم 51و53فروش013,500,000,000نمایش جزئیات
81018خانه0قاسم آبادبين شريعتي25و27 جنب بانک مسکنفروش015,000,000,000نمایش جزئیات
441خانه320صدفصدف4فروش011,000,000,000نمایش جزئیات
94970خانه440احمد آبادابوذر 37/3فروش00نمایش جزئیات
54545خانه260قاسم آبادبين شاهد 65و67فروش00نمایش جزئیات
65965خانه330قاسم آبادنبش حجاب 29فروش15,151,5155,000,000,000نمایش جزئیات
107584خانه150قاسم آبادفلاحي51فروش09,500,000,000نمایش جزئیات
119477خانه170شهرک آزادگانفکوري 81فروش02,800,000,000نمایش جزئیات
123441خانه90کلاهدوزکلاهدوز23/1اجاره4,000,00030,000,000نمایش جزئیات
25466خانه120رضا شهربلوار تلويزيون نوفل لوشاتو22/1اجاره2,000,000100,000,000نمایش جزئیات
123871خانه250بلوار امامتامامت 44فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
127505خانه363فرامرز عباسيساجدي 5 فجر14فروش06,200,000,000نمایش جزئیات
127507خانه246سنابادمطهري جنوبي8فروش25,000,0000نمایش جزئیات
127511خانه107بلوار مجدمجد27 نبش چهارراه اولفروش01,500,000,000نمایش جزئیات
127521خانه250احمد آبادقائم10فروش016,000,000,000نمایش جزئیات
122200خانه430سجادبهار15اجاره20,000,000300,000,000نمایش جزئیات
122099خانه220سنابادسناباد59 صداقت6اجاره100,000300,000,000نمایش جزئیات
127401خانه260دندانپزشکاندندانپزشکان5فروش06,700,000,000نمایش جزئیات
26018خانه440فرامرز عباسيبهاران9-فخر10فروش00نمایش جزئیات
62455خانه165بلوار امامتامامت 45فروش02,950,000,000نمایش جزئیات
117399خانه520ميدان تربيتمعلم 65فروش00نمایش جزئیات
123753خانه130کوثرکوثرجنوبي 22اجاره1,400,000100,000,000نمایش جزئیات
84440خانه136فرامرز عباسيفرامرز56فروش00نمایش جزئیات
46206خانه600احمد آبادحاشيه احمدآباد بين عدالت ومحتشمي .فروشگاه قياسيفروش060,000,000,000نمایش جزئیات
88422خانه180بلوار امامتآزادي42/آموزگار8فروش03,300,000,000نمایش جزئیات
60495خانه340صياد شيرازيضلع شمالي ميدان صياد جنب اغذيه مهاجرفروش00نمایش جزئیات
8686خانه200هنرستانهنرستان31 سر سه راه شهيد پيش بينفروش30,000,0000نمایش جزئیات
81702خانه300فلسطيننبش دستغيب 9فروش018,000,000,000نمایش جزئیات
98219خانه250سنابادسناباد59-صداقت6فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
97773خانه0سنابادسنايي 11 پلاک114و116فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
53054خانه0بلوار جانبازنبش جانباز13فروش020,000,000,000نمایش جزئیات
73510خانه200لادنبين ميدان لادن و پيروزي78فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
113415خانه280پيروزي2پيروزي24/1فروش03,600,000,000نمایش جزئیات
115237خانه370احمد آبادابومسلم 11فروش025,000,000,000نمایش جزئیات
95338خانه280سجادبين فرهاد25و27فروش00نمایش جزئیات
103280خانه1000قاسم آبادحسابي43فروش012,500,000,000نمایش جزئیات
7499خانه180قاسم آباداستاديوسفي33فروش01,200,000,000نمایش جزئیات
90341خانه190صدفصدف20فروش47,368,4189,000,000,000نمایش جزئیات
100026خانه0آموزگارآموزگار 79فروش20,000,0000نمایش جزئیات
119782خانه370سجادبزرگمهر جنوبي 13اجاره03,500,000,000نمایش جزئیات
123820خانه130ايرج ميرزاجلال 25اجاره1,000,000150,000,000نمایش جزئیات
125512خانه90دانش آموزدانش آموز30اجاره2,000,00040,000,000نمایش جزئیات
127306خانه345قاسم آبادشريعتي63فروش04,600,000,000نمایش جزئیات
127310خانه70کلاهدوزکلاهدوز26 کاشف غربي6 بنفشه2اجاره700,00050,000,000نمایش جزئیات
127331خانه380سنابادمقابل ابومسلم14اجاره10,000,000100,000,000نمایش جزئیات
127355خانه40قاسم آباداماميه66/5فروش00نمایش جزئیات
127376خانه130کوثرکوثرجنوبي12فروش04,850,000,000نمایش جزئیات
76447خانه100شهرک آزادگانرهايي10 دلشاد8اجاره50,000150,000,000نمایش جزئیات
