فرامرز عباسي
فروش
122022
1400/03/18
فرامرز 37
آپارتمان
6
1
6
170
23,000,000
0
3
1