سازمان آب
فروش
116277
1399/07/08
بين ارشاد 7 و 9
آپارتمان
4
2
8
160
11,250,000
1,800,000,000
3
8