کوثر
اجاره
90883
1398/12/21
بين کوثرشمالي 5و7 /ساختمان پزشکان
دفتر کار
3
2
7
60
3,000,000
30,000,000
12
5