کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهآدرسنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
105007خانه70پيروزي2پيروزي 24فروش02,300,000,000نمایش جزئیات
82586خانه200صياد شيرازيصياد 50فروش05,700,000,000نمایش جزئیات
102449خانه220رضا شهربين خاقاني 8 و 10فروش00نمایش جزئیات
25661خانه400استقلالبين استقلال1و3فروش00نمایش جزئیات
30921خانه180دانش آموزدانش آموز23فروش00نمایش جزئیات
122470خانه140ايرج ميرزاجلال60فروش03,800,000,000نمایش جزئیات
14125خانه245صياد شيرازيشهرستاني11/4فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
122710خانه160ملک آبادفلسطين 30فروش00نمایش جزئیات
90879خانه350ميدان تربيتستاري26/2فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
129392خانه160کوثربين کوثر جنوبي11و13فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
97712خانه70سيدرضيسيدرضي 55فروش00نمایش جزئیات
51870خانه680رضا شهررضوي8 پشت بانک صادراتفروش012,000,000,000نمایش جزئیات
132295خانه360کلاهدوزکلاهدوز40فروش09,500,000,000نمایش جزئیات
132496خانه500احمد آبادرضا10فروش032,000,000,000نمایش جزئیات
133441خانه81آب وبرقهفت تير 23 ويلا 7فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
133485خانه110صدفصدف22فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
133524خانه550رضا شهررضوي8 پشت بانک صادراتفروش00نمایش جزئیات
137058خانه140سنابادآپادانا18فروش17,857,1432,500,000,000نمایش جزئیات
137347خانه150قاسم آبادشريعتي 4/5فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
137482خانه165شهرک آزادگانآرمان 23فروش10,909,0911,800,000,000نمایش جزئیات
137559خانه270وکيل آباد 2وکيل آباد55فروش00نمایش جزئیات
116970خانه70پيروزي2پيروزي 24/6اجاره3,300,00030,000,000نمایش جزئیات
124759خانه157قاسم آبادنبش شاهد 16اجاره0250,000,000نمایش جزئیات
140426خانه900راهنمائيصادقي13فروش019,000,000,000نمایش جزئیات
140430خانه380ايرج ميرزابين جلال 66 و 68فروش08,700,000,000نمایش جزئیات
140442خانه100رضا شهرارغوان8اجاره1,500,000200,000,000نمایش جزئیات
140458خانه80سيدرضيبين سيدرضي34و36اجاره2,500,000150,000,000نمایش جزئیات
140459خانه150قاسم آباداماميه13اجاره2,500,000100,000,000نمایش جزئیات
140375خانه175سنابادسه راه ادبيات اسدالله زاده 7اجاره6,700,00020,000,000نمایش جزئیات
140379خانه120بلوار مجدمجد 10اجاره0180,000,000نمایش جزئیات
140382خانه125وکيل آباد1گلديس 12 شهرآرا 6فروش04,200,000,000نمایش جزئیات
140403خانه255ايرج ميرزاجلال70اجاره100,000480,000,000نمایش جزئیات
140404خانه255ايرج ميرزاجلال70فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
140412خانه165رضا شهرنوفل لوشاتو14فروش66,666,67011,000,000,000نمایش جزئیات
99155خانه70سنابادمجد 14اجاره1,400,00025,000,000نمایش جزئیات
137436خانه144بلوار امامتامامت 45فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
137443خانه52ايرج ميرزاجلال 72فروش11,000,000550,000,000نمایش جزئیات
137447خانه200صياد شيرازيصياد 63فروش00نمایش جزئیات
137188خانه0ميدان تربيتشريف 3فروش08,500,000,000نمایش جزئیات
133084خانه260رضا شهرپيروزي4 رودکي22فروش07,500,000,000نمایش جزئیات
129452خانه590آب وبرقهفت تير32فروش018,000,000,000نمایش جزئیات
129407خانه140پيروزي2پيروزي8 فرخي جنوبي نبش فکوريفروش010,000,000,000نمایش جزئیات
129334خانه320رضا شهرمولانا3فروش07,500,000,000نمایش جزئیات
102512خانه170شهرک آزادگانبين فکوري72و74فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
112431خانه470بلوار مجدمجد 15فروش00نمایش جزئیات
32178خانه340قاسم آبادبين حسابي53و55فروش00نمایش جزئیات
110203خانه320رضا شهرشهيد کاوه 6فروش07,600,000,000نمایش جزئیات
19825خانه460رضا شهررودکي شمالي13فروش014,000,000,000نمایش جزئیات
121115خانه55فلسطيندستغيب 10فروش12,727,273700,000,000نمایش جزئیات
115497خانه80کوهسنگيرودکي 18فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
77799خانه0فکوريفکوري 45 بهاران 6فروش00نمایش جزئیات
12509خانه260بلوار امامتامامت35فروش00نمایش جزئیات
121184خانه100ميثاقميثاق 20 خسروي 3فروش02,100,000,000نمایش جزئیات
113525خانه280احمد آبادمحتشمي 5فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
107584خانه150قاسم آبادفلاحي51فروش010,500,000,000نمایش جزئیات
105438خانه300رضا شهراستادحامد10 قطعه دومفروش010,500,000,000نمایش جزئیات
107412خانه588هاشميهبين سامانيه و هاشميهفروش00نمایش جزئیات
84494خانه390پيروزي 1نبش پيروزي 50فروش021,000,000,000نمایش جزئیات
131404خانه160قاسم آبادشريعتي70 چهارراه نرگسفروش07,500,000,000نمایش جزئیات
137255خانه140صارميصارمي 50فروش06,200,000,000نمایش جزئیات
137236خانه75هاشميههاشميه 44فروش01,880,000,000نمایش جزئیات
137278خانه175پيروزي2پيروزي 6نوکاريزي4/3فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
137326خانه75آب وبرقهفت تير 35/سياح 8/2فروش0400,000,000نمایش جزئیات
28775خانه175فکوريفکوري37 نبش کوچه اولفروش00نمایش جزئیات
126235خانه0قاسم آبادآزاده 32اجاره0800,000,000نمایش جزئیات
140300خانه220ايرج ميرزاجلال70فروش04,800,000,000نمایش جزئیات
140308خانه270وکيل آباد1بين وکيل آباد37و39اجاره18,000,000100,000,000نمایش جزئیات
140309خانه145شهرک آزادگانپايداري 3/2اجاره0300,000,000نمایش جزئیات
140312خانه145شهرک آزادگانپايداري 3/2اجاره0300,000,000نمایش جزئیات
140336خانه54کوهسنگيجهان ارا 8فروش0730,000,000نمایش جزئیات
140337خانه180صدفصدف 21فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
140234خانه150صياد شيرازيسرو9فروش08,700,000,000نمایش جزئیات
140239خانه0فلسطينفلسطين9فروش45,000,0000نمایش جزئیات
140240خانه120کلاهدوزنبش کلاهدوز 39اجاره3,500,00050,000,000نمایش جزئیات
140259خانه140کلاهدوزکلاهدوز 42/3فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
140266خانه200رضا شهرخاقاني 16فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
140269خانه127سرافرازانرهايي 5/1فروش04,200,000,000نمایش جزئیات
125868خانه94ايرج ميرزاجلال 66 چهارراه اولفروش06,000,000,000نمایش جزئیات
137814خانه173لادنلادن 42فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
138249خانه450سيدرضيمعاد 1اجاره0750,000,000نمایش جزئیات
137339خانه160بلوار معلممعلم26 شيخ مفيد24فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
137259خانه100پيروزي2پيروزي 24 ميرکي 11فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
137357خانه150سيدرضيسيدرضي46فروش02,750,000,000نمایش جزئیات
120541خانه260قاسم آباداماميه 17 عرفايي 4/3فروش00نمایش جزئیات
76093خانه190آب وبرقهفت تير32ارشاد 11فروش05,500,000,000نمایش جزئیات
131971خانه100کلاهدوزکلاهدوز29 تورج 15فروش0800,000,000نمایش جزئیات
131998خانه45فلسطيندستغيب11فروش9,555,556430,000,000نمایش جزئیات
10632خانه175رضا شهررضوي37 بعداز چهارراه اولفروش04,200,000,000نمایش جزئیات
123322خانه168کوهسنگينامجو17فروش02,100,000,000نمایش جزئیات
13531خانه280شهرک طالقانيارغوان16فروش011,000,000,000نمایش جزئیات
101182خانه445فرامرز عباسيانتهاي فرامرز 24 - آزادي 57فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
103389خانه450استقلالبين استقلال3 و چهارراه ميلادفروش015,000,000,000نمایش جزئیات
111900خانه310کوهسنگيپارس26فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
82467خانه240شهرک آزادگانزيتون18فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
47035خانه540فرامرز عباسيفرامرز32 يا آزادي63فروش014,500,000,000نمایش جزئیات
63029خانه320فرامرز عباسينبش بهاران 4فروش011,500,000,000نمایش جزئیات
96628خانه160کوثرکوثر جنوبي 12فروش00نمایش جزئیات
106114خانه420وکيل آباد1بين وکيل آباد26و28فروش023,000,000,000نمایش جزئیات
