ميدان تربيت
فروش
65741
1400/03/18
معلم 77/7اولين قطعه سمت راست
خانه
2
1
3
149
20,134,228
3,000,000,000
1
2