رضا شهر
فروش
85344
1398/07/17
رضوي27
آپارتمان
3
1
4
126
6,626,984
835,000,000
2
12