134127خانه80کلاهدوزتورج 15فروش97,500,0007,800,000,000نمایش جزئیات
54776خانه150بلوار معلممعلم 55فروش30,000,0000نمایش جزئیات
114354خانه380رضا شهرنوفل 6/1فروش010,500,000,000نمایش جزئیات
136771خانه280کلاهدوزکلاهدوز36/4فروش02,600,000,000نمایش جزئیات
137159خانه110آب وبرقهفت تير 35فروش17,000,0000نمایش جزئیات
39131خانه300بلوار امامتآزادي 40فروش08,500,000,000نمایش جزئیات
137182خانه230صياد شيرازيچراغچي 2فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
138755خانه260سنابادصاحب الزمان 16اجاره1,000,000500,000,000نمایش جزئیات
120869خانه0بلوار امامتامامت 74فروش04,200,000,000نمایش جزئیات
44443خانه140وکيل آباد3وکيل آباد97 اولين کوچه درب سومفروش01,100,000,000نمایش جزئیات
67928خانه85شهرک آزادگانبين فکوري 66و68اجاره1,000,000100,000,000نمایش جزئیات
140166خانه60وکيل آباد3وکيل آباد97 اولين کوچهاجاره500,00050,000,000نمایش جزئیات
140170خانه281قاسم آبادحاشيه رستگاريفروش04,000,000,000نمایش جزئیات
140187خانه125سيدرضيسيدرضي 37اجاره0210,000,000نمایش جزئیات
140190خانه50قاسم آبادفلاحي7اجاره1,500,00015,000,000نمایش جزئیات
140204خانه350قاسم آبادفلاحي7/بهورز4فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
120693خانه95کوهسنگيجهان آرا 11 پارس 18اجاره1,600,000100,000,000نمایش جزئیات
97681خانه0پيروزي 1انتها پيروزي 60 سمت راستفروش00نمایش جزئیات
24250خانه540دانش آموزدانش آموز15فروش012,000,000,000نمایش جزئیات
140111خانه140سرافرازاندلاوران 11فروش02,300,000,000نمایش جزئیات
140128خانه165قاسم آبادميعاد8/3اجاره0350,000,000نمایش جزئیات
140144خانه270سنابادتکتم جنوبي 6فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
136698خانه180فلسطيندستغيب10-بعد از فضاي سبز-سمت راست-اولين کوچهفروش02,000,000,000نمایش جزئیات
136706خانه240آبکوهآبکوه 15فروش03,850,000,000نمایش جزئیات
137107خانه240کوثرکوثر شمالي 7فروش027,000,000,000نمایش جزئیات
136970خانه211قاسم آبادحسابي شمالي 14ساختمان پارسا مهرفروش03,300,000,000نمایش جزئیات
17879خانه260پيروزي 1پيروزي75 ولايتي7فروش02,700,000,000نمایش جزئیات
123278خانه120لادنلادن35 شهرک شهرارا شهرارا3فروش03,900,000,000نمایش جزئیات
132944خانه600سيدرضيسيدرضي46 يا دانش آموز37فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
132663خانه200دکتر بهشتيجهان آرا6فروش00نمایش جزئیات
133296خانه120سجادفرهاد 25فروش01,000,000,000نمایش جزئیات
34786خانه446کوثرکوثر شمالي 18فروش025,000,000,000نمایش جزئیات
52261خانه360سجادخيام6فروش020,000,000,000نمایش جزئیات
124400خانه240رضا شهرخاقاني33 دقيقي15فروش06,500,000,000نمایش جزئیات
125536خانه148صياد شيرازيصياد52فروش04,100,000,000نمایش جزئیات
44967خانه90بلوار معلمبين معلم 4و6فروش060,000,000,000نمایش جزئیات
80340خانه450پيروزي 1نبش پيروزي66فروش035,000,000,000نمایش جزئیات
84028خانه80کوثرکوثرجنوبي3فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
132366خانه0کوهسنگيحاشيه امير کبيرفروش00نمایش جزئیات
89332خانه110کلاهدوزکلاهدوز48فروش12,272,7271,350,000,000نمایش جزئیات
113248خانه145بلوار معلممعلم55؛مقابل تالارنگينفروش016,500,000,000نمایش جزئیات
120242خانه249سنابادمطهري جنوبي 15فروش00نمایش جزئیات
16688خانه0سجادنبش بهارستان 1 فاز تجاريفروش00نمایش جزئیات
116934خانه500رضا شهرآلاله4فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
119774خانه250لادنلادن 29فروش00نمایش جزئیات
73506خانه100رضا شهرفکوري83فروش00نمایش جزئیات
119667خانه360سرافرازانسرافراز 39فروش15,000,0000نمایش جزئیات
57767خانه700راهنمائيحاشيه راهنمايي مقابل برج سلمانفروش015,000,000,000نمایش جزئیات
7258خانه300ايرج ميرزاايرج68فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
46877خانه450سازمان آبنرسيده به ارشاد2فروش025,000,000,000نمایش جزئیات
101807خانه270لادنبين گلديس 16/2 و 16/4فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
114431خانه300رضا شهررضوي22فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
80703خانه0شهرک بهارستانارغوان6فروش08,000,000,000نمایش جزئیات
133208خانه290بلوار فردوسيمهدي3فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
132816خانه70هاشميهروبروي هاشميه59فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
132712خانه231وکيل آباد1وکيل آباد 52فروش06,500,000,000نمایش جزئیات
137001خانه210برونسينبش برونسي 2فروش05,500,000,000نمایش جزئیات
136962خانه175پيروزي2نوکاريزي 4/5فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
7923خانه200دانش آموزدانش آموز13 مقابل فضاي سبزفروش014,000,000,000نمایش جزئیات
140059خانه150کوهسنگيکوهسنگي 2فروش013,000,000,000نمایش جزئیات
140063خانه90قاسم آبادشريعتي 55 / ميعاد 8/4فروش22,222,2222,000,000,000نمایش جزئیات
140065خانه90کوهسنگيحاشيه اميرکبير بين پارس و همتفروش01,540,000,000نمایش جزئیات
140066خانه250صارميصارمي 2فروش012,500,000,000نمایش جزئیات
140071خانه170قاسم آبادشريعتي 73فروش01,300,000,000نمایش جزئیات
140074خانه70لادنلادن23فروش00نمایش جزئیات
56579خانه130بلوار جانبازجانباز 7 وصال 14فروش01,400,000,000نمایش جزئیات
61026خانه200کوهسنگيبهشتي 24 پارس 4اجاره4,500,00050,000,000نمایش جزئیات
119640خانه65لادنلادن 11 کوچه مجد داخل کوچه 1 متريفروش9,230,769600,000,000نمایش جزئیات
140000خانه106صدفنبش صدف32اجاره5,000,00050,000,000نمایش جزئیات
140004خانه90صدفنبش صدف32اجاره00نمایش جزئیات
140005خانه150سرافرازانسرافرازان 5اجاره00نمایش جزئیات
140014خانه100سنابادمجد 19فروش11,000,0001,100,000,000نمایش جزئیات
140025خانه150سرافرازانسرافرازان 5اجاره00نمایش جزئیات
140028خانه300سرافرازانسرافرازان 5اجاره00نمایش جزئیات
140031خانه50سرافرازانسرافرازان 25اجاره50,00075,000,000نمایش جزئیات
140032خانه55وکيل آباد3وکيل آباد93/7اجاره080,000,000نمایش جزئیات
140037خانه300احمد آبادابوذر 16فروش012,000,000,000نمایش جزئیات
140043خانه200قاسم آباداديب جنوبي 11فروش05,300,000,000نمایش جزئیات
139736خانه360سنابادبين سناباد غربي58و چهارراه راهنماييفروش015,900,000,000نمایش جزئیات
15257خانه328بلوار امامتامامت27فروش07,750,000,000نمایش جزئیات
136842خانه100قاسم آبادحجاب شرقي5فروش03,700,000,000نمایش جزئیات
136851خانه70آب وبرقهفت تير 31/6فروش0840,000,000نمایش جزئیات
132673خانه100فکوريفکوري81فروش14,300,0001,430,000,000نمایش جزئیات
133634خانه140صياد شيرازيصياد 14/3فروش18,571,4292,600,000,000نمایش جزئیات
118625خانه270پيروزي2پيروزي 20 عليزاده 13فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
122019خانه300پيروزي2پيروزي 24 نبش حق شناس 12فروش00نمایش جزئیات
101298خانه0هاشميهمقابل هاشميه 59فروش011,500,000,000نمایش جزئیات
98546خانه130پيروزي2پيروزي20؛عليزاده13 يا فکوري66فروش012,000,000,000نمایش جزئیات
5048خانه320فکوريفکوري 17-لاله 4فروش025,000,000,000نمایش جزئیات
84422خانه80بلوار معلممعلم17/سروش42فروش00نمایش جزئیات
90036خانه210کوثرکوثرجنوبي 14/سوپر مهديفروش00نمایش جزئیات
118473خانه1400سجادبهار 2فروش0200,000,000,000نمایش جزئیات
3567خانه248پيروزي 1پيروزي33فروش017,400,000,000نمایش جزئیات
52886خانه310صارميصارمي48 پيروزي 51/3فروش012,500,000,000نمایش جزئیات
125544خانه350رضا شهرکساييفروش00نمایش جزئیات
132484خانه120قاسم آباداديب شمالي 9فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
132644خانه210شهرک آزادگاندلاوران11 دلشاد7 شاملو10فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
132647خانه75شهرک آزادگاندلاوران11 دلشاد7 شاملو10فروش12,000,000900,000,000نمایش جزئیات
133424خانه240سرافرازانسرافرازان9فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
