قاسم آباد
فروش
125827
1400/03/18
انديشه 76 مجتمع قصر
آپارتمان
4
6
24
78
11,794,872
920,000,000
2
16