بلوار جانباز
فروش
37706
1399/07/08
بين ساجدي2و4
آپارتمان
3
2
6
102
11,274,510
1,150,000,000
2
18