136887خانه75شهرک آزادگاندلاوران11 دلشاد7 شاملو10فروش12,000,000900,000,000نمایش جزئیات
136888خانه60شهرک آزادگاندلاوران11 دلشاد7 شاملو10فروش12,500,000750,000,000نمایش جزئیات
136609خانه350سرافرازانسرافرازان 11فروش04,700,000,000نمایش جزئیات
136783خانه160قاسم آبادفلاحي 20فروش00نمایش جزئیات
121889خانه300صياد شيرازيصياد46فروش09,500,000,000نمایش جزئیات
136571خانه220قاسم آبادحسابي شمالي 32فروش00نمایش جزئیات
137317خانه110قاسم آباداماميه 62فروش13,000,0000نمایش جزئیات
121109خانه230ايرج ميرزاجلال 64فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
139951خانه110قاسم آبادشاهد 54فروش03,100,000,000نمایش جزئیات
139961خانه80کوهسنگيجهان ارا 6فروش0850,000,000نمایش جزئیات
139964خانه135صياد شيرازيصياد8/3اجاره00نمایش جزئیات
46267خانه70سرافرازانسرافرازان15 نياوران6اجاره2,000,00030,000,000نمایش جزئیات
85492خانه370دانش آموزبين چهارراه دانش آموز و دانش آموز20فروش010,500,000,000نمایش جزئیات
130132خانه180احمد آبادابوذر30اجاره7,000,00050,000,000نمایش جزئیات
139897خانه90قاسم آبادرازي 10/10فروش0900,000,000نمایش جزئیات
139922خانه80وکيل آباد3وکيل آباد95اجاره1,200,00050,000,000نمایش جزئیات
105868خانه90بلوار جانبازجانباز 7 منفرد 6داخل کوچه 1 مترياجاره0100,000,000نمایش جزئیات
136806خانه120احمد آبادابوذر 35فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
135006خانه180بلوار معلمبين معلم13و15فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
136715خانه270وکيل آباد 2بين وکيل اباد 43 و 45فروش018,500,000,000نمایش جزئیات
132525خانه140صياد شيرازيصياد48فروش01,700,000,000نمایش جزئیات
133847خانه82سنابادسنايي 11فروش0850,000,000نمایش جزئیات
132445خانه220صدفصدف 24فروش30,454,5476,700,000,000نمایش جزئیات
130145خانه350فکوريفکوري27فروش016,000,000,000نمایش جزئیات
95945خانه330سجادخيام جنوبي 30فروش018,000,000,000نمایش جزئیات
117320خانه400ملک آبادفلسطين 18فروش016,000,000,000نمایش جزئیات
19295خانه408فرامرز عباسينبش بهاران5فروش012,000,000,000نمایش جزئیات
121803خانه200کوهسنگيرودکي 30فروش05,500,000,000نمایش جزئیات
121620خانه196سرافرازانسرافراز 39فروش03,400,000,000نمایش جزئیات
114370خانه260شهرک طالقانيکاوه 24فروش26,000,0000نمایش جزئیات
92916خانه350قاسم آباداديب 32/14فروش04,600,000,000نمایش جزئیات
65965خانه330قاسم آبادنبش حجاب 29فروش07,500,000,000نمایش جزئیات
120316خانه300احمد آبادپاستور 2فروش00نمایش جزئیات
115237خانه370احمد آبادابومسلم 11فروش025,000,000,000نمایش جزئیات
131144خانه300پيروزي2پيروزي24 ميرکي4فروش05,300,000,000نمایش جزئیات
131167خانه120رضا شهرخاقاني39فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
122248خانه0کلاهدوزکلاهدوز 36 اسفندياني 4/2فروش02,300,000,000نمایش جزئیات
108533خانه120پيروزي2پيروزي 24فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
115784خانه135آب وبرقهفت تير29فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
132561خانه70بلوار جانبازجانباز 7فروش08,000,000,000نمایش جزئیات
96178خانه120قاسم آباداديب 32/14اجاره500,000150,000,000نمایش جزئیات
139833خانه100ايرج ميرزاجلال 68 حافظ 10فروش20,000,0000نمایش جزئیات
139842خانه140شهرک آزادگاندلاوران11/دلشاد5اجاره0330,000,000نمایش جزئیات
139844خانه140شهرک آزادگاندلاوران11/دلشاد5فروش16,071,4282,250,000,000نمایش جزئیات
139850خانه116کلاهدوزکلاهدوز 36فروش01,900,000,000نمایش جزئیات
139859خانه120کوهسنگيجهان آرا8فروش01,200,000,000نمایش جزئیات
139864خانه220بلوار امامتامامت60فروش00نمایش جزئیات
139880خانه100صدفصدف 3اجاره078,000,000نمایش جزئیات
88385خانه362شهرک آزادگانفکوري 69-دلاوران 43-نبش آرمان 2فروش011,000,000,000نمایش جزئیات
1679خانه420اقبال لاهورياقبال 20اجاره12,000,000600,000,000نمایش جزئیات
139775خانه420اقبال لاهورياقبال 20فروش00نمایش جزئیات
139777خانه51بلوار معلممعلم 57فروش01,000,000,000نمایش جزئیات
139799خانه150شهرک آزادگانپايداري3اجاره0200,000,000نمایش جزئیات
139815خانه180بلوار معلمبين معلم13و15فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
139817خانه100صدفصدف17اجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
52699خانه170کلاهدوزکلاهدوز36جنب پلاک 62فروش00نمایش جزئیات
105633خانه75رضا شهررضوي 6اجاره0100,000,000نمایش جزئیات
132924خانه245شهرک آزادگانميدان يادگارانفروش03,000,000,000نمایش جزئیات
133464خانه80کلاهدوزکلاهدوز 34فروش02,800,000,000نمایش جزئیات
123170خانه320سنابادصاحب الزمان 4 نبش چهارراه دوماجاره5,000,000600,000,000نمایش جزئیات
123616خانه280قاسم آبادحسابي 32 اميري پور 20فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
127521خانه250احمد آبادقائم10فروش00نمایش جزئیات
127553خانه400قاسم آبادبلوار حسابي بين حجاب و انديشهفروش06,000,000,000نمایش جزئیات
128276خانه90برونسيبرونسي16/5فروش00نمایش جزئیات
130700خانه60فکوريصياد 1/4فروش01,000,000,000نمایش جزئیات
131918خانه285آب وبرقويلا 6فروش07,500,000,000نمایش جزئیات
131751خانه55فکوريفکوري 5 قاسمي 3فروش0350,000,000نمایش جزئیات
120537خانه120شهرک آزادگاننرسيده به پايداري 1فروش06,500,000,000نمایش جزئیات
54545خانه260قاسم آبادبين شاهد 65و67فروش08,000,000,000نمایش جزئیات
1781خانه156پيروزي 1بين پيروزي 35و37فروش020,000,000,000نمایش جزئیات
120933خانه261شهرک آزادگانپايداري 3/4فروش04,600,000,000نمایش جزئیات
32673خانه350لادنلادن35 بين گلديس4و6فروش00نمایش جزئیات
102994خانه280قاسم آبادبين شاهد59و61فروش09,100,000,000نمایش جزئیات
34157خانه580رضا شهربين خاقاني و دهخدافروش020,000,000,000نمایش جزئیات
44597خانه145پيروزي2پيروزي28فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
114393خانه800احمد آبادناصرخسرو19/4فروش025,000,000,000نمایش جزئیات
65475خانه150دندانپزشکانمعلم 77/7 دومين ساختمان سمت راستفروش03,600,000,000نمایش جزئیات
15613خانه337سجادخيام جنوبي11فروش00نمایش جزئیات
112334خانه242سجادحامد شمالي10فروش80,000,0000نمایش جزئیات
121840خانه0سجادفرهاد 25فروش15,000,0000نمایش جزئیات
109242خانه170هنرستانهنرستان19فروش011,000,000,000نمایش جزئیات
88198خانه885بلوار جانبازبين ساجدي2و4فروش017,000,000,000نمایش جزئیات
91709خانه380سنابادسناباد 37فروش030,000,000,000نمایش جزئیات
80177خانه0بلوار جانبازبين جانباز7و9 جنب کبابي سلمانفروش73,000,0000نمایش جزئیات
103983خانه344کلاهدوزقاضي طباطبايي 16فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
132392خانه240شهرک آزادگانپايداري5/2فروش03,800,000,000نمایش جزئیات
132100خانه226قاسم آبادشريعتي9/4فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
131534خانه234قاسم آبادشريعتي59 نيکي9فروش02,400,000,000نمایش جزئیات
50221خانه120بلوار جانبازجانباز9 کوچه حسين زاده1فروش01,100,000,000نمایش جزئیات
100787خانه350پيروزي2پيروزي 3 رودکي 8فروش03,900,000,000نمایش جزئیات
128830خانه420شهرک آزادگانآرمان9فروش04,800,000,000نمایش جزئیات
128685خانه180هاشميههاشميه49فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
128687خانه175هاشميههاشميه35 ملکيان10فروش03,200,000,000نمایش جزئیات
96618خانه0سجادبين حامدشمالي و امين جنب بانک صادراتفروش045,000,000,000نمایش جزئیات
129177خانه260فرامرز عباسيفرامرز52فروش00نمایش جزئیات
124423خانه386دانش آموزدانش آموز 19فروش011,500,000,000نمایش جزئیات
136584خانه150صارميصارمي 10/11فروش04,200,000,000نمایش جزئیات
136590خانه0دانش آموزدانش آموز 6فروش026,000,000,000نمایش جزئیات
139746خانه35رضا شهرانتهاي بهارستان3اجاره600,00050,000,000نمایش جزئیات
40946خانه160پيروزي2طياري12فروش03,350,000,000نمایش جزئیات
71675خانه242سجادحامد شمالي10اجاره20,000,000150,000,000نمایش جزئیات