125588خانه160بلوار معلممعلم26 شيخ مفيد24اجاره2,000,000400,000,000نمایش جزئیات
125498خانه150بلوار امامتامامت 21نرسيده به چهارراه اولاجاره3,200,00020,000,000نمایش جزئیات
125578خانه150بلوار امامتامامت2اجاره0700,000,000نمایش جزئیات
127269خانه240سجاداقاقيا4اجاره8,000,000100,000,000نمایش جزئیات
127291خانه125قاسم آباداستاد يوسفي3/9اجاره2,200,00050,000,000نمایش جزئیات
108443خانه271هنرستانهنرستان 31 پيش بين 7فروش30,000,0000نمایش جزئیات
120242خانه249سنابادمطهري جنوبي 15فروش00نمایش جزئیات
120222خانه240پيروزي2پيروزي 28فروش00نمایش جزئیات
79873خانه552فرامرز عباسيبين بنفشه5و7فروش012,000,000,000نمایش جزئیات
117566خانه0سنابادثنايي11فروش00نمایش جزئیات
32218خانه100بلوار معلمبين آموزگار 52و 54فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
99941خانه397دانش آموزدانش آموز 31-بين مهران 15و17فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
7682خانه185سيدرضينبش سيدرضي29فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
120316خانه300احمد آبادپاستور 2فروش00نمایش جزئیات
120317خانه300فرامرز عباسيفرامرز 41 فتح 8فروش00نمایش جزئیات
104458خانه200سنابادآبکوه 1فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
120201خانه150سيدرضيسيدرضي38فروش00نمایش جزئیات
120008خانه110رضا شهرمولانا 3اجاره0100,000,000نمایش جزئیات
100293خانه120قاسم آبادفلاحي 61فروش00نمایش جزئیات
112976خانه150بلوار معلممعلم18؛نبش عدل16فروش08,000,000,000نمایش جزئیات
105547خانه360صدفصدف 19فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
107151خانه110رضا شهررضوي 37اجاره0140,000,000نمایش جزئیات
115330خانه120پيروزي2پيروزي 24فروش00نمایش جزئیات
127162خانه120کلاهدوزمجد14اجاره085,000,000نمایش جزئیات
127165خانه100سنابادمطهري22فروش15,000,0001,500,000,000نمایش جزئیات
127168خانه380ميدان تربيتغدير20فروش06,500,000,000نمایش جزئیات
127177خانه183قاسم آبادانديشه4فروش19,125,6833,500,000,000نمایش جزئیات
127191خانه170بلوار امامتامامت42اجاره3,000,00050,000,000نمایش جزئیات
30666خانه110ميدان تربيتمعلم 65 ؛ ذاکري 4اجاره400,000130,000,000نمایش جزئیات
123507خانه122کوهسنگيجهان آرا اميد6 کوچه اول بن بست سمت چپفروش0985,000,000نمایش جزئیات
123580خانه300سجادبهار 18 بعد از سه راه گلشناجاره3,000,000500,000,000نمایش جزئیات
123632خانه110بلوار معلممعلم 57 صدف 26 شيري 3اجاره0180,000,000نمایش جزئیات
106938خانه250ايرج ميرزاجلال6؛چهارراه دومفروش00نمایش جزئیات
87531خانه299بلوار امامتامامت46فروش00نمایش جزئیات
121107خانه370احمد آبادابوذر 8اجاره10,000,00050,000,000نمایش جزئیات
96086خانه380ايرج ميرزابين جلال 66و68فروش07,500,000,000نمایش جزئیات
107802خانه170پيروزي2بين پيروزي 29و31فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
19951خانه219رضا شهررضوي 22/4فروش08,000,000,000نمایش جزئیات
88290خانه200پيروزي2پيروزي15/1فروش00نمایش جزئیات
102785خانه600رضا شهررضوي42فروش020,000,000,000نمایش جزئیات
114228خانه130شهرک آزادگاننماز 13 رادان 1فروش03,600,000,000نمایش جزئیات
123089خانه130فرامرز عباسيفرامرز 3 رسالت 11اجاره5,000,00020,000,000نمایش جزئیات
124638خانه260احمد آبادرضا 15اجاره0450,000,000نمایش جزئیات
127085خانه180بلوار امامتامامت72 بعدازچهارراه سوماجاره1,500,000200,000,000نمایش جزئیات
127090خانه90کوهسنگيبين پارس9و11اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
127109خانه100قاسم آباداماميه68/4اجاره085,000,000نمایش جزئیات
127143خانه84دانش آموزبين دانش آموز38 و 40فروش0850,000,000نمایش جزئیات
20025خانه380بلوار امامتامامت38اجاره8,000,00030,000,000نمایش جزئیات
