رضا شهر
فروش
90343
1399/04/09
ميرکي7
خانه
2
1
3
190
0
2,800,000,000
2
8