119599خانه75کلاهدوزکلاهدوز 36 قطعه اولاجاره2,000,00030,000,000نمایش جزئیات
3160خانه90شهرک آزادگانزيتون 1اجاره2,000,00060,000,000نمایش جزئیات
7994خانه160بلوار امامتامامت66فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
139639خانه160فلسطيندستغيب 8فروش23,000,0000نمایش جزئیات
139650خانه90قاسم آبادحاشيه فلاحي 2فروش06,200,000,000نمایش جزئیات
139667خانه70کوهسنگيجهان ارا 8فروش0650,000,000نمایش جزئیات
139669خانه145قاسم آباداديب51اجاره3,000,00050,000,000نمایش جزئیات
139677خانه150قاسم آباداماميه 60فروش04,800,000,000نمایش جزئیات
139680خانه0صياد شيرازيبين صياد 41 و 43فروش012,000,000,000نمایش جزئیات
139684خانه300وکيل آباد3دادگر 3فروش08,100,000,000نمایش جزئیات
139687خانه120شهرک آزادگانآرمان19فروش02,600,000,000نمایش جزئیات
139705خانه270فرامرز عباسيفرامرز12فروش011,000,000,000نمایش جزئیات
139712خانه135رضا شهربهارستان 15فروش01,250,000,000نمایش جزئیات
139714خانه85سيدرضيسيدرضي 35اجاره2,800,00020,000,000نمایش جزئیات
86570خانه175دندانپزشکاننبش معلم75فروش00نمایش جزئیات
136578خانه220سيدرضيسيد رضي 44فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
136899خانه540بلوار مجدقرني 8فروش05,940,000,000نمایش جزئیات
72443خانه103صياد شيرازيبين صيادولادنفروش06,000,000,000نمایش جزئیات
123334خانه150فکورينبش ويلا 8فروش08,000,000,000نمایش جزئیات
126034خانه0بلوار امامتامامت28 نبش چهار راه اولفروش08,400,000,000نمایش جزئیات
127901خانه275فلسطينبعد از دستغيب8فروش02,700,000,000نمایش جزئیات
104193خانه180قاسم آبادحسابي14فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
110831خانه180هاشميههاشميه32فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
121316خانه190پيروزي 1بين پيروزي 42و 44فروش011,000,000,000نمایش جزئیات
118335خانه715اميريهاميريه45فروش011,000,000,000نمایش جزئیات
58292خانه550کلاهدوزبين کلاهدوز 32و34فروش025,000,000,000نمایش جزئیات
96463خانه400پيروزي 1نبش پيروزي50فروش00نمایش جزئیات
104997خانه400کوثربين کوثرشمالي 5و7فروش025,000,000,000نمایش جزئیات
12785خانه250پيروزي2پيروزي20 بين حق شناس1و3فروش41,999,99910,500,000,000نمایش جزئیات
121914خانه400کوهسنگيکوهسنگي31 اسلامي 4 چهار راه دوم کوچه وحدتفروش012,000,000,000نمایش جزئیات
48849خانه160سجادبزرگمهر جنوبي4فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
96625خانه260کوهسنگيکوهسنگي20،بين ميدان کوشه اي وچهارراه رودکيفروش020,000,000,000نمایش جزئیات
117306خانه300کوهسنگيکوهسنگي31/2فروش020,000,000,000نمایش جزئیات
92536خانه330فرامرز عباسيآزادي41فروش00نمایش جزئیات
129399خانه256بلوار فرهنگبين مهران18 وميدان دانش آموزفروش07,500,000,000نمایش جزئیات
83182خانه84شهرک آزادگاندلاوران17فروش17,000,0000نمایش جزئیات
80060خانه390بلوار معلممعلم55؛نبش فخرايي33فروش00نمایش جزئیات
105405خانه94اقدسيهاقدسيه 1اجاره3,100,00055,000,000نمایش جزئیات
132231خانه70لادنلادن13فروش12,857,143900,000,000نمایش جزئیات
132234خانه0لادنلادن13فروش02,600,000,000نمایش جزئیات
132241خانه170ميدان تربيتمعلم 71فروش00نمایش جزئیات
132422خانه160شهرک آزادگانفکوري62فروش00نمایش جزئیات
132016خانه160قاسم آبادشريعتي73فروش04,300,000,000نمایش جزئیات
136356خانه472پيروزي 1بين پيروزي 70و72فروش00نمایش جزئیات
105451خانه230اقبال لاهورياقبال22اجاره2,000,00030,000,000نمایش جزئیات
117609خانه65کلاهدوزکلاهدوز31اجاره0140,000,000نمایش جزئیات
139594خانه75اقبال لاهورياقبال22فروش00نمایش جزئیات
139599خانه345رضا شهررضوي28فروش014,000,000,000نمایش جزئیات
139602خانه118بلوار جانبازجانباز 11 / قطعه دومفروش03,700,000,000نمایش جزئیات
139603خانه130احمد آبادبخارائي6اجاره5,000,00050,000,000نمایش جزئیات
139609خانه270فلسطينبعد از دستغيب8فروش02,700,000,000نمایش جزئیات
91621خانه130سيدرضيسيدرضي 34اجاره4,500,00030,000,000نمایش جزئیات
116988خانه180رضا شهررضوي 37اجاره0500,000,000نمایش جزئیات
138464خانه18فکوريفکوري 21اجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
139529خانه1820بلوار فردوسيبين ثمانه 5و7فروش045,000,000,000نمایش جزئیات
139541خانه135فکوريفکوري45/5فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
139550خانه220بلوار امامتآموزگار4فروش08,500,000,000نمایش جزئیات
139551خانه100صياد شيرازيصياد 23اجاره3,500,00030,000,000نمایش جزئیات
139572خانه160بلوار امامتامامت 18اجاره12,000,00050,000,000نمایش جزئیات
139575خانه100بلوار جانبازکارگر 1فروش11,000,0001,100,000,000نمایش جزئیات
139576خانه200قاسم آبادمهنه6اجاره6,000,00080,000,000نمایش جزئیات
88641خانه60قاسم آبادنبش حسابي 55اجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
136442خانه0سيدرضيسيدرضي28فروش012,000,000,000نمایش جزئیات
133007خانه90پيروزي2پيروزي 2/1فروش02,100,000,000نمایش جزئیات
132442خانه120بلوار جانبازجانباز13،تلاش3،موسوي1فروش0950,000,000نمایش جزئیات
21087خانه250پيروزي2پيروزي6 چهارراه دوم فاز3فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
19023خانه610فرامرز عباسيبنفشه7فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
128688خانه150رضا شهرخاقاني31فروش01,950,000,000نمایش جزئیات
92482خانه115احمد آبادپرستار 3فروش55,000,0000نمایش جزئیات
109093خانه317بلوار امامتامامت 1فروش014,500,000,000نمایش جزئیات
90341خانه200صدفصدف20فروش012,000,000,000نمایش جزئیات
119927خانه785احمد آبادتقاطع پاستور و ابومسلم پنجراه ابومسلمفروش28,025,47922,000,000,000نمایش جزئیات
121361خانه80دانش آموزدانش آموز 26فروش00نمایش جزئیات
39371خانه235بلوار جانبازانتهاي جانباز13 کوچه شهيد خسرو پورفروش26,000,0000نمایش جزئیات
26969خانه0بلوار امامتبين امامت36و38فروش040,000,000,000نمایش جزئیات
19345خانه370پيروزي 1بين پيروزي34و36فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
5894خانه580بلوار معلمنبش معلم 43فروش018,000,000,000نمایش جزئیات
100293خانه120قاسم آبادفلاحي 61فروش00نمایش جزئیات
109745خانه160شهرک آزادگاندلاوران13،نبش شاملو 5فروش02,600,000,000نمایش جزئیات
107432خانه160ايرج ميرزاجلال60فروش03,900,000,000نمایش جزئیات
123353خانه270قاسم آبادبين حسابي شمالي 57 و 59فروش00نمایش جزئیات
97913خانه500سجادملک آباد27فروش028,000,000,000نمایش جزئیات
88417خانه300دانشجودانشجو4فروش013,000,000,000نمایش جزئیات
7470خانه144کوهسنگيکوهسنگي29 دونبش مقابل هتلفروش86,805,55412,500,000,000نمایش جزئیات
133465خانه170بلوار مجدمجد22فروش19,117,6463,250,000,000نمایش جزئیات
136347خانه500وکيل آباد3بين وکيل آباد 91و93فروش020,000,000,000نمایش جزئیات
136352خانه212سيدرضيسيدرضي 55فروش04,400,000,000نمایش جزئیات
100000خانه880رضا شهررضوي 19 مقابل پارکفروش032,000,000,000نمایش جزئیات
101927خانه300شهرک طالقانيبهارستان7اجاره11,000,000100,000,000نمایش جزئیات
139482خانه550سنابادتربيت8فروش25,000,0000نمایش جزئیات
139504خانه0صارميصارمي56فروش05,100,000,000نمایش جزئیات
139505خانه0صارميصارمي56فروش02,550,000,000نمایش جزئیات
139510خانه101سنابادسنايي11فروش0900,000,000نمایش جزئیات
139512خانه0کوهسنگيجهان آرا16فروش01,100,000,000نمایش جزئیات
139523خانه100آب وبرقهفت تير35اجاره0110,000,000نمایش جزئیات
90659خانه85لادنبين لادن13و15اجاره0170,000,000نمایش جزئیات
139425خانه125بلوار مجدمجد 14فروش16,000,0002,000,000,000نمایش جزئیات
139430خانه170رضا شهردهخدا 10فروش47,058,8248,000,000,000نمایش جزئیات
139444خانه145قاسم آبادفلاحي 15/3فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
139449خانه250کلاهدوزکلاهدوز 37فروش00نمایش جزئیات
139456خانه0بلوار جانبازجانباز7اجاره02,500,000,000نمایش جزئیات