100787خانه350پيروزي2پيروزي 3 رودکي 8فروش00نمایش جزئیات
119554خانه272پيروزي2پيروزي 20 عليزاده 13فروش05,800,000,000نمایش جزئیات
119402خانه230رضا شهرخاقاني 21 دقيقي 7فروش00نمایش جزئیات
119212خانه400شهرک آزادگانفکوري85بين ارغوان6و 4فروش00نمایش جزئیات
29047خانه200رضا شهرزکرياجنوبي28فروش02,600,000,000نمایش جزئیات
69099خانه160رضا شهرنوفل 10/2فروش08,000,000,000نمایش جزئیات
108691خانه150بلوار مجدمجد 24اجاره3,000,00040,000,000نمایش جزئیات
79681خانه560قاسم آباداديب51 کوچه سوم سمت راست يا شاهد66/6فروش12,000,0000نمایش جزئیات
103740خانه250ميدان تربيتشريف 9فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
76324خانه0صياد شيرازينبش صياد57فروش04,350,000,000نمایش جزئیات
4138خانه145پيروزي 1پيروزي81 برسلاني6فروش07,250,000,000نمایش جزئیات
104689خانه236لادنلادن35؛شهرآرا3فروش00نمایش جزئیات
88146خانه150سرافرازانسرافراز12فروش00نمایش جزئیات
31891خانه150وکيل آباد1حافظ26فروش04,700,000,000نمایش جزئیات
44212خانه340آب وبرقهفت تير1فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
87617خانه270پيروزي2پيروزي16/3فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
75488خانه700قاسم آبادانديشه 19فروش30,000,0000نمایش جزئیات
118626خانه820هنرستانهنرستان 11فروش026,000,000,000نمایش جزئیات
101899خانه153صياد شيرازيصياد 25 بن بست دوماجاره0300,000,000نمایش جزئیات
120493خانه312پيروزي2پيروزي 23/2فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
37789خانه270بلوار فردوسيياس2فروش00نمایش جزئیات
88198خانه885بلوار جانبازبين ساجدي2و4فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
101548خانه0سنابادمطهري جنوبي 22فروش00نمایش جزئیات
90251خانه224شهرک طالقانيارغوان13فروش00نمایش جزئیات
57767خانه700راهنمائيحاشيه راهنمايي مقابل برج سلمانفروش015,000,000,000نمایش جزئیات
21441خانه160قاسم آبادشريعتي15فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
96364خانه0بلوار معلمنبش معلم33فروش030,000,000,000نمایش جزئیات
107924خانه85قاسم آبادحاشيه شاهد نرسيده به چهارراه انديشهاجاره1,500,00050,000,000نمایش جزئیات
44597خانه145پيروزي2پيروزي28فروش05,700,000,000نمایش جزئیات
113754خانه730سجادگويا 10فروش035,000,000,000نمایش جزئیات
108721خانه200شهرک آزادگانفکوري 61 شاملو 9اجاره100,000400,000,000نمایش جزئیات
54134خانه900استقلالبين استقلال10و12 جنب مجتمع آفتابفروش025,000,000,000نمایش جزئیات
127069خانه60قاسم آباداديب جنوبي3فروش1,100,00020,000,000نمایش جزئیات
36845خانه300احمد آبادناصرخسرو10اجاره24,000,000200,000,000نمایش جزئیات
77201خانه90ايرج ميرزاجلال 62اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
80898خانه90لادنلادن2خضرايي منش 3اجاره2,250,00030,000,000نمایش جزئیات
123115خانه160دانش آموزدانش اموز29فروش02,800,000,000نمایش جزئیات
122914خانه230بلوار امامتامامت3فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
50001خانه840کلاهدوزکلاهدوز 11/1فروش040,000,000,000نمایش جزئیات
46877خانه450سازمان آبنرسيده به ارشاد2فروش020,000,000,000نمایش جزئیات
115415خانه330وکيل آباد3نبش وکيل آباد47فروش018,000,000,000نمایش جزئیات
1005خانه275صدفصدف 6فروش00نمایش جزئیات
114354خانه360رضا شهرنوفل 6/1فروش08,500,000,000نمایش جزئیات
127007خانه120پيروزي2پيروزي 20 عليزاده 9اجاره0250,000,000نمایش جزئیات
121734خانه400سيدرضيسيدرضي 55اجاره5,000,00050,000,000نمایش جزئیات
123279خانه105دندانپزشکانبين دندانپزشکان 13و 15اجاره0130,000,000نمایش جزئیات
123643خانه105شهرک طالقانيشهرک طالقاني ارغوان 13فروش13,809,5241,450,000,000نمایش جزئیات
