صارمي
فروش
43226
1398/07/17
صارمي4؛هاشميه 28/7
آپارتمان
3
0
5
110
0
1,800,000,000
2
9