139459خانه0بلوار جانبازجانباز 13فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
86069خانه40هاشميهانتها هاشميه97-نبش خورشيد4اجاره100,00050,000,000نمایش جزئیات
138001خانه360سجادخيابان جامياجاره13,500,000150,000,000نمایش جزئیات
13557خانه300قاسم آبادبين اديب و شريعتي31فروش07,900,000,000نمایش جزئیات
138052خانه170قاسم آبادشاهد7اجاره0370,000,000نمایش جزئیات
111856خانه332فرامرز عباسيفرامرز 3 رسالت 11فروش018,000,000,000نمایش جزئیات
129343خانه120پيروزي2پيروزي 30فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
79703خانه0پيروزي 1بين پيروزي36و38فروش00نمایش جزئیات
97992خانه300صياد شيرازيصياد14،سرو19فروش013,500,000,000نمایش جزئیات
117818خانه0دانشجومقابل آموزگار 54فروش35,000,0000نمایش جزئیات
104819خانه230شهرک طالقانيارغوان 12فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
121065خانه170لادنلادن/شهرآرا6فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
107577خانه100آموزگارنرسيده به آموزگار65فروش33,000,0000نمایش جزئیات
91746خانه120شهرک طالقانيارغوان 12فروش03,400,000,000نمایش جزئیات
46793خانه254ميدان تربيتمعلم 75 چهارراه سومفروش03,500,000,000نمایش جزئیات
68653خانه330استقلالپل استقلال نرسيده به استقلال1فروش33,333,33511,000,000,000نمایش جزئیات
58415خانه213وکيل آباد3نبش شريف 9فروش20,000,0000نمایش جزئیات
1507خانه180رضا شهردقيقي19فروش20,000,0000نمایش جزئیات
98219خانه250سنابادسناباد59-صداقت6فروش04,300,000,000نمایش جزئیات
68693خانه500رضا شهرنبش کلانتري3/نوفل4/3فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
132412خانه240قاسم آبادرازي2فروش03,100,000,000نمایش جزئیات
78927خانه0صدفصدف6فروش00نمایش جزئیات
139364خانه340سرافرازانشاملو 4فروش17,000,0000نمایش جزئیات
139391خانه240سنابادمنوچهري شماليفروش016,000,000,000نمایش جزئیات
139406خانه120وکيل آباد1بين پرستو و صياداجاره500,000160,000,000نمایش جزئیات
139411خانه350سرافرازانپايداري1/2فروش03,600,000,000نمایش جزئیات
113653خانه415احمد آبادبهشت 2اجاره07,500,000,000نمایش جزئیات
135946خانه100قاسم آبادانديشه 27فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
136021خانه95شهرک آزادگانزيتون 14فروش02,100,000,000نمایش جزئیات
135906خانه180فلسطيندستغيب 13فروش03,200,000,000نمایش جزئیات
136520خانه390وکيل آباد1بعدازوکيل آباد72؛جنب کافه دارچينفروش00نمایش جزئیات
89746خانه96رضا شهربهارستان13اجاره0150,000,000نمایش جزئیات
132885خانه509آب وبرقهفت تير4فروش011,000,000,000نمایش جزئیات
139304خانه150سجادفلسطين26/چهارراه اولفروش46,000,0000نمایش جزئیات
139310خانه190سنابادقاضي طباطبايي 8فروش25,000,0000نمایش جزئیات
139325خانه0بلوار امامتامامت 58فروش018,000,000,000نمایش جزئیات
139343خانه360قاسم آبادشريعتي 25فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
139344خانه500هاشميههاشميه14فروش95,000,0000نمایش جزئیات
139350خانه2110هاشميه/هنرستان 26/هاشميه41/1،ذوالفقاري2اجاره5,000,00025,000,000نمایش جزئیات
73483خانه280قاسم آبادبين شاهد59 و 61فروش09,100,000,000نمایش جزئیات
97918خانه181قاسم آباداديب شمالي32اجاره0450,000,000نمایش جزئیات
101825خانه290هاشميه/هنرستان 26/هاشميه41/1،ذوالفقاري2فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
42339خانه75فکوريفکوري 8اجاره5,000,00020,000,000نمایش جزئیات
131748خانه150فکوريفکوري 45فروش10,500,0001,575,000,000نمایش جزئیات
131452خانه119قاسم آبادبين شريعتي2 وسه راه انديشهفروش05,000,000,000نمایش جزئیات
93812خانه130بلوار مجدمجد 14/6فروش11,538,4621,500,000,000نمایش جزئیات
124473خانه300بلوار جانبازجانباز 7 منفرد 13فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
127982خانه180صدفصدف21فروش06,400,000,000نمایش جزئیات
98639خانه350وکيل آباد 2وکيل37؛قائم مقام2فروش012,000,000,000نمایش جزئیات
6159خانه130لادنلادن 17فروش06,500,000,000نمایش جزئیات
23652خانه300بلوار معلمبين معلم17و19فروش018,000,000,000نمایش جزئیات
94423خانه230دانش آموزدانش آموز28فروش00نمایش جزئیات
90660خانه0راهنمائيراهنمايي 26/چهار راه اول سمت راست صداقت 5فروش00نمایش جزئیات
119568خانه120سرافرازانسرفرازان 13 بين راضي 3و 5اجاره0450,000,000نمایش جزئیات
88919خانه150کلاهدوزاسفندياني1فروش20,000,0000نمایش جزئیات
128696خانه320بلوار امامتامامت1فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
128583خانه150بلوار امامتامامت6اجاره3,500,00050,000,000نمایش جزئیات
88846خانه0دانش آموزدانش آموز37فروش08,200,000,000نمایش جزئیات
4066خانه67صياد شيرازيشهرستاني13/5فروش0740,000,000نمایش جزئیات
68012خانه270صياد شيرازيصياد50فروش00نمایش جزئیات
131403خانه0صياد شيرازيصياد4فروش06,500,000,000نمایش جزئیات
131856خانه263شهرک آزادگانرهايي 40/1فروش00نمایش جزئیات
8697خانه300دانشجودانشجو8فروش07,500,000,000نمایش جزئیات
41290خانه240رضا شهرآلاله12فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
138038خانه75هنرستانهنرستان36/عبداللهي9اجاره3,200,000240,000,000نمایش جزئیات
118901خانه110قاسم آبادشريعتي 25اجاره1,500,000150,000,000نمایش جزئیات
119569خانه120سرافرازانسرافرازان 13 بين راضي 3و 5فروش05,500,000,000نمایش جزئیات
139239خانه150سيدرضيسيدرضي38اجاره0300,000,000نمایش جزئیات
139251خانه180کلاهدوزکلاهدوز23/6فروش00نمایش جزئیات
139254خانه80پيروزي2پيروزي 28/11اجاره0140,000,000نمایش جزئیات
139256خانه70آب وبرقهفت تير31فروش0950,000,000نمایش جزئیات
139261خانه130قاسم آبادشريعتي 4/4اجاره0200,000,000نمایش جزئیات
139267خانه225قاسم آبادشريعتي 4/4فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
139272خانه400کوهسنگيرودکي 10فروش012,000,000,000نمایش جزئیات
139276خانه56کوهسنگيجهان ارا 8فروش0630,000,000نمایش جزئیات
135859خانه135سنابادسناباد46فروش35,000,0000نمایش جزئیات
135901خانه0رضا شهرانوري7فروش016,000,000,000نمایش جزئیات
135808خانه167کلاهدوزطباطبايي9فروش00نمایش جزئیات
135827خانه172آب وبرق/ بن بست اول سمت چپ/ويلا10فروش00نمایش جزئیات
135904خانه200سنابادسناباد41پل5فروش04,600,000,000نمایش جزئیات
112309خانه140قاسم آباداماميه30اجاره0200,000,000نمایش جزئیات
139208خانه600سنابادصاحب الزمان 8فروش014,000,000,000نمایش جزئیات
139220خانه300بلوار امامتامامت 9فروش011,500,000,000نمایش جزئیات
131488خانه170وکيل آباد3وکيل آباد87/10فروش00نمایش جزئیات
131283خانه400بلوار امامتامامت43 نرسيده به چهارراه اولفروش09,000,000,000نمایش جزئیات
90281خانه210سرافرازانسرافراز3فروش05,600,000,000نمایش جزئیات
31468خانه80صدفصدف27فروش00نمایش جزئیات
84268خانه0سازمان آبميدان صاحب الزمان,صاحب الزمان18فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
119113خانه310ميدان تربيتتربيت8فروش00نمایش جزئیات
99216خانه275فارغ التحصيلانفارغ التحصيلان4فروش07,600,000,000نمایش جزئیات
79681خانه440قاسم آباداديب51 کوچه سوم سمت راست يا شاهد66/6فروش00نمایش جزئیات
117418خانه240سرافرازانسرافراز 16فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
102986خانه150رضا شهردعبل خزائي 13فروش025,000,000,000نمایش جزئیات
37144خانه320فلسطيندستغيب11 کوچه سوم سمت راستفروش02,900,000,000نمایش جزئیات
15222خانه550هنرستانهنرستان23/2فروش014,000,000,000نمایش جزئیات
80663خانه260هاشميههاشميه32فروش08,000,000,000نمایش جزئیات
573خانه500کوثرکوثرجنوبي 16-نبش چهارراه اولفروش010,000,000,000نمایش جزئیات
75639خانه162سيدرضيسيدرضي46،بعدچهارراه اول فاز تجاريفروش02,700,000,000نمایش جزئیات
117699خانه250صياد شيرازيصياد46فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
120374خانه250ميدان تربيتمعلم 75فروش00نمایش جزئیات
120232خانه460بلوار امامتامامت 68فروش08,500,000,000نمایش جزئیات
25888خانه460آب وبرقهفت تير19فروش016,000,000,000نمایش جزئیات