100994خانه450بلوار امامتنبش امامت 64فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
81194خانه300رضا شهردهخدا1فروش07,300,000,000نمایش جزئیات
123526خانه142سنابادقرني6 نبش دکتر شيخ2فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
123535خانه426سنابادقرني6 نبش دکتر شيخ2فروش06,800,000,000نمایش جزئیات
19023خانه610فرامرز عباسيبنفشه7فروش10,655,7376,500,000,000نمایش جزئیات
77625خانه140سجادفرهاد25،تقاطع قدس و دستغيب 18فروش02,400,000,000نمایش جزئیات
113076خانه55فکوريفکوري8،ويلا7/10فروش11,818,182800,000,000نمایش جزئیات
125073خانه100کوهسنگيجهان آرا10 اميد10اجاره0130,000,000نمایش جزئیات
126999خانه200فرامرز عباسيفرامرز26اجاره0330,000,000نمایش جزئیات
107368خانه50کوهسنگينامجو23اجاره800,00010,000,000نمایش جزئیات
64889خانه230فرامرز عباسيفرامرز36بازار محلهفروش04,200,000,000نمایش جزئیات
100130خانه100نمايشگاهارمغان 10فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
92582خانه230هاشميههاشميه15فروش08,000,000,000نمایش جزئیات
120112خانه140جاهدشهرجاهد 6/2فروش00نمایش جزئیات
48849خانه160سجادبزرگمهر جنوبي4فروش34,375,0025,500,000,000نمایش جزئیات
52481خانه200فکوريبين فکوري25و27فروش43,500,0018,700,000,000نمایش جزئیات
39868خانه200لادنبين پيروزي 76 وميدان لادنفروش20,000,0004,000,000,000نمایش جزئیات
116841خانه573صدفصدف 17فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
88385خانه362شهرک آزادگانفکوري 69-دلاوران 43-نبش آرمان 2فروش08,500,000,000نمایش جزئیات
27183خانه95بلوار جانبازجانباز 7 منفرد 2اجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
120694خانه120شهرک آزادگانپايداري 5/3فروش00نمایش جزئیات
9526خانه110دانش آموزبين دانش آموز17و19فروش00نمایش جزئیات
7125خانه300پيروزي2پيروزي12 دقيقي3فروش00نمایش جزئیات
105408خانه230بلوار معلممعلم 33 بعد از چهارراه اولفروش00نمایش جزئیات
105451خانه230اقبال لاهورياقبال22فروش00نمایش جزئیات
105764خانه1200پيروزي 1پيروزي32فروش17,000,0000نمایش جزئیات
104984خانه725شهرک طالقانيفکوري79،ارغوان1فروش02,100,000,000نمایش جزئیات
82586خانه200صياد شيرازيصياد 50فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
13128خانه230فکوريفکوري17 بين لاله8و10فروش08,000,000,000نمایش جزئیات
45050خانه200پيروزي 1پيروزي72/2فروش00نمایش جزئیات
84277خانه100فلسطينبين دستغيب 8 و 10فروش01,000,000,000نمایش جزئیات
103983خانه344کلاهدوزقاضي طباطبايي 16فروش20,000,0000نمایش جزئیات
104659خانه250پيروزي 1بين پيروزي 33 و چهارراه کوثر جنب بانک انصارفروش012,800,000,000نمایش جزئیات
16334خانه360دانش آموزبين مهران15و17-دانش آموز31فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
16891خانه200قاسم آبادحجاب59فروش13,500,0002,700,000,000نمایش جزئیات
96779خانه160فلسطينفلسطين 29 انتهاي کوچهاجاره50,000100,000,000نمایش جزئیات
123233خانه230قاسم آبادحسابي 43/9فروش12,173,9132,800,000,000نمایش جزئیات
126949خانه160فلسطينفلسطين 29 انتهاي کوچهفروش22,000,0000نمایش جزئیات
85904خانه140قاسم آبادحسابي43/16اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
123428خانه300بلوار امامتامامت17فروش08,200,000,000نمایش جزئیات
123398خانه140احمد آبادبين ابو مسلم 18 و 20فروش08,000,000,000نمایش جزئیات
123404خانه115احمد آبادابوذر 31فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
89415خانه110بلوار معلممعلم 57/صدف26/شهيد شيري3اجاره0180,000,000نمایش جزئیات
123322خانه0کوهسنگينامجو17فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
113169خانه140شهرک بهارستانبهارستان 9اجاره3,000,000200,000,000نمایش جزئیات
