احمد آباد
فروش
126126
1400/03/18
ابوذرغفاري 15 و چهارراه بعثت
آپارتمان
2
1
2
120
20,833,333
2,500,000,000
2
18