اميريه
فروش
112964
1399/07/08
اميريه25،کوچه اول سمت راست
آپارتمان
4
1
4
110
10,000,000
1,100,000,000
2
2