احمد آباد
اجاره
135230
1399/10/27
رضا 28 اولين بن بست سمت چپ/ساختمان تورج
سوئيت
3
1
4
25
0
80,000,000
0
100