شهرک آزادگان
اجاره
122929
1399/07/23
نخل19
آپارتمان
3
1
4
60
1,600,000
20,000,000
1
9