بلوار جانباز
فروش
117387
1400/01/21
جانباز7،بين وصال9 و11
آپارتمان
5
1
6
161
0
2,800,000,000
3
4