سازمان آب
فروش
126154
1400/03/18
ارشاد1/14بلوک 7ژوئن1
آپارتمان
4
0
10
95
16,315,789
1,550,000,000
2
100