95197خانه100شهرک آزادگاننبش دلاوران42فروش20,000,0002,000,000,000نمایش جزئیات
42808خانه615رضا شهرنبش کلانتري14فروش012,000,000,000نمایش جزئیات
124712خانه160بلوار امامتامامت12اجاره0250,000,000نمایش جزئیات
124723خانه250دانش آموزدانش آموز16اجاره0250,000,000نمایش جزئیات
124727خانه130دانش آموزدانش آموز16اجاره0250,000,000نمایش جزئیات
100491خانه70ايرج ميرزاجلال 72اجاره1,500,00060,000,000نمایش جزئیات
124874خانه150بلوار امامتامامت8اجاره0600,000,000نمایش جزئیات
16085خانه180سيدرضيسيدرضي34اجاره2,500,00030,000,000نمایش جزئیات
123332خانه140بلوار مجدمجد 11فروش01,400,000,000نمایش جزئیات
123276خانه200دندانپزشکانبين دندانپزشکان 13و 15فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
126835خانه75کوهسنگيپارس 4اجاره500,00085,000,000نمایش جزئیات
126841خانه92صدفصدف 9اجاره500,000150,000,000نمایش جزئیات
126902خانه165کوهسنگيکوهسنگي31/2پشت بنياد جانبازاناجاره3,700,00035,000,000نمایش جزئیات
94145خانه555فرامرز عباسيرسالت 21فروش09,800,000,000نمایش جزئیات
98207خانه120اقبال لاهورياقبال22فروش03,200,000,000نمایش جزئیات
118478خانه260سيدرضيسيدرضي 57 انتهاي فاز تجاريفروش10,384,6152,700,000,000نمایش جزئیات
119980خانه150استقلالبين استقلال 9 و ميدان معلمفروش08,000,000,000نمایش جزئیات
113025خانه420دانشجونبش دانشجو 6فروش13,571,4285,700,000,000نمایش جزئیات
119927خانه785احمد آبادتقاطع پاستور و ابومسلم پنجراه ابومسلمفروش00نمایش جزئیات
92916خانه350قاسم آباداديب 32/14فروش03,800,000,000نمایش جزئیات
77660خانه225قاسم آبادانديشه 7فروش22,222,2225,000,000,000نمایش جزئیات
104693خانه260رضا شهرنبش کلانتري17فروش30,769,2318,000,000,000نمایش جزئیات
110627خانه147سيدرضيسيدرضي53،نرسيده به چهارراه اولفروش00نمایش جزئیات
93529خانه180دندانپزشکانمعلم 75/12فروش04,200,000,000نمایش جزئیات
93827خانه310قاسم آبادميثاق 5 آزاده 20فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
97911خانه170ملک آبادملک آباد بعد از فرزان آموزشگاه عسلفروش010,000,000,000نمایش جزئیات
40835خانه190قاسم آباداديب42/8فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
79725خانه361بلوار امامتبين معلم4و6فروش66,481,99424,000,000,000نمایش جزئیات
80666خانه460بلوار معلمنبش معلم33فروش65,217,39430,000,000,000نمایش جزئیات
113483خانه160کلاهدوزکلاهدوز26فروش00نمایش جزئیات
116484خانه258دانشجودانشجو 29فروش9,302,3262,400,000,000نمایش جزئیات
104853خانه230رضا شهرخاقاني 31فروش04,200,000,000نمایش جزئیات
105007خانه70پيروزي2پيروزي 24فروش00نمایش جزئیات
25888خانه460آب وبرقهفت تير19فروش014,000,000,000نمایش جزئیات
1624خانه370کوثرنبش کوثرجنوبي 4فروش58,000,0000نمایش جزئیات
59870خانه300احمد آبادکفايي 1فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
119828خانه0احمد آبادعدالت 1فروش025,000,000,000نمایش جزئیات
10785خانه220پيروزي 1بين پيروزي76 و ميدان لادنفروش04,000,000,000نمایش جزئیات
13487خانه205پيروزي 1پيروزي 48/5 بعد از چهارراه اولفروش07,500,000,000نمایش جزئیات
119889خانه255دانشجودانشجو 29فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
104793خانه0دانش آموزدانش آموز 21فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
108634خانه0پيروزي 1بين پيروزي35 و چهارراه کوثرفروش09,500,000,000نمایش جزئیات
7420خانه270بلوار فرهنگفرهنگ42/3فروش00نمایش جزئیات
92482خانه115احمد آبادپرستار 3فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
97912خانه240ملک آبادملک آباد بعد از فرزان آموزشگاه عسلاجاره16,000,0000نمایش جزئیات
109161خانه150آب وبرقهفت تير23؛شهيد قاضي4اجاره5,000,00050,000,000نمایش جزئیات
