ميدان تربيت
اجاره
30447
1399/07/08
دورميدان ستاري قطعه دوم
مغازه
0
0
20
1,300,000
10,000,000
0
255