بلوار جانباز
فروش
104100
1398/07/17
جانباز 7 بين وصال 9 و 11
آپارتمان
4
3
13
95
4,800,000
456,000,000
2
1