123241خانه151دندانپزشکاننبش ميدان دندانپزشکانفروش40,000,0000نمایش جزئیات
126799خانه190وکيل آباد1وکيل آباد 10لاله 2اجاره4,500,00020,000,000نمایش جزئیات
49340خانه50سجادفرهاد26اجاره800,00050,000,000نمایش جزئیات
123143خانه0راهنمائيبين راهنمايي10و12فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
123090خانه550سجادحامد جنوبي9اجاره30,000,000500,000,000نمایش جزئیات
123062خانه280قاسم آبادحسابي32 اميرپور20فروش03,700,000,000نمایش جزئیات
37071خانه250سجادحاشيه ملک آباد نبش مرجاناجاره10,000,000100,000,000نمایش جزئیات
124644خانه320وکيل آباد3وکيل آباد 61 غدير 16اجاره3,000,000600,000,000نمایش جزئیات
122977خانه75سرافرازانسرافرازان 9 بهاران 6اجاره0130,000,000نمایش جزئیات
123101خانه450شهرک بهارستانبهارستان 15فروش10,500,0000نمایش جزئیات
88417خانه300دانشجودانشجو4فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
105002خانه254کلاهدوزکلاهدوز24/2/ماني غربي11فروش03,150,000,000نمایش جزئیات
123126خانه293دانشجودانشجو28فروش23,890,7857,000,000,000نمایش جزئیات
123169خانه320سنابادصاحب الزمان 4 نبش چهارراه دومفروش08,000,000,000نمایش جزئیات
123170خانه320سنابادصاحب الزمان 4 نبش چهارراه دوماجاره0600,000,000نمایش جزئیات
126723خانه50بلوار امامتامامت 25اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
126735خانه80قاسم آباداستاديوسفي33اجاره1,400,00020,000,000نمایش جزئیات
58677خانه75رضا شهرپيروزي 6 نوکاريزي4اجاره0100,000,000نمایش جزئیات
77962خانه115صدفنبش صدف 17اجاره0180,000,000نمایش جزئیات
85569خانه50قاسم آبادفلاحي7-بهورز4اجاره900,00045,000,000نمایش جزئیات
119016خانه175پيروزي2بين پيروزي 6 و 8اجاره0300,000,000نمایش جزئیات
120929خانه320صياد شيرازيصياد57اجاره7,000,00030,000,000نمایش جزئیات
73506خانه100شهرک آزادگانفکوري83فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
119763خانه0لادنگلديس 16/4فروش03,700,000,000نمایش جزئیات
10833خانه350فرامرز عباسيفرامرز38فروش08,500,000,000نمایش جزئیات
108011خانه110سرافرازانسرافرازان11فروش02,400,000,000نمایش جزئیات
108573خانه360سنابادبابا طاهر29فروش05,400,000,000نمایش جزئیات
112765خانه0بلوار جانبازجانباز13/وصال2/جنب پلاک 5فروش05,200,000,000نمایش جزئیات
538خانه540بلوار معلمبين معلم48و50فروش018,000,000,000نمایش جزئیات
53660خانه80ايرج ميرزاايرج42فروش00نمایش جزئیات
102994خانه280قاسم آبادبين شاهد59و61فروش23,571,4296,600,000,000نمایش جزئیات
44999خانه360رضا شهررودکي1فروش44,444,44416,000,000,000نمایش جزئیات
119690خانه330رضا شهررضوي 41فروش022,000,000,000نمایش جزئیات
114470خانه85پيروزي2بين رز 6 و8فروش23,529,4122,000,000,000نمایش جزئیات
115832خانه160ايرج ميرزاجلال 60فروش00نمایش جزئیات
116284خانه150فرامرز عباسيفرامرز39فروش02,400,000,000نمایش جزئیات
118090خانه250کوثرکوثر شمالي 1فروش012,000,000,000نمایش جزئیات
22820خانه360بلوار معلممعلم9فروش00نمایش جزئیات
84063خانه400هاشميههاشميه30فروش25,000,0000نمایش جزئیات
95937خانه0رضا شهرفرخي2فروش018,000,000,000نمایش جزئیات
2377خانه345کوثرکوثرشمالي41/2فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
119592خانه0شهرک آزادگانارغوان 12فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
90343خانه190رضا شهرميرکي7فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
45766خانه660احمد آبادابوذر 30فروش019,000,000,000نمایش جزئیات
119130خانه220لادنلادن 17فروش00نمایش جزئیات
53752خانه230جاهدشهربين ميدان بوستان و بوستان 16فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
51641خانه180سنابادبين حاشيه آبکوه ومجد2فروش05,500,000,000نمایش جزئیات
