سجاد
فروش
124593
1399/07/08
خيام 32
آپارتمان
3
1
3
80
6,875,000
550,000,000
1
9