آب وبرق
فروش
116522
1399/06/25
هفت تير 1
آپارتمان
4
2
12
108
20,000,000
2,200,000,000
2
7