فرامرز عباسي
فروش
120181
1399/07/08
فرامرز 48
آپارتمان
4
0
8
92
10,000,000
920,000,000
2
12