قاسم آباد
فروش
86347
1398/12/21
حجاب 85/2-کوچه اول سمت راست
آپارتمان
3
2
5
123
4,715,447
580,000,000
3
18