کوثر
اجاره
90883
1399/03/27
بين کوثرشمالي 5و7 /ساختمان پزشکان
دفتر کار
3
2
7
75
5,000,000
0
3
5