بلوار امامت
فروش
81049
1399/04/09
امامت18
آپارتمان
4
1
5
90
14,444,444
1,300,000,000
2
14