قاسم آباد
فروش
110060
1399/03/25
حجاب75؛چهارراه اول سمت راست؛مجتمع گلها،بلوک3،واحد4
آپارتمان
3
0
14
75
0
0
2
18