80177خانه0بلوار جانبازبين جانباز7و9 جنب کبابي سلمانفروش55,000,0000نمایش جزئیات
122823خانه150سجادخيام جنوبي 24فروش018,000,000,000نمایش جزئیات
126662خانه60فلسطيندستغيب 13اجاره050,000,000نمایش جزئیات
126664خانه75کوهسنگيبهشتي 24 پارس 4اجاره500,00085,000,000نمایش جزئیات
126680خانه60کوهسنگينامجو 17اجاره090,000,000نمایش جزئیات
126698خانه316فرامرز عباسيآزادي53اجاره8,500,00050,000,000نمایش جزئیات
126702خانه120رضا شهررضوي 37اجاره0180,000,000نمایش جزئیات
123127خانه740سنابادنرسيده به چهارراه پل خاکي سناباد18فروش08,000,000,000نمایش جزئیات
123086خانه170ايرج ميرزاجلال70فروش02,700,000,000نمایش جزئیات
58793خانه170سجادابتدا سجاد قطعه دومفروش055,000,000,000نمایش جزئیات
13783خانه465هنرستاننبش هنرستان 40اجاره23,000,000150,000,000نمایش جزئیات
123083خانه0سناباددانشگاه11/5فروش16,000,0000نمایش جزئیات
124420خانه130کوثرکوثر جنوبي22اجاره1,500,000100,000,000نمایش جزئیات
116779خانه80قاسم آباداستاد يوسفي10/4اجاره1,600,00010,000,000نمایش جزئیات
31975خانه130فکوريبين لاله 4و6اجاره0140,000,000نمایش جزئیات
35768خانه120شهرک آزادگانفکوري79اجاره2,300,0003,000,000نمایش جزئیات
52170خانه70فرامرز عباسيفرامرز 60 قطعه سوم سمت راستاجاره0100,000,000نمایش جزئیات
70037خانه300احمد آبادابوذر18اجاره40,000,0000نمایش جزئیات
73742خانه120سنابادمجد 6اجاره3,200,00030,000,000نمایش جزئیات
120875خانه130کلاهدوزقاضي طباطبايي 9اجاره900,000200,000,000نمایش جزئیات
98817خانه440شهرک آزادگانپايداري1/4فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
105130خانه210بلوار معلمبين معلم53و 55فروش03,700,000,000نمایش جزئیات
8313خانه110بلوار معلممعلم12فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
100580خانه0سنابادسه راه ادبيات مسعود شرقيفروش011,000,000,000نمایش جزئیات
82854خانه426سنابادبين خيابان ابوسعيدوميدان صاحب الزمانفروش018,000,000,000نمایش جزئیات
90660خانه0راهنمائيراهنمايي 26/چهار راه اول سمت راست صداقت 5فروش00نمایش جزئیات
29072خانه440بلوار معلمنبش معلم23فروش020,000,000,000نمایش جزئیات
4137خانه150شهرک طالقانيارغوان10فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
19309خانه297ايرج ميرزاايرج 28فروش00نمایش جزئیات
96546خانه2000سجادسجاد18،نبش حامدجنوبي،مقابل بانک آيندهفروش0200,000,000,000نمایش جزئیات
86573خانه390سجادبين مرجان وحامدفروش014,000,000,000نمایش جزئیات
88919خانه150کلاهدوزاسفندياني1فروش20,000,0000نمایش جزئیات
104143خانه340استقلالبين ميدان استقلال و استقلال 1فروش09,500,000,000نمایش جزئیات
80466خانه0سنابادانتهاي سناباد؛جنب بانک خونفروش05,500,000,000نمایش جزئیات
119393خانه197لادنگلديس 6فروش00نمایش جزئیات
119288خانه460بلوار امامتامامت 68فروش06,300,000,000نمایش جزئیات
119270خانه160هاشميههاشميه 44/4فروش00نمایش جزئیات
115740خانه450احمد آبادنبش رضا 33فروش030,000,000,000نمایش جزئیات
115824خانه255پيروزي2پيروزي10/زکريا28فروش8,627,4512,200,000,000نمایش جزئیات
15135خانه1100فرامرز عباسيفرامرز2فروش00نمایش جزئیات
116161خانه120سرافرازانسرافرازان 13 ايمانيان 8فروش19,500,0002,340,000,000نمایش جزئیات
55871خانه340وکيل آباد1وکيل آباد34 بين چراغچي22و24فروش00نمایش جزئیات
103882خانه0صياد شيرازيصياد 61فروش00نمایش جزئیات
62912خانه158هاشميههاشميه 44/2فروش00نمایش جزئیات
108273خانه200بلوار جانبازجانباز9؛وصال6؛کبيري2فروش00نمایش جزئیات
117929خانه340دانش آموزدانش آموز4فروش08,500,000,000نمایش جزئیات
116723خانه600رضا شهرفرخي جنوبي17 يا زکريا جنوبي22فروش20,000,00012,000,000,000نمایش جزئیات
33867خانه175رضا شهررضوي10فروش00نمایش جزئیات
