قاسم آباد
فروش
110060
1398/12/21
حجاب75؛چهارراه اول سمت راست؛مجتمع گلها،بلوک3،واحد4
آپارتمان
3
0
14
75
5,600,000
420,000,000
2
18