قاسم آباد
فروش
86347
1399/04/09
حجاب 85/2-کوچه اول سمت راست
آپارتمان
3
2
5
123
5,040,650
620,000,000
3
18