کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهآدرسنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
106035آپارتمان80بلوار فرهنگعدل 21اجاره3,000,00050,000,000نمایش جزئیات
119767آپارتمان175فرامرز عباسيفرامرز 54اجاره0450,000,000نمایش جزئیات
119782خانه370سجادبزرگمهر جنوبي 13اجاره04,000,000,000نمایش جزئیات
119917آپارتمان85خيامنبش خيام جنوبي 22اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
103467خانه275سنابادسناباد 6/2فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
120001دفتر کار36ميدان تربيتمعلم 77 کوچه چهارم سمت راست ساختمان نديماجاره1,800,00020,000,000نمایش جزئیات
120002مغازه33ميدان تربيتمعلم 77 کوچه چهارم سمت راست ساختمان نديماجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
120251آپارتمان165بلوار امامتامامت 11اجاره0350,000,000نمایش جزئیات
84440خانه136فرامرز عباسيفرامرز56فروش00نمایش جزئیات
120279آپارتمان84فرامرز عباسيساجدي 7فروش11,309,524950,000,000نمایش جزئیات
441خانه320صدفصدف4فروش09,000,000,000نمایش جزئیات
2836خانه180پيروزي 1پيروزي 32فروش00نمایش جزئیات
82476آپارتمان87رضا شهرخاقاني10فروش00نمایش جزئیات
82479مغازه150ميدان تربيتبين معلم67و69فروش40,000,0000نمایش جزئیات
84351آپارتمان53شهرک آزادگانB1 3 آبادگران/برجفروش17,000,0000نمایش جزئیات
85434آپارتمان123لادنگلديس 16/2فروش10,975,6101,350,000,000نمایش جزئیات
86204آپارتمان100رحمانيهرحمانيه 17فروش11,000,0001,100,000,000نمایش جزئیات
88070آپارتمان75صياد شيرازيصياد24فروش12,000,000900,000,000نمایش جزئیات
90541آپارتمان162فرامرز عباسيفرامرز عباسي 25 نبش رسالت 26فروش10,802,4691,750,000,000نمایش جزئیات
93462آپارتمان130هاشميههاشميه62،فراز4فروش18,000,0000نمایش جزئیات
96620زمين0آب وبرقهفت تير 3/2فروش0800,000,000نمایش جزئیات
96953خانه165قاسم آبادشريعتي6فروش01,600,000,000نمایش جزئیات
97640آپارتمان120احمد آبادپاستور 10فروش20,833,3332,500,000,000نمایش جزئیات
97988آپارتمان112هاشميههاشميه 28فروش8,035,714900,000,000نمایش جزئیات
98219خانه250سنابادسناباد59-صداقت6فروش00نمایش جزئیات
101491زمين0اقدسيهاقدسيه 9 نبش رمضاني 3فروش08,500,000,000نمایش جزئیات
103682مغازه26راهنمائيبرج سلمانفروش34,615,385900,000,000نمایش جزئیات
104557خانه225فلسطيندستغيب31فروش8,000,0000نمایش جزئیات
105448آپارتمان60بلوار فردوسيبين ثمانه 5و7اجاره0120,000,000نمایش جزئیات
108866آپارتمان75سرافرازانسرافرازان 13 راضي 4/8فروش6,000,000450,000,000نمایش جزئیات
109144آپارتمان75بلوار امامتآزادي38فروش9,733,333730,000,000نمایش جزئیات
113368آپارتمان63سرافرازانسرافرازان53فروش7,142,857450,000,000نمایش جزئیات
113652خانه400احمد آبادبهشت 2فروش45,000,0000نمایش جزئیات
113825آپارتمان100مجيديهنبش مجيديه33/5فروش9,000,000900,000,000نمایش جزئیات
114227آپارتمان94دانشجودانشجو15فروش00نمایش جزئیات
114436آپارتمان165سيدرضيسيدرضي 6فروش24,000,0000نمایش جزئیات
116668آپارتمان137فرامرز عباسيفرامرز 29فروش15,328,4672,100,000,000نمایش جزئیات
116699زمين0سجاديهسجاديه 32 منجم 3فروش03,200,000,000نمایش جزئیات
116925خانه192قاسم آبادحسابي شمالي39فروش05,600,000,000نمایش جزئیات
117275آپارتمان129اقبال لاهورياقبال1فروش12,403,1011,600,000,000نمایش جزئیات
118688زمين0دانشجوآموزگار 27فروش00نمایش جزئیات
120413آپارتمان130فرامرز عباسيفرامرز 21 رسالت 33فروش15,000,0001,950,000,000نمایش جزئیات
120424آپارتمان121فلسطينفلسطين 3فروش14,049,5871,700,000,000نمایش جزئیات
120428آپارتمان120قاسم آبادنبش شاهد 55 درب اول سمت راستفروش11,250,0001,350,000,000نمایش جزئیات
120433آپارتمان53شهرک آزادگانB1 3 آبادگران/برجاجاره0170,000,000نمایش جزئیات
120436آپارتمان110الهيهالهيه 40فروش00نمایش جزئیات
120437آپارتمان65قاسم آبادشريعتي 73 ابرار 8/3 راستان 23فروش3,846,154250,000,000نمایش جزئیات
120438آپارتمان60قاسم آبادشاهد 2فروش0650,000,000نمایش جزئیات
16180آپارتمان160رضا شهرزکريا12فروش00نمایش جزئیات
44256آپارتمان140سنابادمجد10فروش8,571,4291,200,000,000نمایش جزئیات