فرامرز عباسي
فروش
128204
1399/07/08
فرامرز56
آپارتمان
4
2
8
75
10,933,333
820,000,000
2
14