106921خانه350سنابادسنايي 11فروش00نمایش جزئیات
108626خانه270سازمان آبصادقي19فروش03,300,000,000نمایش جزئیات
126409خانه170کوثرباهنر7فروش027,000,000,000نمایش جزئیات
131566خانه80پيروزي2پيروزي 24ميرکي 12فروش01,900,000,000نمایش جزئیات
131625خانه310بلوار امامتامامت 9فروش011,500,000,000نمایش جزئیات
139121خانه220احمد آبادمحتشمي14فروش04,200,000,000نمایش جزئیات
139122خانه60احمد آبادمحتشمي14اجاره00نمایش جزئیات
139133خانه170قاسم آبادحجاب 40فروش02,800,000,000نمایش جزئیات
139160خانه240هاشميههاشميه 36فروش04,950,000,000نمایش جزئیات
139173خانه190شهرک آزادگانرهايي 9فروش05,250,000,000نمایش جزئیات
33030خانه120لادنلادن42اجاره0150,000,000نمایش جزئیات
45053خانه50کوثرکوثرجنوبي 16-نبش چهارراه اولاجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
135837خانه85بلوار امامتامامت 9 بعد از چهارراه اولفروش05,000,000,000نمایش جزئیات
135784خانه50لادنلادن 23اجاره1,500,00015,000,000نمایش جزئیات
135699خانه130دکتر بهشتيبهشتي34اجاره3,500,00015,000,000نمایش جزئیات
135711خانه200کوهسنگينبش بهشتي 31فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
135348خانه160صدفصدف 14فروش02,800,000,000نمایش جزئیات
130428خانه290قاسم آبادحسابي شمالي 3فروش04,200,000,000نمایش جزئیات
139097خانه500رضا شهررضوي 31فروش09,100,000,000نمایش جزئیات
139104خانه400سنابادمنوچهري 4فروش00نمایش جزئیات
139106خانه340فکوريحاشيه ويلا/روبرو مرکز بهداشتفروش011,000,000,000نمایش جزئیات
108744خانه851احمد آبادرضا 23فروش00نمایش جزئیات
137728خانه90احمد آبادمحتشمي14اجاره00نمایش جزئیات
137730خانه80احمد آبادمحتشمي14اجاره00نمایش جزئیات
137731خانه220احمد آبادمحتشمي14اجاره10,000,000100,000,000نمایش جزئیات
138857خانه60کوهسنگيجهان ارا 14اجاره900,00040,000,000نمایش جزئیات
131413خانه105اقبال لاهوريانتهاي اقبال12فروش0570,000,000نمایش جزئیات
51565خانه200رضا شهرزکريا26فروش00نمایش جزئیات
123233خانه230قاسم آبادحسابي 43/9فروش00نمایش جزئیات
128148خانه280فرامرز عباسيفرامرز 36 قطعه چهارمفروش06,000,000,000نمایش جزئیات
107040خانه600صياد شيرازيصياد شيرازي 15فروش012,000,000,000نمایش جزئیات
54904خانه210رضا شهرپيروزي 3 رودکي 4فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
61644خانه750کوثرکوثرشمالي 1 ارشاد 3فروش45,000,0000نمایش جزئیات
1995خانه133لادنلادن 7فروش00نمایش جزئیات
16891خانه200قاسم آبادحجاب59فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
100026خانه180آموزگارآموزگار 79فروش35,000,0000نمایش جزئیات
77660خانه270قاسم آبادانديشه 7فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
112945خانه500وکيل آباد3حاشيه وکيل آباد بعد از صدففروش65,000,0000نمایش جزئیات
120504خانه35ميدان تربيتستاري 15فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
112191خانه240دکتر بهشتيبهشتي34فروش03,300,000,000نمایش جزئیات
114322خانه500صارميصارمي 51فروش025,000,000,000نمایش جزئیات
49282خانه246کلاهدوزکلاهدوز24/2فروش04,200,000,000نمایش جزئیات
122049خانه330فکوريبين هنرستان و هاشميه/فکوري27فروش016,000,000,000نمایش جزئیات
114683خانه112سرافرازانسرافرازان11/ايمانيان6فروش03,700,000,000نمایش جزئیات
91890خانه580رضا شهررضوي39فروش013,000,000,000نمایش جزئیات
77056خانه400بلوار معلمبين معلم17و19،جنب موسسه کوثرفروش00نمایش جزئیات
116302خانه300احمد آباداحمدآباد 9فروش42,500,0000نمایش جزئیات
88310خانه400رضا شهربين ملک الشعرا6و4فروش010,400,000,000نمایش جزئیات
139025خانه224رضا شهرارغوان 13فروش07,500,000,000نمایش جزئیات
139044خانه170نامجونامجو9/1فروش02,600,000,000نمایش جزئیات
139058خانه120سرافرازانسرافرازان 9 بهاران 6فروش03,800,000,000نمایش جزئیات
66149خانه267فرامرز عباسيبين بهاران3و5فروش00نمایش جزئیات
135649خانه40سرافرازانرز 8فروش23,000,000920,000,000نمایش جزئیات
135726خانه300بلوار امامتامامت 45فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
136580خانه155کوهسنگينامجو 18فروش01,200,000,000نمایش جزئیات
136604خانه170شهرک آزادگانفکوري 81اجاره0360,000,000نمایش جزئیات
132559خانه135قاسم آباداماميه58 راستي17فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
136044خانه190صدفصدف3اجاره6,000,000100,000,000نمایش جزئیات
135446خانه100پيروزي2پيروزي 2/1فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
135223خانه0کلاهدوزکلاهدوز 25فروش00نمایش جزئیات
138978خانه120قاسم آبادشريعتي9/4اجاره0170,000,000نمایش جزئیات
138989خانه120قاسم آبادشريعتي 9/4اجاره0170,000,000نمایش جزئیات
138990خانه300پيروزي2استاد حامد12اجاره3,000,000500,000,000نمایش جزئیات
138993خانه120نامجونامجو 18فروش18,000,0000نمایش جزئیات
130562خانه260احمد آبادپرستارفروش00نمایش جزئیات
126351خانه210قاسم آباداماميه68فروش00نمایش جزئیات
127059خانه400کوهسنگيکوهسنگي7فروش014,000,000,000نمایش جزئیات
127168خانه380ميدان تربيتغدير20فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
93102خانه570صدفصدف3فروش012,500,000,000نمایش جزئیات
100994خانه450بلوار امامتنبش امامت 64فروش025,000,000,000نمایش جزئیات
116167خانه493بلوار امامتامامت44/نبش سه راهي اولفروش015,000,000,000نمایش جزئیات
103902خانه0سجادبهار18فروش65,000,0000نمایش جزئیات
62158خانه350احمد آبادحاشيه ميدان تقي آباد جنب نانواييفروش00نمایش جزئیات
96172خانه300فرامرز عباسيفرامرز 39 فاز تجاريفروش06,000,000,000نمایش جزئیات
121946خانه280قاسم آبادحسابي 32/20فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
108516خانه160بلوار امامتامامت16فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
441خانه320صدفصدف4فروش016,000,000,000نمایش جزئیات
120334خانه240کوهسنگيکوهسنگي 31 اسلامي 4فروش00نمایش جزئیات
71861خانه370بلوار امامتامامت17فروش017,000,000,000نمایش جزئیات
13128خانه230فکوريفکوري17 بين لاله8و10فروش011,000,000,000نمایش جزئیات
103740خانه250ميدان تربيتشريف 9فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
84620خانه500پيروزي 1پيروزي59فروش25,000,0000نمایش جزئیات
117496خانه105دکتر بهشتيجهان آرا 5فروش02,300,000,000نمایش جزئیات
114764خانه100بلوار امامتامامت20،بعد از چهارراه اولفروش015,000,000,000نمایش جزئیات
105803خانه1400سجادبهار 2فروش0130,000,000,000نمایش جزئیات
76243خانه180رضا شهررضوي22فروش03,700,000,000نمایش جزئیات
87617خانه270پيروزي2پيروزي16/3فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
96546خانه2000سجادسجاد18،نبش حامدجنوبي،مقابل بانک آيندهفروش0200,000,000,000نمایش جزئیات
128658خانه188صدفصدف24فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
48047خانه0سنابادسناباد17فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
131533خانه150کلاهدوزکلاهدوز36 اسفنديانيفروش02,100,000,000نمایش جزئیات
138895خانه75سيدرضيسيد رضي 43اجاره500,000100,000,000نمایش جزئیات
138905خانه280رضا شهردعبل خزاعي 12فروش014,200,000,000نمایش جزئیات
138907خانه1702صياد شيرازيچراعچي 3فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
138918خانه140هاشميههاشميه 32فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
138919خانه270کوهسنگيبين رودکي و پارسفروش010,000,000,000نمایش جزئیات
138921خانه155شهرک طالقانيبهارستان15فروش01,300,000,000نمایش جزئیات
138950خانه14230سجادبهار 2فروش0200,000,000,000نمایش جزئیات
119133خانه0قاسم آبادشاهد 54فروش13,000,0000نمایش جزئیات
135329خانه177پيروزي2پيروزي 15 دهخدا 13فروش08,100,000,000نمایش جزئیات
135533خانه250سنابادخيابان دانشگاه11/9فروش20,000,0000نمایش جزئیات
135648خانه100ايرج ميرزاجلال 70فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
