اميريه
فروش
104503
1399/07/08
بين اميريه11و13
آپارتمان
4
1
4
145
13,000,000
1,885,000,000
3
0