صارمي
فروش
103532
1398/07/17
صارمي 38/13
آپارتمان
2
2
5
90
7,222,222
650,000,000
2
8