سناباد
فروش
124533
1399/07/08
تربيت 18 بن بست دوم
آپارتمان
4
1
5
80
6,625,000
530,000,000
2
7