90513خانه180رضا شهردهخدا 16اجاره0400,000,000نمایش جزئیات
135577خانه280آموزگارآموزگار4فروش00نمایش جزئیات
37208خانه250آب وبرقنبش هفت تير33فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
135483خانه80کوهسنگينامجو6بعد از چهارراه سمت راست بن بست سومفروش0850,000,000نمایش جزئیات
135491خانه165رضا شهرنوفل لوشاتو14اجاره0300,000,000نمایش جزئیات
135528خانه150دکتر بهشتيبين پارس 19و21فروش02,750,000,000نمایش جزئیات
97306خانه70هاشميههاشميه35اجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
95075خانه110کلاهدوزکلاهدوز 29 تورج 14فروش02,000,000,000نمایش جزئیات
18468خانه170شهرک آزادگانانتهاي دلاورانفروش03,000,000,000نمایش جزئیات
135285خانه195بلوار معلممعلم12نرسيده به چهارراه اولفروش06,200,000,000نمایش جزئیات
135302خانه95ايرج ميرزاجلال 68فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
135099خانه300قاسم آبادحجاب18/3فروش04,200,000,000نمایش جزئیات
135158خانه130قاسم آبادميعاد 5/3فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
138885خانه0ايرج ميرزاجلال 4فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
127581خانه95احمد آبادرضا19اجاره4,000,00015,000,000نمایش جزئیات
132183خانه130قاسم آباداماميه61فروش02,900,000,000نمایش جزئیات
127564خانه82حافظحافظ25فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
124307خانه141کلاهدوزکلاهدوز 36 اسفندياني/88فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
79000خانه0سنابادمقابل مسعود شرقي2فروش30,000,0000نمایش جزئیات
103665خانه520جاهدشهرجاهد شهر9فروش00نمایش جزئیات
114376خانه220سجادبزرگمهر جنوبي 15فروش055,000,000,000نمایش جزئیات
15852خانه800سجادابتداي سجاد نزديک به پل هوايي مقابل اتفاقات گازفروش00نمایش جزئیات
120112خانه140جاهدشهرجاهد 6/2فروش00نمایش جزئیات
105408خانه225بلوار معلممعلم 33 بعد از چهارراه اولفروش00نمایش جزئیات
88422خانه180بلوار امامتآزادي42/آموزگار8فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
84929خانه1150اميريهاميريه37؛نبش نجفي18فروش010,000,000,000نمایش جزئیات
73510خانه200لادنبين ميدان لادن و پيروزي78فروش07,500,000,000نمایش جزئیات
120201خانه150سيدرضيسيدرضي38فروش03,800,000,000نمایش جزئیات
129618خانه400قاسم آبادبلوار دکتر حسابي بين حسابي 51و53فروش00نمایش جزئیات
138783خانه194هاشميهلاله 4فروش03,400,000,000نمایش جزئیات
138786خانه120ايرج ميرزانبش جلال 51اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
138820خانه142قاسم آبادانديشه 51فروش03,400,000,000نمایش جزئیات
138834خانه22پيروزي 1نبش پيروزي 59فروش5,000,00050,000,000نمایش جزئیات
82349خانه140بلوار جانبازجانباز 7 وصال 6 کبيري 2 جنب پلاک 23فروش07,500,000,000نمایش جزئیات
116283خانه190قاسم آبادمرواريد 2فروش02,700,000,000نمایش جزئیات
135394خانه130اقبال لاهورياقبال1فروش08,000,000,000نمایش جزئیات
134007خانه465فرامرز عباسيمهدي 21اجاره0800,000,000نمایش جزئیات
134675خانه181قاسم آباداديب شمالي32فروش00نمایش جزئیات
135474خانه190کوهسنگيبهشتي46بعد از چهارراه اولفروش06,000,000,000نمایش جزئیات
134994خانه100شهرک آزادگاننماز 37فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
134914خانه90شهرک آزادگاندلاوران21بين رهايي9و11اجاره1,000,00050,000,000نمایش جزئیات
137003خانه280سنابادصاحب الزمان 16اجاره500,000500,000,000نمایش جزئیات
138776خانه0فرامرز عباسيفجر 10 05,800,000,000نمایش جزئیات
138778خانه421سجادگلشن6فروش00نمایش جزئیات
94430خانه220سنابادحاشيه سناباد بين آفرين وگلچهرهفروش025,000,000,000نمایش جزئیات
121870خانه600بلوار امامتامامت 19فروش012,500,000,000نمایش جزئیات
123598خانه160دانش آموزدانش اموز29اجاره00نمایش جزئیات
138723خانه160بلوار جانبازتعاون 7اجاره2,600,00020,000,000نمایش جزئیات
138727خانه90قاسم آبادشريعتي 70 نرگس 1/6اجاره2,000,00050,000,000نمایش جزئیات
138732خانه251پيروزي 1بين ميدان لادن و اقبالفروش39,840,63710,000,000,000نمایش جزئیات
131553خانه120فلسطينبين دستغيب21و23فروش13,000,0001,560,000,000نمایش جزئیات
131477خانه0فرامرز عباسيفرامرز 9نبش رسالت 8فروش014,500,000,000نمایش جزئیات
130899خانه150رضا شهربهارستان 17فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
101254خانه240کوهسنگيبهشتي26فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
130972خانه261سرافرازانپايداري 3/4فروش04,600,000,000نمایش جزئیات
123115خانه152دانش آموزدانش اموز29فروش04,200,000,000نمایش جزئیات
32058خانه320رضا شهررضوي35فروش00نمایش جزئیات
76324خانه0صياد شيرازينبش صياد57فروش05,400,000,000نمایش جزئیات
60495خانه340صياد شيرازيضلع شمالي ميدان صياد جنب اغذيه مهاجرفروش00نمایش جزئیات
135046خانه415سرافرازانسرافراز 2فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
135192خانه170دانش آموزدانش آموز34فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
138662خانه128صياد شيرازيصياد24 ويلا19فروش02,050,000,000نمایش جزئیات
138666خانه200فرامرز عباسيبهاران 9/ فخر2فروش00نمایش جزئیات
138676خانه720احمد آبادعدالت 6فروش55,000,0000نمایش جزئیات
138687خانه90دانشجودانشجو 28اجاره3,500,00030,000,000نمایش جزئیات
138690خانه60آب وبرقهفت تير35اجاره700,00030,000,000نمایش جزئیات
138713خانه340بلوار امامتامامت 1اجاره0800,000,000نمایش جزئیات
138716خانه100پيروزي2پيروزي 30/4اجاره0195,000,000نمایش جزئیات
138719خانه75سيدرضيسيد رضي 43اجاره500,000100,000,000نمایش جزئیات
22772خانه80بلوار جانبازجانباز7 منفرد8 داخل کوچه 1 مترياجاره300,00085,000,000نمایش جزئیات
45766خانه660احمد آبادابوذر 30فروش025,000,000,000نمایش جزئیات
102343خانه300رضا شهررودکي8فروش011,000,000,000نمایش جزئیات
8663خانه60وکيل آباد3وکيل آباد 97 درب سوماجاره500,00055,000,000نمایش جزئیات
135110خانه700رضا شهررودکي8فروش00نمایش جزئیات
118490خانه140ايرج ميرزاجلال 54فروش08,500,000,000نمایش جزئیات
121936خانه160بلوار امامتامامت 66فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
135068خانه135پيروزي 1پيروزي 26فروش02,800,000,000نمایش جزئیات
138602خانه360لادننبش لادن 29فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
138616خانه270قاسم آباداماميه 56فروش26,000,0000نمایش جزئیات
138620خانه180بلوار معلممعلم 44فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
138624خانه150شهرک آزادگانبين رهايي3و5اجاره0400,000,000نمایش جزئیات
138632خانه0پيروزي 1پيروزي 57فروش013,000,000,000نمایش جزئیات
138649خانه170ايرج ميرزاجلال 70فروش03,100,000,000نمایش جزئیات
104283خانه970هاشميههاشميه 65فروش022,000,000,000نمایش جزئیات
113415خانه280پيروزي2پيروزي24/1فروش00نمایش جزئیات
120222خانه220پيروزي2پيروزي 28فروش00نمایش جزئیات
116124خانه315ميدان تربيتقانع 32فروش00نمایش جزئیات
65741خانه149ميدان تربيتمعلم 77/7اولين قطعه سمت راستفروش03,000,000,000نمایش جزئیات
130881خانه65کوثرکوثرجنوبي6فروش15,384,6151,000,000,000نمایش جزئیات
92046خانه500احمد آبادنبش ناصر خسرو 8فروش040,000,000,000نمایش جزئیات
130506خانه126بلوار معلممعلم 41نبش چهارراه اول سمت چپفروش20,000,0002,520,000,000نمایش جزئیات
115502خانه145دانشجودانشجو 23فروش17,241,3792,500,000,000نمایش جزئیات
26018خانه440فرامرز عباسيبهاران9-فخر10فروش06,500,000,000نمایش جزئیات
4138خانه145پيروزي 1پيروزي81 برسلاني6فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
104689خانه236لادنلادن35؛شهرآرا3فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
44999خانه360رضا شهررودکي1فروش020,000,000,000نمایش جزئیات
120008خانه110رضا شهرمولانا 3اجاره3,000,000100,000,000نمایش جزئیات
9526خانه110دانش آموزبين دانش آموز17و19فروش00نمایش جزئیات