96553خانه260سيدرضيبين مهران 14 و 16فروش08,000,000,000نمایش جزئیات
12184خانه520دانش آموزدانش آموز1فروش00نمایش جزئیات
80908خانه440رضا شهربين پيروزي16و18فروش25,000,00111,000,000,000نمایش جزئیات
113129خانه110سيدرضيسيدرضي 28فروش08,500,000,000نمایش جزئیات
118686خانه80قاسم آبادحجاب 67فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
122835خانه330شهرک آزادگانغزال 14فروش00نمایش جزئیات
126539خانه110کوهسنگيجهان آرا 11اجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
126545خانه210قاسم آباداماميه 68فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
126552خانه160بلوار امامتامامت 19فروش011,500,000,000نمایش جزئیات
126553خانه175کلاهدوزقاضي طباطبايي7و9فروش02,800,000,000نمایش جزئیات
126555خانه160بلوار امامتامامت 19اجاره16,000,000100,000,000نمایش جزئیات
126560خانه160بلوار امامتامامت 11فروش012,000,000,000نمایش جزئیات
126562خانه160بلوار امامتامامت 11اجاره16,000,000100,000,000نمایش جزئیات
4110خانه450صدفصدف29فروش15,000,0000نمایش جزئیات
9101خانه320صدفصدف4فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
70229خانه260قاسم آبادفلاحي 76فروش00نمایش جزئیات
85058خانه360ايرج ميرزاجلال58فروش00نمایش جزئیات
105782خانه376هاشميههاشميه 40فروش07,500,000,000نمایش جزئیات
118706خانه120فلسطيندستغيب 11فروش0470,000,000نمایش جزئیات
72139خانه449سنابادنبش تکتم شمالي12فروش00نمایش جزئیات
13570خانه308ايرج ميرزاايرج21فروش00نمایش جزئیات
2411خانه408قائم مقامقائم مقام34فروش04,900,000,000نمایش جزئیات
33615خانه293رضا شهرنبش پيروزي22فروش17,064,8465,000,000,000نمایش جزئیات
121677خانه220پيروزي2بين پيروزي 15 و 15/1فروش00نمایش جزئیات
121531خانه276رضا شهرانوري 9 داخل ميدانگاهي / دور برگردونفروش24,637,6816,800,000,000نمایش جزئیات
97076خانه200پيروزي2پيروزي 15/1 حاشيه مولانافروش40,000,0008,000,000,000نمایش جزئیات
121475خانه24فلسطيندستغيب 33اجاره1,800,00010,000,000نمایش جزئیات
122847خانه450صياد شيرازيصياد 24فروش20,000,0000نمایش جزئیات
118750خانه240ميثاقميثاق 12/14فروش18,000,0000نمایش جزئیات
124457خانه60فرامرز عباسيبنفشه4اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
56959خانه80رضا شهرپيروزي14 طياري12فروش01,050,000,000نمایش جزئیات
126476خانه180دانش آموزدانش آموز30اجاره0280,000,000نمایش جزئیات
126480خانه150بلوار امامتامامت19بعداز چهارراه دوم سمت چپفروش02,700,000,000نمایش جزئیات
126496خانه70کوهسنگيجهان آرا 6فروش0700,000,000نمایش جزئیات
126513خانه100بلوار مجدمجد8اجاره2,800,00045,000,000نمایش جزئیات
126473خانه80کوهسنگياميد 10کوچه دوم سمت چپاجاره070,000,000نمایش جزئیات
126474خانه100پيروزي2پيروزي 2/1 انتهاي آلاله6اجاره1,500,00030,000,000نمایش جزئیات
4667خانه435وکيل آباد1بين وکيل آباد8و10فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
88878خانه0فکوريلاله14فروش00نمایش جزئیات
88696خانه250احمد آبادمحتشمي 20فروش00نمایش جزئیات
53523خانه240احمد آبادعارف10فروش00نمایش جزئیات
78509خانه340لادنلادن21 يا اقبال 24فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
119379خانه0کلاهدوزکلاهدوز 29فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
80305خانه255صياد شيرازيصياد59فروش00نمایش جزئیات
47500خانه192هاشميههاشميه30فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
3949خانه160هاشميهبين هاشميه40و42فروش02,700,000,000نمایش جزئیات
103665خانه520جاهدشهرجاهد شهر9فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
84268خانه0سازمان آبميدان صاحب الزمان,صاحب الزمان18فروش01,300,000,000نمایش جزئیات
43683خ