شهرک آزادگان
فروش
91505
1399/07/23
دلاوران 11 - قطعه 2 سمت راست فاز تجاري
مغازه
1
0
2
170
35,294,118
6,000,000,000
0
1