116505خانه0ملک آبادفلسطين 26 چهارراه اول سمت راستفروش00نمایش جزئیات
16334خانه360دانش آموزبين مهران15و17-دانش آموز31فروش07,500,000,000نمایش جزئیات
104659خانه250پيروزي 1بين پيروزي 33 و چهارراه کوثر جنب بانک انصارفروش018,000,000,000نمایش جزئیات
54741خانه225قاسم آبادبين چهارراه انديشه و شاهد 64فروش00نمایش جزئیات
104451خانه120پيروزي2پيروزي28/4فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
127177خانه183قاسم آبادانديشه4فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
138534خانه235رضا شهربهارستان 10فروش06,800,000,000نمایش جزئیات
138540خانه120هاشميههاشميه 79اجاره2,000,00025,000,000نمایش جزئیات
138548خانه165سيدرضيسيدرضي 33فروش04,200,000,000نمایش جزئیات
138560خانه340فرامرز عباسيفرامرز 52فروش07,500,000,000نمایش جزئیات
138561خانه250بلوار امامتامامت 46فروش09,200,000,000نمایش جزئیات
135182خانه250دانش آموزدانش آموز 37فروش08,300,000,000نمایش جزئیات
134844خانه150سرافرازانسرافراز 8فروش05,700,000,000نمایش جزئیات
135290خانه158بلوار امامتامامت66فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
135249خانه120کوهسنگيحکيم نظامي4آخرين بن بست سمت راستفروش21,000,0000نمایش جزئیات
136942خانه60فلسطيندستغيب 24اجاره2,000,00025,000,000نمایش جزئیات
134491خانه180قاسم آباداستاديوسفي33فروش01,300,000,000نمایش جزئیات
134332خانه120شهرک آزادگانپايداري 7فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
134358خانه320قاسم آبادانديشه51فروش04,800,000,000نمایش جزئیات
134377خانه125قاسم آبادشريعتي 31/14فروش03,400,000,000نمایش جزئیات
134225خانه210ميثاقميثاق20-خسروي3فروش02,600,000,000نمایش جزئیات
134288خانه71نامجونامجو 14فروش20,000,0000نمایش جزئیات
134292خانه0کلاهدوزنبش چهارراه کلاهدوز جنب دندانپزشکي مهرفروش020,000,000,000نمایش جزئیات
134584خانه300آب وبرقهفت تير19فروش21,666,6666,500,000,000نمایش جزئیات
135149خانه450بلوار امامتامامت 19فروش012,500,000,000نمایش جزئیات
135157خانه0آزادشهرآزادي 44فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
135032خانه160سيدرضيسيدرضي41فروش03,400,000,000نمایش جزئیات
138495خانه72کوهسنگيانتها جهان ارا 8فروش12,500,0000نمایش جزئیات
138496خانه194آبکوهدانش سرا شمالي 1فروش05,500,000,000نمایش جزئیات
138505خانه70کوهسنگيپارس 4فروش14,000,0000نمایش جزئیات
138507خانه100سرافرازاننياوران19فروش01,300,000,000نمایش جزئیات
138518خانه90دکتر بهشتيبهشتي5اجاره3,000,000150,000,000نمایش جزئیات
138521خانه140فلسطيندستغيب 14فروش01,500,000,000نمایش جزئیات
138525خانه180سنابادصاحب الزمان 8فروش22,000,0000نمایش جزئیات
19273خانه670نمايشگاهارمغان1؛ميدان نمايشگاه اولين قطعهفروش00نمایش جزئیات
79769خانه1100فارغ التحصيلانبين فارغ التحصيلان و پژوهشفروش018,000,000,000نمایش جزئیات
79873خانه408فرامرز عباسيبين بنفشه5و7فروش012,000,000,000نمایش جزئیات
119554خانه272پيروزي2پيروزي 20 عليزاده 13فروش07,200,000,000نمایش جزئیات
52481خانه200فکوريبين فکوري25و27فروش012,500,000,000نمایش جزئیات
53752خانه230جاهدشهربين ميدان بوستان و بوستان 16فروش06,500,000,000نمایش جزئیات
115832خانه160ايرج ميرزاجلال 60فروش00نمایش جزئیات
123169خانه320سنابادصاحب الزمان 4 نبش چهارراه دومفروش012,000,000,000نمایش جزئیات
12849خانه115قاسم آبادشريعتي73 ابرار 8فروش01,150,000,000نمایش جزئیات
125800خانه0احمد آبادرضا 25فروش05,600,000,000نمایش جزئیات
122727خانه150رضا شهرحاشيه ملک الشعرافروش00نمایش جزئیات
130864خانه130بلوار معلمحد فاصل بلوار معلم و دندانپزشکان بعد پارک گلهافروش09,500,000,000نمایش جزئیات
129508خانه220رضا شهرزکرياي16 آخرين قطعهفروش08,500,000,000نمایش جزئیات
7125خانه320پيروزي2پيروزي12 دقيقي3فروش08,500,000,000نمایش جزئیات
42669خانه220پيروزي 1پيروزي75 بين ولايتي 7و9فروش02,800,000,000نمایش جزئیات
90251خانه224شهرک طالقانيارغوان13فروش08,000,000,000نمایش جزئیات
45050خانه200پيروزي 1پيروزي72/2فروش25,000,0000نمایش جزئیات
134145خانه120قاسم آبادشريعتي39/22فروش02,380,000,000نمایش جزئیات
138435خانه190قاسم آبادفلاحي74فروش15,000,0000نمایش جزئیات
134983خانه310ايرج ميرزابلوار جلال آل احمد نبش جلال49فروش06,500,000,000نمایش جزئیات
134884خانه235بلوار معلممعلم 28فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
105650خانه122سيدرضينبش سيدرضي 33فروش00نمایش جزئیات
135506خانه140سنابادتربيت 14/1فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
23990خانه170هنرستانهنرستان40/4فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
134009خانه93قاسم آبادميعاد6/1فروش02,100,000,000نمایش جزئیات
134050خانه100قاسم آبادشريعتي 35فروش02,240,000,000نمایش جزئیات
134011خانه184قاسم آبادتقاطع دکترحسابي و رستگاريفروش02,900,000,000نمایش جزئیات
134108خانه200قاسم آبادحجاب 59فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
134705خانه185سيدرضيسيدرضي35 بعدازچهارراه سومفروش03,500,000,000نمایش جزئیات
138389خانه210سرافرازانسرافرزان 42فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
138393خانه80قاسم آبادابرار8/3فروش0950,000,000نمایش جزئیات
138404خانه160سنابادمطهري جنوبي 28فروش00نمایش جزئیات
1624خانه370کوثرنبش کوثرجنوبي 4فروش014,500,000,000نمایش جزئیات
13487خانه205پيروزي 1پيروزي 48/5 بعد از چهارراه اولفروش010,500,000,000نمایش جزئیات
79725خانه361بلوار امامتبين معلم4و6فروش032,500,000,000نمایش جزئیات
10134خانه1000کوهسنگيکوهسنگي14فروش035,000,000,000نمایش جزئیات
130226خانه400بلوار معلممعلم53 عالي مقام 32فروش07,100,000,000نمایش جزئیات
130260خانه190صدفصدف 31فروش02,800,000,000نمایش جزئیات
96299خانه820سنابادبين آفرين و شهريار داخل عقب نشيني روبروي بانک سپهفروش014,000,000,000نمایش جزئیات
125170خانه150قاسم آباداديب جنوبي 5فروش00نمایش جزئیات
77625خانه140سجادفرهاد25،تقاطع قدس و دستغيب 18فروش04,000,000,000نمایش جزئیات
127979خانه300کوهسنگيکوهسنگي2فروش013,500,000,000نمایش جزئیات
119130خانه220لادنلادن 17فروش00نمایش جزئیات
538خانه540بلوار معلمبين معلم48و50فروش022,000,000,000نمایش جزئیات
108011خانه110سرافرازانسرافرازان11فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
118090خانه250کوثرکوثر شمالي 1فروش013,000,000,000نمایش جزئیات
104853خانه230رضا شهرخاقاني 31فروش05,300,000,000نمایش جزئیات
92582خانه230هاشميههاشميه15فروش012,000,000,000نمایش جزئیات
53054خانه0بلوار جانبازنبش جانباز13فروش028,000,000,000نمایش جزئیات
138317خانه226رضا شهربين رضوي 9 و 11فروش010,500,000,000نمایش جزئیات
138328خانه160صياد شيرازيچراغچي 16فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
138330خانه490قاسم آبادبين شريعتي66و68فروش08,000,000,000نمایش جزئیات
138344خانه100رضا شهرپيروزي 2/1فروش02,120,000,000نمایش جزئیات
138368خانه200بلوار مجدنبش مجد2فروش07,000,000,000نمایش جزئیات
28282خانه60بلوار جانبازجانباز7 منفرد9فروش01,050,000,000نمایش جزئیات
134586خانه150احمد آبادبخارائيفروش09,300,000,000نمایش جزئیات
134606خانه132کوهسنگيبهشتي26فروش03,800,000,000نمایش جزئیات
28771خانه325پيروزي 1پيروزي 76فروش08,900,000,000نمایش جزئیات
134302خانه120شهرک آزادگانپايداري1/4فروش03,100,000,000نمایش جزئیات
133930خانه200قاسم آبادشريعتي 29/2فروش04,200,000,000نمایش جزئیات
133965خانه78قاسم آبادانديشه 9/7فروش01,600,000,000نمایش جزئیات
117017خانه125بلوار معلممعلم 16اجاره4,200,00050,000,000نمایش جزئیات
136421خانه120نامجونامجو 23اجاره300,000200,000,000نمایش جزئیات
134912خانه160سرافرازانرز 1نبش چهارراه سوماجاره0250,000,000نمایش جزئیات
134533خانه100احمد آبادبين عارف 8و10فروش40,000,0000نمایش جزئیات
94957خانه940الهيهعصمتيه 13فروش00نمایش جزئیات
119477