بلوار جانباز
فروش
114702
1399/07/08
/منفرد 11/جانباز 7
آپارتمان
7
2
13
110
10,909,091
1,200,000,000
2
1