شهرک آزادگان
فروش
122864
1400/03/18
پايداري 9/1
آپارتمان
4
3
12
62
10,967,742
680,000,000
1
17