رضا شهر
فروش
91890
1399/04/09
رضوي39
آپارتمان
4
1
4
145
13,793,103
2,000,000,000
3
8